3
ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤍᤱ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤐᤠᤖᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤐᤠᤖᤠᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤶᤒᤠ᤺ᤵᤐᤧᤴ. ᤁᤖ ᤀᤡᤰᤛᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤠ᤺ᤖᤠᤱᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤢ᤹ᤏᤡᤱᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤂᤠᤰᤂᤠᤰᤐᤠ ᤋ᤺ᤰ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤴ. ᤁᤖ ᤏᤢ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤂᤠᤰᤂᤠᤰᤐᤠ ᤋ᤺ᤰ ᤆᤠᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤁᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡᤖᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗᤥᤛᤠᤱ ᤂᤠᤰᤂᤠᤰᤐᤠ ᤋ᤺ᤰ ᤆᤠᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤐᤠ ᤔᤧᤶᤒᤥ᤺ᤱᤅᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤀᤡᤰᤛᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤕᤢᤰᤋᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤏᤠᤜᤧᤳᤇᤡᤱᤔᤠ ᤏᤢ ᤂᤧᤔᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤡᤰᤛᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤕᤢᤰᤋᤡᤀᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤧᤶᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤴᤒᤡ᥅ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤌᤡᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤋᤡᤶᤍᤢᤱ ᤗ᤹. ᤘᤧ᤹ᤛ᤻ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤵᤐᤥᤗᤥᤛᤧᤴ ᤋᤡᤶᤍᤢᤱ ᤗ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠ ᤔᤏᤠ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤁᤧᤶᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤶᤒᤡ᥅ ᤀᤵᤐᤥᤗᤥᤛᤧᤴ ᤏᤢ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤜᤠ᤺ᤳᤇᤡᤒᤣ᥅ ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤧᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤔᤢᤖᤠ ᤔᤧᤳᤋᤧᤇᤡᤃᤧᤒᤠ. ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤛᤡᤃᤧᤖᤰᤗᤥ॥ ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤧᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤠ᤹ ᤗᤣ᤺ᤳᤋᤢᤱ. ᤀᤵᤐᤥᤗᤥᤛᤖᤧ* ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤐᤠᤘᤗ ᤂᤧᤵᤔᤥᤗᤠᤶ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤢ᤹ᤛᤧ ᤀᤠᤵᤐᤥᤗᤥᤛᤧᤴ ᤋᤩᤧ॥ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤁᤣ᤺ᤳᤋᤢ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤠ᤹ ᤁᤧᤗᤣ᤺ᤵᤐᤠ ᤏᤢ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤁᤧᤃᤣ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤣᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤁᤧᤓᤥ᤺ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤗᤰ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠᤖᤥ॥ ᤕᤠ᤹ᤖᤡ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤧᤗᤣ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤏᤢ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤁᤧᤃᤣ᤺ᤵᤐᤠᤱᤃ ᤁᤢᤍᤱᤒᤠᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤌᤢᤶᤄᤥ᤺ᤴ ᤂᤥ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤧ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤛᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡᤰᤋᤠᤵ ᤏᤢ ᤁᤢᤜᤡᤶᤏᤡᤱᤗᤥ॥
10 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤡᤖᤠᤱᤒᤠ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤜᤡᤶ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤜᤡᤶᤐᤠᤱᤕᤰᤁᤡᤴ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤗᤢᤱᤎᤠᤰ ᤛᤧᤳᤋᤢᤖ ᤜᤡᤶ ᤆᤥᤃᤢ᤹॥ ᤁᤖ ᤗᤢᤱᤎᤠᤰ ᤁᤧᤛᤧᤵᤐᤠᤖ ᤜᤡᤶ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤜᤡᤶ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤗ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 11 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤧ ᤆᤢᤖᤧᤒᤠ ᤜᤡᤶᤐᤠᤱᤕᤰᤁᤡᤱᤃ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤶᤐᤠᤱᤕᤰᤁᤡᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤜᤡᤶᤐᤠᤱᤕᤰ ᤏᤧᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥ 12 ᤀᤠᤸᤗ ᤜᤡᤶ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱ. ᤕᤢᤵᤐᤠ. ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤔᤢᤎᤡᤱᤗᤢᤱ. ᤛᤡᤱ. ᤕᤠ᤺ᤴ-ᤛᤢᤱ ᤀᤡᤃᤪ ᤕᤠ᤹ᤗᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤜᤡᤶ ᤆᤥᤃᤢᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ 13 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤐᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤡ᤺ᤸᤗᤧᤀᤣ ᤛᤠ᤹ᤖᤢᤖᤥ॥ 14 ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤔᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤧᤈᤏᤧᤴ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤌᤢᤶᤄᤥ ᤂᤥ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ 15 ᤁᤖ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤔᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤌᤩ᤺ᤱ ᤆᤍᤣ᤺ᤛᤢ᤹. ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤕᤶᤒᤠ ᤑᤧᤳᤗᤠ᤹ᤔᤠᤀᤥ ᤌᤠ᤺ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤛᤠᤱ ᤔᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤵᤔᤧ ᤗᤠᤒᤢ ᤛᤧᤖᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
16 ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤏᤡᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤱᤃᤳᤋᤢᤶᤔᤡᤶᤒᤡ᥅ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤕᤢᤱᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤡᤴᤏᤢ ᤔᤧᤍᤱᤄᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤱᤃᤳᤋᤢᤶᤔᤡᤶᤒᤡ᥅ 17 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤡᤴ ᤑᤧᤳᤗᤠ᤺ᤴᤍᤢ᤹. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤰᤂᤢ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤡᤱᤃ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤡᤱᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤣᤖᤥ॥
18 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤱᤔᤧᤗᤧᤰᤁᤠᤛᤡᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ᥄ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤆᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤂᤧᤴ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤸᤗᤧ᤺ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤀᤍᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤏᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤛᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ॥ 19 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥᤃ ᤀᤍᤱ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ.
“ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤛᤫᤠᤔᤥ ᤋᤧᤶᤛᤢᤛᤡᤖᤥ॥”* ᤀᤕᤩᤢᤒ ᥋.᥇᥉ 20 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ.
“ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤛᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤜᤏᤧᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥”* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥏᥊.᥇᥇ 21 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤔᤧᤴᤗ᤹ᤏᤧᤴᤗᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤡᤴᤏᤧᤖᤥ॥ 22 ᤐᤠᤘᤗ. ᤀᤵᤐᤥᤸᤗᤥᤛ. ᤐᤋᤪᤢᤛ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤴ. ᤏᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴ. ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴ. ᤁᤥᤕᤧᤶᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤏᤢ ᤋᤠᤕᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤡᤴᤏᤧᤖᤥ॥ 23 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤸᤗᤧᤴᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴᤗᤥ॥

*3:6 ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤐᤠᤘᤗ ᤂᤧᤵᤔᤥᤗᤠᤶ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤢ᤹ᤛᤧ ᤀᤠᤵᤐᤥᤗᤥᤛᤧᤴ ᤋᤩᤧ॥

*3:16 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤕᤢᤱᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤡᤴᤏᤢ ᤔᤧᤍᤱᤄᤢᤛᤡᤖᤥ॥

*3:19 ᤀᤕᤩᤢᤒ ᥋.᥇᥉

*3:20 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥏᥊.᥇᥇