22
Judas u c'at u c'ubic Jesús
(Mt. 26.1‑5, 14‑16; Mr. 14.1‑2, 10‑11; Jn. 11.45‑53)
Tabar u c'uchur tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío ra' u q'uinin cu janticob yoch pan a mʌ' u sipe'. Pʌcha'an u c'aba' pascua quire' ra' u q'uinin caj u potmastaj yʌjt'ʌnir C'uj uch soc mʌ' u quimin chan xib chichin. U ts'urirob sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés, u c'at u muc u chuquicob Jesús. Baxuc u c'atob quire' cu sʌjticob a pimob. Caj u cʌxtajob mac quir u c'ubic quinsbir Jesús.
A Judaso' caj u ts'urintaj quisin raji' pʌcha'an u c'aba' Iscariote, raji' turi' ich u doce u camsʌwinicob Jesús. Judas caj u p'ʌtaj Jesús yejer u yet camsʌwinicob caj bin ich u jach ts'urirob sacerdote yejer u capitán policía caj pacran tsicbanʌjij yejerob soc yerob bic tabar cu c'ubic Jesús ti'ob. Caj qui'jij yorob u jach ts'urirob sacerdote rajen caj u toc arob je' u boticob tu c'ubij Jesús ten Judas. Judas caj ya'araj:
―Tsoy.
Caj u yʌnxchun u chanber tucric u c'ubic Jesús ra' u q'uinin mʌ' ti' yʌn a pimo', soc mʌ' yerob wa bin u ca' chucbir Jesús.
Jesús caj u tuchi'taj u camsʌwinicob quir u chanber chʌquicob yoch quir u qui'qui' janʌnob u q'uinin pascua
(Mt. 26.17‑29; Mr. 14.12‑25; Jn. 13.21‑30; 1 Co. 11.23‑26)
Caj c'uchij tu q'uinin a cu janticob yoch pan a mʌ' u sipe'. Ra' u q'uinin xan cu quinsicob yʌrʌc' tʌmʌn yuc u chan ar soc u c'ʌ'otic bic C'uj caj u ta'caj u nunquir u winiquirob judío ich u ru'umin Egipto. Rajen Jesús caj u tuchi'taj Pedro yejer Juan caj ya'araj ti'ob:
―Joq'uenex ca' a toc chʌquex ij cochex quir ij qui' janʌnex quir ij c'ʌ'otic u q'uinin pascua.
Robob caj ya'arob:
―Tub a c'at ic chʌquex? Arej to'on tuba?
10 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―U'yex ba' quin waquex techex. Ca' bin oquechex ich u cajar, je' a wiriquex xib turiri', u c'ochmʌn u p'urir yoch ja'. Sayenex tu pach hasta ca wiric tu cu yocar tu yatoch a ca' ts'ap yatocho'. Quet a wocarex yejer. 11 Arej ti' mac yʌnin yatoch: “Ij cʌjcamsʌyʌjirex caj u ya'araj tenob ca' in c'atejob a watoch junxot' soc p'eri' quin janʌnob yejer in camsawinic quir in c'ʌ'oticob u q'uinin pascua.” 12 A mac yʌnin yatoch ―quij Jesús―, je' u yestic techex junxot' yatoch tu ca' ts'ap, toc yʌn u pojche'ir tu cu janʌn. Toc yʌn u cutan xan. Ti taro' ca chʌquiquex ij cochex.
13 Caj binob u camsʌwinicob Jesús caj yirob an ten bic Jesús caj u ya'araj ti'ob, caj u chʌcob yo'och quir u qui' janʌnob quir u c'ʌ'oticob u q'uinin pascua.
14 Caj c'uchij tu q'uinin u janticob yoch u q'uinin pascua caj curaj Jesús baxuc u camsʌwinicob. 15 Jesús caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Caj in jach pachtaj in jantej yoch tu q'uinin pascua yejerechex. Mʌ' toy muc'yajnʌquen. 16 Quin wac techex ca' bin ts'ocac in jantic a je'ra'. Mʌ' jin yʌn yʌn ca' jantic hasta ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu reyinticob C'uj. A ra' u q'uinino' quin ca' jantic.
17 Caj ts'a'b ti' Jesús u c'ab uva ich ruch caj u pe'aj. Caj u ya'araj ti' C'uj:
―Bayo' C'uj.
Caj ts'oc ya'aric aro' caj u ts'aj ti' u camsʌwinicob, caj ya'araj ti'ob:
―Ca' ca' xot' a wuq'uiquex. 18 Quin wac techex tin toc uc'aj a je'ra'. Mʌ' in yʌn yʌn uq'uej hasta ca' bin c'uchuc tu q'uinin u reyinticob C'uj. Je' in ca' uq'uique'.
19 Caj u chuca yoch pan caj u mʌchaj caj u ya'araj:
―Bayo' C'uj.
Caj ts'oc ya'aric aro' caj u xat'aj caj u jʌsej ti'ob u camsʌwinicob. Caj u ya'araj ti'ob:
―A je' a woch pana', raji' in winquirir quir in c'ubʌr techex soc in quinsa'. Baxuc yʌn a jantiquex soc a c'ʌ'otiquex u q'uinin tu quimen.
20 Caj ts'oc u rʌc janʌnob yoch u q'uinin pascua ca' u pe'aj a rucho' xan caj ya'araj ti'ob:
―Tucrex a je'ra' u c'ab uva, raji' in q'uiq'uer. Irej bin u ca' joc'ar in q'uiq'uir tu quin quinsa', u bo'orir a si'pirirex. Soc toc ric'ben an ten bic caj in toc araj techex. Mʌ' ja wirej, u t'ʌn Moisés ruc'sabij soc yʌn u jer ric'ben a jach manan tsoy.
21 Caj ya'araj Jesús:
―Taj quin wac techex a mac cu bin u c'ubiquene' p'eri' cu janʌn yejero'on baje'rer. Raji' cu bin u c'ubiquen ti' mac quir in quinsa'. 22 A teno', yʌn in quinsa' a teno', baxuquenechexo'. An ten bic caj u toc araj C'uj uch. Chen jach otsir a mac a cu c'ubiquen.
23 Caj u yʌnxchun u pacran c'aticob u camsʌwinicob Jesús. Caj ya'arajob mac cu bin c'ubic Jesús.
Jesús cu camsic a mac jach no'j ʌcʌtan tu wich C'uj
24 U camsʌwinicob caj u pacran ts'ictarob soc yiricob a mac jach no'j ich u rac'ob. 25 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Ich yoc'ocab a reyo' ti' jujuntur u ru'umin, cu ts'urintic u winiquirob. U c'at u winiquirob ca' ya'arejob ti' ca' yamtac a reyo'. Baxuc u ca' ts'urir u c'at yubejob xan. 26 Aro' mʌ' baxuc ca betiquex. A mac jach no'j ich techex, arej mʌ' u pachtej yubej ya'ara' jach no'jech ten u rac'ob. Wa ca wocar techex a ts'urintic tu cu c'ujintic C'uj toc yʌn a yamtiquex a rac'ob. 27 Qui' tucrex a ba' quin wac techex. Mac jach no'je', wa ra' cu janʌn ich u pojche'ir u janʌn? Wa ra' jach no'j a cu beyaj ti'? Mʌ' ja wirej, a mac a cu cutar tu pojche'ir u janʌn, raji' jach no'j. Chen a teno' cax a ts'urirenex ti' yʌnen ich techex quir in beyaj techex.
28 Jesús caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Techex rajra' ti' yʌnechex tu yʌnen mʌ' ja p'ʌtenexi' p'eri' quic muc'tiquex a ba' cu tar to'onex uch. 29 An ten bic in Tet C'uj caj u teten quir in reyintic. Baxuc techex in tetiquechex quir a wocarex a reyintiquex. 30 Baxuc quin tetic techex soc p'eri' quic janʌnex. Baxuc p'eri' ij cuc'urex tu pojche'ir ca' bin c'uchuc tu q'uinin in reyintic. Quin bin in wacsiquechex a reyintiquex a wet winiquirob judío a doce u yo'nen u winiquirob Israel.
Jesús caj ya'araj ti' Pedro: Je' a wa'aric mʌ' a c'ʌ'oreni'
(Mt. 26.31‑35; Mr. 14.27‑31; Jn. 13.36‑38)
31 Jesús caj ya'araj ti' Pedro:
―Wa mac cu chachtic yo'och cu p'atʌr u bʌq'uer chen u soro' cu puric. Baxuquech Simón ―quen―, a quisino' caj u c'ataj ti' C'uj quir u tumtic a wor soc yiric wa taj caj a wacsaj ta wor. 32 Chen a teno' caj in t'ʌnaj C'uj ti' tech soc mʌ' a p'ʌtic a wacsic ta wor ten. Ca' bin ts'ocac a c'axic a wor toc chichquintej yor a wet camsʌwinicob a te' yʌna'.
33 Pedro caj ya'araj:
―Jaj Ts'urir ―quij―, tin toc ch'uctic in bin yejerech tu cu ma'cʌr winic cax quet ij quimin.
34 Jesús caj ya'araj ti' Pedro:
―Taj quin wa'aric tech. Mʌ' toy c'ʌynʌc cax baje'rer ac'bir. Mʌna' u nup ca bin a wa'aric mʌ' a c'ʌ'oreni'. Cu ts'ocor a wac mʌ' a c'ʌ'oreni' cu bin u c'ay cax.
Jesús caj ya'araj: Tabar u q'uinin in muc'yaj
35 Jesús caj u c'ataj ti' u camsʌwinicob:
―Caj in tuchi'techex ca'ch quir a tsec'tiquex in t'ʌn. Cax mʌna' a chimex. Cax mʌna' a taq'uinex cax mʌna' a xanabex. Yʌn wa ba' a c'atex ca'ch?
U camsʌwinicob caj u nuncajob:
―Mʌna' ba' in c'atob.
36 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Chen baje'rer, wa yʌn a taq'uinex toc ch'a'ex. Baxuc wa yʌn a chimex toc ch'a'ex. Wa mʌna' techex a mascab canex u ca' yarir a noc' quir a mʌnic turiri' a mascab. 37 Mʌ' ja wirej ―quij Jesús―, ti' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj uch, caj ya'araj: “A winiquirob caj ya'araj chen c'as a ray xibo'.” Aro' ―quij Jesús―, quin wac techex. Yʌn in nupsej quire' tabar in quinsa'.
38 Caj ya'arob u camsʌwinic:
―Jaj Ts'urir ―quij―, a je' mascaba' ca'tura'.
Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Ti' ti' a mascabex.
Jesús cu t'ʌnic C'uj ich u p'uc witsir u c'aba' Olivos
(Mt. 26.36‑46; Mr. 14.32‑42)
39 Jesús caj joc' ich u cajar caj binij an ten bic nanij u bin ich u p'uc witsir u c'aba' Olivos. Yet binac u camsʌwinicob. 40 Caj c'uchij tu nanij u bin, caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―T'ʌnex C'uj soc mʌ' u cha'ba' u tar tumbir a worex.
41 Jesús caj joc' nanach an ten bic mun nachir cu rubur tunich a cu ch'inin ten mac. Caj xonrʌj quir u t'ʌnic C'uj. 42 Jesús caj ya'araj:
―In Tetech C'uj ―quij―, wa ra' cu qui'quintic a wor quir a ts'icten a ba' in c'at, ruc'sej a je' muc'yaja' a cu bin tar ten. Wa ra' a c'at ca' muc'yajnʌquen je' in muc'yaje' quire' in c'at in betic a ba' a c'at tech.
43 Caj tar turiri' yʌjmasir u t'ʌn C'uj ich Jesús quir u ts'abʌr u muc' ti'. 44 Caj jach muc'yajnʌjij Jesús caj u yʌnxchun u muc'yaj jach manan tu cu t'ʌnic C'uj. Tan u jach chichquintic u t'ʌnic C'uj hasta cu q'uicab. U q'uicabe' irej u q'uiq'uer cu ch'ojar ich ru'um. Jach carem u ch'ojar.
45 Caj riq'uij tub xonrʌj tu cu t'ʌnic C'uj. Caj bin ich u camsʌwinicob caj yiraj tan u wenʌnob quire' mʌ' qui' yorobi'. 46 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Mʌ' a yʌn wenʌnex. Ca' a ch'ictarex soc a yʌn t'ʌniquex C'uj soc mʌ' u cha'bʌr u tar tumbir a worex.
Chuc Jesús
(Mt. 26.47‑56; Mr. 14.43‑50; Jn. 18.2‑11)
47 Ti' toy cu tsicbar Jesús. Caj c'uchob a pimob quire' pay ten Judas. Raji' turiri' ich camsʌwinicob a docejo'. Caj u nʌts' u bʌj Judas quir u ts'uts'ic u p'uc Jesús. 48 Caj ya'araj Jesús ti' Judas:
―Tan wa ja ts'uts'ic in p'uc quir a c'ubiquen ti' a mac a cu p'actiquenob? A teno' baxuquenechexo' C'uj.
49 U camsʌwinicob a ti' yʌn yicnan Jesús caj u yirob ba' u ber ti', caj u ya'arob ti' Jesús:
―Arej to'on Jaj Ts'urir ca' ts'icaco'on yejerob ca' ic ch'ʌquej u car yejer mascab.
50 Turiri' u camsʌwinicob caj u ch'ʌcaj u xiquin, raji' u c'urew u jach ts'urir sacerdote. Caj u rac ch'ʌctaj u xiquin, tu noj. 51 Jesús caj ya'araj ti':
―Tsire'ej, mʌ' a ch'ʌquiquex.
Jesús caj u tʌra u xiquin u c'urew u jach ts'urir sacerdote caj jawij u xiquin tu ch'aquij. 52 Jesús caj ya'araj ti'ob u jach ts'urirob sacerdote yejer u yʌjt'ʌnin policía ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, yejer u jach ts'urirob u cajar u winiquirob judío. Quire' tarob u chuquejob Jesús. Caj ya'araj Jesús:
―Tarechex a chuquiquenex yejer a mascabex yejer che'. Irej wa yʌja'crʌyʌjiren ba', ca chuquiquenex. 53 Rajra' ti' yʌnen ich carem naj uch. Tan in camsicob, chen mʌ' ta chuquenex. Chen tarechex a chuquenex quire' c'uchij tin q'uin. An ten bic C'uj caj ya'araj uch. C'uchij tin q'uin xan, quire' baxuc u c'at a quisino' a mac a cu ts'urintic a mac a cu man ich yac'birir quire' ra' u si'pirob.
Pedro cu ya'aric mʌ' u c'ʌ'otic Jesús
(Mt. 26.57‑58, 69‑75; Mr. 14.53‑54, 66‑72; Jn. 18.12‑18, 25‑27)
54 Caj u chucob Jesús caj u mʌchob u c'ʌb caj binob u purej ich yatoch u jach ts'urir sacerdote. Chen Pedro caj tar tu pach Jesús chen nach cu xur. 55 Caj c'uchob caj ocob tu re'a'an u chi' naj. Ti' tu t'ʌbaj u q'uich chumuc. Caj curajob tu q'uich. P'eri' yejer Pedro. 56 Ti' yʌn xquic u c'urew u jach ts'urir sacerdote caj irir Pedro ti' cura'an q'uich ich chi' c'ac'. Caj u qui' pʌctaj caj u ya'araj ti' a mac ti' yʌnob:
―A je' xiba' u yet man Jesús uch.
57 Pedro caj ya'araj:
―Xquic ―quen―, mʌ' in c'ʌ'ormʌni'.
58 Sasam caj irir Pedro ten u jer caj ara'b ten xib ti' Pedro:
―A techo' ―quij―, caj a chaj nupintej Jesús ca'ch, ti' yʌnech yejer Jesús uch.
Chen Pedro caj ya'araj ti' xib:
―Mʌ' teni'.
59 Caj manij turiri' hora caj c'uch u jer xib caj chich ara'b ti' u rac'ob:
―Taj a je' xiba' ti' yʌn ich Jesús uch. Quire' ti' u tar ich u ru'umin Galilea quire' baxuc u t'ʌnobob.
60 Chen Pedro caj ya'araj ti' xib:
―Mʌ' in wer mac a ca wa'arico'.
Ti' toy cu tsicbar Pedro, seb caj c'aynʌj cax. 61 A Jaj Ts'uro' caj u sut u bʌj u pʌcaj Pedro. Pedro caj c'aj ti' a ba' ara'b ti' ten Jesús ca'ch. An bic caj ya'araj Jesús: “Mʌ' toy c'aynʌc a caxo' mʌna' u nup ca bin a wac mʌ' a c'ʌ'oreni'.” 62 Caj joc' Pedro ich yatoch u jach ts'urir sacerdote caj chich oc'nʌjij quire' tucur u ca'.
P'asta'b Jesús jats' xan
(Mt. 26.67‑68; Mr. 14.65)
63 A policíajo' a cu beyajob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj a ju chucmʌnob Jesús caj u yʌnxchun u p'asticob Jesús tan u jʌts'icob xan. 64 Robob tu pixob u wich Jesús caj u raxob caj u ya'arob ti':
―Quire' yʌjtseq'uirech u t'ʌn C'uj, arej tenob mac tu raxech?
65 Caj ya'arob ya'ab ba' tu cu p'asticob Jesús.
Tu cotorob u ts'urirob u winiquirob judío cu ta'quicob u jo'r Jesús
(Mt. 26.59‑66; Mr. 14.55‑64; Jn. 18.19‑24)
66 Caj sasij caj u much'quintajob u bʌj u ts'urirob u winiquirob judío. Quet baxucob u ts'urirob sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Caj u much'quintajob u bʌj quir u ta'quicob u jo'r Jesús. Robob caj u pʌyob ca' tac Jesús. Caj c'uchij Jesús caj u c'atob ti' Jesús:
67 ―Wa Cristojech caj u tuchi'tech C'uj, arej tenob?
Chen Jesús caj u nuncaj ti'ob, caj ya'araj:
―Wa quin wa'aric Cristojen caj u tuchi'ten C'uj, mʌ' ja bin a wacsiquex ta worex ten. 68 Wa quin c'atiquex techex ba', mʌ' a bin a nunquiquex ten. 69 Ca' bin ts'ocac in riq'uir tin quimirir ti' quin bin in cutar tu noj C'uj soc ten cu bin u ts'urintiquen tu cotor mac. P'eri' quin ts'urintic yejer C'uj a caj u tuchi'tajen C'uj.
70 Tu cotor u ts'urirob u winiquirob judío caj u c'atajob:
―Arej tenob wa ju jach pararech C'uj?
Jesús caj u nuncaj ti'ob:
―An ten bic caj a wa'arex sam, raji'en.
71 Caj ya'arob:
―Ba' wir u jer yʌjta'quic u jo'r. Tic toc u'yaj. Poch' u ca' quire' u bʌjiri' caj u ya'araj.