14
ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱ
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤡᤶᤍᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶᤜᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤢᤳᤆᤠ᤹ᤀᤥᤃ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶᤔᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶ ᤁᤧᤃᤵᤐᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤏᤧᤴ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤐᤠ᤺ᤳᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠᤏᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧᤃ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ. ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤰᤔᤠ ᤕᤠᤰᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤖᤰ ᤌᤥᤒᤥ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ. ᤁᤖ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧᤃ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤧᤴ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤌᤥᤒᤥ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤖᤡᤒᤠ ᤀᤠᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤱᤗᤥ. ᤁᤖ ᤂᤧᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ ᤌᤥᤒᤥᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤗᤧᤱᤒᤠ ᤔᤧᤜᤥ᤺ᤵᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠᤴᤏᤣ ᤕᤶᤒᤠᤖᤥ॥
ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤠᤖ ᤋᤠᤀᤠᤸᤗᤧ ᤌᤣ ᤀᤡᤴᤎᤠ᤺ᤱ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤒᤣ᥅ ᤁᤖ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤴ. ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤧᤜᤡᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴ. ᤀᤡᤃᤪ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤡᤛᤠᤶᤖᤧ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤋᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤔᤧᤵᤑᤪᤠ ᤏᤢ ᤁᤥ᤺ᤶ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤁᤢᤛᤰᤔᤠ ᤔᤧᤴᤕᤠᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤢᤰᤗᤠᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰ ᤔᤧᤴᤍᤧᤵᤔᤏᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠ ᤗ᤺ᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤌᤣ ᤔᤢᤰᤗ ᤐᤳ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤒᤣ᥅ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤌᤢᤳᤋᤢᤖᤡ᤺ᤵᤐᤧᤸᤗᤧ ᤌᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤗᤠ᤺ᤔᤧᤀᤡᤃᤢᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤜᤠ᤺ᤳ ᤌᤱ ᤌᤰᤛᤧ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤐᤥ᤺ᤱᤒᤠᤒᤣ᥅
ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢᤀᤠᤱ ᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤧᤴᤍᤧᤵᤔᤏᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤒᤠᤖᤡᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤌᤣ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗ ᤁᤧᤒᤳᤇᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤒᤣ᥅ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤛᤢᤖᤡᤳᤋᤥ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤖᤡᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
10 ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤕᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤏᤠᤱ ᤁᤢᤒᤣ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠᤃ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥ 11 ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤡᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤐᤠ᤺ᤴᤔᤧᤴᤍᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡ ᤐᤠ᤺ᤴᤔᤧᤴᤍᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 12 ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤷᤎᤠ᤺ᤶᤜᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰ ᤛᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤧᤴ ᤌᤥᤒᤥ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤃᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
13 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤗᤧᤱᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤖᤖᤥ॥ 14 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢ᤹. ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥ 15 ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤰᤂᤣ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠ. ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤗᤥᤀᤠ. ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤛᤠᤶᤗᤥᤀᤠᤖᤥ॥ 16 ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤧᤶᤓᤥᤃᤧᤴ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤁᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤛᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ “ᤀᤠᤔᤧᤴ” ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤣ᥅ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥ 17 ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤒᤡᤗᤠ. ᤁᤖ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧᤴ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤌᤥᤒᤥ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤸᤗᤥ॥
18 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤠᤖᤥ॥ 19 ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤃ ᤜᤧᤴᤇᤡᤱ ᤌᤡᤒᤥ᤺ᤱ (᥇᥆.᥆᥆᥆) ᤐᤠ᤺ᤴᤛᤢᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤃ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤁᤧᤍᤧᤵᤐᤠ ᤅᤠᤛᤡ (᥋) ᤐᤠ᤺ᤴᤛᤢᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥
20 ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤴᤈᤠ᤹ᤒᤡᤳᤇᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤗᤧᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤑᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤵᤔᤠᤀᤥᤃ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤶᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 21 ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ.
“ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶ
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤒᤠ ᤔᤏᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤠᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤠᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤱᤄᤧᤵᤛᤢᤴ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥”* ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥈᥎.᥇᥇-᥇᥈
22 ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶᤔᤡᤱᤃ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤷᤎᤠᤶᤔᤡᤱᤃ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡᤖᤥ॥ 23 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤁᤧᤈᤢᤵᤛᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤁᤧᤒᤠᤖᤡᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤍᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤏᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤁᤧᤏᤠᤰᤂᤡ ᤁᤧᤒᤡᤃᤡ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤶᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤴᤒᤡ᥅ 24 ᤁᤖ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤔᤧᤕᤠᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤠ᤺ᤰᤔᤏᤠ ᤀᤡᤃᤪ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤋᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤛᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤠ ᤛᤡᤃᤠᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤠᤴ ᤌᤡᤰᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤗᤥ᤺ᤖᤥ॥ 25 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤠ ᤛᤡᤃᤠᤱᤒᤠ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤌᤢᤱᤒᤥᤜᤈ᤹ ᤕᤢᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥
ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤌᤡᤶ
26 ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤁᤧᤈᤢᤵᤛᤡᤸᤗᤧ ᤗᤳᤌᤡᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤗᤥ ᤁᤳᤋᤢ᤹. ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤁᤳᤋᤢ᤹. ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤡᤖᤢᤒᤠ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤳᤋᤢ᤹. ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤁᤳᤋᤢ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤡᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤧᤱᤔᤠ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶ ᤁᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤌᤥᤒᤥ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤃᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 27 ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤏᤧᤵᤑᤢᤖᤧᤖᤰ ᤀᤡᤃᤪ ᤛᤢᤶᤛᤡ ᤌᤠᤖᤡᤰᤗᤧ ᤀᤣ᤺ᤰ ᤀᤣ᤺ᤰ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤡᤰᤐᤠᤖᤧ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤗᤧᤰᤂᤢᤖᤖᤥ॥ 28 ᤁᤖ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤗᤧᤱᤒᤠᤴ ᤜᤥ᤺ᤵᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤛᤫᤠ᤺ᤳ ᤔᤧᤕᤢᤱᤅᤠᤱ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤏᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤗᤖᤥ॥ 29 ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤀᤡᤃᤪ ᤛᤢᤶᤛᤡ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤗ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 30 ᤁᤖ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠ ᤁᤢᤓᤠᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤡᤖᤢᤒᤠ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤋᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤋᤃᤡ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤛᤫᤠ᤺ᤳ ᤕᤢᤱᤏᤡᤖᤥ॥ 31 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤡᤰᤐᤠ ᤌᤡᤰᤐᤠᤖᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤡ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤁᤧᤜᤢ᤹ᤀᤠᤛᤡᤀᤠᤱ ᤕᤠᤶᤈᤠᤱᤘᤠ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ 32 ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶᤔᤡᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤁᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 33 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤱᤃ ᤕᤧᤔᤧᤴᤍᤱ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤗᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤥ॥
ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤌᤡᤶ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ 34 ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤐᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤫᤠ᤺ᤳ ᤕᤢᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤛᤠᤶᤕᤥ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ 35 ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥ᤺ᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢ᤹ᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢᤛᤡᤖᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰ ᤆᤢᤶᤗᤢᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤐᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤠ᤹ᤈᤧᤱᤔᤠᤃ ᤏᤢ᤺ᤶᤔᤠᤛᤡ᤺ᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ॥ 36 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤥᤖᤴᤌᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤡ᥅ ᤀᤡᤃᤪ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤖᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤡ᥅ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤴᤍᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡᤖᤥ॥ 37 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤀᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤃᤪ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶ ᤁᤳᤋᤢᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤒᤠ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤆᤥᤃᤢᤖᤖᤥ॥ 38 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤏᤠᤱ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 39 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤛᤠᤰᤋᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ 40 ᤁᤖ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤌᤧᤵᤌᤧᤵᤐᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*14:21 ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥈᥎.᥇᥇-᥇᥈