8
ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤈᤠ
ᤀᤠᤸᤗ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤈᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ–ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤏᤧᤜᤡᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤠᤃᤳᤋᤢᤶ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ ᤏᤧᤜᤡᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧᤃ ᤀᤠᤱᤍᤡᤱ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ. ᤁᤖ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤀᤠᤃᤧᤳᤗᤥ॥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤗᤧᤛ᤻ᤛᤢᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹. ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤗᤧᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤔᤧᤸᤗᤧᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤸᤗ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤈᤠ᤺ᤴ ᤆᤠᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥᤃ ᤀᤠᤰᤂᤣ ᤑᤠ᤹ᤗᤧ–ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤌᤣᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤘᤠ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤏᤢ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤔᤠᤱ-ᤛᤠᤶᤔᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤒᤡᤗᤠ (ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤕᤖᤡᤰ “ᤔᤠᤱ-ᤛᤠᤶᤔᤠᤱᤜᤠ᤹” ᤏᤢ “ᤍᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹” ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤔᤢ). ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤗᤠᤃᤡᤃ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤜᤡᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤜᤡᤱᤗᤥ॥
ᤁᤖ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤸᤗᤧᤛ᤻ᤛᤢᤴᤗᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤀᤢᤴᤇᤣ᤺ᤴ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤠᤱᤔᤧᤄᤕᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤢᤈᤠ ᤔᤧᤈ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠᤴ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤂᤠᤛᤡᤱᤅᤡᤱᤃ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤏᤧᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤠᤛᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤛᤢᤳᤌᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤠᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤈᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤀᤠᤴᤈᤥ᤺ᤰᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤈᤠ ᤀᤠᤴᤈᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤀᤠᤈᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥
ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤆᤠᤔᤠ ᤌᤢᤱᤔᤠᤀᤥᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤔᤧᤴᤎᤢᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥ ᤔᤧᤴᤎᤠᤏᤧᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤕᤧᤰᤕᤧᤰ ᤗ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 10 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤆᤠᤔᤠ ᤌᤢᤱᤔᤠ ᤏᤢ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤶᤈᤡᤰ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤈᤠᤶᤗ ᤁᤧᤕᤢᤅᤡᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤛᤢ᤺ᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤶᤏᤡ᤺ᤛᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤈᤠ᤺ᤴ ᤆᤠᤔᤠ ᤔᤧᤴᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤡᤶᤒᤡ᥅ 11 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤔᤧᤴᤎᤢᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤧᤴ ᤑᤧᤳᤁᤧᤗᤠ᤺ᤴᤍᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 12 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤗᤠᤕᤥ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤠᤱᤄᤢᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤗᤠᤕᤥ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ 13 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤠᤱᤒᤠ ᤁᤢᤈᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤧᤴ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥ ᤌᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤛᤠ ᤔᤧᤈᤠᤀᤠᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥ ᤔᤧᤎᤠᤏᤧᤴᤗᤖᤥ॥