ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤁᤠᤰ ᤐᤡᤛᤠᤱ ᤁᤧᤛᤧᤒᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤁᤢᤈᤧᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤥ᤺ᤰᤁᤡᤱᤃ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤏᤢ ᤂᤧᤴ ᤏᤡᤛᤠᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤋᤩᤧᤒᤠ ᤑᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤁᤣ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤏᤢ᤺ᤱᤏᤧᤴ ᤔᤧᤕᤢᤏᤧᤴ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ. ᤁᤖ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖ ᤀᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤴᤏᤠᤱ ᤔᤧᤶᤓᤤ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤴᤗ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤴ ᤔᤧᤗᤧᤖᤢᤖ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤢ᤺ᤔᤠᤴ ᤛᤢ᤺ᤛᤧᤒᤠᤖᤥ॥”
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᥇.᥇-᥈
ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤀᤢ᤺ᤳᤇᤡᤱ ᥇.᥉-᥈᥇
ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᥈.᥇-᥈᥈
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤕᤢ᤹᤺ ᥉.᥇-᥇᥎
1
ᤐᤋᤪᤢᤛᤗᤠᤶ ᤛᤣᤘᤠ
ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤐᤋᤪᤢᤛᤗᤠᤶ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤜᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤏᤢ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤒᤠ ᤛᤠᤶᤈᤡᤰᤁᤥᤗᤠᤶ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤳᤋᤠᤳᤋᤠᤴᤏᤣ ᤕᤖᤡᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤶᤛᤢᤶᤗᤖᤥ॥
ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤏᤢ ᤁᤢᤏᤥ-ᤁᤢᤍᤠᤀᤥ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤥ ᤆᤠᤜᤠᤒᤠ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤏᤢ ᤁᤢᤏᤥ-ᤁᤢᤍᤠᤀᤥᤗᤠᤶ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤕᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤑᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤑᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤏᤥᤛᤪᤱ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤢᤏᤥ-ᤁᤢᤍᤠ ᤕᤥ᤹ᤔᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤢᤰᤛᤢᤰ ᤋᤶᤛᤡᤴ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤏᤥ-ᤁᤢᤍᤠᤀᤥ ᤛᤠᤶᤈᤡᤰᤁᤡᤴ ᤕᤥ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤛᤠᤶᤈᤡᤰᤁᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤛᤡᤱᤔᤠᤴ. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤛᤡᤱᤔᤥ ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤵᤔᤠᤴ. ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤵᤔᤥ ᤛᤠᤵᤆᤢᤘᤠ᤺ᤴ ᤕᤥ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤛᤠᤵᤆᤢᤘᤠᤀᤥ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤠᤴ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤛᤡᤱᤔᤥ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤴ ᤕᤥ᤹ᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤛᤢᤶᤒᤥᤎᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤕᤥ᤹ᤖᤢᤶᤗ ᤁᤧᤒᤡᤃᤡᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤠᤶᤈᤡᤰᤁᤥ ᤁᤢᤛᤡ ᤔᤧᤴᤕᤠ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤈᤠ᤹ ᤔᤧᤶᤓᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤗᤠᤶ ᤋᤠᤱᤃᤧᤛᤧ᤺ᤵᤋᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤁᤴ ᤛᤢᤶᤒᤥᤎᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤱᤃᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤡᤰᤑ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤗᤠᤕᤥᤜᤠ᤹ ᤘᤠᤜᤵᤋᤧᤒᤧᤴᤏᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤓᤣ᤺ᤳᤇᤢ ᤔᤧᤍᤣ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
10 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤧ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤀᤢ᤺ᤳᤋᤡᤒᤠᤴ ᤏᤢ ᤁᤧᤛᤣᤃᤡᤒᤠᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤴᤎᤥ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤋᤶᤛᤡᤴ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤴᤈᤥ᤺ᤴᤍᤡᤴᤗᤥ॥ 11 ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤗᤠ᤺ᤵᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤗᤠᤱᤍᤠ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤖᤥ॥
ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹
12 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤂᤧᤴ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤁᤧᤗᤧᤛ᤻ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤥ ᤔᤧᤶᤔᤢᤴᤏᤣ ᤁᤧᤘᤕᤡᤛᤠᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤢᤶᤔᤥ ᤋᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤡᤔᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤛᤠᤱ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ 13 ᤁᤴ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤁᤥ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤢᤶᤔᤥ ᤋᤠᤖᤢᤱᤅᤠᤱ ᤆᤠᤱᤈᤠᤱ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ 14 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤠᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤠᤛᤡ᤺ᤔᤠ ᤕᤧᤴᤏᤡᤴ ᤜᤠᤖᤠᤀᤣ ᤋᤠᤖ ᤐᤳᤗᤥ॥ 15 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤡ᤺ᤀᤠ ᤐᤣ᤺ᤰᤁᤠᤛᤠᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤛᤢᤰᤛᤢᤰ ᤋᤶᤛᤡᤴ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥
16 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶ ᤏᤢ ᤁᤢᤕᤢ᤺ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤐᤠᤖᤡᤃᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤂᤧᤍᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤣᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤔᤡᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤴ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ 17 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤡᤱᤛᤥ ᤀᤡᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤏᤢ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤖᤥ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤥᤔᤢ ᤗ᤹ᤖᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠᤎᤡᤰ ᤕᤧᤖᤥ॥ 18 ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤕᤢ᤺ᤒᤠ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤗᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤧᤶᤔᤏᤠᤖᤥ॥
19 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤴᤎᤥ ᤀᤠᤃᤳᤋᤢᤶᤗᤥ॥ ᤂᤠᤔᤧᤴᤀᤥ᤺ᤳᤋᤣ ᤏᤢ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤴᤇᤥ᤺ᤰᤐᤧᤴ ᤔᤧᤴᤗᤡᤱᤅᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤠᤔᤠᤰᤔᤠᤀᤥ ᤁᤧᤀᤥ᤺ᤵᤐᤠ ᤛᤣᤔᤡ᤺ᤴ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤕᤢᤰᤂᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 20 ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤒᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤥᤗᤠᤶ ᤋᤩᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤗᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 21 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤋᤩᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤌᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤠᤖᤧᤒᤠᤖᤥ॥