16
Nan Maipoon isnan Chinakhop nan Mamati ay Siping ay Ilayadcha isnan Ib-acha ay Mamati ay Maid Mabfalincha id Jerusalem
(Roma 15:22-29; 1 Corinto 8:13–9:15)
Idwani mo maipoon isnan enchakhopan si siping ay maifachang isnan takhon Apo Dios id Judea, angnenyo nan kag isnan infaagko ay angnen nan maam-among ay mamati id Galacia. Isnan Chinomingkho, waschin koma omigto is kafaelana ay ilayad ay maiyafoloy isnan nenfellayana, ta ad-i ak sok-ed omey issa, sa kayo en-or-ornong. Et isnan omchanak sisa, at pakhaeb tako nan solat ay mangiyam-ammo isnan piniliyo ay ib-ayo, ay faalek ay mangiyey isnan ilayadyo id Jerusalem. Mo khagkhag-awis ay makieey ak akhes, at sak ifoweg chaicha.
Nan Semek Pablo ay en Menfaat
(2 Corinto 1:15-24)
At omey ak ay mangila ken chakayo isnan malpowak id Macedonia, tay ischi nan sesemkek ay ikwan. At nget omannong ak ay makitee ken chakayo, olay engkhana'y makwasan nan timpon si lateng, tatno wad-ay kayo ay omipaligwat ya mangiismek isnan kasapolak isnan olay entona ay omayak. Tay ad-ik laychen ay aped manam-aw yangkhay ken chakayo. Asop ya oman-annong nan makitey-ak ken chakayo mo ipalofos Apo Jesus. Ngem at entee ak isna id Efeso engkhana's Piyastan si Pentecostes.* Nan nay ay piyastan si anicha et makwanin Pentecostes isnan kalin si Judio, tay nan ayen nan nay ay kali et liman poo. Ya siya na nan piyasta ay maang-angnen isnan maikaliman poo ay akhew isnan osto'y makwas nan piyastacha kayet ay makwanin Paskua. Tay isna, olay mo angsan nan khomola, nawayawaya ak kayet isnan chonok ya khawis nan fongana. Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Natekwafan ken sak-en nan anwaanwa ay segpan ay fegfekhasan nan fongana, ya angsan nan khomola.”
10 Mo omchan sisa's Timoteo, nonongnongenyo ta khawis nan liknana, tay siya akhes nan esang ay mangid-idno isnan chonon Apo Jesus ay kag ken sak-en. 11 Ilaenyo ta maid mangong-ongos ken siya, mod-i ket paligwatenyo siya ay tomoli ken sak-en ay enkhagkhawis. Tay siya ya nan iib-ana nan sasad-ek.
12 Nan akhes ib-a tako ay si Apolos, et inawiawisko ay maifoweg isnan ib-a tako ay en mangila ken chakayo issa, nay met achi faken idwani nan laychena. At sa omey issa mo wad-ay wayana.
13 Idwani, ensasakhana kayo isnan olay ngag sisa, ya eestenyo nan pammatiyo. Ad-i kayo omeg-egyat, mod-i ket pabfikasenyo nan nemnemyo. 14 Ilaenyo ta ipailayo nan layad isnan am-in ay ikkanyo.
15 Idwani iib-ak, mo maipoon ken cha Estefanas ay sinpangafong, ammoyo ay chaicha nan kaoonaan ay namati ischi id Acaya. Nan Acaya, siya nan teken ay ngachan nan ili ay Grecia. Ya engkhana idwani, nanangset cha ay mamadfachang isnan takhon Apo Dios. 16 Et iloneloneyko ken chakayo ta mo ke kayo maiyornos isnan kag tosacha ay takho, ya siya akhes isnan am-in ay ib-ana ay makidkidno ken siya. 17 Malaylaychan ak isnan inmaliyan cha Estefanas, Fortunato ya Acaico isna, tay chaicha nan kag sinmokat isnan maichanyo. 18 Yinmap-ew nan liknak isnan tinmot-oyyancha, ya ammok ay siya akhes ken chakayo. Siya chasa ay takho nan lebfengna'y mafigfig.
19 Nan cheycha'y mamati ay maam-among isna isnan Probinsiya ay Asia, et enpakpakkomosta cha ken chakayo. Olay akhes cha Akila ken Priscila ya nan mamati ay cha maam-among isnan afongcha, et laychencha ay ipaammo ken chakayo nan layadcha ay enpakomosta ken chakayo isnan naiyornosan tako ken Apo Jesus. 20 Siya akhes isnan am-in ay iib-a tako isna ay mamati, et pakpakomostaancha akhes chakayo.
Chakayo akhes, en-asikomosta kayo ay mangipaila ay enlilinnayad kayo.§ Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “En-asikomosta kayo isnan nasantowan ay fisito.” Isnan ilin cha Pablo siya chi nan okhalicha ay mangipaila isnan layadcha isnan am-in ay ib-acha.
21 Idwani sak-en kannay ay kayongyo ay Pablo nan chadlos mangisolat isnan nay kanak en, “Komosta kayo am-in issa.”* Fak-en si Pablo nan nangisolat isnan tap-in nan solatna ay nay isnan iCorinto. Inpaisolatna isnan ib-ana. Ngem isnan nay ay bersikolo, si Pablo kannay nan nangisolat ay nangipakomosta ken chaicha.
22 Mo wad-ay ken chakayo nan maid layadna ken Apo Jesus, selaeg na'y machosa is engkhana.
Omali ka Apo Jesus.
23 Asop ya nan fachang Apo Jesus nan wad-ay ken chakayo.
24 Asop ya liknaenyo akhes am-in nan layadko isnan naiyornosan tako ken Jesu Cristo. Amen.

*16:8 Nan nay ay piyastan si anicha et makwanin Pentecostes isnan kalin si Judio, tay nan ayen nan nay ay kali et liman poo. Ya siya na nan piyasta ay maang-angnen isnan maikaliman poo ay akhew isnan osto'y makwas nan piyastacha kayet ay makwanin Paskua.

16:9 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Natekwafan ken sak-en nan anwaanwa ay segpan ay fegfekhasan nan fongana, ya angsan nan khomola.”

16:15 Nan Acaya, siya nan teken ay ngachan nan ili ay Grecia.

§16:20 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “En-asikomosta kayo isnan nasantowan ay fisito.” Isnan ilin cha Pablo siya chi nan okhalicha ay mangipaila isnan layadcha isnan am-in ay ib-acha.

*16:21 Fak-en si Pablo nan nangisolat isnan tap-in nan solatna ay nay isnan iCorinto. Inpaisolatna isnan ib-ana. Ngem isnan nay ay bersikolo, si Pablo kannay nan nangisolat ay nangipakomosta ken chaicha.