10
ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤘᤠ
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤢᤎᤧᤒᤠ ᤋᤠᤰᤌᤧᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤔᤥᤛᤠ᤺ᤴᤏᤢ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤸᤗᤧ ᤌᤣ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤓᤣ᤺ᤳᤇᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤠᤵᤔᤡ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰᤁᤥ ᤗᤠᤶᤗᤥᤛᤢᤛᤡᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤘᤠᤜᤱ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖ ᤔᤧᤒᤣᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤂᤠᤵᤔᤡ᤺ᤳᤋᤥ ᤏᤢ ᤘᤠᤜᤱᤅᤥ ᤔᤥᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤍᤡᤶᤍᤢᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧᤃ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤁᤢᤈᤠ ᤔᤧᤈ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤔᤧᤎᤢᤅᤢᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤗᤢᤱᤅᤥᤏᤢ ᤁᤧᤗ᤺ᤶᤒᤠ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤔᤧᤎᤢᤅᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤗᤢᤱᤅᤡᤱᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤕᤖᤡᤰᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤔᤧᤎᤠᤅᤧᤴ. ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥᤀᤣ ᤔᤧᤛᤩᤧᤖᤥ॥
ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤴ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤑᤧᤴᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤔᤧᤒᤳᤋᤡᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤢᤒᤡ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠ᤺ᤴ ᤔᤠᤱᤔᤧᤄᤕᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤄᤕᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ. “ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤠᤔᤠ ᤏᤢ ᤌᤢᤱᤔᤠᤀᤥ ᤔᤧᤕᤢᤱᤛᤡᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤒᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤐᤠ᤺ᤳ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤥ॥”* ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᥉᥈.᥌ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤆᤠᤖᤠᤶᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤌᤡᤰ ᤕᤧᤴᤏᤥᤀᤣ ᤜᤧᤴᤇᤡᤱ ᤏᤧᤳ-ᤛᤢᤶ (᥈᥉.᥆᥆᥆) ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤛᤩᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤛᤣ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤀ᤺ᤃᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤧᤛᤩᤧᤖᤥ॥ 10 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤠᤏᤠᤰᤏᤠᤰ ᤗ᤹ᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤧᤶᤓᤤ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤛᤧᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 11 ᤁᤴ ᤜᤡᤴᤍᤥ᤺ᤰᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤢᤒᤡ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤁᤧᤵᤔᤠ ᤀᤠᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
12 ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤕᤧᤵᤐᤠ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤧᤴ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤕᤧᤰᤕᤧᤰ ᤗ᤹ᤖᤖᤥ. ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤴ ᤆᤥ᤺ᤴᤗᤥ॥ 13 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤜᤱᤛᤠ᤹ᤔᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤱᤃ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤶᤔᤠ ᤁᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤶᤔᤡᤶᤒᤠ ᤜᤱᤛᤠ᤹ᤔᤠᤀᤥ ᤌᤠ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤶᤒᤠᤱᤄᤡᤴᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤌᤶᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤱᤛᤠ᤹ᤔᤠᤀᤥ ᤁᤧᤎᤩᤧ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤂᤧᤵᤔᤥᤗᤠᤶ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤛᤡᤱᤔᤠ ᤗᤠᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡ᤹ᤖᤥ॥
14 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠ ᤔᤠᤱᤄ᤺ᤔᤠᤗᤠᤶ ᤗᤠ᤺ᤳᤗᤠ᤺ᤳ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 15 ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤂᤠᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠᤏᤡᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤣ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠ. ᤂᤧᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 16 ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠᤀᤥᤒᤠ ᤆᤸᤗᤱᤏᤠ ᤂᤥᤷᤕᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤕᤠᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤀᤠᤒᤡᤖᤢᤶ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤆᤸᤗᤱᤏᤠ ᤂᤥᤷᤕᤠᤗᤠᤶ ᤀᤠᤎᤢᤅᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤥ ᤗᤰ ᤀᤠᤔᤧᤳᤇᤡᤱ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ᥅ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤄᤧ᤺ᤰᤂᤢᤶᤒᤠ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤈᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰᤁᤥ ᤗᤰ ᤀᤠᤔᤧᤳᤇᤡᤱ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ᥅ 17 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤈᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤕᤖᤡᤰ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤛᤠᤱ ᤗᤳᤇᤠ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤥᤒᤠᤛᤡᤖᤥ॥
18 ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤛ᤻ᤔᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ–ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤈᤠ ᤁᤧᤈᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤧᤳᤋᤡᤱ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤠᤍᤧᤴᤏᤥᤒᤠ ᤛᤣᤘᤠᤖᤧᤴ ᤗᤰᤔᤧᤗᤥ᤺ᤛᤡᤱᤗᤥ॥ 19 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤣ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗ ᤐᤳᤋᤠᤒᤣ᥅ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤌᤧᤔᤠᤒᤣ. ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤣᤛᤡᤀᤠᤱᤒᤣ᥅ 20 ᤌᤣᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ᥄ ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤍᤥ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ᤺ᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤍᤥ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤔᤧᤃᤠᤶᤔᤠᤛᤡᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 21 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤴ ᤏᤢ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤆᤸᤗᤱᤏᤠ ᤂᤥᤷᤕᤠᤀᤥᤗᤠᤶ ᤛᤥᤛᤥᤖᤡᤰ ᤌᤢᤱᤔᤠ ᤁᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤴ ᤏᤢ ᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠᤗᤠᤶ ᤛᤥᤛᤥᤖᤡᤰ ᤆᤠᤔᤠ ᤁᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤥ॥ 22 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤜᤧᤴᤗ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤃᤥ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠᤒᤡ᥅ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤐᤡ᥅
ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤐᤡᤔᤠ
23 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶ. “ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤢ᤹” ᤁᤖ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤀᤡᤴᤎᤠ᤺ᤱ ᤀᤠᤶᤒᤡᤏᤧᤴ॥ “ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤢ᤹” ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶ. ᤁᤖ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧᤃ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤀᤠᤶᤒᤡᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 24 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤵᤑᤣ᤺ᤰ ᤗᤠᤃᤡᤖᤰ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴ. ᤁᤖ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤧᤗᤠᤃᤡᤀᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 25 ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤔᤧᤛᤱᤄᤢᤒᤠ ᤌᤣ ᤛᤠ᤺ᤛᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤠᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤴᤍᤥ᤺ᤀᤣ ᤆᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 26 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ “ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤴᤏᤣᤖᤥ॥”* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥈᥊.᥇ 27 ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤆᤠᤈᤠᤛᤧ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤱᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤌᤧᤔᤠ ᤛᤠ᤺ᤛᤠᤱ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤠᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤴᤍᤥ᤺ᤀᤣ ᤆᤩᤧ᤹ᤀᤥ॥ 28 ᤁᤖ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ. ᤁᤱᤃ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤔᤧᤳᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤄᤠᤛᤡᤱᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤧᤴ ᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤩᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 29 ᤁᤧᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤕᤧ᤺ᤰᤂᤢᤴᤇᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤧ᤺ᤰᤂᤢᤒᤡᤗᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠᤖᤥ॥
ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤡᤗᤠ. “ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤄᤠᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ᤺ᤴ ᤛᤠᤰᤋᤢᤒᤠᤒᤣ᥅ 30 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗ ᤆᤠᤱᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤆᤧ᤹ᤕᤠ ᤀᤡᤱᤍᤥ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤒᤣ᥅”
31 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤣ ᤁᤧᤈᤠᤶ. ᤌᤣ ᤁᤧᤎᤢᤅᤢᤶ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤛᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤠᤰ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 32 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤗᤠᤶᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤀᤡᤃᤪ ᤘᤣ᤹ ᤛᤢᤘᤠᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤂ᤺ᤛᤢᤖ ᤔᤧᤕᤠ᤺ᤴᤍᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 33 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤔᤧᤃᤥ᤺ᤳᤋᤠᤴ ᤁᤖ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤱᤔᤧᤛᤧ᤺ᤵᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥

*10:7 ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᥉᥈.᥌

*10:26 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥈᥊.᥇