19
Jesús ti' yʌn yejer Zaqueo
Caj oc Jesús ich u cajar Jericó. Ti' man chumuc u cajar. Ti' yʌn turi' xib neyʌn u taq'uin u c'aba' Zaqueo, u jach ts'urir yʌjc'ʌminob u taq'uin gobierno. Zaqueo u c'at u yiric Jesús quir u c'ʌ'otic, chen mʌ' c'ucha'an yirej quire' a pimob, cabar u baquer. Mʌ' c'ucha'an yor yirej quire' ti' yʌn a pimob. Rajen caj u c'ʌnaj yacab caj naquij ich c'ʌb che' quire' ti' yʌn u berir quir u man Jesús soc yiric. Rajen pʌybej caj bin. Ti' manij Jesús tu yʌn Zaqueo. Jesús caj u pʌctaj ti', caj ya'araj ti':
―Zaqueo ―quen―, seb a wemʌn quire' yʌn in jamach p'atʌr ta watoch.
Rajen Zaqueo seb caj emij ich ru'um, qui' yor caj u qui' acsaj tu yatoch. A mac a caj u yirajob yocar Jesús ich yatoch Zaqueo caj u pacran arajob ich u rac'ob, tan u choctar yorob:
―Biquinin cu yʌn ocar aro' ich yatoch a mac yʌn u si'pir quir u wenʌn?
Caj ch'icraj Zaqueo ʌcʌtan tu cotor mac soc chʌca'an yubicob. Caj ya'araj ti' Jaj Ts'urir:
―Iric Jaj Ts'urir ―quij―. Yʌn in ts'ic ti' in taq'uin ti' a otsiro'. Chumuc tu cotor a yʌn teno' quin bin in ts'ic ti'. Wa caj in tus ch'aj u taq'uin mac uch, quin bin in sutej ti'. Cuatro u tenin quin sutic ti'.
Jesús caj ya'araj ti':
―Baje'rer C'uj caj u ta'quech yejer tu cotor mac a ti' yʌn ta watoch. Jach taj u pararech a nunquir Abraham, quire' caj a wacsaj ta wor ti' C'uj an ten bic ic nunquir Abraham uch, caj u yacsaj tu yor. 10 Mʌ' ja wirej, a baxuquenechexo' caj u tuchi'ten C'uj ca' in wesej quin yajquintic mac a tabar u bin ich c'ac' quir in ta'quic a mac a cu yacsic tu yor ten.
Jesús cu camsic quir u cʌnic ti' diez taq'uin
11 Ti' toy cu yubicob an ten bic Jesús caj u tsicbʌtaj ti' Zaqueo. Jesús caj u yʌnxchun u camsic ti'ob quire' tabar u c'uchur ich u cajar Jerusalén. Rajen cu tucricob c'uchij tu q'uinin u reyinticob Jesús u ru'umin u winiquirob judío. 12 Rajen caj ya'araj Jesús:
―A mac jach no'j u tet ―quij―, caj bin ich tanxer ru'um soc u yacsa' rey. Caj ts'oc yacsa' rey caj wʌc'ʌs urij. 13 Caj bin ich tanxer ru'um ca'ch caj u t'ʌnaj diez u c'urew caj u ts'aj jujuntur u c'urewob dos cientos pesos caj u ya'araj ti'ob: “C'ʌnej a je' taq'uina' ca' a jarex u jer taq'uin jach ya'ab hasta quin wu'ur.” 14 Jeroj caj binij. Ti' yʌn mac ich u cajar aro' caj p'acta'b ten u yet cajarob a cu bin yocar rey. Rajen caj u tuchi'taj mac tu pach aro' caj u ya'araj ti' rey: “Mʌ' in c'atob u yocar quir in reyinticob. Mʌ' a wacsic ti'.” 15 Caj urij a je' xibo' caj u yʌnxchun u reyinticob caj u pʌyaj u c'urew a caj u ts'a ti' u taq'uin uch ca' tacob ʌcʌtan ich rey. Quire' u c'at yer mun t'aj u taq'uin jujunturob. 16 A pʌybejo' tarij caj ya'araj: “Jach Ts'urir ―quij―, a taq'uin a ta ts'aj ten, dos cientos pesos uch, jach net'ajij baje'rer yʌn dos mil pesos.” 17 U jach ts'urir caj ya'araj ti': “Jach tsoy a beyaj, jach tsoy in c'urewech. In wer baje'rer ca qui' cʌnantic a ba' mʌ' ya'ab tech. Rajen quin bin in ts'ic diez cajarob quir u reyintiquech.” 18 A ca'tur u c'urew tarij caj ya'araj ti': “Jach Ts'urir ―quij―. A taq'uin a caj a ts'aj ten dos cientos pesos, jach t'aj baje'rer yʌn mil pesos.” 19 U jach ts'urir caj ya'araj ti': “Tech quin bin in ts'ic cinco cajarob quir u reyintiquech.” 20 Caj tar u jer u c'urew caj ya'araj ti': “Jaj Ts'urir ―quij―, je' a taq'uina'. Caj in tapa caj in ric'saj, 21 quire' caj in ch'aj sajaquir tech quire' ts'iquech. Quire' tech ca ch'ic a ba' mʌ' tech yʌnin. Quire' tech ca jaq'uic u nar mac cax tech mʌ' ta pʌc'aj.” 22 U jach ts'urir caj u ya'araj ti': “Jach c'as in c'urewech, a wʌc'ʌs t'ʌn tech a caj a wa'araj. Raji' cu bin u ta'quic a jo'r quire' a wer jach ts'iquen quire' a teno' quin ch'ic u taq'uin mac a caj u jaraj. Quire' quin jaq'uic u nar mac a mʌ' tin pʌc'aj. 23 Rajen biquinin mʌ' ta majantaj in taq'uin ti' mac soc c'ʌs t'ajij in taq'uin ca' bin urquen. Ca' in ch'ic cax mʌ' ya'ab?” 24 Caj ara'b ten u jach ts'urir ti' a mac ti' yʌn tu yicnʌn u c'urew a c'aso': “Taquej ti' u taq'uin a ti' yʌn ti' a dos cientos ca' a ts'ic ti' a mac yʌn ti' dos mil pesos.” 25 U c'urewob caj ya'arajob ti': “Jach Ts'urir ―quij―, toc yʌn ti' dos mil pesos a caj a p'ʌtaj ti'.” 26 U jach ts'uric caj ya'araj ti'ob: “Quin wac techex a mac a cu betic tsoy yejer a ba' quin ts'ic ti'. Je' in ts'ic ti' jach ya'ab. A maque' a mʌ' u c'ʌnic a ba' quin ts'ic ti'. Je' in ta'quic ti', cax mʌ' ya'ab yʌn ti'. 27 Techex a werex a mac a cu p'actiquen ca'ch. Robob a mʌ' u c'at in wocar rey toc chuquejob ca' a quinsejob ʌcʌtan ten.”
Jesús cu yocar ich u cajar Jerusalén
(Mt. 21.1‑11; Mr. 11.1‑11; Jn. 12.12‑19)
28 Caj ts'oc a ba' caj u camsa sam ich yatoch Zaqueo. Caj u p'ʌtaj u cajar Jericó quir u bin ich u cajar Jerusalén. 29 Tabar u c'uchur ich u cajar Betfagé, baxuc ti' yʌn u cajar Betania, nʌts'a'an ti'ob yʌn u chan p'uc witsir u c'aba' Olivos. Quire' ra' u c'aba' u che'er a ti' yʌno'. Jesús caj u tuchi'taj ca'tur u camsʌwinicob. 30 Caj ara'b ti'ob:
―Xenex ich u chan cajar c'ʌs bʌytʌc ca' bin ocaquechex ich u cajar. Je' a wirex chan tsimin ti' maca'an, mʌna' mac u cʌptanmʌn u pach. Pitex ti' ca' a paytex tera'. 31 Wa mac cu c'atic techex: “Biquinin ca pitiquex chan tsimin?” Caj a waquex ti' baxuc a je'ra': “Quire' ic Jaj Ts'urir u c'at u cʌptar tu pach”, quech ti'.
32 U camsʌwinicob caj binob caj yirajob ti' maca'an chan tsimin an ten bic Jesús caj ya'araj ti'ob. 33 Caj u pitajob chan tsimin caj tarij a mac yʌnin caj u c'ataj: “Biquinin ca pitiquex chan tsimin?”
34 Raji'ob caj u nuncajob:
―Quire' ic Jaj Ts'ur u c'at u cʌptar tu pach.
35 A ca'tur u camsʌwinicob caj u paytajob chan tsimin caj binob u purej ich Jesús. Caj u jʌyajob u noq'uir u pach chan tsimin. U camsʌwinicob caj u yamtajob Jesús quir u cʌptar tu pach chan tsimin. 36 Caj bin Jesús tu berir Jerusalén. Ti' cʌpa'an Jesús tu pach chan tsimin ich u bej tu cu man Jesús. A winiquir judíojo' caj u pitaj u ca' yarir u noc'ob quir u jʌyicob tu ber Jesús. Irej nanij cu yacsicob rey tu cajarob quire' qui' yorob yiricob. 37 Tabar u c'uchur Jesús ich u cajar Jerusalén. Ti' yʌn chan p'uc witsir Olivos tu cu bin yemantic Jesús. U camsʌwinicob a pimo' caj u yʌnxchun u qui'quinticob yorob. C'am caj ya'arajob:
―Jach caremech C'uj quire' caj in wirob jach carem a beyaj.
38 A pimo' caj ya'arajob:
―Tan in c'ujinticob a je' reya' a cʌpʌcbar tu pach chan tsimin a caj u tuchi'taj C'uj. Ca' ij carej ti': Bayo' C'uj, ti' yʌnech ich ca'anan quire' caj a quetquintaj ij corex yejerech ―baxuc caj ya'arajob a pimo'.
39 Ti' yʌn mʌ' ya'ab u winiquirob judío a fariseojo' ich a pimo', caj ya'arajob ti' Jesús:
―Arej u mʌcob u chi' a camsʌwinicob.
40 Jesús caj u nuncaj ti'ob, caj ya'araj:
―Quin wac techex, wa cu mʌquicob u chi' a je' winica', jaj ixtʌcoj, a je' tunicha' je' u joc'ar u t'ʌn, tan ya'aric: “Quin c'ujintiquechob.”
41 Jesús tabar u nats'ʌr caj yiraj u cajar Jerusalén caj oc'nʌjij Jesús quire' otsir yiric, a mac ti' yʌn tu cajar Jerusalén. 42 Caj ya'araj Jesús:
―Jaj ix tʌcoj wa ja toc erex bic c'ucha'an a worex a quetquintiquex a worex yejer C'uj chen baje'rer C'uj mʌ' u cha'ic a wiriquex ba' a ber techex. 43 Quire' ca' bin c'uchuc tu q'uinin a mac a cu p'actiquechex cu bin u ts'ʌpquinticob tunich soc mʌ' tu ca puts'urex. Quire' caj u toc bʌcris ts'ʌptajob tunich. 44 Cu bin u quinsicob techex yejer a pararobex. Cu bin u rʌc jubsicob u tunichir a cajarex cu bin u rʌc pich'inticob tunich. Baxuc cu bin u beticob techex quire' mʌ' ta wacsajex ta worex ti' C'uj quire' caj u tuchi'tajen a teno' a baxuquenechexo' ti' techex quir in yamtic techex.
Jesús cu joq'sic a mac ti' yʌn ich carem naj a cu canicob ba'
(Mt. 21.12‑17; Mr. 11.15‑19; Jn. 2.13‑22)
45 Caj oquij Jesús ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj u yʌnxchun u joc'sic a mac cu canicob u ba'tac tu japnin carem naj ba'iri' a mac a cu mʌnicob ba'. 46 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Ti' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj, cu ya'aric: “In watoch a je'ra' quir u tar mac u t'ʌnic C'uj”, chen techex caj a waysaj irej wa tu cu much'quinticob u bʌj a cu yac'rʌ' ba'.
47 Jesús caj ts'oc u joc'sic a mac a cu canicob ba' ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Rajra' Jesús cu camsic a mac a cu tar ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Chen u jach ts'urirob u sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés yejer u jach ts'urir u winiquirob judío u c'at u quinsicob Jesús. 48 Chen mʌ' yerob bic tabar cu bin u quinsicob ti' quire' a pimo' u jach c'at yubicob u t'ʌn Jesús.