2
Jesús cu jawsic a mʌ' u ch'ictare'
(Mt. 9.1‑8; Lc. 5.17‑26)
Mʌ' ya'ab u q'uinin caj wʌc'ʌs urij Jesús ich u cajar Capernaum. A jeroj caj yubob u juminta'b, ti' yʌn Jesús ich yatoch. Seb caj u much'quintajob u bʌj ich Jesús jach pim, cax tu cu naj ocar mac ich yatoch mʌ' u p'atar tu cu yocar mac quire' pech. A Jesúso' caj u tsec'taj u jach tsoyir u t'ʌn C'uj ti'ob. Caj tar purbirob yicnʌn Jesús a mac a mʌ' u ch'ictar. Mʌ' ya'ab caj tar purbirob cuatro xib tan u c'ochicob ti'. Chen mʌ' c'ucha'an yorob u nats'arob yicnʌn Jesús quire' a pimo'. Tar nacob ich pach naj, caj u rʌc pa'aj u pach naj soc u yensʌ'r a mac a mʌ' u ch'ictar tu yicnʌn Jesús. Yej u tas caj emsa'b ich Jesús. Mʌ' ja wirej, mʌ' c'ucha'an yorob u yocarob ich naj tu yicnʌn Jesús uch. A Jesúso' caj u yiraj bic caj u yacsob tu yorob wa Jesús c'ucha'an yor u jawsic caj u ya'araj ti' a mac a mʌ' u ch'ictare':
―In yajech ―quij Jesús―, toc jaw a si'pir.
Chen ti' yʌn mʌ' ya'ab yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés ti' cura'anobi'. Tu yorob tu tucrajob ti' Jesús: “Biquinin baxuc cu tsicbar a ray xibo'? A baywo' poch' u ca'. Je' wa ju ch'uchur u yor u jawsic u si'pir maque', chen u bʌjiri'o' C'uj c'ucha'an yor u jawsic mac?” Chen seb caj u yubaj Jesús tu pixam a ba' tu mucu tucrajob, rajen caj u ya'araj ti'ob:
―Biquinin a baxuco' ca tucriquex ta pixamex? Wa quin wac ti' a je' a mʌ' u ch'ictare': “Tin jawsaj a si'pir”, a techexo', mʌ' a werex wa yʌn in muc' ti' C'uj wa mʌ' yʌn in muc' ti' C'uj. Barej wa quin wac ti': “Riq'uen ca' xiquech”, je' a werex yʌn in muc' ti' C'uj. 10 Caj ara'b ten Jesús ti' yʌjcamsʌyʌjir u t'ʌn Moisés: “Arej in wesej techex yʌn u muc' ten C'uj quir in jawsic u si'pir mac ich yoc'ocab quire' baxuquenechexo', quij.”
Jesús caj u t'ʌnaj a mac a mʌ' u ch'ictare':
11 ―Riq'uen ―quij―, ch'aj a tas ca' xiquech ich a watoch.
12 A mac mʌ' u ch'itare' caj riq'uij caj u ch'aj u tas caj joq'uij ʌcʌtan tu cotor mac rajen tu cotor mac jach jaq'uij yorob caj u rʌc qui' t'ʌntajob C'uj:
―Jach caremech C'uj. Mʌ' biq'uin ij quiramʌnex a baxuc a jera'.
Leví t'ʌn ten Jesús
(Mt. 9.9‑13; Lc. 5.27‑32)
13 Caj joc' Jesús caj bin ich u chi' c'ac'nab u c'aba' Galilea. Tu cotor a pimo' tarob tu yicnʌn Jesús, a jeroj tune', caj u yʌnxchun u camsic ti'ob. 14 Carique' tan u man wa ber caj u yiraj Leví, u parar Alfeo curucbar tu cuchir tu cu naj c'ʌmic u taq'uin gobierno romano. Caj pʌyir ten Jesús caj u ya'araj ti':
―Cux ―quij Jesús―, quir a cʌnic in t'ʌn.
Caj riq'uij, caj bin tu pach Jesús.
15 Pachir ti' yʌn Jesús ich yatoch Leví. Curucbar janʌn Jesús yejer u camsʌwinicob, yejer a mac a cu c'ʌmicob u taq'uin gobierno romano. Ti' yʌn xan, a mac a mʌ' patarob, p'eri'ob u janʌnob yejer Jesús. Quire' yʌn ya'ab mac cu sayob tu pach quir u cʌnicob u t'ʌn Jesús. 16 U camsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés a fariseojo' caj u yirajob curucbar janʌn u ca' Jesús yejer a mac a cu naj c'ʌmicob u taq'uin gobierno romano yejer a mac a mʌ' patarob, caj u ya'arob ti' u camsʌwinicob Jesús:
―Biquinin a wʌjcamsʌyʌjirex ―quij ya'araj ti'― p'eri' u janʌnob yejer a mac a cu naj c'ʌmicob u taq'uin u gobierno romano, bayiri' xan, yejer a mac a mʌ' patarobe'?
17 A ber caj u yubaj Jesúse', caj u ya'araj ti'ob:
―A mʌ' yajo', mʌ' u c'atic ts'ac, quire' toc yʌn yor. A mac a yajo' ra' cu bin cʌxtic yo'och ts'ac. Rajen tareno'. Quire' taren in pʌyic a mac a yʌn u si'pirob ca' u c'axej tu yorob soc u p'ʌticob a c'aso'. Mʌ' taren in pʌyic a mac a cu ya'aricob mʌna' u si'pirob.
U c'atbar yubej wa cu p'ʌtic u janʌn
(Mt. 9.14‑17; Lc. 5.33‑39)
18 U camsʌwinicob Juan yejer camsʌwinicob a fariseojo' tan u jamach p'ʌticob u janʌnob soc u qui' c'ujinticob C'uj. Caj tarob c'ata'bir ti' ten jun yarob mac caj u ya'arajob:
―Biquinin u camsʌwinicob Juan yejer u camsʌwinicob a farisejo' cu jamach p'ʌticob u janʌnob soc u qui' c'ujinticob C'uj, barej a camsʌwinicob mʌ' u jamach p'ʌticob u janʌnob quir u qui' c'ujinticob C'uj?
19 Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―A mac a cu bin u ch'ic u raque', cu pʌyic u rac'ob quir u qui' qui' janʌnob. A tarobe', mʌ' tsoy wa cu tucricob. 20 Barej wa cu c'uchur tu q'uinin cu bin, a tu ch'aj u raq'ue', jeroj a ray u q'uinino' cu bin u jamach p'ʌticob u janʌnob. Wa ber ca' bin xiquen a ray u q'uinino' jach jaj cu bin u jamach p'ʌticob u janʌnob in camsʌwinicob.
21 Caj u ya'araj Jesús:
―Mʌ' tsoy xan, ca' a xaxactiquex a ba' caj a cʌnex ti' a nunquirex yejer a ba' ca cʌniquex ti' ten. Mʌ' ja wirej, mʌna' mac cu jompʌc'tic u rabir u noc' yejer ric'ben. Cu mosar a ric'beno' cu jatar, cu cochtar. Jach carim u jorir u noc' u cochtar. 22 Bayiri' xan, mʌna' mac cu t'ajic u c'ab u wich uva ich u rabir yot'er chivo. Quire' ca' bin pajnʌc, cu bujur, hasta u rʌc wecar u c'ab uva. Cu rʌc jatar u yot'er chivo xan. A ric'ben u c'ab u wich uva, ca' u t'ajej ich ric'ben yot'er chivo soc mʌ' u bujur soc mʌ' u rʌc wecar u c'ab uva.
U camsʌwinicob Jesús caj u jich'tob u pʌc'ar u wich trigo tu q'uinin tu cu jesic u bʌjob winiquirob judío
(Mt. 12.1‑8; Lc. 6.1‑5)
23 Ra' u q'uinin tu cu jesic u bʌjob u winiquirob judío, cu ch'ʌtob u cor mac Jesús, quet yejer u camsʌwinicob. Robob caj u tarob tu pach Jesús. U camsʌwinicob Jesús caj u jich'tajob u pʌc'ar u wich trigo, u jantejob quire' wichʌjob. 24 A winiquirob judío a fariseojo' tun, caj u ya'arob ti' Jesús:
―Iric a camsʌwinicob. Biquinin cu jich'ticob u pʌc'ar u wich trigo u q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío. Quire' cu beyajob tu q'uinin tu cu jesic u bʌjob u winiquirob judío.
25 Jesús caj u ya'araj ti' u winiquirob judío a fariseojo':
―Mʌ' wa ta xacajex tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj ti' David uch ber caj wichʌjij David yejer u rac'ob uch? 26 Caj oquij David yejer u rac'ob ich naj tu t'ina'an yot'er chivo quir u c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj ts'a'b yo'och pan ten a sacerdote. A ra u q'uinino' ti' yʌn u jach ts'urir sacerdote u c'aba' Abiatar. A jeroj tune', caj u jantajob David yejer u rac'ob quire' wichʌjob, cax mʌ' tsoy u jantic a caj ts'a'b ti' David ten sacerdote. Mʌ' ja wirej, ra' quir u ts'abʌr ti' C'uj, cu chen janticob a sacerdotejo'.
27 Bayiri' xan, caj u ya'araj ti'ob:
―Mʌ' ja wirej, u q'uinin tu cu jesic u bʌjob ra' beta'b ti' winic quir u jesic u bʌjob. Mʌ' beta'b winic ten C'uj ti' u q'uinin tu cu jesic u bʌjob. 28 A teno', baxuquenechex, chen a teno' cu ts'uririntiquen tu cotor ba', inan a ba' cu yiric mac tu q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío ―quij Jesús.