A JE'RA' U JACH TSOYIR U T'ɅN C'UJ TU TS'IBTA MARCOS
1
Juan, a cu yacsic ja' tu jo'r mac tu tsec'tic ich tʌcʌy ru'um
(Mt. 3.1‑12; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
U jach tsoyir u t'ʌn Jesucristo u parar C'uj caj u yʌnxchun bic a je' ts'iba'an a ra' cu bin tarej.
Tu yʌnxchun an ten bic Isaías u ts'ibmʌn uch quire' raji' ts'a'b u tucur ten C'uj quir u ts'ibtic a ba' u c'at C'uj. U'yex ba' tu ts'ibtaj:
Iric, quij C'uj, quin tuchi'tic yʌjtseq'uir in t'ʌn, quij C'uj, pʌyber cu tsoyquintic a ber tu ca bin c'uchur. Ti' yʌn mac tan u c'am t'ʌnic ich tʌcay ru'um. Raji' tan ya'aric: “Tajquintex a worex soc c'ucha'an a worex a qui' acsiquex Jaj Ts'ur irex tan a jariquex u ber rey quir u tar.”
Baxuc caj u ts'ibtaj Isaías uch.
Rajen c'uchij Juan tan u yacsic ja' tu jo'r mac ich tʌcay ru'um tan u tsec'tic ca' u c'axej tu yor mac soc u p'ʌticob u c'asirob soc u jawsa' u si'pirob ten C'uj. Tiri' caj rʌc binob yicnʌn Juan tu cotor mac a cʌja'anob tu ru'umin Judea quet bayiri' tu cotor mac ti' u cajar Jerusalén. Tu toc arajob ba' c'asir caj u betob quir u jawsa' u si'pirob ten C'uj. Jeroj tune', caj acsa'b ja' tu jo'rob ten Juan ich u ya'arir Jordán.
A Juano' u buquinmʌn u noc' a sʌcta'b ti' u tsotser u yʌrʌc' camello. Tu c'ʌxaj u nʌc' yejer ot'. Raji' cu chi'ic sac'. Cu mʌquic cab a mʌ' ʌcrʌc'a'an. Caj u tsec'taj Juan:
―Tan u tar tin pach a mac jach no'j. A teno' ―quij Juan―, mʌ' no'jen. Mʌ' pataren, a teno', cax in chen p'uxtar in pitic u c'anin u pech' xʌnʌb. A teno' ―quij Juan―, caj in wacsaj ja' ta jo'rex chen a mac a ca' bin c'uchuc je' u ts'ic techex u Taj'or u Pixam C'uj.
Acsa'b ja' tu jo'r Jesús
(Mt. 3.13‑17; Lc. 3.21‑22)
Mʌ' uch caj ruq'uij Jesús ich u cajar Nazaret, ra' u wa'an u ru'umin Galilea. Caj c'uchij Jesús yicnʌn Juan caj acsa'b ja' tu jo'r xan ich u ya'arir Jordán. 10 Caj ts'oc u yacsic ja' tu jo'r Jesús ten Juan tan u bin ich chi' ja', Jesús seb caj u yiraj u buj ca'anan. A jeroj caj yiraj xan, u Taj'or u Pixam C'uj tan yeman irej susuy caj oc yicnʌn Jesús. 11 Raji' caj u yubaj u t'ʌn a cu tar ca'anano', caj u ya'araj:
―A techo' ―quij―, in pararech, in jach yajech. A techo' ta qui'quin tin wore'.
Tumta'b u yor Jesús ten Satanás
(Mt. 4.1‑11; Lc. 4.1‑13)
12 A jeroj tune', seb caj pay u ber Jesús ten u Taj'or u Pixam C'uj ca' xic ich tʌcay ru'um. 13 Tiri' yʌn Jesús uch ich tʌcay ru'um quir u tumta' u yor ten Satanás, raji' u ts'urir a quisino'. Caj tumta'b u yor ten Satanás cuarenta q'uin. Caj tumta'b yor Jesús ten Satanás quir u yiric wa cu yacsic u si'pir. Ti' yʌn c'axir bʌc' tu yʌn Jesús, chen tarob u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj quir u yamta'rob Jesús.
Jesús tu yʌnxchun u tsec'tic u t'ʌn C'uj ich u ru'umin Galilea
(Mt. 4.12‑17; Lc. 4.14‑15)
14 Chen caj ts'oc u c'ʌric Juan tu cu naj ma'cʌr mac, c'uchij Jesús ich u ru'umin quir u tsec'tic u jach tsoyir u t'ʌn a cu tar ich C'uj. 15 Raji' Jesús caj u ya'araj:
―Baje'rer, c'uchij tu q'uinin a caj u ya'araj C'uj uch. Baje'rer cu bin reyinbir C'uj, rajen c'axex a worex soc a p'ʌtiquex a c'asirex, ca wacsiquex ta worex a jach tsoyir u t'ʌn C'ujo'.
Jesús caj u pʌyaj xib, a rʌc yʌn u nub xib a cu chuquicob cʌy
(Mt. 4.18‑22; Lc. 5.1‑11)
16 A ray u q'uinino' tan u man Jesús ich u chi' c'ac'nab, u c'aba' u c'ac'nabir Galilea, jeroj caj u yiraj Simón yejer u yits'in Andrés. Tu chuquicob cʌy quire' ra' u beyajob. Cu chuquicob cʌy yejer yajow chim. 17 Caj u ya'araj Jesús ti'ob:
―Sayenex tin pach quir in camsic techex in t'ʌn soc a manex a tsec'tex in t'ʌn ich a wet winiquirex judío.
18 Seb caj u p'ʌtajob u chuc cʌyob, caj sayob tu pach Jesús.
19 Wa ber caj bin mʌ' nachi', a jeroj caj u yiraj Jacobo, u parar Zebedeo, yejer Juan u yits'in Jacobo. Robob caj u chuyob u chimin u chuc cʌyob ich u chemob. 20 An ten bic caj u yiraj ti'ob, seb caj pay Jacobo yejer Juan ten Jesús. A jeroj tune', caj u p'ʌtajob u tetob Zebedeo ich chem yejer u c'urewo', caj sayob tu pach Jesús.
Ti' yʌn xib turiri', yʌn u c'ac'as quisinin
(Lc. 4.31‑37)
21 Caj c'uchob tu cajar Capernaum. Ber caj c'uchij tu q'uinin tu cu jesicob u bʌjob u winiquirob judío, caj oquij Jesús tu chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj oquij tu yʌnxchun u camsa'ob. 22 A mac a ti' yʌnob a caj u yubob jach jaq'uij yorob an ten bic caj u camsaj ti'ob. Mʌ' ja wirej, Jesús caj u camsaj, jach noj u camsej mac. Mʌ' an ten bic yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. 23 A ray u q'uinino' seb caj oquij ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío a mac aca'an quisin ti'e'. Raji' c'am caj u ya'araj:
24 ―Ba' a c'at ti' a tenobo' Jesúsech a cu tar ich u cajar Nazaret? Tara'anech a ch'esiquenob, in werechob maquechi', a techo' a mac a cu tar ich C'uj, a techo' caj a ric'saj a wʌc'ʌs bʌjiri' soc C'uj yʌninech.
25 Jesús caj u q'ueyaj, caj u ya'araj:
―Nup a chi', ca' joc'aquech, ca' a p'ʌtej a je' xiba'.
26 A c'ac'as quisino', caj u betaj ca' babanʌqui', jeroj tune' caj joq'uij ti', tan u c'am awʌt. 27 A mac a ti' yʌnob ich u chan naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío jach manan rʌc jaq'uij yorob, rajen caj u pacran c'aticob ich u yet winiquirob judío:
―Ba'quiri' a jera', quij ya'ara'ob? Ba' u jer t'ʌn cu camsa'? Quire' cu camsa' an ten bic mac yʌn u muc'. Mʌ' ja wirej, a je' xiba', cax cu t'ʌnic a quisino', cu quibicob a ba' cu ya'ara'ob ti' ten Jesús.
28 Caj joc'ob a mac a ti' yʌnob ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob c'uj u winiquirob judío seb caj u jumbintajob a ba' caj u yirob ich tu cotor u ru'umin Galilea, baxuc xan, caj u jumbintob a ba' caj u yubajob.
Jesús cu jawsic u yixquit Simón Pedro
(Mt. 8.14‑15; Lc. 4.38‑39)
29 Wa ber caj ruq'uij Jesús ti' u chan najir tu cu naj c'ujintiob C'uj u winiquirob judío, yet binacob u camsʌwinicob. Yet binacob Jesús a Jacobo yejer Juan, bayiri' xan Simón Pedro yejer Andrés, a jeroj caj c'uchob tu yatoch Simón Pedro yejer Andrés. 30 Barej u yixquit Simón Pedro characbar quire' jach ar u jo'r. Seb caj ara'b ti' Jesús yaj u yixquit Simón Pedro. 31 C'uchij tun, raji', caj u mʌchaj u c'ʌb caj u ric'saj, jeroj seb caj jaw, caj u yʌnxchun u jansa'rob.
Jesús cu jawsic pim mac
(Mt. 8.16‑17; Lc. 4.40‑41)
32-33 Tan u bin u q'uinin caj jach ac'bichʌjij tun. Tu cotor a mac a p'eri' u cajarob yejer Simón Pedro yejer Andrés caj c'uchob tu cu naj ocar mac tu yatoch Simón Pedro yejer Andrés. Caj tar purbirob a mac a jach yaj ich Jesús yejer a mac a aca'an ti' quisino'. Tiri' caj u rʌc much'quintajob u bʌj tu yʌn Jesús. 34 Caj u jawsaj ya'ab mac yejer ya'ab u yajirir. Bayiri' xan, caj u joc'saj ti' mac a yʌn ya'ab u quisinino'. Mʌ' ju cha'bʌr u joc'ar u t'ʌnob ten Jesús quire' u jach erob jach raji' Cristo.
Jesús caj u tsec't u t'ʌn ich u ru'umin Galilea
(Lc. 4.42‑44)
35 C'ʌs a'ac'bir mʌ' toy qui' sasichʌjʌqui' caj ruq'uij Jesús tu junan tu mʌna' mac soc u t'ʌnic C'uj. 36 Jesús cu man cʌxta'bir ten Simón Pedro yejer u yet camsʌwiniquirob. 37 Wa ber caj irir Jesús ten a mac tarob cʌxta'bir. Caj u ya'arob:
―Tu cotor mac cu cʌxtiquechob.
38 Caj ya'araj ti'ob:
―Ca' xico'onex ich u jer cajarob a baytʌco' ca' in tsec'tej xan, quire' rajen ruq'uen ti' a ray cajaro'.
39 Jesús rʌc man ich tu cotor u ru'umin Galilea cu yocar jujuntur tu chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío tiri' caj u tsec't u t'ʌn C'uj. Jujuntur u cuchir tu cu naj tsec'tic u t'ʌn C'uj tu oquij caj u joc'saj a mac aca'an u quisinin ti'.
Jesús caj u jaws a mac u cʌnmʌn iq'uer u ca'
(Mt. 8.1‑4; Lc. 5.12‑16)
40 A mac a ju cʌnmʌn iq'uer u ca', c'uchij yicnʌn Jesús, caj xonrʌj caj u ya'araj:
―Wa ja c'ate', c'ucha'an a wor a jawsic iq'uer u ca' ten.
41 Jesús caj u tucraj ti', caj u nuncaj caj u ya'araj:
―In c'at ―quij Jesús―, jawen quen.
42 A jeroj tune', seb caj jawij a iq'uer u ca' ti'. 43 Jesús caj u t'ʌnaj ca' xic tan u chich aric ti':
44 ―Mʌ' a bin a wa'aric tu ca man bic jawech. Chen tar a bin ich sacerdote u winiquirob judío quir a sijic ti' a ba' caj ya'araj Moisés uch. Soc yerob tu cotor mac jawsa'bech ―quij Jesús.
45 Raji' mʌ' caj u yubaj a ba' ara'b ten Jesús, seb caj u toc rʌc araj ich u rac'ob. Caj yubob jaw a iq'uer u ca' ti'e'. Rajen Jesús mʌ' c'ucha'an yor u joc'ar ich tu cotor mac cax a ba' cajarob. Cu chen joc'ar tu mʌna' mac, cax ti' cu bin Jesús ti' rʌc c'uchob yicnʌn Jesús.