ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤜᤠᤰᤋᤢᤒᤠ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤴ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤰᤐᤠ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤛᤢᤈᤠ ᤐᤡᤖᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤶ ᤌᤥ᤺ᤰᤐᤡᤃ ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤵᤔᤠᤖᤥ॥ ᤁᤵᤔᤥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤛᤠᤵᤆᤢᤘᤠᤏᤢ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤐᤡᤔᤠᤖ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤏᤢ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤗᤧᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤥ ᤗᤡᤱᤒᤡᤳᤋᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ॥ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤏᤢ ᤋᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤋᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤃᤧᤓᤥ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤖ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤶᤈᤠᤱᤘᤠ ᤐᤡᤔᤠᤛᤡ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤢᤖᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤥ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤰᤛᤠᤒᤠ ᤀᤍᤱ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤗᤠ᤺ᤳᤗᤠ᤺ᤳ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤍᤱ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤱ ᤁᤧᤄᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤀᤡᤴᤎᤠ᤺ᤱ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤖᤧ ᤁᤢᤗᤧᤰᤘᤠ ᤔᤧᤶᤓᤤᤖᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤣᤘᤠ ᥇.᥇-᥈
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤔᤢᤖᤠ ᤔᤧᤳᤋᤢ᤹ ᥇.᥉-᥊.᥋
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤕᤠᤰᤏᤠᤶ ᥊.᥇-᥇᥎
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤛᤣᤘᤠ ᥊.᥇᥏-᥈᥈
1
ᤛᤣᤘᤠ ᤏᤢ ᤏᤥᤃᤧᤴ
1-2 ᤀᤠᤔᤡ᤺ᤶ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡᤀᤣ.* ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ–ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰᤗᤧᤱ ᤐᤠᤘᤗᤏᤢ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥᤃᤧ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤗᤧᤖᤢᤎ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤛᤵᤑᤠ ᤘᤕᤧ ᤗᤠᤖᤧ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤳᤋᤢ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤸᤗᤧᤴ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥᤗᤠᤶ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤛᤣᤃᤠᤱᤒᤠ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤗᤠᤶ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶ. ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱᤅᤡᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹ᤖᤖᤥ॥
ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤎᤠ᤺ᤰᤌᤧᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤂᤠᤛᤡᤱᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤱ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤗᤧᤴᤍᤡᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤏᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤔᤡᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤛᤠ᤹ᤛᤧ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤥᤔᤢᤗ᤹ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤔᤧᤴ॥
ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤁᤧᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤕᤢᤔᤠ᤹ ᤗᤥᤀᤡᤛ ᤏᤢ ᤁᤧᤶᤔᤠ ᤕᤢᤏᤡᤛᤖᤧ ᤁᤳᤋᤧᤳᤇᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤛ᤻ᤛᤣ᤹ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢ᤹
ᤁᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤜᤢᤰ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢᤱ ᤐᤡᤏᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤒᤡᤖᤧᤒᤠ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤍᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤡ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤁᤡᤛᤪᤢᤰᤐᤠ ᤀᤠᤴᤈᤥ᤺ᤰᤏᤧᤴ. ᤁᤖ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶ. ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤛᤡᤱᤔᤠ ᤀᤠᤒᤡ᤹॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤴ ᤛᤠ᤺ᤰᤂᤡ ᤐᤡᤔᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠᤰᤐᤠ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤒᤠᤴᤏᤢ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤖᤡᤱ ᤔᤧᤔᤕᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤆᤧ᤹ᤀᤥ॥
ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤋᤠᤱᤀᤠᤛᤧ᤺ᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤵᤑᤣ᤺ᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤀᤠᤛᤣᤃᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤵᤑᤣ᤺ᤰ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥ᤺ᤰ ᤏᤢ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢᤀᤠᤱᤎᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤴ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤀᤠᤒᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤛᤣ᤺ᤰ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥
10 ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤔᤧᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤗᤠᤶ ᤏᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤏᤢ ᤀᤠᤈᤢᤏᤡ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥
11 ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ. ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤧᤓᤥ᤺ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰ ᤆᤥᤃᤠᤱᤗᤥ॥ 12 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤒᤠ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧᤀᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤆᤠᤀᤠᤖ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤡᤖᤡᤱ ᤔᤧᤔᤀᤠᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤜᤠ᤺ᤳ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤢᤜᤢᤰᤁᤥ ᤐᤡᤖᤢᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤕᤢ᤺ᤔᤠ ᤕᤧᤴ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤛᤧ᤺ᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤁᤳᤋᤢ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤛ᤻ᤛᤣ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
13 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤢ᤹ᤏᤧᤒᤠ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤒᤡᤜᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥ ᤂᤥᤃᤧᤍᤧᤵᤐᤠ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤏᤢ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤘᤕᤧ᤹ᤀᤥ॥ 14 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤒᤡᤖᤧᤒᤠ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥
15 ᤀᤣᤛᤡᤕᤠᤛ᤻ᤔᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤗᤧᤖᤠᤱ ᤔᤧᤍᤣ᤺ᤛᤠᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤑᤢᤃᤣᤗᤛ ᤏᤢ ᤜᤷᤔᤥᤈᤣᤏᤛᤧᤴᤏᤠᤱᤗᤥ॥ 16 ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤀᤥᤏᤣᤛᤡᤑᤥᤖᤛᤖᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤛᤕᤱᤅᤡᤴ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤖᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤘᤕᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤗᤧᤱ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤇᤧ ᤀᤠᤍᤢᤶᤛᤧ ᤋᤠ᤺ᤔᤠ ᤔᤧᤏᤢ᤺ᤴᤍᤧᤴ. 17 ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤖᤥᤔ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤁᤧᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤢᤔᤠᤱᤗᤥ॥ 18 ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤏᤢ᤺ᤱᤔᤠ ᤕᤢ᤺ᤔᤠ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤜᤠᤖᤠ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤢᤏᤡᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛᤀᤥ ᤘᤕᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤓᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤠᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤣᤖᤥ॥

*1:1-2 ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ–ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰᤗᤧᤱ ᤐᤠᤘᤗᤏᤢ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤆᤥᤃᤧ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤗᤧᤖᤢᤎ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠᤛᤡᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡ᤺ᤴ ᤛᤵᤑᤠ ᤘᤕᤧ ᤗᤠᤖᤧ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤳᤋᤢ॥