11
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤈᤥ᤺ᤱ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤱ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤛᤣᤛᤣ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤥ᤺ᤴᤎᤠᤰᤜᤠ᤹
ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤡᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤢ᤹ᤏᤡᤱᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠᤱᤃ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤥ. ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠᤱᤃ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤥ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰ ᤁᤧᤍᤧᤵᤐᤠᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤜᤡᤏᤠ᤺ᤶ ᤔᤧᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰ ᤔᤧᤴᤍᤧᤵᤐᤣ ᤋᤢᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ* ᤏᤠᤏᤠ ᤌᤥᤍᤥ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰ ᤋᤧᤵᤔᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧ॥ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤜᤡᤏᤠ᤺ᤶ ᤔᤧᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤏ᤺ᤰᤂᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰ ᤔᤧᤴᤍᤧᤵᤔᤏᤠᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤏ᤺ᤰᤂᤢᤖᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰᤀᤡ᤺ᤴ ᤂᤰᤔᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤏ᤺ᤱᤔᤠᤱᤃ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤁᤢᤈᤠ᤺ᤳᤌᤡ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤋᤧᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤁᤖ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧᤃ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤋᤧᤵᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤹ᤏᤧᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡ᤺ᤳ ᤏᤢ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳᤋᤥ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤴ ᤁᤖ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤣ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤔᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤴ. ᤁᤖ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤧ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤆᤥᤃᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 10 ᤒᤠ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤃᤡ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤀᤠ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤋᤧᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
11 ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤗᤢᤶᤔᤥᤃ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤁᤩᤢᤶᤓᤥᤔᤠ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤡᤴᤏᤠᤱ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥᤒᤠ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥ 12 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳᤋᤥ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤴ* ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ ᤜᤘᤠᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤁᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤜᤘᤠ᤺ᤴ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠ ᤀᤠᤍᤔᤖᤧ ᤁᤢᤒᤡᤶᤒᤠᤗᤠᤶ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤗ᤺ᤳᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤛᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤛᤠᤔᤧᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ॥
13 ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤔᤧᤴᤍᤧᤵᤐᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤗᤠ᤹ᤖᤢᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 14 ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧᤃ ᤁᤣ᤺ᤶᤒᤠ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰᤀᤡ ᤜᤡᤱᤔᤠᤃ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤆᤠ᤺ᤳᤌᤡ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤆᤀᤡ᤺ᤳᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤳᤗᤥ॥ 15 ᤁᤖ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧᤃ ᤁᤣ᤺ᤶᤒᤠ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰᤀᤡ ᤁᤳᤋᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤂᤧᤴ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤣ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤀᤡ᤺ᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤄᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤡᤖᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 16 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤘᤣ᤹ ᤌᤡᤶ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤶᤒᤠᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥
ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤴ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ
ᤔᤳᤋᤡ ᥈᥌.᥈᥌-᥈᥏. ᤔᤷᤁᤢᤛ ᥇᥊.᥈᥈-᥈᥋. ᤗᤢᤁᤠ ᥈᥈.᥇᥊-᥈᥆
17 ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤡᤏᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤠᤖᤠ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢᤱᤅᤡᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤁᤧᤈᤢᤵᤛᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤗᤥ॥ 18 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰᤏᤢ ᤋᤃᤡᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤁᤧᤈᤢᤵᤛᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤛᤧᤴᤏᤠᤛᤡᤔᤢ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤔᤡᤛᤠᤰ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥ 19 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤔᤧᤎᤠ᤺ᤵᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤧᤴᤇᤡᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
20 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤁᤧᤈᤢᤵᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤈᤠᤶ ᤁᤧᤎᤢᤅᤢᤶᤒᤠᤱᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤴ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ 21 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤆᤠᤈᤠᤛᤧ ᤁᤧᤕᤢᤱᤅᤠᤛᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤔᤧᤴᤜᤠᤱᤅᤣ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤆᤠ᤺ᤴ ᤆᤠᤔᤠ ᤁᤧᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤶ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ ᤛᤠᤰᤔᤧᤴᤈᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱ. ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤧᤔᤛᤡᤱᤗᤥ॥ 22 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤆᤠᤔᤠ ᤌᤢᤱᤔᤠ ᤁᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤶᤔᤡᤶᤒᤡ᥅ ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤁᤢᤏᤠ ᤁᤧᤴᤇᤠ᤹ᤖᤢᤶᤔᤡᤴᤏᤠᤱ ᤕᤠᤱᤃᤧᤛᤠ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤱᤃᤵᤔᤏᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤠ ᤁᤧᤎᤠᤛᤢᤶ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤠᤒᤡ᥅ ᤀᤠᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤌᤣ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠᤒᤡ᥅ ᤛᤧᤰᤂᤠᤛᤠᤱ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢᤱᤅᤡᤴᤗᤥ᥄
23 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤗᤠᤶ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤡᤏᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ–ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤋᤧᤒᤠ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤂᤵᤛᤢ. 24 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤂᤧ᤺ᤰᤂᤢᤖ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤁᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤀᤠᤎᤰᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥” 25 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤔᤧᤈ ᤔᤧᤛᤢᤖᤢᤀᤠᤱ ᤆᤸᤗᤱᤏᤠ ᤂᤥᤷᤕᤠ᤺ᤴ ᤕᤠᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤁᤴ ᤀᤠᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤴ ᤘᤍᤣ᤺ᤴᤍᤧᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤴᤎᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤁᤢᤛᤱ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤡᤴᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤁᤧᤎᤢᤅᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥” 26 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤴ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤈᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤂᤥᤷᤕᤠᤗᤠᤶ ᤁᤧᤎᤢᤅᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤔᤧᤴᤕᤢ᤺ᤀᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤁᤢᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴ ᤀᤡᤱᤃᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥
27 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤔᤧᤴᤇᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤄᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤆ᤹᤺ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤄᤥᤷᤕᤠᤗᤠᤶ ᤌᤢᤅᤢ᤹ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤗᤠᤕᤥ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥ 28 ᤂᤖᤧ᤺ᤱ ᤆᤠᤔᤠ ᤏᤢ ᤂᤥᤷᤕᤠᤗᤠᤶ ᤌᤢᤱᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤢᤶᤒᤥᤎᤠᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤛᤠ᤹ᤛᤡᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 29 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤔᤧᤶᤒᤡᤀᤣ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤆ᤹᤺ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤥᤷᤕᤠᤗᤠᤶ ᤌᤢᤅᤢ᤹ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤛᤶᤍᤠᤱ ᤂᤠᤛᤧᤴᤏᤡᤴ ᤋᤠᤖᤢᤖᤥ॥ 30 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤕᤖᤡᤰ ᤕᤧ᤺ᤱᤄᤡ᤺ᤰᤂᤡ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤁᤧᤍᤢᤰᤐᤠ ᤁᤧᤕ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠᤃ ᤔᤧᤛᤩᤧ ᤔᤧᤒᤣᤀᤠᤱᤗᤥ॥
31 ᤁᤖ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤀᤠᤛᤠ᤹ᤖᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱᤅᤥ ᤀᤠᤴᤎᤠᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 32 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤂᤠᤛᤧᤴ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰᤁᤣ ᤑᤥᤋᤩᤠᤀᤥ ᤀᤠᤴᤎᤠ᤺ᤴᤏᤧᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤧᤴᤎᤡᤶ ᤀᤠᤕᤠᤰᤗᤥ॥
33 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤆᤠᤔᤠ ᤌᤢᤱᤔᤠᤀᤥ ᤁᤧᤈᤢᤵᤛᤡᤸᤗᤧ ᤜᤠᤱᤅᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 34 ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤛᤠᤰᤔᤧᤴᤈᤠ ᤘᤠ᤹. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤜᤡᤶᤔᤥᤀᤣ ᤆᤀᤠᤱ ᤋᤠᤖᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤌᤡᤰᤋᤧᤴᤏᤥ ᤁᤧᤈᤢᤵᤛᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱᤅᤥ ᤁᤧᤴᤎᤩᤧ᤹ᤀᤡᤴᤗᤖᤥ॥ ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤀᤠᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤴᤎᤠᤰ ᤐᤡᤏᤡᤱᤗᤥ॥

*11:5 ᤏᤠᤏᤠ ᤌᤥᤍᤥ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰ ᤋᤧᤵᤔᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧ॥

*11:12 ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ ᤜᤘᤠᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤁᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤜᤘᤠ᤺ᤴ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠ ᤀᤠᤍᤔᤖᤧ ᤁᤢᤒᤡᤶᤒᤠᤗᤠᤶ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥