21
Quire' Jesús cu yiric cu but'ic taq'uin tu cu naj c'ujinticob C'uj a quimen u mamo'
(Mr. 12.41‑44)
Jesús caj u yiraj tan u but'icob u taq'uin a mac neyʌn u taq'uin tu cuchir tu cu naj but'icob u taq'uin tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Ra' taq'uin ti' carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj. Caj u yiraj xan xquic a quimen u mamo' otsir caj u but'aj u majan taq'uin, ca'tur chʌc taq'uin a mʌ' coji'. Caj ya'araj Jesús ti':
―Taj quin wac techex. A je' xquica' a quimen u mamo' cax otsir. Chen caj u but'aj ca'tur u chʌc taq'uin a mʌ' coji' chen ʌcʌtan tu wich C'uj co'oj caj u but'aj. Chen u rac'ob cax ya'ab caj u but'ajob chen ʌcʌtan tu wich C'uj mʌ' co'oji'. A mac neyʌn u taq'uinob caj u but'ob u taq'uin tu nanij cu but'icob u taq'uin tu cuchir tu cu naj c'ujinticob C'uj. Quire' jach manan ya'ab caj u but'ob quire' jach manan t'aj u taq'uin chen ra' caj u but'ob quire' mʌ' u rʌc c'ʌnicobe' u taq'uin. Chen a xquico' a otsiro' caj u toc rʌc but'aj ti'o' u taq'uin cax mʌna' tu cu mʌnic yo'och.
Jesús cu ya'aric bin u ca' juburob carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj
(Mt. 24.1‑2; Mr. 13.1‑2)
Ti' yʌn mʌ' ya'ab mac caj ya'araj ti' Jesús:
―Ira wirej, jach tsoy tu ts'ʌpa'an u tunichir carem naj. Baxuc u tunichir ti' C'uj a ts'abij ten, mʌ' ya'ab u winiquirob judío, quire' cu sʌjticob C'uj.
Chen Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―A ca wiriquex carem naj ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' u rʌc jubsa' ten mac. Cu bin u rʌc pipich'inticob, mʌ' ju bin p'atʌr ca'tur ts'ʌpric.
Jesús cu tsicbʌtic a ba' cu bin yesic ca' bin xuruc t'ʌn
(Mt. 24.3‑28; Mr. 13.3‑23)
U camsʌwinicob caj u c'atob ti' Jesús:
―In wʌjcamsʌyʌjirech ―quij―, ber ca' bin jubuc a caj a wa'araj? Ba' cu bin u yesic to'on xan wa tabar u xur t'ʌn?
Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Qui' cʌnantex a bʌj ―quij Jesús―, quire' je' u tar mac u tusiquechex. Mʌ' a quibiquex aro'. Quire' cu bin ya'aricob: “A teno' Cristojen, caj u tuchi'ten C'uj.” Tan ya'aric: “Tabar u xur t'ʌn.” Chen mʌ' ja yʌn sayʌrex tu pach. Mʌ' ja ch'iquex sajquir ―quij Jesús―, wa tan a wu'yiquex tan u quinsicob u bʌj. Cax wa cu wu'yiquex bin u ca' quinsicob u bʌj. Raji' cu yʌnxchun u tar u quinsicob u bʌj chen mʌ' toy xuruc t'ʌni'.
10 Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―Mʌ' toy c'uchuc tu q'uinin u xur t'ʌni' A je' u ru'umin tu cʌja'anob mac. Je' u ts'ictar mac ich u ru'umin tu cʌja'anob mac. Baxuc xan, mac ich u chan cajar. Bin u caj ts'ictarob yejer mac ich u jerob u chan cajarob. 11 Mʌ' toy xuruc t'ʌn, cax cu chen pec u ru'umin. Jach c'am cu pec tu cʌja'anob mac. Yʌn a ru'umin mʌ' u pec juntur u cajar u ru'umin tu cʌja'anob mac. Yʌn u ru'umin je' u pec u ru'umin tu cʌja'an mac. Yʌn u q'uinin cu bin yubicob wi'ij. An bic cu cʌnic u yajirir seb cu cʌnicob. Ra' cu bin u rʌc man tu cotor. Je' u ch'icob sajquir mac ca' bin yirob a ba' u ber ich ca'anan a ba' cu bin yesej C'uj.
12 ’Mʌ' c'uchuc tu q'uinin aro' cu bin chuquex a pach quire' caj a wacsajex ta wor ten ―quij Jesús―. Baxuc cu bin u c'ubiquechex yejer u ts'urirob tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Baxuc xan, quir u mʌquiquexob tu cu ma'cʌr winic. Ti' cu bin u chopʌytiquexob quir u bin u puriquechex ʌcʌtan rey yejer ich gobernador quir u taquiquex a jo'r. 13 Wa ra' u q'uinin cu beticob techex aro', ra' u q'uinin c'ucha'an a wor a waquex ti'ob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. 14 Mʌ' a tucriquex wa cu tar u chuquex a pach. Baxuc mʌ' a tucriquex ba' ca bin a wa'arex ti'ob. Mʌ' toy xiquex ʌcʌtan a mac a cu bin u ta'quic a jo'r. 15 A teno' ―quij Jesús―, je' in ts'ic techex a t'ʌnex quire' a ne'er a nuquiquex u t'ʌnob. Je' a nunquiquex ti' soc mʌ' c'ucha'an yor u pʌq'uiquex a pach a mac u p'ec yiriquechex. 16 Mʌ' chen a mac cu p'actiquechex cu bin u chuquiquex a pachex. A tet xan, yejer a nʌ', cax a bʌjob xan, cax a mac a u jach yajechex xan, cu bin u chuquiquex a pachex, tan u c'ubicob techex. Baxuc je' u quinsiquechex xan, mʌ' ya'abi' ich techex. 17 Quire' techex caj a wacsajex ta wor ten tu cotor mac cu bin u p'actiquechex. 18 Qui' cʌnex a je'ra'. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' cu cʌnantic techex soc mʌna' ba' u ber techex, mʌ' ja bin satʌr turi' u tsotser a jo'r. 19 Je' u ts'abʌr techex a cuxtarex munt q'uin wa rajra' ca muc'tiquex a ba' cu tar techex tu cu chuquicob a pachex.
20 ’Quire' wa ca wiriquex yʌjquinsirob mac jach pim tan u bʌcristicob u cajar Jerusalén. A werex c'uchij tu q'uinin u rʌc jubsicob u cajar Jerusalén. 21 Barej ca wiriquex bʌcrisa'an u cajar Jerusalén. Arej ti' a mac ti' yʌn ich u ru'umin Judea ca' rʌc puts'ucob ich wits. Arej ti' a mac ti' yʌn ich u cajar Jerusalén ca' putsuc xan. Arej ti' a mac ti' yʌn ich tancab u cajar Jerusalén. Arej ti'ob mʌ' u puts'urob ich u cajar Jerusalén. 22 Ra'iri' u q'uinin c'uchij tu q'uinin u bo'oticob u bo'orir u si'pir ti' C'uj u winiquirob judío ich u cajar Jerusalén quire' baxuc caj u ya'araj tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj. Rajen cu bin u nupsej. 23 Jach otsir a xquico', ra' u q'uinin jach na'aj. Baxuc xquic cu ts'ic u chu'ch u chan ti'ar. Mʌ' ja wirej, tu cotor mac a ti' yʌn tu ru'umin Judea, cu bin ts'abir u muc'yajob ten C'uj. Quire' ts'iquij a C'ujo' quire' caj u yiraj mʌ' quibob u t'ʌn. 24 Yʌn cu bin ch'ʌcbirob u car ten yʌjquinsirob winiquirob ich u winiquirob judío. Yʌn ya'ab xan cu bin purbirob ich u jer ru'umin quir u c'anʌn beyajob tu cu binob ich tu cotor u cajarob ich yoc'ocab u winiquirob judío. Ti' cu bin ts'urinbir u cajar Jerusalén ten a mʌ' u winiquirob judío hasta c'uchij tu q'uinin u ts'ocar u ts'urinticob u ts'urirob u ru'umob.
Yʌn ba' cu bin yesej tabar u tar Jesús
(Mt. 24.29‑35, 42‑44; Mr. 13.24‑37)
25 Caj ya'araj Jesús ti' u camsʌwinicob:
―Ra' u q'uinin ca' bin ts'ocac u ts'urinticob a mʌ' u winiquirob judío. A ba' u ber ich ic yum, baxuc ich ic nʌ'. Baxuc ich a sabo', cu bin u jac'ʌr yor tu cotor mac. Mʌ' yerob mac ba' cu bin u beticob. Ca' bin yubejob u jum c'ac'nab, jach c'am yejer u yamin xan. Cu bin u ch'icob sajquirob. 26 Ra'iri' u q'uinin tu cotor mac a ti' yʌn ich yoc'ocab cu bin u ch'ic sajquirob ca' bin jac'ʌcob yorob. Quire' a ba' u ber ich yoc'ocab. Quire' a C'ujo' cu bin u rʌc siptic a sabo'. 27 Ra'iri' u q'uinin mac ti' yʌnob ich yoc'ocab cu bin yiricob in tar ich u muyarir ca' bin taquen yejer in muc' soc yer tu cotor mac jach no'jen a teno'. Quin bin in tar yejer jach manan u sasirir C'uj xan. A teno' baxuquenechexo'. 28 Barej u q'uinin cu yʌnxchun arayo' chichquintej a worex ―quij Jesús―, qui'quintex a worex quire' tabar u c'uchur tu q'uinin in ca' ur quir in ta'quiquechex ti' a c'aso'.
29 Jesús caj u camsaj baxuc a je'ra' caj ya'araj:
―C'aj techex ca' bin a wirex u che'er higuera yejer tu cotor che'. 30 Cu ts'ocar u joc'ar u mumun re', tabar u yocar yaxq'uin. 31 Baxuc xan, ca' bin a wirex a ba' u ber ich ic yum. Baxuc ich ic nʌ'. Baxuc ich a sabo', je' a werex c'uchij tu q'uinin u tar C'uj quir u reyinticob.
32 ’Taj quin wa'aric techex ―quij Jesús―, cu yʌn tar tu cotor ba' a caj in wa'araj techex. Mʌ' toy quimiquechex a mac cuxa'an baje'rer. 33 Je' u c'uchur tu q'uinin a ca'anano' cu bin ts'ocar baxuc cu bin ts'ocar u ru'umin. Chen in t'ʌn a caj in wa'araj techex a C'ujo' cu bin u nupsic.
34 ’Qui' cʌnantex a bʌj. Mʌ' a jen janʌnex, mʌ' ja wuq'uiquex quir a carchʌjʌrex. Mʌ' ja man a tucriquex bic tabar a jariquex a taq'uinex. Mʌ' ja wirej, quire' a mac a cu jen janʌn yejer a cu yuq'uic quir u carchʌjʌrob yejer mac a cu tucric u nejaric u taq'uin ca' bin taquen a teno' u q'uinin mʌ' tan u pajicob quir u bin ich ca'anan quire' seb quin bin ur. 35 Baxuc a mac mʌ' yerob C'uj ich yoc'ocab cu bin u jac'ʌr yorob ca' bin uruquen wa ra' u q'uinin mʌ' tan u pajicob in wur. Baxuc a bʌc'o' ca rejiquex mʌ' yer. 36 Chen techex rajra' ca cʌnantiquex a bʌj. Rajra' ca t'ʌniquex C'uj soc ca' bin c'uchuc tu q'uinin tabar u xur t'ʌn cu bin u yamtiquechex C'uj quir a muc'tiquex a ba' u ber techex. Soc a tarex ʌcʌtan tu yʌnen quire' a teno' baxuquenechexo'.
37 U burur q'uin Jesús caj u camsaj a pimo' ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Chen oq'uin rara' cu bin ich u jo'r p'uc wits u c'aba' Olivos. Ti' p'atij ich u jo'r wits. 38 A'ac'bir tu cotor mac cu binob ich tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío quir yubic u tsicbar Jesús.