^
Rut
Elimelek nora romni mniotni rwatitin la Moab
Na'omi nora Rut rawal lia'a Betlehem
Ruta nkar lia' Bo'as nhyi'ini-elawni
Na'omi nna'ohma pa Ruta nmehlim owa'ana
Bo'as nora Ruta rmehlima
Bo'as nora upni-a'nani