9
Jesús caj u tuchi'taj u camsʌwinicob quir u tsec'ticob u t'ʌn
(Mt. 10.5‑15; Mr. 6.7‑13)
Jesús caj u much'quintaj u camsʌwinicob caj u jʌsaj u muc' ti'ob quir u joc'sicob quisin, quir u jawsic u yajirir xan. Jesús caj u tuchi'taj u camsʌwinicob quir u tsec'ticob tu cu bin u reyintejob C'uj quir u jawsic u yajirir. Caj ya'araj Jesús:
―Mʌ' ja ch'iquex ba' tu ca binex. Mʌ' ja ch'iquex a xonte'. Mʌ' ja ch'iquex chim. Mʌ' ja ch'iquex a woch. Mʌ' ja ch'iquex taq'uin. Chen turirir' a noc' a ch'iquex. A mac a cu yʌn acsiquechex ti' ca yʌn p'atʌrexe' hasta a ca' binex. Cax a ba' cajar mʌ' u yacsiquechex ca' bin xiquechex, toc pustex u noy ru'um ich u cajar soc yerob c'as caj u betajob quire' mʌ' tu c'ʌmajob u t'ʌn C'uj.
Caj ruc'ob u camsʌwinicob Jesús caj binob ich tu cotor u cajarob caj u tsec'tajob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Baxuc caj u jawsajob u yajir mac tu cu binob.
Quim Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac
(Mt. 14.1‑12; Mr. 6.14‑29)
Caj yubaj gobernador Herodes tu cotor ba' cu betic Jesús yejer u camsʌwinicob quire' caj u cay tucric Herodes. Mʌ' ja wirej, yʌn mac caj u ya'arajo': “Juan wʌc'ʌs ric' ich u quimrir. Rajen cu betic aro'.”
Caj u yuba ya'ara' Herodes ten mac: “Raji' Elías urij, rajen tan u betic aro'.” Chen u jer mac caj ya'araj: “Wʌc'ʌs riq'uij turiri' yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj, rajen cu betic aro'.” Caj ya'araj Herodes:
―Quire' caj in tuchi'taj ch'ʌcbir u car Juan, rajen aro' mʌ' Juan. A mac a quin wu'yic ya'are' cu betic aro'? In c'at in wirej ―quij.
Caj u cʌxtaj bic tabar cu bin yiric.
Jesús caj u jansaj cinco mil xib
(Mt. 14.13‑21; Mr. 6.30‑44; Jn. 6.1‑14)
10 Caj urob u camsʌwinicob Jesús a tuchi'ta'b ca'ch caj u tsicbʌtajob ba' caj u betajob tu tu tsec'tajob u t'ʌn. Caj payob ten Jesús soc u binob tu junanob yejer Jesús. Caj payob u ber ten Jesús quir u binob ich u cajar Betsaida. 11 Caj yubaj a pimo' tan u bin Jesús caj binob tu pach Jesús, caj u cha'a u tarob a pimo' caj tsec'ta'b ti'ob tu cu bin u reyintejob C'uj. Caj u jawsaj a mac yʌn u yajire'.
12 Tabar u bin q'uin, caj tarob a doce u camsʌwinicob Jesús. Caj ya'arob:
―Arej u bin a pimo' quir u cʌxticob quir u wenʌnob, quir u cʌxticob yoch xan. Quire' a tera' mʌna' mac.
13 Caj ara'b ten Jesús:
―Bʌ' wir cu binob, techex ts'ajex yo'ochob soc mʌ' u binob.
Caj ya'arob:
―Mʌna' to'onex chen yʌn cinco ij coch pan yejer ca'tur cʌy. Arej ic bin ic mʌnej yoch quir ic jansicob.
14 Jaj ixtʌco yʌn cinco mil xib. Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Arej u rʌc cutarob jun much' curicob cincuenta soc u rʌc jujuntur cincuenta cu cutarob.
15 Baxuc caj u rʌc betajob u camsʌwinicob caj rʌc curajob a pimo'. 16 Jesús caj u chucaj a cinco pan yejer dos cʌy caj u nacsaj u wich ca'anan. Caj u ya'araj ti' C'uj:
―Bayo' C'uj.
Caj ts'oc u t'ʌnic caj u xat'aj pan caj u ts'aj ti' u camsʌwinicob caj u jʌsejob ti' a pimo'. Baxuc yejer cʌy. 17 Rʌc janob qui' nachʌjob. Caj ts'oc u janʌnob caj u marob u xet'er yoch pan yejer cʌy. Caj chupij doce xac u xet'er yoch pan yejer cʌy.
Pedro caj u ya'araj ti' Jesús: Cristojech, caj u tuchi'tech C'uj
(Mt. 16.13‑19; Mr. 8.27‑29)
18 Quire' ti' yʌn tu junan tu cu t'ʌnic C'uj Jesús, quire' caj u p'ʌtaj a pimo'. Chen ti' yʌn yejer u camsʌwinicob. Jesús caj u c'ataj ti' u camsʌwinicob:
―Bic u yaquenob a pimo'?
19 Caj u nuncajob caj ya'araj:
―Juanech, bin, a cu yacsic ja' tu jo'r mac. U jerob cu yaquech Elíasech, bin, chen u jerob u ca' aric yʌjtseq'uirech u t'ʌn C'uj uch, bin, ca' riq'uech, bin.
20 Caj u c'ataj ti'ob:
―A techexe' bic tabar a waquenex?
Pedro, caj u nuncaj, caj ya'araj:
―Cristojech a caj u tuchi'tech C'uj.
Jesús caj u ya'araj: Bin in ca' quinsbir
(Mt. 16.20‑28; Mr. 8.30―9.1)
21 Caj u qui' ma'quintaj ti' u camsʌwinicob:
―Mʌ' a yʌn bin a wa'arex ti' mʌna' mac wa Cristojen.
22 Caj ara'b ti'ob ten Jesús:
―A teno' baxuquenechexo' tu tuchi'ten C'uj, jach yaj quin bin muc'yajnʌquen. Cu bin u xunp'ʌtiquenob u jach ts'urirob u cajar u winiquirob judío yejer u jach ts'urirob sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Bin u quinsenob chen ca' bin tac mʌna' u nup u q'uinin C'uj cu bin u ric'siquen.
23 Pachir caj ya'araj ti' tu cotor mac:
―Wa mac u c'at u tar tin pach soc u cʌnic in t'ʌn. Arej u p'ʌtej a ba' cu pachtic tu yor tu cotor u nonobʌjiri' soc u betic a ba' u c'at C'uj. Rajra' yʌn u tar tin pach cax wa quimij ich cruz. 24 A mac a cu tucric ti' u nonobʌjiri' ti' toy cuxa'an cu bin u satar a ba' jach manan co'oj. Cu bin u satar u cuxtar munt q'uin. Chen a mac a u c'at u quimin ti' ten cu bin u c'ʌmic a ba' jach manan co'oj, cu bin u c'ʌmic u cuxtar munt q'uin. 25 Mʌ' u joc'ar tu tsoyir cax cu ts'urintic tu cotor ba' ich yoc'ocab wa cu satʌr u pixam. Quire' je' u bo'otic u bo'orir u si'pir. 26 Wa mac cu ch'ic suraquir ti' ten yejer a ba' quin tsec'tic, baxuc a ba' quin camsic. Baxuc ten, ca' bin in ch'a'aj suraquir ti' quire' a teno' baxuquenechexo'. Quin bin in ch'a'aj suraquir ti' ca' bin taquen ich u sasirir C'uj in Tet yejer u muc' u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. 27 Chen jach taj quin wac techex. Chʌc yʌn jun yarob mac a tera' mʌ' ju bin quimin hasta cu yiric bic C'uj cu bin u reyinticob.
Caj waysa'b Jesús ʌcʌtan u camsʌwinicob
(Mt. 17.1‑8; Mr. 9.2‑8)
28 Caj man turi' semana caj ts'oc u camsic a ra' t'ʌno' ti' u camsʌwinicob. Jesús caj naquij ich jo'r wits quir u t'ʌnic C'uj. Yet binacob Pedro yejer Jacobo yejer Juan, quire' payob ten Jesús. 29 Jesús caj u t'ʌnaj C'uj caj waysa'b u wich caj way u noc' sʌc, jach sʌc t'ina'an. 30 Ray u q'uinin caj c'uchob ixba' Moisés yejer ixba' Elías. Caj c'uchob ich Jesús. 31 Caj u tsicbanʌjob yejer Jesús bic tabar u quimin Jesús soc u nupsic u t'ʌn C'uj ca' bin quimic ich u cajar Jerusalén. U sasirir C'uj bʌcrista'bob. 32 A Pedrojo' yejer u yet camsʌwinicob jach p'encʌch tar u wenʌnob caj ajob caj yirob u wayʌr Jesús. Baxuc ti' yʌnob ca'tur xib ich yicnʌn Jesús. 33 Quire' tan u binob nanach ixba' Moisés yejer ixba' Elías, Pedro caj ya'araj ti' Jesús:
―In wʌjcamsʌyʌjirech ―quij―. Jach tsoy ti' yʌno'on tera'. Are ca' in c'ʌxejob pʌser. Turi' ti' tech. Turi' ti' ixba' Moisés. Turi' ti' ixba' Elías.
Caj ya'araj aro' quire' mʌ' tu qui' tucraj a ba' caj u ya'araj. 34 Ti' toy u tsicbar Pedro caj tari turiri' u muyarir caj jaq'uij yorob u camsʌwinicob caj ts'oc u binob ixba' Moisés yejer ixba' Elías ich u muyarir. 35 Caj yubob u t'ʌn C'uj ich u muyarir. Caj yubob ya'ara' ti'ob:
―A je'ra' in jach parar a mac in jach yaj. Ca' u'yex a ba' cu camsiquechex.
36 Caj ts'oc u yubicob u t'ʌn tu ca' irob Jesús tu junan mʌna' mac ti' yʌn. A mʌna' u nup u camsʌwinicob a ba' caj u yirob tu cotor aro' tu mʌcob u chi' mʌ' tu ya'arajob ti' mac a ba' caj u yirob.
Jesús cu joc'sic u quisinin ti' chan xib
(Mt. 17.14‑21; Mr. 9.14‑29)
37 Caj sasij, caj ts'oc u yemanob ich u jo'r wits Jesús yejerob a mʌna' u nupo'. Caj tar a pimo' quir u nup'icob Jesús. 38 Ti' yʌn mac turi' ich a pimo' caj u puraj u t'ʌn ti' Jesús:
―In wʌjcamsʌyʌjirech quin chich c'atic tech ca' a chan yamten ti' in parar quire' turi' ten. 39 Ca' bin chucuc ten quisin in chan parar. Cu sepquintic yawʌt, cu yʌn satʌr yor hasta cu yom u chi'. Ca' bin p'atʌc ten u quisinin in parar cu jach ts'abʌr u muc'yaj ten quisin hasta mʌna' yor.
40 A xibo' caj u ya'araj:
―Caj in chich araj ti'ob a camsʌwinicob ca' u joc'sejob u quisinin chen mʌ' c'ucha'an yorob u joc'sicob.
41 Jesús caj u nuncaj ti':
―A techexo' a mac cuxa'an u q'uinin baje'rer. Biquinin mʌ' a wacsmʌnex ta wor ti' C'uj? Biquinin jach chichex a jo'r? Ya'ab u q'uinin ti' yʌnen tera' mʌ' toy a wacsejex ta wor. A ber ca' bin a wacsex ta wor ten.
Jesús caj u t'ʌnaj a xibo':
―Toc pʌyej a parar a te'ra'.
42 Tabar u nats'ʌr ich Jesús a quisino' caj rubsaj ich ru'um. Caj satij yor ten quisin. Chen Jesús caj u q'ueyaj u quisinin. A baywo' caj joc' u quisinin. Caj ts'oc u joc'ar u quisin caj jawij, Jesús caj u sutaj ti' u tet. 43 Jach jaq'uij yorob a pimo' quire' caj yirajob carem u beyaj C'uj.
Jesús cu ca' aric bin in ca' quimin
(Mt. 17.22‑23; Mr. 9.30‑32)
Ti' toy jac'a'an yorob a pimo' ti' u carem beyaj Jesús. 44 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Qui' uyex a je'ra' a ba' quin camsiquechex baje'rer. Mʌ' ju yʌn tubur techex. Quire' bin u ca'ob u c'ubirenob a teno' ti' a mac a cu p'actiquenob a teno' bayxuquenechexo'.
45 U camsʌwinicob mʌ' ju najtajob a ba' ara'b ti'ob ten Jesús. Mʌ' ju najtajob quire' mʌ' toc ara'b ten Jesús ti'ob a ba' u c'at ya'aric. Quire' suracob quir u c'aticob a ba' ara'b ti'ob sam.
A mac a jach no'je'
(Mt. 18.1‑5; Mr. 9.33‑37)
46 U camsʌwinicob quet u pacran acob soc yerob mac jach no'jo' ich u yet camsʌwinicob. 47 Jesús caj u najtaj a ba' cu tucricob tu yorob rajen caj u pʌyaj chichan quir u ch'iquintic yicnʌn. 48 Jesús caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Wa tsoy ca betiquex ti' a je' chichana' cax ti' u jer xan quire' ca yajquintiquen. Tsoy ca betiquex ten xan. Baxuc tsoy caj a betex ti' C'uj a mac caj u tuchi'tajen. A mac a cu tucric ich u wʌc'ʌs bʌjiri': “Mʌ' no'jen a teno'”, raji'o' toc no'j ʌcʌtan tu wich C'uj.
A mac a mʌ' u p'actic tech raji' a nup
(Mr. 9.38‑40)
49 Caj ya'araj Juan:
―In wʌjcamsʌyʌjirech, tij quiraj turi' mac caj u joc'saj quisin ca'ch. Caj u t'ʌnaj a c'aba'. Tij caraj ti': “Tsire'ej” quire' mʌ' u sayʌr ta pach quir u cʌnic a t'ʌn. An ten bic to'on quic sayʌr ta pach.
50 Caj ya'araj Jesús:
―Tsire'ej, cax mʌ' ja wac ti' quire' a mac a mʌ' u p'actic to'on cu yamtico'on.
Jesús cu q'ueyic Juan yejer Jacobo
51 Tabar u c'uchur tu q'uinin u ca' payʌr Jesús ten C'uj ca' xic ich ca'anan. Jesús u c'at u jach bin ich u cajar Jerusalén. Ts'ajan yor tar u bin. 52 Rajen caj u tuchi'taj mʌ' ya'abir mac soc pʌybejob cu binob. Robob caj binob caj c'uchob ich u cajar Samaria, caj u cʌxtajob mac quir u yacsa'rob wenʌnob. 53 Chen ich u cajar Samaria mʌ' u c'at yacsa'robi' quire' ti' cu binob ich u cajar Jerusalén, Jesús yejer u camsʌwinicob. 54 Caj wʌc'ʌs urob ich Jesús a tuchi'ta'bob. Quire' yubob mʌ' u yacsa'rob a Juano' yejer Jacobo quire' yubob mʌ' acsa'bobi' caj ya'arob ti' Jesús:
―Arej to'on in wʌjcamsayʌjirechob ca' tac u c'aq'uir ca'anan ca' rʌc erac ara' cajaro' an bic caj u betaj Elías uch, a cu tsec'tic u t'ʌn C'uj uch.
55 Jesús caj u sut u bʌj quir u pʌctic a ca'tur u camsʌwinicob. Caj u q'ueyaj caj u ya'araj ti'ob:
―A techexo' mʌ' a werex mac ca ts'urintiquex. 56 A teno' baxuquenechexo' mʌ' taren in ch'esic u cajar mac, taren in ta'quic tu cotor mac quire' tu tuchi'ten C'uj.
Jeroj caj binob ich u jer cajar.
A mac a ju c'at u tarob tu pach Jesús
(Mt. 8.19‑22)
57 Ti' toy cu binob ich u berir Jerusalén. Turi' mac caj u ya'araj ti' Jesús:
―Arej in tar ta pach cax tu ca bin.
58 Caj u nuncaj Jesús caj u ya'araj:
―A boboch pec'o' yʌn u jor tu cu wenʌn baxuc a ch'ich'o' yʌn u c'ʌbir che' tu cu wenʌn. Chen a teno' mʌna' tu quin chatar in jesic in bʌj a teno', baxuquenechexo'.
59 Jesús caj ya'araj ti' u jer mac:
―Cojen tin pach ―quij―, quir a cʌnic in t'ʌn.
Chen caj ya'araj ti' a mac pay ten Jesús:
―Arej in p'atʌr ich yicnʌn in tet hasta cu quimin in tet, je' in tar ta pache'.
60 Jesús caj u nuncaj ti':
―A mac a irej a quimeno', raji'ob cu bin u muquicob u quimirir. Chen tech xen tsec'tej u jach tsoyir u t'ʌn C'uj tu cu bin u reyintejob C'uj.
61 Chen ti' yʌn u jer caj ara'b ti':
―A teno' je' in tar ta pache'. Ar in bin in c'atej ti' in bʌjob wa tsoy in tar ta pach.
62 Chen Jesús caj ya'araj ti':
―A mac a u c'at u jach tar tin pach chen mʌ' u jach p'is u bʌj ca' tac tin pach. Wa cu chen tucric a ba' caj u p'ʌtaj je' u nacar yor ti' a ba' a cu tar ti'. Aro' mʌ' tsoy u beyaj tu cu bin u reyinticob C'uj.