8
A je' xquica' a cu yamticob Jesús uch
Caj ts'oc u beyaj ti taro' Jesús caj bin ich tu cotor u cajarob, cax ich u chan cajarob, cax ich u yajaw cajarob xan. Ti' caj u tsec'taj u jach tsoyir u t'ʌn C'uj tu cu bin u reyinticob C'uj. U yet binacob u doce u camsʌwinicob. Baxuc xquic yet manob uch a mac joc'sa'b u c'ac'as quisinin yejer a mac jawsa'b u yajirir. Baxuc ti' yʌn María Magdalena, raji' joc'sa'b siete u quisinin. Baxuc Juana ra' u mam Chuza, ra' cu beyaj ich Herodes. Tan u cʌnantic u ba'tac Herodes. Baxuc Susana, baxuc ti' rʌc yʌnob u jerob. Caj u yamtob Jesús yejer u camsʌwinicob cax yejer u taq'uinob.
Cu camsic ti' yʌjq'uich'in yʌjir u yijir trigo ich cor
(Mt. 13.1‑9; Mr. 4.1‑9)
Caj rʌc joc'ob ich u cajarob quir yiricob Jesús. Caj u rʌc much'quintajob u bʌj ich Jesús quir u camsa' ten Jesús. Caj u ya'araj tu cu camsa' bic tabar u t'ʌn C'uj:
―Caj binij mac quir u pʌq'uic tu cor trigo, cu q'uich'intic u yijir. Caj u pʌc'aj u cor trigo, jumbuj yijir caj rub ich tanbej. Caj tar mac caj u yajch'ʌctaj. Caj tar u ruq'uic ch'ich' xan. Jumbuj caj u q'uich'intaj yijir caj rub ich tunich. Caj ch'ijij, caj quimij quire' mʌ' ch'ur u ru'umin. Jumbuj caj u q'uich'intaj yijir caj rubij ich q'ui'ix, quet caj ch'ijij, caj bobasta'b rajen mʌ' ju ch'ijir. Jumbuj caj u q'uich'intaj yijir caj rub tub u nec'at u ru'umin caj ch'ijir caj u nets'aja u wich hasta tu ni'.
Caj ts'oc ya'aric Jesús c'am caj ya'araj:
―Wa c'ucha'an a worex a wu'yiquex t'ʌn, u'yex a ba' caj in camsaquechex ti' u t'ʌn C'uj.
Bʌ' wir Jesús caj u camsaj u t'ʌn
(Mt. 13.10‑17; Mr. 4.10‑12)
U camsʌwinicob caj u c'atajob ba' caj u camsaj sam. 10 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob Jesús:
―Tsaja'antechex ten C'uj quir a najtiquex a ba' mʌ' yerob uch tu cu bin u reytinticob C'uj. Chen a mac mʌ' yerob C'uj a cu yubicob in camsicob tu quin p'eri'quintic in t'ʌn. Cu chen u'yicob, cax cu yubicob mʌ' ju najtejob. Mʌ' ju bin u c'ʌ'oticob soc u yacsicob tu yor soc u tocar ten C'uj.
Jesús cu camsic ti' yʌjq'uich'in yʌjir yijir
(Mt. 13.18‑23; Mr. 4.13‑20)
11 ’U'yex ba' u c'at ya'arej u t'ʌn a caj in camsajechex: Ra' u yijir caj u q'uich'intaj caj u q'uich'intaj irej u t'ʌn C'uj. 12 A yijirob caj rub ich tanbej irob a mac a cu yubicob u t'ʌn C'uj caj tarij quisin quir u taquic u t'ʌn C'uj tu pixamob soc mʌ' u yacsicob tu yor soc mʌ' ju tocar ten C'uj. 13 Caj rub yijir ich tunich irob a mac cu yubicob u t'ʌn C'uj. Qui' yor caj u c'ʌmajob u t'ʌn C'uj. Chen irob yijir a mʌna' u motsob. Tabar u yacsicob tu yorob, ca' bin tumta'c yorob ten quisin cu p'ʌticob u t'ʌn C'uj. 14 Caj rub yijir ich q'ui'ix irob a mac a cu yubicob u t'ʌn C'uj chen ti' toy cuxa'anob tera'. Cu tucricob ti' u bʌjiri'ob, u c'atob u nejaricob u taq'uin yejer u ba'tac. Cu chen tucricob ti' a ba' cu bin u qui'quintic yorob. Raji' cu tupsic u t'ʌn C'uj, rajen mʌ' ju qui' quibob u t'ʌn C'uj. 15 U yijir a rub ich tub u nec'at u ru'umin irob a mac a cu qui' yubicob u t'ʌn C'uj caj u nequi' quibob u t'ʌn C'uj. Caj u qui' acsob tu yorob. Caj u muc'tob ba' a cu tumticob yorob soc u qui'quinticob yor C'uj.
Quir u camsic ti' wa t'ʌba'an u quib
(Mr. 4.21‑25)
16 A ba' cu camsic ti'ob irej wa t'ʌba'an u quib, rajen Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―A mac a cu t'ʌbic u quib cu ts'ocar u t'ʌbic mʌ' u bʌric yejer ba'. Mʌ' ju yacsic yaram u ch'ac. Yʌn nacsic ca'anan soc u yerc'ac'tic tu cotor mac a cu yocar. Quire' ca' bin u yerc'ac'tej a quibo', chʌca'an ij quirej ic bej soc mʌ' jic satʌr, baxuc ti' Jesús cu camsico'on soc ic najtic ca' ij quer u t'ʌn C'uj.
17 Caj ya'araj Jesús:
―Tu cotor ba' a mucu taca'an tu cu bin u reyinticob C'uj. Baje'rer ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' u joc'ar u tajire'. Baxuc tu cotor mac je' u c'ʌ'otej ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' u yubique'.
18 ’Rajen qui' u'yex a ba' quin camsiquechex quire' wa ca quibiquex in t'ʌn je' in ca' camsiquechex ya'ab. Quire' wa mʌ' a quibiquex in t'ʌn a mun ya'abir ta cʌnex cu bin u tubur techex cax ca tucriquex je' u tubur techex.
U nʌ' Jesús yejer u yits'inob
(Mt. 12.46‑50; Mr. 3.31‑35)
19 Caj tar u nʌ' Jesús yejer yits'inob. Caj c'uchob ich Jesús. Mʌ' c'ucha'an yorob u c'uchurob ich Jesús quire' ti' yʌn a pimo', jach pech. 20 Yʌn mac caj u t'ʌnaj Jesús:
―Ti' yʌnob a nʌ' yejer a wits'inob tar yʌnob tu xur a nepimo', u c'at yiriquechob.
21 Caj ya'araj ti'ob Jesús:
―Quire' a mac a cu yacsic tu yor u t'ʌn C'uj a cu qui' quibicob u t'ʌn C'uj raji'ob in jach nʌ', ra' in wits'inob xan.
Jesús caj u t'ʌnaj yic'ar baxuc u yamin ca' ch'enac
(Mt. 8.23‑27; Mr. 4.35‑41)
22 Turi' u q'uinin caj binij Jesús. Caj oquij ich chem yejer u camsʌwinicob. Caj ya'araj ti'ob:
―Cuxex pʌchij c'ac'nab.
Caj binob. 23 Caj u ch'ʌctajob c'ac'nab Jesús caj wenij ich chem. Caj u nup'ob c'am yic'ar rajen caj u burij u chem, orac u jurur u chem. 24 Caj bin ʌsbir Jesús ten u camsʌwinicob caj ya'arajob:
―In wʌjcamsayʌjirechob, tan ic jurur.
Caj riq'uij Jesús. Caj u t'ʌnaj yic'ar yejer u yamin caj ch'en u tar yic'ar yejer u yamin. 25 Caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Mʌ' wa ja qui' acsmʌnex a wor ti' ten?
Quire' jach jaq'uij yorob caj u ch'ajob sajquirob. Caj ya'arajob ich u bʌjob a ju camsʌwinicob:
―A mac a je'ra', cax ic', cax u yamin, cu yuba'r u t'ʌn?
Ti' yʌn xib aca'an ti' quisin ich u ru'umin Gadara
(Mt. 8.28‑34; Mr. 5.1‑20)
26 Caj c'uchob yejer chem ich u ru'umin Gadara. Ra' ʌcʌtan u ru'umin Galilea. 27 Caj joq'uij Jesús ich chem. Caj nats'ij turi' xib ich a ray cajaro', tar bin ich Jesús. Manij ya'ab yaxq'uin aca'an ti' quisin. Rajen mʌ' u buquintic u noc', mʌ' ju cʌjtar ich naj. Ti' cu cʌjtar ich u quimirir tu yʌn u japnin tunich. Mʌ' ja wirej, a ucho' u rac'ob caj u chucajob u c'ʌrejob yejer mascab. Caj u c'ʌrob u yoc yejer u c'ʌb soc u cʌnanticob, ya'ab u teni' caj u p'icaj u mascabirob u c'ʌb yejer u mascabirob u yoc caj puts'ij ich tʌcay ru'um quire' aca'an ti' c'ac'as quisin. 28 Rajen caj u yiraj Jesús, c'am caj awʌtnʌjij caj tar xontar ich Jesús. Caj ya'araj u quisinin:
―Biquinin ca pecsic in worob Jesús u pararech C'uj, a C'ujo' a mac jach no'j? Quin chich c'aticob tech soc mʌ' a ts'ic in muc'yajob.
29 Baxuc caj ya'arob u quisinin quire' sam arac ten Jesús ca' jocac ti' a xibo'. 30 Jesús caj u c'ataj ti'ob:
―Mac a c'aba'ex?
Caj u nuncajob:
―Pimenob.
Baxuc caj u nuncajob ti' quire' jach pimob a quisino' a aca'an ti' a xibo'. 31 A quisino' caj u chich c'atajob ti' Jesús:
―Mʌ' a tuchi'tiquenob ich c'ac'.
32 Caj ya'arob:
―Are in binob ich cajir q'uec'an tu cu janʌnob ich nʌc' wits.
Jesús tu chaj u binob ich cajir q'uec'an. 33 A quisino', caj joq'uij ich xib caj ocob ich cajir q'uec'an, caj u c'ʌnajob yacab caj pitc'ʌjob tu ch'ica'an, caj binob ich c'ac'nab, ti' rʌc bint ja' rʌc quimob.
34 A mac a cu cʌnanticob cajir q'uec'an caj yirob ba' u ber ti' u cajir q'uec'an caj u c'ʌnob yacab caj bin u jumbintajob ich u cajar cax ich u chan corob xan. 35 U rac'ob caj binob yirejob ba' u ber. Caj c'uchob ich Jesús caj yirob xib a mac aca'an ti' quisin ca'ch. Ti' cura'an tan yubic u t'ʌn Jesús. Toc yʌn u noc' caj jep yor rajen jaq'uij yor a mac tar yiricob. 36 A mac caj u yirajob bic jawsa'b a xibo' ten Jesús. Tu tsicbʌtajob ich u rac'ob a tarob ich tu cotor u cajarob a ba' caj u betaj Jesús, bic jawsa'b a xibo' a mac aca'an c'ac'as quisin ti' ca'ch. 37 Tu cotor mac a ti' yʌnob ich u ru'umin Gadara. Baxuc a mac a cʌja'anob bʌcris cajarob caj u chich c'atajob ti' Jesús ca' xic tu pach quire' jaca'an yorob. Rajen Jesús caj wʌc'ʌs oc ich chem quir u bin. 38 A mac joc' u c'ac'as quisinin ca'ch caj u chich c'ataj ti' Jesús:
―Ar in tar ta pach.
Chen Jesús caj yaraj ti':
―Mʌ' ja tar ―quij―. 39 Xen ta watoch, xen jumintej a ba' tu betech C'uj, a ba' tsoyir caj u betaj tech.
A xibo' caj bin u jumintej a ba' beta'b ten Jesús ti'. Baxuc caj u jumintaj ich tu cotor u rac'ob.
U parar Jairo a chan xquico', yejer u jer xquic a tu tʌraj u noc' Jesús
(Mt. 9.18‑26; Mr. 5.21‑43)
40 Caj sutnʌjij Jesús ich pʌchir c'ac'nab. A pimo' qui' yorob caj u yasajob Jesús quire' tan u pajicob. 41 Caj c'uchij turi' xib u c'aba' Jairo, u jach ts'urir u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj u pur u bʌj ich yoc Jesús caj u chich c'atej ca' xic tu yatoch. 42 Quire' tu quimin u chan parar xquic quire' mʌna' u jer u chan parar. Yʌn doce u yaxq'uinin. Caj bin Jesús yejer Jairo. A pimo' caj u rʌc nʌctantob u bʌj ich Jesús.
43 Ti' yʌn ich a pimo' turi' xquic jach yaj quire' yʌn doce u yaxq'uinin caj u cʌnaj u yajir. Mʌ' ju jawʌr u p'o'ic u noc'. Caj u rʌc xupaj u taq'uin tu cu bin tu cu ts'acʌr. Mʌna' mac c'ucha'an yor u jawsic. 44 A xquico' caj u nʌts u bʌj ich Jesús caj c'uch ich u pach Jesús caj u tʌraj u xax u noc' Jesús. Sep caj jawij u yajir. Caj tsits u q'uiq'uer.
45 Caj u c'ataj Jesús:
―Mac caj u tʌraj in noc'?
Mʌna' mac arej wa caj u tʌraj u noc'. Caj ya'arob Pedro yejer u yetcamsʌwinicob:
―In wʌjcamsʌyʌjirechob, a jach pimo' caj u nʌctantob tech, caj u nech'intajechob. Biquinin ca c'atic mac caj u tʌraj a noc'?
46 Jesús caj ya'araj:
―Yʌn mac caj u tʌraj in noc', tin wu'yaj bin in muc' caj u jawsa'b mac.
47 A xquico' caj yubaj yer Jesús caj tari, tu babac caj xonraj ich Jesús caj u toc rʌc araj ʌcʌtan tu cotor mac biquinin caj a tʌraj u noc' Jesús. Caj ya'araj biquinin seb caj jawij. 48 Jesús caj ya'araj:
―In chan ti'arech jawech quire' caj a wacsa ta wor ca' xiquech ta watoch, qui'quintej a wor.
49 Ti' toy cu tsicbar Jesús caj c'uchij turi' mac, tar u tar ich yatoch Jairo. Ra' u jach ts'urir u chan najir tu cu naj c'ujintic C'uj u winiquirob judío. Caj ara'b ti' Jairo:
―Quimij a chan parar, xquic. Mʌ' a pecsic yor yʌjcamsʌyʌjir, tsire'ej.
50 Caj yuba Jesús ba' ara'b ti' Jairo caj u ya'araj Jesús ti':
―Mʌ' a ch'ic sajaquir, chen acsej ta wor ten je' u jebar yore'.
51 Caj c'uchij ich yatoch Jairo. Jesús mʌ' ju chabʌr u yocar mac, chen Pedro yejer Juan yejer Jacobo, quet yejer u tet yejer u nʌ', a quimen, chan xquic. 52 A mac ti' yʌno' caj u yac'tajob a chan xquic baxuc caj oc'arnʌjob. Chen Jesús caj ya'araj:
―Mʌ' a wac'tiquex quire' mʌ' quimen, chen wenen u ca'.
53 Caj u p'astajob Jesús quire' yirajob jach quimen. 54 Caj u mʌch u c'ʌb ten Jesús caj u c'am ya'araj:
―Chan xquic riq'uen ch'icren.
55 Caj u wʌc'ʌs cuxrʌj. Seb caj riq'uij. Jesús caj ya'araj:
―Ts'ajex yo'och.
56 U tet yejer u nʌ' caj jaq'uij yorob. Chen Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Mʌ' a yʌn ariquex ti'ob mac a ba' u ber ti'.