15
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤜᤡᤱ
ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤰᤋᤢᤶᤔᤠᤱ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤁᤧᤒᤳᤇᤡᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤏᤡᤱᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤴᤗᤧᤖᤢᤶᤔᤡᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ. ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤱᤃ ᤜᤏᤧᤖᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤢᤰᤛᤢᤵᤏᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ–ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤴ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤐᤡᤛᤧ ᤛᤩᤧ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤗᤢᤵᤋᤢᤒᤠ. ᤛᤢᤶ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤜᤡᤅᤧ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴᤏᤢ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤡᤰ-ᤏᤧᤳ (᥇᥈) ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤥ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤌᤡᤰᤗᤧᤱᤔᤥ ᤁᤢᤃᤡᤵ ᤅᤠᤛᤡ (᥋᥆᥆) ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤥ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥᤃ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤧᤛᤩᤧ ᤔᤧᤒᤣᤛᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠᤃ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳᤋᤣ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤠᤁᤢᤒᤖᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤥ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤢᤕᤧᤶ ᤔᤧᤱᤃᤧᤳᤋᤣ ᤛᤠᤃᤧᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤥ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤥᤀᤠᤱ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤆᤢ᤺ᤰᤐᤠᤀᤠᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤀᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠᤀᤠᤱ ᤔᤧᤗᤠ᤹ᤀᤠᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤆᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 10 ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤘᤠ᤹ᤀᤠ ᤂᤧᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧᤀᤣᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤥ ᤆᤠᤔᤧᤛᤥ᤺ᤰᤋᤧᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤘᤣ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠᤃ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠᤖᤥ॥ 11 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤛᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤛᤠᤱ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤗᤳᤇᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤒᤠ ᤂᤧᤴᤏᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥
12 ᤁᤖ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤴ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠᤒᤣ᥅ 13 ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤜᤡᤅᤧᤴᤗᤥ॥ 14 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤔᤧᤜᤡᤅᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤀᤡᤱᤓᤴ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤒᤠ ᤏᤢ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤱᤃ ᤜᤏᤧᤖᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 15 ᤂᤧᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤡᤃᤧᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤑᤥ᤺ᤰᤂᤢ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠ᤺ᤰᤂᤡ ᤐᤡᤖᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤰᤂᤢᤴᤛᤡᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤰᤂᤢᤴᤗᤥ॥ 16 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤔᤧᤴᤜᤡᤱᤏᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤔᤧᤜᤡᤅᤧᤴᤗᤥ॥ 17 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤔᤧᤜᤡᤅᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤜᤏᤧᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥᤀᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 18 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤔᤧᤜᤡᤅᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤔᤧᤱᤄᤥᤀᤣ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 19 ᤁᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡᤖᤰ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤛᤩᤠ᤺ᤳ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥
20 ᤁᤖ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤱᤃ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤜᤡᤅᤧᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤜᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤋᤢᤶᤒᤠᤖᤥ॥ 21 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤱᤃ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤔᤏᤠᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤋᤩᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤔᤠᤴᤏᤠᤱ ᤗᤳᤌᤡᤰ ᤔᤏᤠᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ॥ 22 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤍᤶᤔᤡᤸᤗᤧ* ᤀᤠᤍᤔ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠᤖᤥ॥ ᤁᤢᤎᤠ᤺ᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤛᤡ᤺. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤜᤡᤱᤗᤥ॥ 23 ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤜᤠᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤁᤧᤜᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤱᤃ ᤋᤢᤶᤒᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤢ᤺ᤱ ᤕᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤜᤡᤱᤗᤥ॥ 24 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠᤴ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤜᤠᤱᤕᤢᤰ. ᤕᤢᤰᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤴ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤜᤢᤰᤛᤢᤵᤋᤢ᤹॥ 25 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤔᤧᤴᤍᤠ᤺ᤳᤇᤡᤱᤅᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤜᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 26 ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤔᤧᤱᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤔᤡ᤺ᤱᤃ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤥ॥ 27 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ. “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤋᤠᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹॥”* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥎.᥌ ᤁᤖ “ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹” ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤠᤱ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤃ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤸᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢᤐᤡᤖᤢᤒᤠᤖᤥ॥ 28 ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤋᤠ᤺. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤥ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤣ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤕᤢᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
29 ᤀᤠᤸᤗ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤴ ᤌᤣ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱᤒᤣ᥅ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤜᤡᤱᤏᤧᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤒᤣ᥅ 30 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤁᤡᤵᤔᤠ ᤁᤧᤄᤢ᤺ᤒᤠᤀᤥ ᤌᤩᤧ᤹ᤀᤡᤃᤧᤖ ᤘᤕᤡᤃᤧᤒᤠᤒᤣ᥅ 31 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥᤒᤠ ᤀᤠᤛᤡᤰ ᤛᤶᤔᤠᤸᤗᤧ “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤡᤰᤕᤠ᤺ᤴᤎᤰ ᤛᤡ᤺ᤔᤠ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠ” ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤱᤗᤥ॥ 32 ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤋᤠᤶᤓᤢᤱ ᤌᤰᤛᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤌᤱ ᤌᤰᤋᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤌᤣ ᤀᤡᤴᤎᤠ᤺ᤱ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤣ᥅ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤔᤧᤴᤜᤡᤱᤏᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ “ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤆᤠᤶ ᤌᤢᤅᤢᤶ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤋᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰᤁ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤡ᤺ᤀᤣᤖᤥ॥”* ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥈᥈.᥇᥉ 33 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤡᤷᤒᤣ᤺ᤶᤒᤥ ᤔᤧᤎᤩᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ “ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤋᤣ᤺ᤱᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤧᤵᤗᤧᤰᤁᤡᤴ ᤑᤧᤳᤗᤠ᤹ᤖᤥ॥” 34 ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤛᤣᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤗᤧᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤸᤗᤧ᤺ᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤖᤡᤱ ᤁᤧᤔᤕᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤒᤠᤖᤥ॥
ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤁᤧᤜᤡᤱᤒᤠ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ
35 ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤡᤗᤠ. “ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤜᤡᤱᤒᤣ᥅ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢ᤹ᤒᤣ᥅” 36 ᤀᤍᤱᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤜᤣ᤹ᤖᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤹ᤖᤡ᤺ᤶᤒᤠᤴ ᤔᤧᤴᤇᤡ᤺ᤀᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤔᤧᤗᤡᤱᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 37 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤜᤣ᤹ᤖᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤹ᤖᤡ᤺ᤶᤒᤠᤴ ᤋᤠ᤺ᤴᤍᤡ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤁᤢᤒᤢᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤛᤡ᤺ᤸᤗᤧᤴ ᤀᤡᤃᤪ ᤘᤣ᤹ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤕᤠ᤹ᤖᤡ᤺ᤶᤒᤠᤴᤗᤰ ᤁᤧᤜᤣ᤹ᤖᤢᤶ॥ 38 ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤕᤠ᤹ᤖᤡ᤺ᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤐᤖᤡᤰᤐᤠ ᤁᤢᤒᤢᤱᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥ 39 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤌᤡᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤔᤧᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤖᤧᤴ ᤌᤡᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ. ᤌᤰᤛᤠᤜᤠ᤹. ᤐᤢᤛᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤅᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤘᤣ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤌᤰ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
40 ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤥ ᤗᤠᤒᤠ. ᤏᤠᤶ. ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤳ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤀᤠᤱ ᤌᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤁᤖ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤥᤒᤠ ᤗᤠᤒᤠ. ᤏᤠᤶ. ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤀᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤌᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤂᤧᤶᤛᤡᤱᤔᤠᤴ ᤘᤣ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ 41 ᤏᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤌᤡᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ. ᤗᤠᤒᤠᤸᤗᤧᤴ ᤘᤣ᤹ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤆᤥ᤺ᤰ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤘᤣ᤹ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤆᤥ᤺ᤰ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤌᤡᤰ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤥ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤘᤣ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥
42 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤔᤠᤴᤏᤠᤱ ᤒᤠ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠᤀᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤛᤡ᤹᤺ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤢᤵᤔᤠᤀᤠᤱ ᤁᤡ᤹᤺. ᤁᤖ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤧᤜᤡᤱᤒᤠ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤀᤠᤈᤢᤏᤡ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 43 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤗᤢᤵᤐᤡᤸᤗᤧ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤌᤢᤶ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰ. ᤁᤖ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 44 ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤗᤢᤵ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤜᤡᤱᤗᤥ॥ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰ ᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴᤏᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
45 ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ. “ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤛ᤻ᤔᤠ ᤔᤏᤠ ᤀᤠᤍᤶᤔᤡᤱᤃ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤔᤏᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ.”* ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢ ᥈.᥍ ᤕᤠᤱᤛᤡᤒᤠ ᤀᤠᤍᤶᤔᤡᤱᤃ (ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ) ᤏᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥ 46 ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤋᤠ᤺. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱᤗᤰ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ॥ 47 ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤱᤃ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤂᤠᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤛ᤻ᤔᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤱᤃ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠᤒᤠᤖᤥ॥ 48 ᤀᤡᤰᤛᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠᤛᤡᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤕᤢ᤺ᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠᤛᤡᤖᤥ॥ 49 ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤂᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤕᤢ᤺ᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤀᤠᤒᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
50 ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠᤴ ᤁᤴᤗᤥ. ᤏᤧᤰᤛᤠ ᤏᤢ ᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤗᤰ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤁᤧᤔᤧᤰᤐᤠ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤶᤔᤧᤰᤔᤏᤠᤒᤠᤸᤗᤧᤴ ᤗᤰ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥
51 ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤳᤇᤠ ᤛᤡᤒᤡ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤡᤰ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱ–ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤀᤠᤴᤇᤡ᤺ᤏᤧᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤀᤠᤗᤧᤱᤛᤡᤱ ᤀᤠᤒᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥ 52 ᤛᤵᤑᤠᤖᤧᤛᤠ. ᤔᤡᤰᤆᤡᤖᤠᤵᤐᤥᤛᤠ. ᤌᤢᤳᤌᤢᤖᤡ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤢᤵᤐᤥᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠᤀᤥ ᤀᤠᤗᤧᤰᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤌᤢᤳᤌᤢᤖᤡ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤔᤢᤰ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤶᤔᤧᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤔᤧᤜᤡᤱᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤀᤠᤗᤧᤱᤛᤡᤱ ᤀᤠᤒᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥ 53 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤀᤠᤈᤢᤏᤡ ᤌᤰᤁᤥ ᤗᤧᤱᤛᤡᤱᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
54 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤌᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤴᤇᤡ᤺ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤀᤠᤈᤢᤏᤡ ᤌᤰᤁᤥ ᤗᤧᤱᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤁᤧᤳᤗᤥ.
“ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴ ᤌᤱᤅᤥ ᤜᤠᤖᤡ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ”* ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥈᥋.᥎
55 “ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤏᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤎᤱᤏᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤠᤳᤋᤥ ᤘᤠ᤹ᤒᤣ᥅
ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤏᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤀᤠᤳᤋᤥ ᤘᤠ᤹ᤒᤣ᥅”* ᤜᤥᤛᤣ ᥇᥉.᥇᥊
56 ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤂᤥ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤱᤃ ᤛᤠᤶᤕᤥ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤗᤠᤶ ᤂᤥ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ 57 ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴᤗᤥ᥄ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶᤒᤠ ᤌᤱᤏᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤠᤒᤡ᤹ᤖᤥ॥
58 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤶᤔᤢᤴᤏᤣ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤐᤥ᤺ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤖ ᤐᤣᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤡᤴ ᤆᤠᤔᤧᤛᤥ᤺ᤰᤏᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥

*15:22 ᤀᤠᤍᤔ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠᤖᤥ॥

*15:27 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥎.᥌

*15:32 ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥈᥈.᥇᥉

*15:45 ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢ ᥈.᥍

*15:54 ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥈᥋.᥎

*15:55 ᤜᤥᤛᤣ ᥇᥉.᥇᥊