16
ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔᤛ᤻ᤔᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤕᤠᤱ
ᤀᤠᤸᤗ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔᤛ᤻ᤔᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤕᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤗᤥ–ᤃᤗᤠᤋᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤱᤛᤡᤱᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤋᤧᤏᤧᤒᤠ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤁᤧᤎᤃᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠᤱᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤕᤠᤱ ᤛᤧᤴᤍᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤑᤢᤰᤂᤧᤶ ᤕᤢᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤠᤀᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤕᤠᤱ ᤑᤢᤱᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤴ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤋᤠᤀᤠᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤖᤧ ᤂᤥ᤺ᤵᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤛᤰᤜᤠ᤹ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱ ᤐᤡᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤓᤥ᤺ᤰᤂᤢᤶᤒᤠ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤕᤠᤱᤅᤡᤴ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤜᤠᤱᤔᤠᤍᤣ᤺ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤣ᤺ᤰᤁᤠᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰᤗᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹
ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤢᤶᤛᤧ ᤋᤠᤀᤠ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤛᤣᤍᤥᤏᤡᤕᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤖ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤛᤵᤑᤠ ᤘᤠ᤹ᤛᤧ ᤋᤠᤀᤠᤒᤡᤗᤠ. ᤐᤥ᤺ᤱᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤁᤴ ᤆᤢᤱᤘᤠ᤺ᤶᤔᤠᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥᤗᤠᤶ ᤀᤠᤳᤋᤡ ᤐᤣ᤺ᤰᤁᤠᤛᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤔᤠ ᤀᤠᤃᤧᤛᤢᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤢᤶᤛᤧ ᤛᤵᤑᤠᤖᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤱᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤁᤢᤓᤠ ᤕᤧᤶ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤐᤧᤴᤋᤡᤁᤥᤛ ᤋᤱᤏᤠᤶ* ᤐᤧᤴᤋᤡᤁᤥᤛ ᤋᤱᤏᤠᤶ–ᤁᤱᤃ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤑᤢᤱᤘᤠ᤺ᤶᤔᤠᤀᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤱᤏᤠᤶᤗᤥ॥ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤵᤔᤥ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤕᤠ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡ ᤐᤕᤶ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤆᤠᤖᤡᤰ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤧᤶ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤵᤔᤥ ᤕᤖᤡᤰ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤀᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
10 ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤋᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 11 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤠᤔᤧᤴᤇᤠ᤹ ᤔᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤢᤴᤗ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤥ ᤑᤧᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠᤱᤄᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤁᤧᤳ ᤑᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤄᤢᤱᤗ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
12 ᤀᤠᤸᤗ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤀᤵᤐᤥᤗᤥᤛᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤗᤥ–ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤑᤧᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤋᤢᤱ. ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤑᤧᤶᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤧᤶ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤸᤗᤧᤛᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤋᤢᤶᤛᤧ ᤑᤧᤴᤗᤥ॥
13 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤱᤛᤡᤱ ᤕᤧᤰᤕᤧᤰ ᤗ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤔᤧᤶᤔᤢᤴᤏᤣ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤔᤧᤱᤃᤡ᤺ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ 14 ᤌᤧᤔᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤛᤠᤱ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤏᤢ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
15 ᤛ᤻ᤋᤡᤑᤏᤛᤧᤴ ᤏᤢ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤜᤡᤶᤛᤕᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤰᤂᤤᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡᤀᤥ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤔᤧᤒᤡᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ. 16 ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠᤀᤥ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 17 ᤁᤵᤔᤥ ᤛ᤻ᤋᤡᤑᤏᤛ. ᤑᤥᤷᤋᤢᤏᤠᤋᤛ ᤏᤢ ᤀᤰᤂᤤᤁᤛᤛᤡ ᤔᤧᤃᤧᤖᤧ ᤔᤧᤍᤩᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤛ᤺ᤳᤛ᤺ᤳᤋᤠᤱᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤜᤥ᤺ᤵᤋᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤠᤜᤠᤒᤠ ᤆᤥᤃᤠᤱᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤡᤖᤠᤱᤅᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 18 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤡᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤛᤧᤰᤂᤠᤛᤠᤱ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ
19 ᤀᤣᤛᤡᤕᤠ ᤋᤧᤱᤃᤵᤐᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤁᤫᤡᤗᤠ ᤏᤢ ᤐᤪᤡᤛ᤻ᤁᤡᤗᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤈᤢᤶᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤥᤗᤠᤶ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ 20 ᤁᤵᤔᤥᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤶᤜᤠᤰᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤃ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤳᤋᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥
21 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤣᤘᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤠᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
22 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤴ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤂᤧᤱᤃ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤧᤳᤋᤢᤖᤖᤥ॥ ᤀᤠᤍᤠᤱᤒᤣ. ᤕᤧ᤹ᤀᤥ᥄
23 ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖ॥
24 ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤀᤠᤔᤧᤴ॥

*16:8 ᤐᤧᤴᤋᤡᤁᤥᤛ ᤋᤱᤏᤠᤶ–ᤁᤱᤃ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤑᤢᤱᤘᤠ᤺ᤶᤔᤠᤀᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤱᤏᤠᤶᤗᤥ॥