5
ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤗ᤺ᤵᤔᤠᤍᤣ᤺ᤔᤠ
ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤗᤳᤇᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤰᤔᤠᤴ ᤔᤣ᤺ᤳ ᤁᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤢ᥄ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤱᤃ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤢᤘᤠᤱᤗᤢᤶᤔᤥᤀᤠᤱ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤸᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱᤏᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤖᤡ᤹᥄ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤔᤣᤖᤡᤱ ᤌᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤏᤧ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤋᤱᤈᤢᤶᤗᤠᤶ ᤗ᤺ᤵᤔᤠᤍᤣ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤘᤕᤧ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤜᤥ᤺ᤵᤐᤠᤛᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥᤃ ᤛᤥᤖᤡᤰᤁᤣ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤗᤥ᤺ᤴᤍᤢᤱ ᤛᤢᤖᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤥ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤢᤵᤛᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ. ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤠᤶᤒᤠ ᤗ᤺ᤳᤋᤧᤶᤍᤣ᤺ᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤜᤢᤰᤛᤢᤵᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ* ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤏᤥᤛᤪᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱᤅᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤳᤗᤥ॥ ᤔᤧᤰᤗ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤏᤢ᤺ᤱ ᤕᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤗᤖᤥ॥
ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤗ᤹ᤔᤠᤱᤃ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤂᤖᤧ᤺ᤱ ᤁᤧᤓᤱᤒᤠ ᤆᤩ᤹ᤛᤡᤰ ᤛᤡᤍᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤑᤣ᤹ᤖᤢᤶᤔᤡᤴ ᤕᤢᤰᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤩ᤹ᤛᤡᤰ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤑᤧᤳᤗᤠ᤺ᤴᤍᤢ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤒᤡ᥅ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤗᤠᤕᤥ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ* ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤂᤧ᤹ᤛᤢᤱᤅᤡᤴ ᤗ᤺ᤳᤋᤧᤶᤍᤣ᤺ᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥᤗᤠᤶ ᤗ᤺ᤳᤋᤧᤶᤍᤣ᤺ᤛᤧᤶᤔᤧ᤹॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤱᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ ᤆᤢᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤋᤱᤏᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ᤺ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤗᤠᤕᤥ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤂᤧ᤹ᤛᤢᤱ ᤁᤢᤎᤡᤶᤒᤠ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤛᤣᤛᤣᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤁᤢᤛᤱ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤋᤱᤏᤠᤶᤗᤧᤴ ᤛᤛᤠᤱᤛᤪᤥ᤺ᤳ ᤆᤥᤃᤢᤶᤗᤥ॥
ᤋᤃᤡ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤔᤧᤘᤕᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤜᤠᤰᤏᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤠᤱ॥ 10 ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ. ᤂᤡ᤺ᤶᤕᤰᤐᤠ. ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ. ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠ ᤔᤠᤱᤃᤧᤄᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤔᤧᤘᤕᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤃ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤃ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤗᤠᤶᤒᤠ ᤗ᤺ᤶᤔᤠ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 11 ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤜᤠᤰᤏᤡᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠᤖᤥ. ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤀᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤆᤠᤖᤠᤶᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤂᤡ᤺ᤶᤕᤰᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ. ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤔᤏᤠ ᤀᤡᤱᤍᤥ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ᤹. ᤌᤡᤔᤛᤠᤱ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤱᤃ ᤆᤢᤶ ᤔᤧᤗᤣ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤆᤠᤀᤠᤱ ᤔᤧᤈᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥
12 ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤐᤠ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤗᤥ᤺ᤶᤔᤠᤛᤡ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤗᤰᤐᤧᤴ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ ᤛᤡᤃᤠᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤗᤥ᤺ᤶᤔᤠᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤗᤥ॥ 13 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ. ᤁᤖ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ “ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤗᤠᤕᤥ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥᤗᤠᤶ ᤗ᤺ᤳᤋᤧᤶᤍᤣ᤺ᤛᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥”* ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᥇᥍.᥍

*5:5 ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤏᤥᤛᤪᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱᤅᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤳᤗᤥ॥

*5:7 ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤂᤧ᤹ᤛᤢᤱᤅᤡᤴ ᤗ᤺ᤳᤋᤧᤶᤍᤣ᤺ᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*5:13 ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᥇᥍.᥍