20
Mac aric ti' Jesús quir u camsic aro'
(Mt. 21.23‑27; Mr. 11.27‑33)
Jesús ti' yʌn turi' u q'uinin ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío, caj u camsaj ti'ob. Baxuc caj u tsec'taj ti'ob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Caj c'uchob u jach ts'urirob sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés yejer u ts'urirob u winiquirob judío a nuxibo'. Caj ya'arob ti':
―Mac caj u ts'ajaj a muc' caj a c'ʌmaj? Mac arej tech quir a camsicob quir a tsec'ticob? Arej tenob mac caj u ya'araj tech ca' a camsej ti'ob?
Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Baxuc ten bin in ca' in c'atic techex. Nunquex ten. Arex ten mac tuchi'tej Juan quir yacsic ja' tu jo'r mac? C'uj wa tuchi'tej Juan wa xib tuchi'tej?
Caj u tucrajob bic tabar cu bin u nunquicob ti'. Caj pacran arajob:
―Wa quij aric ti', C'uj caj u tuchi'taj Juan quir u yacsic ja' tu jo'r mac, je' ya'aric to'on: “Biquinin mʌ' ta wacsajex ta worex ti'?” Wa quij aric xib caj u tuchi'taj, a pimo', je' u ch'inico'onob quire' yerob taj tuchi'ta'b ten C'uj Juan quir u tsec'tic t'ʌn.
Caj u nuncob:
―Mʌ' in werob mac tuchi'tej Juan quir u yacsic ja' tu jo'r mac.
Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Baxuc techex, mʌ' a wa'aric mac tuchi'tej Juan, baxuc ten ―quij Jesús―, mʌ' in wac techex mac caj u ya'araj ten quir in camsic ti'ob.
Jesús cu camsic: Irej wa mac caj u majantaj u corir u wich uva
(Mt. 21.33‑44; Mr. 12.1‑11)
Jesús caj u yʌnxchun u camsic a pimob caj u camsaj baxuc a je'ra' soc yerob a maque' a mʌ' u c'at u yacsicob tu yor ti' quire' bin u ca' ich c'ac'. Rajen caj u camsaj a je'ra':
―Ti' yʌn mac uch caj ts'oc u ch'ʌquic u che'er u cor caj u rʌc tocaj u robirir caj u pʌc'aj u yaq'uir u wich uva. Caj ts'oc u pʌq'uic, caj u ts'aj ti' mac quir u cʌnanticob. U bo'orir u cor ca' bin c'uchuc tu q'uinin u t'aquic u wich uva. Cu ts'icob ti' u ts'urir u cor jun xot' u wich. U ts'urir caj bin nach ama'an caj urij. 10 Caj c'uchij tu q'uinin cu t'ocar u wich uva. U ts'urir caj u tuchi'taj u c'urew tu yʌn a mac a cu cʌnanticob u corir uva quir u c'at junxot' u wich uva u bo'orir u cor. Chen a mac a cu cʌnanticob u cor caj u raxajob u c'urew caj wʌc'ʌs tuchi'ta'b mʌ' tu ts'ajajob ti' u wich uva. 11 U jach ts'uriro' caj u ca' tuchi'taj u jer u c'urewo'. A mac cu cʌnanticob u corir u wich uva caj u raxob u c'urew. Caj u p'astajob xan caj u puts'ob ca' xic mʌ' tu ts'ajajob ti'. 12 U jach ts'urir ca' u wʌc'ʌs ca' tuchi'taj u jer u c'urewo' chen a mac a cu cʌnanticob u corir u wich uva, baxuc xan, caj u jʌts'ajob hasta em u q'uiq'uer caj u pich'intajob tu nʌc' c'axir u corob.
13 ’U jach ts'urir u cor u wich uva caj ya'araj: “Ba' quin bin in betej?” U bʌjir cu t'ʌn tu junan: “Je' in tuchi'tic in parar in jach yaj, jaj ixtʌcoj cu sʌjticob yʌjcʌnʌnyʌjirob u pach u corir uva.” 14 Chen a mac a cu cʌnanticob u pach u cor uva caj u yirob u tar u parar u ts'urir: “Ara' cu tar u pararo', ra' cu bin u ch'ic u cor u tet ca' bin quimqui'.” Baxuc caj ya'arob ich u rac'ob: “Ca' ij quinsej soc to'on ca' bin ic ch'ic u cor.” 15 Ti' taro' caj u quinsajob u parar u ts'urir caj u joc'sajob u pich'intej ich nʌc' c'ax. Ba' cu bin u betej u jach ts'urir ti' yʌjcʌnanyʌjirob u pach u corir uva? 16 Je' u tar u jach ts'urir quir u joc'sic u quinsej quir u ts'ic u cor ti' u jer mac.
Caj yubob ya'aric u winiquirob judío caj ya'arob:
―Jaj ixtʌcoj mʌ' u tar to'on.
17 Jesús caj u pʌctaj u wichob caj ya'araj ti'ob:
―Arex ten ajera' ba' cu ya'aric ich u t'ʌn C'uj tu ts'iba'an? Tan ya'aric:
A teno' iren a yoc najo' soc u chich tar u muc' naj, chen a ray yoc najo' pich'ita'b ten yʌjc'ʌxirob naj uch. Quire' mʌ' u c'at, chen caj u wʌc'ʌs chucajob quir u c'ʌxicob yatoch soc u chichtar u muc'.
18 A mac a mʌ' u yacsic tu yor ten baje'rer. Raji' irej a mac cu nacch'ʌtic tunich caj yajij yoc. Chen ca' bin c'uchuc tu q'uinin u xur t'ʌn, a mac a mʌ' tu yacsaj tu yor ti' C'uj, raji' irej mac cu rubur tunichir tu yoc'or cu maxʌre' toc ramʌn ich ru'um.
Cax ic bo'otej u bo'orir u beyaj gobierno
(Mt. 21.45‑46; 22.15‑22; Mr. 12.12‑17)
19 Ra'iri' u q'uinin u jach ts'urirob sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés u c'at u chuquicob Jesús. Quire' yerob a ba' caj u camsaj sam quire' Jesús yer mʌ' tu yacsicob tu yorob. Mʌ' tu jach chucob Jesús quire' cu ch'ic saquirob a pimob. Mʌ' ja wirej, a pimob u nec'at yubic u tsicbar Jesús. 20 Tan u ch'ucticob u chuquej Jesús, rajen caj u tuchi'tajob mac quir u tus waytarob u t'ʌn soc cu tus ta'quicob u jo'r ich gobernador. U c'at u ta'quic u jo'r ti' gobernador soc u quinsa'. Rajen yet tarob a mac a cu tus aric tsoy yorob. Soc u tus aric a ba' cu yubic u tsicbar Jesús. 21 Rajen caj u c'atob ti' Jesús:
―In wʌjcamsʌyʌjirech ―quij―, in werob taj a ba' ca wac. Baxuc taj a ba' ca camsic ti' u t'ʌn C'uj. Mʌ' a coyen chich aric ti' mac quet ca wa'aric ti'. Quire' baxuc taj ca camsic tenob a ba' u c'at C'uj ti' tenob. 22 In c'atob in wer wa tsoy in bo'oticob in ru'um ti' rey? Wa mʌ' tsoy in bo'oticob in ru'um?
23 Jesús caj u yubaj ba' c'as cu tucricob tu yorob, caj ya'araj ti'ob:
―Biquinin ca tarex a tumtiquex in wor? 24 Esej ten a taq'uin turiri' ca' in wirej.
Caj u yesob ti' Jesús. Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―Mac jot'a'an u yochiri'? Ba' quiri' u c'aba' ts'iba'an ti'?
Raji'ob caj u ya'arob ti':
―Ra' u yochir u rey César, jot'a'an ich sʌc taq'uin.
25 Caj ya'araj Jesús ti'ob:
―Taj a ba' ca waquex. Rajen ca' a quibʌquex a ba' cu yac techex u rey, César, baxuc xan, ca' a quibʌquex a ba' cu ya'aric C'uj techex.
26 Mʌ' c'ucha'an yor yubic ba' cu ya'aric Jesús ich a pimo' soc u tus ta'quicob u jo'r Jesús. Chen jaca'an yorob a ba' yubicob ya'aric Jesús. Rajen ts'oc u t'ʌnob.
Cu tar u c'aticob saduceo, mac cu riq'uir tu quimen
(Mt. 22.23‑33; Mr. 12.18‑27)
27 Baxuc xan, tarob u winiquirob judío a saduceojo'. Aro' cu ya'aric mʌ' u riq'uir mac tu quimirir. Caj tarob u c'atej ba' ti' Jesús; caj ya'arajob ti' Jesús:
28 ―In wʌjcamsʌyʌjirech ―quij―, ic nunquir Moisés caj u ts'ibtaj to'on uch a ba' ca' ic betej. Caj ya'araj wa ju mam cu quimin, cu p'atʌr u rac', mʌna' u parar yejer caj quimin u mam, tu junan. Caj ya'araj Moisés, ra' u yits'in u mam, raji' cu bin u ch'ic u raq'uintej a mu'. Soc yiric wa je' u pararancʌr yejer soc u ch'isic u parar, irej waj u tus parar u sucu'un uch. 29 A sucu'unbir yʌn seis yits'inob. A sucu'unbir, raji' tu yʌn ch'aj u rac' hasta quimin, mʌna' u parar. 30 A its'inbiro' raji' u ta'quic u chu'ch u sucu'un. Raji' caj u ch'aj u rac' u sucu'un, mʌna' u parar xan. 31 A jach ca' its'inbiro', raji' caj u ta'ca u chu'ch u ca' sucu'un. Raji' caj u ch'aj u rac' u ca' sucu'un. Mʌna' u parar xan. Hasta nup u rʌc ch'ic u yits'inob u mam hasta rʌc quimob, mʌna' u parar. 32 Caj c'uchij tu q'uinin u quimin a xquico' caj quimij. 33 Ca' bin riq'uic tu quimen, mac cu bin u ch'ic u raq'uintej quire' siete caj u ch'aj u mam.
34 Rajen Jesús caj u nuncaj ti'ob, caj ya'araj:
―A te' ich yoc'ocab cu ch'ic u rac' mac, baxuc xquic cu ch'ic u mam xan. Baxuc a pararex xan cu ch'ic u rac', baxuc xquic a pararex xan, cu ch'ic u mam. 35 Ca' bin ts'ocac u riq'uir mac tu quimen, a mac jach tsoyo' cu bin cha'bir yocar ten C'uj ich ca'anan. Munt q'uin ti' yʌnob. Mʌ' u ch'ic u rac' a ich C'ujo'. Mʌ' ju bin u ch'ic u mam. 36 Quire' a taro', mʌ' ju bin quimen, irob baxucob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj. Quire' u pararob C'uj quire' ric'ob tu quimen ten C'uj uch. 37 Mʌ' wa c'aj techex a ba' caj u ts'ibtaj Moisés uch a caj u yiraj tu cu yerar c'ac' ich chan che'er uch. Caj ara'b ten C'uj ti' Moisés. “A teno' u C'ujirenob a nunquirex Abraham yejer a nunquirex Isaac yejer a nunquirex Jacob.” Rajen ij quer cu bin riq'uir mac tu quimirir. 38 A C'ujo', raji' u C'uj tu cotor mac. Raji' u C'uj a mac cuxa'an. Baxuc xan, raji' u C'uj a mac quimen quire' a quimeno' cuxa'an ʌcʌtan ti' C'uj.
39 Mʌ' ya'ab ti' yʌnob yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés caj ya'arob ti':
―In wʌjcamsʌyʌjirech, taj a ba' caj a wa'araj ti' u winiquirob judío a saduceojo'.
40 Quire' sajaquir u ca' u c'atob ti' Jesús. Rajen caj u p'ʌtajob u c'ata ba'.
Jesús caj u c'ataj ti' yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés mac a Cristojo'?
(Mt. 22.41‑46; Mr. 12.35‑37)
41 Jesús caj u c'ataj ti'ob:
―Bic tabar cu ya'aricob a pimob yejer u ts'urirob u winiquirob judío, u parar u nunquir David. Raji' Cristo a mac tuchi'ta'b ten C'uj? 42 Mʌ' ja wirej, u bʌjiri' David, caj u ts'ibtaj ich u ju'unin Salmos ich a uchben u t'ʌn C'ujo'. Caj ya'araj:
Ic Jach Ts'ur C'uj, quij David, caj u ya'araj ti' in Jach Ts'ur: “Tar a cutar, quij C'uj, tin noj soc p'eri' quic reyinticob mac. 43 Soc p'eri' quic reyinticob mac hasta cu c'uchur tu q'uinin quin rʌc ch'ersic a mac a cu p'actiquech.”
Baxuc caj ara'b ti' ic nunquir David ten C'uj.
44 Jesús caj u c'ataj ti'ob caj ya'araj:
―A je' u t'ʌn C'uj cu yesic to'on David caj u t'ʌnaj a Cristojo', in Jach Ts'ur, quij David. Rajen biquinin ca waquex u parar David a Cristojo' quire' wa raji' u Jach Ts'urir, quet ba'iri'?
Jesús cu chich aric ti' u camsʌwinicob, qui' cʌnantej a bʌj ti' yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés
(Mt. 23.1‑36; Mr. 12.38‑40; Lc. 11.37‑54)
45-46 Jesús cu tsicbar ti' u camsʌwinicob p'eri caj yubajob a pimo':
―Qui' cʌnantajex a bʌj soc mʌ' a cʌniquex yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Mʌ' ja wirej, yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Jach tsoy u noc' cu manob soc u tus turicob u rac'ob, jach no'job aro'. Qui' yorob yiricob baxucob. Jach qui' yorob yiricob u t'ʌnʌn ten u rac'ob tu cu naj bin u mʌnicob yo'och quire' cu yiricob tus no'job aro'. Baxuc cu tetic u cutanob tu cu cutar a jach no'jo' tu cu naj c'ujinticob C'uj. Baxuc tu cu qui'qui' janʌnob soc u tus irir jach no'job. 47 Mʌ' ja wirej. yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés cu tus aricob ti' a u quimenob u mam. Soc u tus ch'ic yatoch yejer u ba'tac cax yʌn tu yatoch. Jach ama'an u ts'ocar u t'ʌnicob C'uj soc u rac'ob cu tus tucricob cu qui' c'ujinticob C'uj. Jach manan cu bin ts'abʌr u muc'yajob ten C'uj quire' cu beticob aro' cax yerob u t'ʌn C'uj. Chen u jerob mac mʌ' neyaj cu bin muc'yajob.