Nan Maikadwa ay Solat Pablo isnan iCorinto
Nan Makwani Maipoon isnan Maikadwa ay Solat Pablo isnan iCorinto
Nan maikadwa ay solat Pablo isnan iCorinto et insolatna isnan timpo ay nenlikhatana khapo ken chaicha tay nafang-es nan nemnem nan tapin nan iCorinto. Nan tapin nan mamati ischi et inpangpangaagcha si Pablo. Ngem olay mo siya chi nan inang-angnencha, khechangna'y inpailan Pablo kayet nan chachama ay anosna ay manman-ed isnan enfabfawiyancha. Et isnan nenfasaancha isnan solatna, nenfafawi cha tet-ewa. Isonga ket ay malaychan si Pablo.
Isnan lapon nan solat et ifagfakhan Pablo nan khawis ay semekna ken chaicha. Cha na ilawlawag nan khapona is nenyangyangana ken chaicha isnan nangeyawancha ya nangap-aposan nan iCorinto ken siya. Sa na't infakha ay chachama ay malaychan tay nenfafawi cha khapo tay sinolatana chaicha.
Nan esa'y infakhana isnan mamati ischi et omornong cha koma is ifachangcha isnan mamati id Judea ay makasapol isnan fachang. Isnan anongos nan solatna, infakhan Pablo nan kalentekhana ay esang ay apostol, tay wad-ay nan takho id Corinto ay aped mangmangwanin chaicha nan tet-ewa ay apostoles ay entongtongcho mo si Pablo. Isonga inpaammon Pablo nan tet-ewa.
Nan Linaona
Nan lapon nan solat 1:1-11
Nan semek Pablo isnan mamati id Corinto 1:12 - 7:16
Nan maichowa ay fachang isnan mamati ay makasapol id Judea 8:1 - 9:15
Nan nangipail-an Pablo ay tet-ewa nan kalebfengana ay esang ay apostol 10:1 - 13:10
Nan anongos nan solat 13:11-14
1
Nan Lokhin Nan Solat
Sak-en si Pablo ay sinmek Apo Dios ay en-apostol Jesu Cristo. Et siya na nan solat ay nalpo ken chakami ken Timoteo ay ib-a tako ay mamati. Isolatmi na ken chakayo ay mamati ay maam-among issa id Corinto, sa et isnan am-in ay takhon Apo Dios ay wad-ay isnan am-in ay sakop nan Acaya.* Acaya nan esang ay ngachan nan Probinsiya ay Grecia. Asop ya wad-ay ken chakayo nan fachang ya talna ay malpo ken Apo Dios ay Ama tako ya ken Apo Jesu Cristo.
Nan Fachang Apo Dios isnan Maliglikhatan
Machad-ayaw nan Dios ya Aman nan Apo tako ay si Jesu Cristo. Siya nan Ama ay maseg-ang ya nan Dios ay mangipabpafikas isnan takhona isnan olay ngag ay timpo. Pabfikasena chatako mo wad-ay ngag sisa ay likhat tako, tatno ammo tako nan ikkan tako ay mangipafikas akhes isnan ib-a tako isnan ngag sisa ay likhatcha, ya ta pabfikasen tako chaicha ay kag isnan inangnen Apo Dios ay nangipafikas ken chatako. Tet-ewa, nan kaangsan nan likhat ay makinaakhan tako kag isnan likhat Cristo, siya akhes nan kaangsan nan pafikas Apo Dios ken chatako maichalan ken Cristo. Et olay maliglikhatan kami, mo ket siya chi nan fomikasanyo ya kaisalakanyo. Ya isnan omipabpafikasan Apo Dios, ammomi akhes ay mangipafikas ken chakayo, ta anosanyo ay mangikatpe isnan likhat kag isnan iliglikhatmi. Ad-i kami enchwadchwa isnan namnamami ken chakayo. Ammomi ay isnan makiliglikhatanyo ken chakami, siya akhes ay maipabpafikas kayo ay kag isnan omipabpafikasan Apo Dios.
Iib-ak, laychenmi ay ammowenyo nan likhat ay cha mi intopeg isnan kawadmi isnan Probinsiya ay Asia, Asia nan esang isnan cheycha'y probinsiyan nan Roma ay naitapiyan nan ili ay Efeso. Ad-i tako ammo mo ngag ay likhat nan cha kankanan Pablo, away nget nan sakitna issan kawadna id Efeso, paymo isnan tapina'y ili ay sag-en nan Efeso. tay chad-ama nan likhat ay somepsep ya sikhab ay maikatpe, et kananmi mo maid et namnamami ay matakho. Siya, kananmi mo nakedchengan kami ay mapatey. Ngem siya chi nan inmat tatno faken nan awakmi nan talkenmi, mod-i ket si Apo Dios yangkhay ay mamangon isnan natey. 10 Et siya tet-ewa nan nangisalak ken chakami isnan maiyegyat ay ento mo mateyanmi, ya siya kayet chadlo nan omisas-alak. Siya chadlo akhes nan namnamaenmi ay sa kasin omisalak engkhana is tap-in, 11 isnan cha yo fomachangan ay cha omilowalo ken chakami. Et mo siya chi nan angnenyo, angsan nan enyaman ken Apo Dios isnan ichawchawna ay enkhawisanmi, ay songfat nan lowalo tako ay angsan.
Nan Khotok nan Nanokkatan Pablo isnan Sinmekna ay Angnen
(1 Corinto 16:5-9)
12 Idwani, ibfakhak nan nay ay ilal-ayadmi: Olay nan semekmi et itet-ewana ay inpailami isnan olay sino ay takho ya am-amed ken chakayo, nan nadchalos ya tet-ewa ay okhali ay nalpo ken Apo Dios. Ya faken nan silib si takho nan nangischo isnan inang-angnenmi mod-i ket nan fachang Apo Dios. 13 Siya akhes ay maid naitafon ay ayen nan cha mi isolat ken chakayo, mod-i ket mo fasaenyo, nan maawatanyo nan laychenmi ay kanan. Asop ya siya akhes ay at maawatanyo ay osto chakami, 14 ay ad-iyo chadlos maawatan idwani, ta isnan kasin aliyan Apo Jesus, et ilal-ayadyo akhes ay mangichayew ken chakami, kag isnan layadmi ay mangichayew ken chakayo.
15 Et khapo tay ad-i ak enchwadchwa ken chakayo, sisinmekko ay chomag-os ona ken chakayo, ta mamidwa ay omchan ken chakayo nan enkhawisan. 16 Tay kanak en chomag-os ak koma ken chakayo isnan omayak id Macedonia, sak et kasin ilaen chakayo isnan malpowak ischi, ta chakayo nan sa omipaligwat isnan enfaatak id Judea. 17 Idwani, ay ke siya chi's mangwaniyanyo ay chwadchwa nan nemnemko tay egay katoloy? Ay kek iso nan maid pammatina ta enkhissanek nan wen ya ad-i? 18 Mo ngag nan kinatet-ewan Apo Dios, siya akhes nan kinatet-ewami ay ad-imi enkhissanen nan wen ya ad-i. 19 Tay nan Anak Apo Dios ay si Jesu Cristo ay inpap-alawagmi ken cha Silvano ya si Timoteo ken chakayo, et ad-ina enkhissanen nan wen ya ad-i, mod-i ket nan wenwenana, et ad-i kasokatan is eng-engkhana. 20 Et siya nan katongpalan nan am-in ay inkalin Apo Dios. Siya chi nan khotokna ay maichalan ken Cristo, chad-ayawen tako si Apo Dios isnan menwenwenan tako ay kapapati nan inkalina. Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Siya chi akhes nan Amen ken Apo Dios maichalan ken siya, tatno machad-ayaw siya maichalan ken chatako.” 21 Et si Apo Dios nan mangipabfifikas isnan pammati tako ken Cristo. Siya nan nenchotok ken chatako 22 ya nangichowa ken chatako isnan Ispiritona ay maton nan naitapiyan tako ken siya. Nan Ispiritona nan inpaonana ken chatako ay mangipatet-ewa ay ichawchawna nan am-in ay inkalina.
Nan Khotok nan Egay Inmayan Pablo id Corinto
23 Wad-ay si Apo Dios ay mamannge isnan kanak. Nan khotok nan eg-ayko inmayan issa id Corinto et tay ad-ik laychen ay at wad-ay ensakitan nan semekyo. 24 Ad-imi kanan en lebfengmi ay mangipapilit mo ngag nan patiyenyo, tay apchas et finmikas nan pammatiyo ken Apo Jesus. Ngem makidkidno kami yangkhay ken chakayo ta onanig kayo malaylaychan.

*1:1 Acaya nan esang ay ngachan nan Probinsiya ay Grecia.

1:8 Asia nan esang isnan cheycha'y probinsiyan nan Roma ay naitapiyan nan ili ay Efeso. Ad-i tako ammo mo ngag ay likhat nan cha kankanan Pablo, away nget nan sakitna issan kawadna id Efeso, paymo isnan tapina'y ili ay sag-en nan Efeso.

1:20 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Siya chi akhes nan Amen ken Apo Dios maichalan ken siya, tatno machad-ayaw siya maichalan ken chatako.”