2
ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤋᤃᤡ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤁᤢᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧ ᤋᤩᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠ ᤁᤧᤗᤧᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤍᤠᤒᤧᤴᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤕᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤢ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤔᤢ᤺ᤶᤔᤠ ᤏᤡ᤺ᤴᤎᤥ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤠᤱ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤩᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤡ᤺ᤛᤠᤱ ᤛᤩᤠᤱᤗ ᤕᤰᤂᤠᤱᤗ ᤋᤩᤠᤱᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤏᤢ ᤔᤏᤠ ᤁᤧᤗᤧᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤜᤥ᤺ᤵᤋᤧᤖᤥ. ᤁᤖ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤖᤧ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤠᤖᤡᤃᤧ᤹. ᤁᤖ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤏᤢ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤜᤠᤱᤃᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤒᤠᤖᤡᤃᤧᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤧᤔᤧᤰ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤡᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤁᤢᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤴᤎᤥ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤜᤠᤱᤃᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧᤸᤗᤧᤃ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤔᤧᤶᤓᤥ᤺ᤴᤍᤢᤶᤒᤠ ᤘᤕᤧᤔᤧᤴ॥ ᤁᤖ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ.
“ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡᤀᤣ. ᤔᤧᤱᤄᤧᤶᤔᤣ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤀᤡ᤺ᤳᤋᤣᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”* ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥌᥊.᥊
10 ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤃᤠᤱᤒᤠ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ 11 ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤡᤃᤠᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤖᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤡᤃᤠᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤖᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ 12 ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤔᤧᤱᤄᤥᤀᤣ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤜᤠᤒᤠ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤀᤠᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 13 ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤜᤢ᤹ᤖᤡᤃᤧᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤧᤰᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤧ᤹ᤖᤥ॥ 14 ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤍᤠ᤺ᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤍᤱ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤖᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤧᤳᤗᤥ॥ 15 ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤶᤗᤥᤛᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤐᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤢ. ᤁᤖ ᤘᤣ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤔᤧᤴᤇᤠ᤹ᤖᤢᤴᤗᤥ॥ 16 ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ. “ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤒᤣ᥅ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤜᤢ᤹ᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤒᤣ᥅” ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤁᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥

*2:9 ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥌᥊.᥊