7
ᤋᤧᤴᤎᤠᤶᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ
ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤛᤠᤵᤋᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ–ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤏᤡᤸᤗᤧᤀᤣ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤆᤠᤖᤠᤶᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤳ ᤁᤳᤋᤢᤏᤡᤖᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤡᤳᤌᤢᤱᤃᤧᤴ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ ᤁᤳᤋᤢᤏᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴᤏᤢ ᤀᤡᤶᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤢ ᤀᤡᤶᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶᤗᤧᤴ ᤗᤰᤐᤧᤴᤏᤥ ᤔᤧᤴᤀᤳᤇᤡᤱᤅᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤰ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤕᤢᤰ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤴ ᤁᤖ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤁᤢᤎᤰ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤕᤢᤰ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤴ ᤁᤖ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤁᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤔᤣ᤺ᤳ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤃ ᤔᤧᤴᤏᤠ᤹ᤛᤡᤱᤅᤣ ᤔᤧᤴᤀᤳᤇᤡᤱᤅᤣ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤀᤡᤶᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ ᤕᤧᤶᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡᤖᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤱᤔᤠᤀᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤕᤠᤶᤌᤰᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤌᤶᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤔᤏᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤕᤥ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤠᤱᤄᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤛᤢᤈᤠ ᤐᤡᤏᤡᤱᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤏᤡ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤠᤸᤗ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤔᤣᤔᤣᤍᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ–ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤕᤠᤶᤛᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤕᤢᤰᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤆᤠᤖᤠᤶᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧ᤺ᤱᤛᤡᤱᤔᤠᤖ ᤘᤠ᤹ᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤣ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
10 ᤀᤠᤸᤗ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ (ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤖᤥ) ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤀᤡᤳᤌᤢᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤺ᤴᤏᤢ ᤛᤧᤶᤔᤠᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 11 ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤘᤣ᤹ ᤛᤧᤴᤏᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤘᤠ᤹ᤏᤡᤖᤥ. ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤳᤌᤢᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤺ᤴᤏᤢ ᤏᤠᤍᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤳᤌᤢᤱᤃᤧᤴ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤔᤧᤏᤠ᤹ᤖᤢᤴᤗᤖᤥ॥
12 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤗᤥ (ᤁᤱᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤴᤗᤥ. ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤴ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ) ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤔᤠ ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤳ ᤁᤳᤋᤢ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤢᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤧᤴ ᤏᤠ᤹ᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 13 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ ᤁᤳᤋᤢ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴᤏᤢᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤧᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤗᤠᤵᤑᤢᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 14 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤀᤡᤳᤌᤢᤱᤃᤧᤴ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤂᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤡᤳᤌᤢᤱᤃᤧᤴ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤺ᤴᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤔᤠ ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤢᤳᤌᤥ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤶᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤴᤗᤥ. ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤥ ᤛᤣᤛᤣ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ 15 ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤔᤠ ᤔᤣᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤃᤪ ᤀᤡᤳᤌᤢᤱᤃᤧᤴ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤛᤧᤶᤔᤠᤀᤠᤱ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤐᤣ᤺ᤰᤏᤡᤖᤥ॥ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤕᤠᤰᤏᤠᤶᤔᤥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤣ᤺ᤳ ᤀᤡᤃᤪ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤀᤡᤓᤢᤳᤋᤥ ᤔᤧᤴᤘᤠ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤥ ᤘᤠ᤹ᤛᤧᤏᤧ ᤀᤠᤀᤢ᤺ᤳᤋᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 16 ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤣ᤺ᤳᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤔᤧᤍᤠᤒᤡ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤓᤣ᤺ᤳᤇᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤕᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤔᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤣ᤺ᤳᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤔᤧᤍᤠᤒᤡ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤓᤣ᤺ᤳᤇᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ
17 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤳᤋᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤘᤕᤧ. ᤜᤠᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰ ᤁᤧᤈᤥᤃᤧᤒᤠᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤖ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤁᤠᤰ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤒᤠ ᤁᤴᤏᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤌᤡᤶᤗᤥ॥ 18 ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤜᤷᤍᤥ ᤁᤧᤜᤧᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤢᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤧᤴ ᤜᤷᤍᤥ ᤔᤧᤴᤜᤧᤰᤔᤏᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤷᤍᤥ ᤔᤧᤴᤜᤧᤰᤔᤏᤠᤒᤠᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤢᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤸᤗᤥ॥ 19 ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠᤴ* ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠᤴ–ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ ᤛᤠ᤺ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧᤴ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤆᤢᤆᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤶᤔᤥᤒᤠ ᤜᤥᤖᤡᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤜᤧᤃᤢ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤏᤢ ᤔᤧᤴᤜᤧᤰᤔᤠᤱᤃ ᤕᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤠᤶᤕᤥ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤀᤣ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ॥ 20 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤕᤠᤰᤏᤠᤶᤔᤥ ᤘᤕᤧ ᤜᤠᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤂᤧᤴ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 21 ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤳᤋᤧᤸᤗᤧ ᤕᤥ᤺ᤰ* ᤕᤥ᤺ᤰ–ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤏᤠᤶᤕᤠᤰ ᤔᤧᤶᤒᤡᤀᤣ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤢ᤹॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤥ᤺ᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤖᤥ॥ ᤁᤧᤘᤕᤧᤒᤡ᥅ ᤜᤧᤰᤁᤣᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤏᤡᤱᤛᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤎᤩᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. ᤁᤖ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤋᤶᤛᤡᤴ ᤆᤥᤃᤧ᤹ᤀᤥ॥ 22 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤸᤗᤧ ᤕᤥ᤺ᤰ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥᤒᤠ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤸᤗᤧ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤱᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤥ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 23 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤖᤡᤰ ᤁᤢᤔᤧᤸᤗᤢᤱ ᤜᤢᤅᤢᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤎᤧ᤹ᤖᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤥ᤺ᤰ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 24 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤕᤠᤰᤏᤠᤶᤔᤥ ᤘᤕᤧ. ᤜᤠᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤜᤠ᤹
25 ᤀᤠᤸᤗ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤍᤠᤱᤒᤠᤗᤠᤶ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤱᤅᤡᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤛᤢᤈᤠ ᤐᤡᤏᤡᤱᤗᤥ॥ 26 ᤁᤥᤕᤧᤶᤒᤠ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤘᤠ᤹. ᤜᤠᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ 27 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤛᤧᤶᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 28 ᤁᤖ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤗᤠᤕᤥ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤸᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤔᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤗᤠᤕᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ᤺ᤴ ᤔᤧᤍᤢᤔᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤋᤢᤰᤂᤣᤀᤥᤗᤠᤶᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤔᤠᤏᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥
29 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤣ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤗᤧ. ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤜᤠᤖᤠ ᤕᤢ᤺ᤖ ᤐᤳᤗᤥ॥* ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤕᤧᤶ ᤋᤠᤱᤛᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ” ᤐᤥ᤺ᤱ॥ ᤀᤠᤸᤗᤀᤠᤱᤎᤥ ᤔᤣ᤺ᤳ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤣ᤺ᤳ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ. 30 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤣᤖᤡᤱ ᤁᤧᤎᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤣᤖᤡᤱ ᤔᤧᤴᤎᤰᤔᤏᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ. ᤀᤥᤔᤢ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤔᤢ ᤔᤧᤴᤗ᤹ᤔᤏᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤆᤡᤃ᤺ᤰᤘᤠ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤱᤃᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤏᤡᤖᤥ॥ 31 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤆᤡᤃ᤺ᤰᤘᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤃᤵ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤶᤒᤡᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤗᤧᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤐᤣ᤺ᤰᤗ ᤐᤳᤗᤥ॥
32 ᤁᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥᤒᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤎᤩᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠᤛᤢᤱᤒᤣ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤛᤠᤶᤔᤥ ᤌᤠ᤺ᤖᤥ॥ 33 ᤁᤖ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧᤃ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠᤛᤢᤱᤒᤣ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤏᤡᤱᤛᤠᤶᤔᤥ ᤌᤠ᤺ᤖᤥ. 34 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠ᤺ᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤁᤣ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ ᤀᤡᤃᤪ ᤛᤡᤛᤠᤍᤡᤱ ᤔᤧᤴᤇᤡᤕᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤏᤢ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤵᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧᤃ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤕᤧᤶᤒᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠᤛᤢᤱᤒᤣ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢ᤹ᤖᤥ॥
35 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤣ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤰᤏᤡᤱᤒᤠᤃ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤜᤠ᤺ᤛᤡᤱᤅᤣ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ 36 ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤢ᤹ᤔᤠ ᤛᤡᤛᤠᤍᤡᤱ ᤔᤧᤴᤇᤡᤕᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤢ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤛᤠᤍᤡᤱ ᤔᤧᤴᤇᤡᤕᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤠᤱ ᤋᤢᤶ ᤔᤧᤴᤇᤡᤕᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤆᤥᤃᤢᤖᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤗᤠᤕᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 37 ᤁᤖ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤃᤢ ᤔᤧᤳᤇᤡᤱᤅᤠᤱ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤛᤠᤰᤁᤧᤸᤗᤧᤰ ᤜᤥ᤺ᤵᤐᤠᤱ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤕᤢᤰᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤛᤠᤍᤡᤱ ᤔᤧᤴᤇᤡᤕᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤢ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤏᤢ᤺ᤒᤠᤀᤣ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ 38 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤛᤠᤍᤡᤱ ᤔᤧᤴᤇᤡᤕᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤢ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠᤀᤣ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤁᤖ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥
39 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤜᤡᤱᤗ ᤌᤠᤖᤡᤰᤗᤰ ᤔᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤛᤡ᤺ᤀᤠᤱᤃ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤘᤣ᤹ᤏᤢ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢ᤹. ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤱᤃ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 40 ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤛᤢᤈᤠ ᤐᤡᤏᤡᤱᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥

*7:19 ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠᤴ–ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ ᤛᤠ᤺ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧᤴ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤆᤢᤆᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤶᤔᤥᤒᤠ ᤜᤥᤖᤡᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤜᤧᤃᤢ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥

*7:21 ᤕᤥ᤺ᤰ–ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤏᤠᤶᤕᤠᤰ ᤔᤧᤶᤒᤡᤀᤣ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤢ᤹॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤥ᤺ᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤖᤥ॥

*7:29 ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤕᤧᤶ ᤋᤠᤱᤛᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ” ᤐᤥ᤺ᤱ॥