2
Adi kad sinmekko ay ad-i ak koma kasin omey issa tay at kasin ko pangoyosen chakayo. Tay mo pangoyosek chakayo, sino nan sa kasin omipalagsak? Maid kasin, mo faken chakayo chadlo ay inpangoyosko. Siya nan khotok nan nensolatak ken chakayo issan chey, tay ta ket lang mo omey ak issa, ya ento mo omipalagsak kayo, ket ay enngongoyos ak khapo isnan ang-angnenyo. Tay maid chwadchwak ken chakayo am-in et nay ammok ay mo malaylaychan ak, siya akhes ay malaylaychan kayo am-in.
Chadlos sikhab ya chad-ama'y en-ochood nan olok ay nensolat ken chakayo, ya cha ak akhes en-akha. Ngem egayko sinolatan chakayo ta pangoyosek chakayo, mod-i ket ta ipailak nan chachama ay layadko ken chakayo.
Nan Menpakawanan isnan Ib-a ay Finmasol
Idwani, mo wad-ay ken chakayo nan nangipasakit isnan semek nan ib-ana, faken yangkhay sak-en is masaktan, mod-i ket chatako am-in. Nan kanak koma et nan tapina ken chatako yangkhay, ta ad-ik paam-amchen nan kanak ken siya. Ad-o et nan inangnen nan kaangsanan ken chakayo ay nanosa ken siya. Nan et mampay angnenyo idwani, et pakawanenyo ya pabfikasenyo nan nemnemna, ta ad-i ngomaya isnan chad-ama ay faina. Adi kad iloneloneyko ken chakayo ta ipailayo ay tet-ewa'y laylaychenyo siya. Siya na nan khotok nan nanolatak ken chakayo issan chey, ta mangil-ak ya mangammowak mo tet-ewa'y abfolotenyo nan am-in ay filinko. 10 Et tay siya chi, mo wad-ay pinakawanyo, pakawanek akhes. Ya mo sa ya wad-ay tet-ewa mapakawan ay pinakawanko, inangnek chi khapo ken chakayo, ya isnan sakhang Cristo 11 tatno ad-i tako maawis ya maafak ken Satanas, tay ammo tako nan silibna.
Nan Likhat Pablo issan Inmayana id Troas
12 Issan inmayak id Troas* Troas nan esa'y ili isnan ilit si fayfay ya maep-eppasan nan awit si bapor. Tinaynan Pablo nan ili ay Efeso ya inmey id Troas ay kanana en mo manab-atana ken Tito issan nalpowana id Corinto. Sa na't intoloy ay inmey id Macedonia. ay en nangipalawag isnan Khawis ay Chamag Cristo, apchas et inmagtan si Apo Jesus is wayami ay en-isolo ischi. Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “natekwafan nan pantew ken chakami isnan Apo.” 13 Nay met achi sisya kayet ay ad-i ompa nan semekko, tay maid nad-asak ken Tito ay ib-ak ischi. Tay siya chi, tinaynak nan ib-a tako ischi ya inmey ak id Macedonia.
Nan Nalaylaychan Pablo isnan Nangil-ana ken Tito Issan inomchanan Pablo id Macedonia, sinab-atna si Tito ay nangokhod ken siya maipoon isnan kasasaad nan cheycha'y mamati id Corinto. Et chadlos inlal-ayad Pablo chi.
14 Enyaman tako magtek ken Apo Dios ay inmafak ken chakami ay sikhod ay fosona, ta sa na't enfalinen ay faana chakami ay naiyornos ken Jesu Cristo.§ Isnan ekhad nan iRoma mo mangafak cha isnan khofat, makiliwes cha'y enpafoya isnan ilicha ta ipailacha'y nangafak cha isnan cha cha mangipangowan isnan fosocha is kakarsa. Sa et isnan manad-alanancha, pop-oowancha nan insinso ay nafanglofanglo ta songsongen si katakhotakho. Infilang Pablo nan awakna ay esang ay falod ay inafak Cristo tay siya nan esang ay nangola ken siya issan chey. Ipangpangona chakami ay kag falod isnan sakhang nan katakhotakho ya maichalan ken chakami maiwalas nan Chamag maipoon ken siya isnan olay entona ay ili, kag isnan fanglon nan insinso ay masosongsong isnan olay entona. 15 Tay alig kami insinson Cristo ay mang-epan Apo Dios. Iwalasmi nan Chamag maipoon ken Cristo ken chaicha ay cha maisalakan, ya siya akhes isnan cha madchongaw. 16 Isnan cha maisalakan, chakami nan fanglon nan fiyag ay eng-engkhana. Ngem ken chaicha ay cha madchongaw, chakami nan en-akhob ay mangischo isnan eteycha. Ay ke wad-ay sa makabfaer isnan kag tosa ay chono? 17 Wad-ay. Tay si Apo Dios kannay nan nangipadno issa ken chakami. Ad-imi enkhag-alansiyaan nan kalin Apo Dios ay kag isnan cha angnen nan angsan, mod-i ket isnan sakhangna, osto nan semekmi ay en-isolo, kag isnan omno ay ikkan nan faalena ay naiyornos ken Cristo.

*2:12 Troas nan esa'y ili isnan ilit si fayfay ya maep-eppasan nan awit si bapor. Tinaynan Pablo nan ili ay Efeso ya inmey id Troas ay kanana en mo manab-atana ken Tito issan nalpowana id Corinto. Sa na't intoloy ay inmey id Macedonia.

2:12 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “natekwafan nan pantew ken chakami isnan Apo.”

2:13 Issan inomchanan Pablo id Macedonia, sinab-atna si Tito ay nangokhod ken siya maipoon isnan kasasaad nan cheycha'y mamati id Corinto. Et chadlos inlal-ayad Pablo chi.

§2:14 Isnan ekhad nan iRoma mo mangafak cha isnan khofat, makiliwes cha'y enpafoya isnan ilicha ta ipailacha'y nangafak cha isnan cha cha mangipangowan isnan fosocha is kakarsa. Sa et isnan manad-alanancha, pop-oowancha nan insinso ay nafanglofanglo ta songsongen si katakhotakho. Infilang Pablo nan awakna ay esang ay falod ay inafak Cristo tay siya nan esang ay nangola ken siya issan chey.