23
Ti' cu bin Jesús ʌcʌtan Pilato
(Mt. 27.1‑2, 11‑14; Mr. 15.1‑5; Jn. 18.28‑38)
P'eri' caj rʌc ric'ob caj binob purej Jesús ʌcʌtan Pilato. U ts'urirob u winiquirob judío caj u yʌnxchun u ta'quicob u jo'r Jesús caj ya'arajob:
―Ts'oc in wiricob soc u quinsa' Jesús. Mʌ' ja wirej, caj u p'usaj yorob u winiquirob judío. Quire' cu ya'aric: “Mʌ' tsoy a bo'otiquex u taq'uin a ru'umex ti' u rey César.” Baxuc xan, u bʌjiri' cu ya'aric: “Cristojen, a caj u tuchi'ten C'uj quir u reyintiquen mac.”
Pilato, caj u c'ata' ti':
―Arej ten wa ju reyech u winiquirob judío?
Jesús caj u nuncaj ti':
―An ten bic tech caj a wa'araj sam, raji'en.
Pilato caj u ya'araj ti' u jach ts'urirob sacerdote yejer a pimob caj u much'quintob u bʌj:
―Mʌ' jin wiraj u si'pir a je' xiba'.
Caj u p'encʌch arob ba' u winiquirob judío:
―Caj u jach p'usaj yorob u winiquirob judío tu cu camsic ti'ob. Caj u yʌnxchun u camsic ich u ru'umin Galilea. Baxuc ich tu cotor u cajar Judea hasta c'uchij tera' xan.
Ti' yʌn Jesús ʌcʌtan Herodes
Pilato caj yubaj a ba' caj u ya'arajob yʌjta'quirob u jo'r Jesús. Caj u c'ataj ti'ob:
―Ti' wa ju tar a je' xiba' ich u ru'umin Galilea?
Caj u yuba ya'ara' ti' u tar ich u ru'umin Galilea. Caj ya'araj ca' xic purbir Jesús ich Herodes quir u ta'quicob u jo'r. Quire' raji' gobernador ich u ru'umin Galilea. Quire' ti' c'uchij Herodes ich u cajar Jerusalén. Caj c'uchij Jesús ich Herodes, jach qui' yor Herodes quire' uch u chen c'at yiric Jesús quire' cu pachtic yirej ca' esac ti' carem beyaj Herodes. Quire' cu yubic u tsibʌticob a pimob a ba' cu betic Jesús. Cax ya'ab ba' caj u c'ataj Herodes ti' Jesús. Mʌ' baj c'ʌs nunca'b ti'. 10 U jach ts'urirob sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés caj tarob ch'ictarob ʌcʌtan Herodes quir u ta'quicob u jo'r Jesús. C'am u t'ʌnob. 11 Herodes, caj u p'astaj Jesús yejer tu cotor u ts'urirob soldadojo' caj u chejtajob ti'. Caj u tʌcajob u noc' a tsoyo' soc irej rey. Caj ts'oc u tʌquicob u noc' caj wʌc'ʌs tuchi'ta'b Jesús ich Pilato. 12 Ra'iri' u q'uinin Pilato yejer Herodes caj u yajquintajob u bʌj quire' a ucho' cu p'acticob u bʌj.
Pilato cu ya'aric: Jesús yʌn u quimin
(Mt. 27.15‑26; Mr. 15.6‑15; Jn. 18.39―19.16)
13 Pilato caj u much'quintaj u jach ts'urirob sacerdote yejer u jach ts'urirob u cajar u winiquirob judío yejer a pimob. Tu cu ta'quicob u jo'r Jesús uch. 14 Pilato caj u ya'araj ti'ob:
―Tarex a puric a je' xiba' ʌcʌtan ten. Caj a wa'arajex caj u p'usaj yor u winiquirob judío. Caj ts'oc in cʌxtic in wirej wa yʌn u si'pir, mʌ' tin wiraj u si'pir turiri' a ca ta'quiquex u jo'r. 15 A mʌ' Herodeso' caj u yiraj u si'pir xan. Rajen caj u wʌc'ʌs tuchi'taj to'onex. Mʌna' ba' caj u betaj quir u quinsa'. 16 Baje'rer quin bin in wac u jʌts'ob u pach. Cu ts'ocar u jats'ʌr ca' sipac ca' xic Jesús.
17 Caj ya'araj baxuco' quire' nanij u sipic mac Herodes, rajra' cu c'uchur tu q'uinin u qui'qui' janʌn, ra' u q'uinin pascua. 18 Chen tu cotor mac caj u c'amquintajob u t'ʌn, caj ya'arajob:
―Quinsej a ra xibo'. Ij c'at ca' a siptej Barrabás.
19 A je' Barrabása' caj chuquij caj maquij tu cu ma'cʌr winic uch quire' caj u p'usaj yorob mac ich u cajar quir u joc'sicob u ts'urir u cajar. Bayiri' caj u quinsaj mac xan. 20 Pilato u c'at u siptic ca' xic Jesús, rajen tu ca' t'ʌnaj a pimo'. 21 A pimo' caj u ca' purajob u t'ʌn. C'am caj ya'arob:
―Sinej ich cruz.
Ca' ten caj u ca' arob:
―Sinej ich cruz ―quij.
22 Mʌna' u nup u tenin caj ya'araj Pilato:
―Biquinin yʌn in sinic ich cruz? Arex ten ba' c'asir caj u betaj? A teno' mʌ' jin wiraj u si'pir quir u quinsa'. Rajen quin bin in wa'aric u jats'ʌr u pach. Cu ts'ocar u jats'ʌr u pach, cu chabʌr ca' xic.
23 Chen a pimo' caj u ts'ʌraj u pach Pilato, caj u chich araj ti' Pilato:
―Sinej ich cruz.
Quire' c'am yawʌt t'ʌnob. 24 Pilato caj u quibaj u t'ʌn. Rajen Pilato caj u ya'araj ca' quinsac Jesús soc u betic a ba' u c'atob u winiquirob judío. 25 Pilato caj u siptaj Barrabás, a mac chuca'an uch cax ra' caj u p'usaj yorob u rac'ob quir u joc'sicob u ts'urir u cajar cax caj u quinsaj mac. Chen Jesús caj u c'ubaj ca' quinsa' ten u soldado quire' baxuc u c'at u winiquirob judío.
A soldadojo' u winiquirob romano, raji'ob caj u bʌjajob Jesús ich cruz
(Mt. 27.32‑44; Mr. 15.21‑32; Jn. 19.17‑27)
26 U soldado u winiquirob romano, caj u joc'sajob Jesús quir u quinsicob. Caj u chucob turiri' xib u c'aba' Simón. Ti' u tar caj urij tancab tu cajar. Ti' u tar uch ich u cajar Cirene uch. Caj ts'ar u pach u c'ochej u cruz Jesús. Pachir u bin a Simóno'. Jesús pʌyber.
27 Baxuc xan, ya'ab mac caj binob tu pach Jesús. Ti' yʌn xquic ich a pimob a cu tarob tu pach Jesús. Awʌt oc'ar u ca'ob quire' cu tucricob Jesús. 28 Jesús caj u sut u bʌj u pʌctic u pach quir u t'ʌnic a xquico':
―A techexo' u xquiquirechex u cajar Jerusalén. Mʌ' a wac'tiquenex. Ca' a wactex a wʌc'ʌs bʌjiri'ex yejer a pararex. 29 Taj quin wac techex je' u c'uchur tu q'uinin cu bin ya'aric mac: “Jach tsoy a xquico' a mʌ' pararnʌjij. Quire' mʌ' c'ucha'an yor ti'. Bayiri' a mʌ' tu rochaj u parar. Bayiri' jach tsoy a xquico' a mʌna' u chan och quir u ts'ic chu'ch.” 30 Ra'iri' u q'uinin cu bin u chich aric ca' quimic, irej a cu ya'aricob mac. Ca' rubuc a witso' ich yoc'orob ca' maxʌcob. Bayiri' cu t'ʌnicob p'uc witso' ca' mucucob, ten p'uc wits. 31 Wa cu quinsiquenob cax mʌna' in si'pir chen jach manan cu bin u muc'yajob ich u winiquirob judío quire' c'as caj u betajob.
32 Caj bin purbir Jesús quir u quinsa', yet binacob ca'tur xib a cu yacrʌ ba' quir u quinsa'ob xan. 33 Caj rʌc c'uchob tu pʌcha'an u c'aba' u baquer u jo'r mac quire' a ru'umo' irej u baquer u jo'r mac. Ti' caj u bʌjob ich cruz, Jesús a baxuc a cu yacrʌ ba' ca'turo' caj sinob ich u cruzob. Turi' tu noj Jesús, turi' tu ts'ic Jesús. 34 Jesús caj ya'araj ti' C'uj wa ber tan u bajarob ich cruz:
―In Tetech ―quij―, jawse u si'pirob a mac a cu p'actiquenob quire' mʌ' yerob ba' cu beticob ten ―quij Jesús.
U soldado u winiquirob romano caj u jʌsob u noc' Jesús caj u yʌrʌc'tajob chan tunich quir yiric mac cu bin u ch'ic u noc' Jesús, baxuc nanij u beticob uch. 35 Tarob ya'ab mac quir u chen pʌcticob u quimin Jesús. U ts'urirob u winiquirob judío caj u yuts'ajob u ni' quire' tan u p'asticob Jesús, caj ya'arob:
―U jer caj u tacaj; chen u bʌjiri' mʌ' tu tacaj u bʌj, wa jach jaj a Cristojo', a tuchi'ta'b ten C'uj quir u taquic tu cotor mac ca' u wʌc'ʌs tac u bʌj xan.
36 U soldado u winiquirob romano, caj u chejtajob Jesús quire' caj nʌts'ob u bʌj ich Jesús caj u ts'ajob ti' Jesús u c'ab uva a pʌje' ca' u yuq'uej. 37 Caj ya'arob ti':
―Wa ju jach u reyech u winiquirob judío, toc tac a bʌj baje'rer.
38 Ti' ts'iba'an a je' t'ʌna' ich c'ʌs chumuc u cruz u jo'r Jesús soc yer biquinin sinij ich cruz. Caj ts'ibta'b: “A je' xiba' u rey u winiquirob judío.”
39 Turiri' cu yacrʌ ba' ti' sina'an ich Jesús caj u p'astaj Jesús tan ya'aric:
―Wa jach taj Cristojech toc tac a bʌj yejerenob baje'rer.
40 Chen u jer u yet bʌja'an Jesús caj u q'ueyaj u yet acrʌ ba' caj ya'araj ti':
―Mʌ' tan a ch'ic sajʌquir ti' C'uj. Mʌ' wa quet caj bʌjo'on yejer Jesús quir ij quimin xan? 41 A to'ono' ―quij ya'ara' ti'―, taj caj u tacaj ic jo'rob, rajen tan ic jach muc'yaj quire' ra' u bo'orir ic si'pir. Chen a je' xiba' mʌna' ba' caj u betaj quir u quinsa'.
42 Caj ya'araj ti' Jesús:
―Jesús ―quij―, chan c'ʌ'ote ten ca' bin c'uchech tu ca reyintic.
43 Jesús caj ya'araj ti':
―Taj quin wa'aric tech baje'rer ti' yʌnech yejeren ich C'uj.
Caj quimij Jesús
(Mt. 27.45‑56; Mr. 15.33‑41; Jn. 19.28‑30)
44 Caj c'uchij c'ac'chunq'uin caj ac'ʌ'chʌjij ich tu cotor ru'umin. Hasta las tres caj sasichʌjij. 45 Ti' toy ac'bir ic yum caj jatij u noq'uir tub t'ina'an ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Rajen jat chumuc u noq'uir tub t'ina'an quire' caj u yesaj to'on bic tabar ic bin ʌcʌtan C'uj. Mʌ' ja wirej, a ucho' mʌ' c'ucha'an yor mac u je'ic u noq'uir quir u yocar ʌcʌtan C'uj tu cu ya'aricob ti' yʌn C'uj. Chen raji' cu yocar a ucho' u jach ts'urir sacerdote. Teni' cu yocar turiri' yaxq'uin. 46 Ra'iri' u q'uinin caj quimij Jesús caj jat u noq'uir ti' t'ina'an. C'am caj awʌtnʌjij Jesús caj ya'araj:
―In Tet C'uj ―quij―, tan in ts'ic tech in pixam quir a cʌnantic.
Caj ts'oc ya'aric caj quimij.
47 A yʌjt'ʌnino' cien soldado u winiquirob romano, caj yiraj ba' u ber ti' Jesús caj u c'ujintaj C'uj caj ya'araj:
―Jach jaj a je' xiba' mʌna' u si'pir toc taj yor.
48 Ya'ab mac caj tarob uch quir yiricob u quinsa'r Jesús. Caj ts'oc yiricob ba' u ber caj sutnʌjob tu yatochob. Caj u pʌxajob u semob quire' tan yesicob tucur u ca'ob quire' baxuc nanij u beticob u winiquirob judío. 49 Tu cotor mac a yet manob Jesús uch. Baxuc yejer a xquicob a tarob tu pach Jesús ich u cajar Galilea. Caj yirob ba' u ber ti' Jesús nanach chica'anob caj yirob Jesús.
Caj chaquinta'b u baquer Jesús ich japnin tunich
(Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Jn. 19.38‑42)
50 Ti' yʌn ca'ch turiri' xib, ti' u tar ich u cajar Arimatea, ra' u wa'an u ru'umin Judea. José u c'aba'. Raji' turiri' u ts'urir u winiquirob judío. Jach tsoy yor José, José cu quibic a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn Moisés. 51 Mʌ' ja wirej, a Joséjo', tan u pajic u q'uinin cu tuchi'tic mac C'uj quir u reyinticob u winiquirob judío. Raji' cu pajic José. A Joséjo', mʌ' quet yor u c'ubic quinsbir Jesús yejer u yet jach ts'urirob u winiquirob judío. 52 Caj bin José ich Pilato quir u c'atic u baquer Jesús. 53 Pilato caj u ts'aj u baquer Jesús ti' José quir u but'ic u baquer ich japnin tunich José, cu ya'araj ti' mac:
―Ensej u baquer Jesús.
Caj ts'oc u yensa' caj u tapaj yejer sʌc noc', lino u c'aba' u noq'uir, jach co'oj aro'. Caj bin u but'ej ich japnin tunich tu ric'ben, mʌna' mac u but'mʌni'. 54 Ba' u ber ti' Jesús. Ra' u q'uinin cu chʌquic yoch quir u qui'qui' janʌnob u q'uinin pascua. Raji' tabar u c'uchur tu q'uinin quir u jesicob u bʌj u winiquirob judío.
55 A xquico' a tarob ich u pach Jesús caj ruq'uij ich u ru'umin Galilea caj binob tu pach José soc u yiricob u but'ur u baquer Jesús ich japnin tunich. 56 A xquico' caj ts'oc yiricob u but'ur u baquer Jesús. Caj urob ich yatoch ich u cajar Jerusalén. Caj u mʌnob a qui' u boque' soc u cho'icob ich u baquer Jesús. Raji' u ts'ac mirra u c'aba' yejer u ts'ac aloe u c'aba' quire' nanij u winiquir judío, u cho'ic ich u baquer a mac quimeno'. A xquico' caj u jesajob u bʌj ti' u beyaj. Quire' ra' u q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío. An ten bic cu ya'aric tu ts'iba'an u t'ʌn Moisés.