4
ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹
ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤵᤔᤠ ᤗᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠᤛᤡᤃᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤡᤃᤧᤖ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤗᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤡᤃᤪ ᤘᤣ᤹ᤖᤧ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤔᤧᤗᤥ᤺ᤴᤏᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡᤃ ᤂᤧᤴ ᤕᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤀᤠᤱ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤔᤧᤗᤥ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤠᤴᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤧᤔᤠᤀᤠᤱ ᤑᤧᤳᤔᤧᤸᤗᤠ᤺ᤴᤏᤣ ᤘᤠ᤹ᤀᤠ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤳᤋᤢᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤑᤥᤋᤩᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤃ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤀᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤗᤥ᤺ᤴᤏᤠᤖᤥ॥
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤕᤢ᤺ᤔᤠ ᤕᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤔᤧᤗᤥ᤺ᤴᤍᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤥᤒᤠ ᤑᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤋᤠᤖᤢ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥᤒᤠ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥᤀᤣ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤧᤶᤓᤥᤃᤧᤴ ᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤔᤠᤴ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠᤀᤠᤱᤎᤥ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤢ ᤀᤵᤐᤥᤗᤥᤛᤖᤧ ᤁᤢᤒᤡ ᤐᤡᤏᤡᤱᤒᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤔᤏᤠᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤔᤧᤗ᤹ᤖᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤒᤣ᥅ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤶᤒᤡᤖᤡᤶᤒᤠ ᤌᤣ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤶᤒᤣ᥅ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤧᤎᤃᤢᤶᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤖᤡᤒᤠᤒᤣ᥅
ᤋᤃᤡᤏᤢᤛᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤔᤢ᥄ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤛᤠᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤔᤢ᥄ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤔᤢ᥄ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤜᤠᤱ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡᤸᤗᤧᤃ. ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤜᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤒᤧᤔᤧᤴ᥄ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤌᤱ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤡ᤺ᤰᤗᤠᤀᤥ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤑᤳᤇᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤔᤏᤠᤗᤢᤶᤔᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤁᤠᤰ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ. ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤗᤢᤶᤔᤥ ᤗᤠᤔᤡᤳᤋᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ 10 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤍᤱ ᤆᤥᤃᤡᤃᤧ᤹. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤛᤠᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤔᤢᤒᤠ᥄ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤔᤧᤴᤎᤢᤶᤏᤠ ᤆᤥᤃᤡᤃᤧ᤹. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤔᤢᤒᤠ᥄ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶ. ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤶᤔᤢᤒᤠ᥄ 11 ᤁᤴ ᤕᤧᤶ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤔᤧᤴᤈᤠ ᤔᤧᤴᤎᤢᤱᤅᤣ ᤛᤠᤰᤔᤧᤴᤈᤠ ᤘᤕᤡᤃᤧ. ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤆᤠᤱ ᤋᤣ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤴᤏᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤸᤗᤡᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤡᤃᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤜᤡᤶᤎᤠ᤺ᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ 12 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧ᤹॥ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤸᤗᤧ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶ ᤐᤡᤖᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤧ᤹. ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤔᤧᤈᤠ᤺ᤳᤋᤡᤃᤧᤸᤗᤧ ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ 13 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏ᤺ᤶᤏ᤺ᤶᤔᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤀᤡᤰᤛᤠᤒᤠ ᤜᤡᤗᤠᤵᤑᤢ ᤏᤢ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤋᤠᤶᤈᤡ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥
14 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤖᤡᤱᤔ᤺ᤔᤥ ᤁᤧᤎᤩᤧ᤹ᤀᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤏᤡᤱᤒᤠᤖᤥ॥ 15 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤠᤳᤋᤠᤴᤏᤣ ᤕᤖᤡᤰ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤛᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤜᤠ᤹ᤃ ᤁᤧᤱᤃᤳᤋᤢᤶᤔᤡᤴᤗᤥ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤋᤠᤖᤢᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤠᤱᤗᤥ॥ 16 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥ 17 ᤒᤠ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤱᤒᤠ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠᤖᤥ॥ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤢᤶᤔᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤋᤠᤖᤢ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡ᤹ᤖᤥ॥
18 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤍᤠᤀᤠᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠᤃ ᤕᤶᤒᤠ ᤁᤧᤗᤧᤱᤅᤠᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 19 ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤜᤠᤖᤠᤀᤣ ᤋᤠᤀᤠᤖ ᤐᤳᤋᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤕᤶᤒᤠ ᤁᤧᤗᤧᤱᤛᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤠ᤹ᤔᤧᤈᤧᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱᤗᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤏᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ 20 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤱᤃ ᤋᤠ᤹ᤈᤧᤱ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ 21 ᤀᤠᤰᤂᤣ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤱᤒᤣ᥅ ᤋᤧ᤺ᤶᤓᤢᤰᤏᤢ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤀᤠᤒᤠᤒᤡ ᤀᤡ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤏᤢ ᤆᤢᤱᤈᤡᤃᤧᤴ ᤏ᤺ᤶᤏ᤺ᤶᤔᤠᤱ ᤋᤠ᤺ᤀᤠᤒᤠᤒᤡ᥅