24
Riq'uij Jesús tu quimen
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Jn. 20.1‑10)
U q'uinin u yʌnxchun semana, jach a'ac'bir a xquico' caj wʌc'ʌs binob tu but' u baquer Jesús. Caj u cuchob a qui' u boque a caj u mʌnajob. Caj c'uchob a xquico' caj yirob toc bʌc'ʌsa'an u tunichir u mac u jor tu but'ij Jesús. Caj ocob tu japnin tunich tu but'ij Jesús. Chen mʌ' caj u yirob u baquer. A xquico' xaca'an u tucurob quire' yirob mʌna' u baquer Jesús. Seb caj yirob ti' yʌn ca'tur xib tu ch'ica'anob xquic. U buquimʌnob u noc' jach sʌc t'inen. A xquico' caj chinrajob u jo'r quire' sajʌcob. A xibo' caj ya'araj ti'ob:
―Ca tarechex a cʌxtex tu but' u baquer Jesús? Mʌ' ti' yʌn a tera' baje'rer quire' riq'uij tu quimen, cuxa'an baje'rer. Mʌ' wa c'ajtechex ba' caj u ya'araj techex uch. Ti' toy yʌnechex ich u ru'umin Galilea. C'ajtechex caj ya'araj: “Yʌn in quinsa'r, a teno', quij Jesús, quire' caj u tuchi'ten C'uj a baxuquechexo'. A mac jach c'aso', raji' cu bin u bʌjiquenob ich cruz. Ca' bin ts'ocac in quinsa' quin bin in riq'uir, mʌna' u nup u q'uinin.” Baxuc caj ya'araj Jesús uch.
A xquico' caj u c'ʌ'otajob u t'ʌn Jesús uch. Caj urob tu bin yirob tu but' u baquer Jesús caj binob ich a oncejo' u camsʌwinicob Jesús. Baxuc ti' yʌnob a yet manob Jesús uche'. Caj u ya'arob ti' a ba' caj u yirob yejer a ba' caj u yubob. 10 A xquico' a mac binob ca'ch quir ya'aricob ti' u camsʌwinicob cuxa'an Jesús. Raji'ob, María, a cu tar ti' u cajar Magdalena, yejer Juana, yejer María, u nʌ' Jacob yejer u jer mʌ' ya'ab xquic. 11 Chen u camsʌwinicob mʌ' ju quibob a ba' caj ara'b ti'ob: “Riq'uij Jesús.” Cu chen tucricob a ba' caj u yubob ya'aric a xquic quire' yerob u sosoc a'bar.
12 A Pedrojo', seb caj riq'uij caj u c'ʌnaj yacab caj bin yiric tu but'ij u baquer Jesús. Caj c'uchij caj u tac ch'enaptaj caj u yiraj u noq'uir tu top u baquer uch. Chen u noq'uir yʌn ich u way. Caj sutnʌj tu junan ich yatoch jach jac'a'an yor a ba' caj u yiraj.
Jesús caj u yesʌj u bʌj ti' u camsʌwinicob ca'turo' ich u berir Emaús
(Mr. 16.12‑13)
13 Ra'iri' u q'uinin ca'turob u camsʌwinicob Jesús, caj binob tu berir u cajar Emaús. Yʌn once kilómetros u nachir ti' u cajar Jerusalén. 14 Caj pacran tsicbnʌjob tu cu binob ich bej. Caj tsicbnʌjob ti' a ba' u ber ti' Jesús. 15 Ti' toy cu tsicbarob ich bej tan u chich tsicbarob. Jesús caj u c'ʌs nʌts'aj u bʌj ich u camsʌwinicob soc quet u binob. 16 U camsʌwinicob mʌ' yerob wa Jesús quire' mʌ' ts'a'b u t'ʌnin u c'ʌ'ota'r ten u camsʌwinicob. 17 Jesús caj u c'ataj ti'ob:
―Ba' ca chich tsicbʌtiquex ich a ber? Biquinin tucurex a caj tu ca binex ich bej?
18 Turiri' ich a winico' u c'aba' Cleofas caj u nuncaj ti' caj ya'araj:
―A je' q'uina' tu cotor mac ich u cajar Jerusalén yerob ba' u ber a tera'. Cax jamach ti' yʌnech ich u cajar Jerusalén. Tin t'ʌn jari' teche', mʌ' a wer ba' u ber Jesús.
19 Jesús caj ya'araj:
―Ba' u ber tera'? Raji'ob caj u nuncajob ti', caj ya'arajob. Mʌ' wa ta wu'yaj ba' u ber ti' Jesús a cu tar ich u cajar Nazaret? Raji' yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj. A Jesúso' caj u qui'quintaj yor C'uj. Baxuc a pimo' caj u qui'quintaj yorob. Quire' caj u yirob u carem beyaj Jesús. Baxuc a ba' caj u camsaj. 20 Mʌ' wa caj a wu'yaj ―quij ya'ara' ti'― u jach ts'urirob sacerdote yejer u jach ts'urirob u cajar a nuxibo', bic caj u c'ubajob Jesús ti' Pilato caj ts'oc u ta'quicob u jo'r. Caj ara'b u bin bʌjbir ich cruz. 21 Baje'rer ―quij ya'ara' ti'―, yʌn tres u q'uinin tu ts'oc u bajʌr Jesús ich cruz. A tenob tan in pajicob wa raji' tuchi'ta'b ten C'uj quir u taquico'onex u winiquirob judío ti' u winiquirob romano. 22 Bayiri' ―quij ya'araj―, xquic a p'eri'o' yejero'on caj u jac's in worob quire' a'ac'bir caj binob yirejob tu but' u baquer Jesús. 23 Caj c'uchob mʌ' ju yirob u baquer, caj sutnʌjob tu yʌnenob caj tsicbʌnʌjob tenob an ten bic tu jach irob yʌjmasir u t'ʌn C'uj a mac caj u ya'araj ti'ob cuxa'an Jesús. 24 Bayiri' xib xan tres a p'eri'o'enob yejerob caj bin yirob tu but' u baquer. Caj yirob taj a ba' ara'b ten a xquicobo'. Chen mʌ' ju yirob Jesús.
25 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Biquinin jach chichex a jo'rex quire' qui' ts'abir ca wacsiquex a worex quire' mʌ' ja wacsajex ta worex a ba' ts'ibta'b ten yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch. 26 A werex jach taj yʌn u muc'yaj Cristo quire' baxuc u c'at C'uj soc u bin sʌjta'bir ten tu cotor mac.
27 Jesús caj u qui' camsaj ti'ob a ba' ara'b ti' tu cotor ich u t'ʌn C'uj ti' u wʌc'ʌs bʌjiri' ich tu cotor u t'ʌn C'uj. Caj u yʌnxchun tub ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés. Caj ts'oc u qui' camsic ti'ob a ba' ara'b ti' ten Moisés. Caj u qui' camsaj ti'ob a ba' ara'b ti' ten yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch.
28 Tabar u c'uchurob tu cajar tu cu binob ca'ch. Jesús irej wa bin u ca' u potmastej u cajar. 29 Chen u camsʌwinicob caj u chich arob ti' caj ya'arob:
―P'aten yejero'on, tabar u bin q'uin quire' tabar u yac'birchʌjʌr.
Rajen Jesús caj oquij quir u p'atʌr yejerob. 30 Caj ts'oc u cutarob quir u janʌnob. Jesús caj u chucaj u yoch pan caj ya'araj ti' C'uj:
―Bayo' ―quij.
Caj u xat'aj caj u ts'aj ti'ob quir u janticob. 31 Caj ts'a'b u t'ʌnin quir u c'ʌ'oticob Jesús seb caj binij Jesús mʌ' ju yirob tu binij. 32 Caj u pacraj arob:
―Jach qui' ij cor ca'ch caj u tsicbʌta to'on ich bej, caj u qui' tsicbʌta to'on u t'ʌn C'uj, tu ts'iba'an.
33 A ca'turo' u camsʌwinicob Jesús, ra'iri' u q'uinin seb caj wʌc'ʌs urob ich u cajar Jerusalén. Caj c'uchob tu much'a'an a oncejo' u camsʌwinicob Jesús yejer u jerob u rac'ob. 34 A oncejo' caj ya'arajob ti' a tan tu c'uchurob:
―Jach jaj ic Jaj Ts'ur, riq'uij tu quimen quire' Jesús caj tu yes u bʌj ti' Simón.
35 A tan tu c'uchurob caj u tsicbʌtajob a ba' u ber ti'ob ich u berir Emaús. Caj u c'ʌ'otajob Jesús caj xat'aj u yo'och pan ti'ob.
Jesús caj u yesaj u bʌj ti' u jerob u camsʌwinicob
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Jn. 20.19‑23)
36 Ti' toy cu tsicbarob a ba' u ber ti'ob. Seb caj ch'icraj Jesús chumuc tu yʌnob u camsʌwinicob. Caj ara'b ti'ob ten Jesús:
―Ca' qui'ac a worex ten C'uj ―quij Jesús.
37 Chen u camsʌwinicob jach jaq'uij yorob caj u ch'aj sajquirob. Cu tucricob ca'ch caj u yirob u pixam a mac quimeno'. 38 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Biquinin sajquechex? Biquinin ca tucriquex ta worex: Mac a je'ra'? 39 Pʌctex a wirex in c'ʌb yejer in woc soc a werex ten. Tʌrex a wu'yex wa ten quire' u pixam mac mʌna' u bʌq'uer an ten biquen yʌn in bʌq'uer. Mʌna' u baquer an ten biquen.
40 Caj ts'oc ya'aric ti'ob aro' caj u yesaj u c'ʌb ti'ob soc yiricob tu bʌja'an yoc yejer u c'ʌb. 41 Quire' jach qui' yorob, rajen mʌ' ju quibob wa raji' quire' jac'a'an yorob xan. Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Chan chuquej ten a wochex in jantej.
42 Robob caj u ts'ajob ti' u xet'er c'ac'bir cʌy quir u chi'ic caj u yʌrob ti' cab. 43 Jesús caj u c'ʌmaj caj u chi'aj cʌy ʌcʌtan tu yʌnob baxuc cab caj u mʌc'aj. 44 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―A ba' caj in wa'araj techex ti' yʌnen ta wicnʌnex ca'ch. Caj in wa'araj techex ca'ch, yʌn in nupsic tu cotor a bar ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés. Baxuc a ts'iba'an ich u t'ʌn yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj. Baxuc a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn salmos.
45 Ra'iri' u q'uinin Jesús caj u ts'aj ti'ob ca' u najtejob a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj ti' Jesús. 46 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Baxuc a je' ts'iba'an ti': “Cristo a tuchi'ta'b ten C'uj. Yʌn u quimij, caj ts'oc u quimij cu man mʌna' u nup u q'uinin cu riq'uir ti' u quimirir, quire' a Cristojo', u parar C'uj. 47 A techexo' yʌn a bin a tsec'tiquex in t'ʌn ich tu cotor u cajar tu cʌja'an mac. Tar ca yʌnxchun a tsec'tiquex ich u cajar Jerusalén. Ca' a tsec'tex ti' ca' u yʌn c'axejob tu yorob soc u p'ʌticob u c'asirob soc C'uj cu jawsiob u si'pirob.” 48 Ca' xic a waquex ti' mac a ba' caj a wirex, baxuc a ba' u ber teno'. 49 Baxuc xan, je' in tuchi'tic techex u Taj'or u Pixam C'uj an ten bic caj u toc araj C'uj. Je' u p'atʌr ta wicnʌnex. Tar ca p'atʌrex ich u cajar Jerusalén hasta ca' bin a c'ʌmiquex a muq'uex a tar u tar ich ca'anan ti' in Tet C'uj.
Jesús cu bin ich ca'anan
(Mr. 16.19‑20)
50 Jesús caj u pʌyaj u berob u camsʌwinicob ich u xur u cajar. Tabar u c'uchob ich cajar Betania. Caj u nacsaj u c'ʌb ich yoc'or u camsʌwinicob caj u c'ataj ti' C'uj ca' cʌnantacob ten C'uj. 51 Caj ts'oc u c'atic ti' C'uj ca' cʌnantacob ten C'uj, C'uj caj u pʌyaj Jesús ca'anan. 52 Jamach p'atob u camsʌwinicob quir u c'ujinticob Jesús. Caj ts'oquij caj binob ich u cajar Jerusalén, jach qui' yorob. 53 Rajra' ti' yʌnob u camsʌwinicob Jesús ich carem naj tan u c'ujinticob C'uj.