2
ᤐᤧᤴᤋᤡᤁᤥᤛᤀᤥ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤋᤠ᤺
ᤐᤧᤴᤋᤡᤁᤥᤛ* ᤐᤧᤴᤋᤡᤁᤥᤛ–ᤁᤴ ᤋᤱᤏᤠᤶᤔᤡᤴ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤋᤱᤏᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤅᤠᤃᤡᤵ (᥋᥆) ᤕᤧᤴ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤋᤱᤏᤠᤶᤗᤥ॥ ᤋᤱᤏᤠᤶᤔᤥ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤡᤰ ᤋᤧᤴᤏᤥ ᤔᤧᤈᤢᤵᤛᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥ ᤜᤰᤆᤄᤳ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤕᤶᤒᤠ ᤛᤢᤖᤡᤳ ᤁᤣᤈᤱ ᤁᤧᤜᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤡᤰᤗᤠᤎᤡᤰ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤕᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤕᤠᤃᤧᤒᤠ ᤜᤡᤶᤔᤡᤴ ᤛᤡᤍᤠᤰ ᤌᤡᤶᤛᤢᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤡᤖᤠ᤺ᤰᤗᤠᤶ ᤁᤧᤛᤧᤒᤠ ᤔᤡᤛᤠᤱ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤡ᤺ᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤌᤧᤃᤣ᤺ᤰᤁᤥ ᤆᤢᤰᤋᤧᤒᤠ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤌᤢᤰᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤘᤣ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤔᤧᤸᤗᤧᤛ᤻ᤛᤢᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤜᤣ᤺ᤰᤋᤧᤖᤥ॥
ᤀᤠᤸᤗ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥᤏᤢ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤗᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤋᤧᤴᤏᤥ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖ ᤔᤧᤈᤢᤵᤛᤧ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤐᤣᤗᤡᤃᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤂᤧᤴ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤀᤠᤱ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢᤛᤡ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ᥄ ᤁᤴ ᤁᤠᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤃᤠᤗᤡᤗᤡᤛᤡ ᤔᤧ᤺ᤴᤇᤡᤒᤡ᥅ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤃ ᤐᤷᤌᤡᤕᤠ. ᤔᤣᤍᤡᤕᤠ. ᤀᤣᤗᤠᤔᤡ. ᤔᤧᤛᤥᤐᤥᤋᤠᤔᤡᤕᤠ. ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠ. ᤁᤠᤵᤐᤠᤍᤥᤁᤡᤕᤠ. ᤐᤥᤴᤋᤛ. ᤀᤣᤛᤡᤕᤠ. 10 ᤑᤪᤡᤃᤡᤕᤠ. ᤐᤠᤶᤑᤡᤗᤡᤕᤠ. ᤔᤡᤛᤪ ᤏᤢ ᤗᤡᤒᤡᤕᤠ ᤁᤢᤒᤣᤛᤠᤱᤒᤠ ᤛᤠᤀᤡᤖᤣᤏᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤖᤥᤔᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ (ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹). 11 ᤁᤪᤣᤋᤡᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤖᤒᤡᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹॥ ᤁᤖᤛᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤧᤰᤂᤢᤖ ᤔᤧᤒᤵᤐᤠ ᤀᤠᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤗᤥ॥” 12 ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜ᤺ᤴᤍᤠ ᤔᤧᤗᤧᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥ᤺ᤛᤡᤱ. “ᤁᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ᤌᤧᤔᤠ᤺ᤴᤒᤣ᥅” 13 ᤁᤖ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤁᤡᤏᤠ᤺ᤴᤍᤡ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤕᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤄᤱ
14 ᤁᤖ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤘᤣ᤹ ᤌᤡᤰ-ᤌᤡᤰ (᥇᥇) ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤕᤧᤶᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠᤀᤥ ᤁᤠᤰᤗᤧ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤖ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤋᤣ᤺ᤱᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠᤛᤣ. ᤁᤴ ᤌᤣ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤗᤥ. ᤀᤠᤒᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄ 15 ᤁᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤕᤡᤃᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ॥ ᤋᤠᤏᤠᤶᤒᤠ ᤁᤢᤔᤢᤰ ᤑᤠᤱᤛᤡᤀᤥᤛᤠᤃ (᥏) ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ ᤔᤧᤴᤎᤢᤅᤢᤴᤗᤥ॥ 16 ᤁᤖ ᤁᤱᤃ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤕᤥᤀᤣᤗᤖᤧ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠᤖᤥ–
17 ‘ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹.
ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤛᤢᤘᤠᤱ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱᤅᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ ᤏᤢ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤛᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹.
ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤠᤗᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤠᤱᤒᤧᤴᤛᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤢᤑᤥ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ᤹.
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤂᤍᤠᤰᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤋᤠᤍᤡᤃᤧᤴ ᤛᤧᤵᤔᤠᤱ ᤔᤧᤔᤠᤰᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥
18 ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤔᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤠᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱ
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥
19 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤥ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱ
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤥ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤀᤠᤱ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤢᤱ–
ᤔᤠᤰᤂᤡ᤹. ᤔᤡ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤠ᤺ᤱᤃᤢᤜᤠ᤺ᤱᤃᤢ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤔᤡ᤺ᤰᤂᤢ᤹ᤀᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤏᤡᤱᤗᤥ॥
20 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤌᤥ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤥ ᤏᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤏᤠᤶᤛᤠᤱ ᤐᤡᤔᤠ ᤗᤧᤖᤢᤀᤠᤱ ᤂᤠᤍᤠᤶᤗᤥ
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤠᤒᤠᤴ ᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤜᤧ᤺ᤳᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤧᤱᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤏᤢ᤺ᤱ ᤕᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤕᤧᤴᤏᤡᤴ ᤋᤠ᤺ᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
21 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤗᤥ᤺ᤰᤂᤢ᤹ ᤂᤧᤴ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤗᤥ॥’* ᤕᤥᤀᤣᤗ ᥈.᥈᥎-᥉᥈
22 ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤛᤣ. ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ–ᤏᤠᤛᤖᤋᤛ᤻ᤔᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤱᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠᤱᤃ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤔᤣᤖᤥ॥ 23 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤏᤡᤱᤛᤣ᤺ᤰ ᤏᤢ ᤋᤃᤡ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤜᤢᤰᤁᤥ ᤐᤡᤖᤧᤀᤠᤱ ᤑᤧᤴ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤢᤰᤁᤥᤗᤠᤶ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤁᤧᤓᤥ᤺ᤴᤍᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤛᤧᤖᤢᤶᤗᤥ॥ 24 ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧ ᤋᤢᤰᤂᤣᤘᤠᤗᤠᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤌᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥ 25 ᤍᤠᤀᤢᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳ.
‘ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤴᤍᤠᤱᤒᤧᤱᤃ ᤀᤠᤍᤃᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥
ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤈᤢᤵᤛᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤃᤡᤀᤠᤴᤗᤥ॥
26 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥
ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤀᤠᤎᤰᤗᤠᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤡ᤺ᤀᤠᤛᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤅᤠ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱᤅᤥ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥
27 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤣ.
ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤂᤧᤔᤠᤕᤱᤛᤱᤅᤥ ᤐᤰᤁᤧᤴᤎᤏᤧᤴᤗᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤧᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ ᤀᤡᤵᤐᤢᤱᤅᤥ ᤁᤡ᤺ᤔᤠ ᤕ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤶᤒᤠᤱᤄᤢᤴᤗᤥ॥
28 ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤅᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤃᤧᤎᤠᤰᤋᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤍᤃᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤸᤗᤧ ᤛ᤺ᤵᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤧᤎᤡᤶᤔᤠ᤹ᤖᤥ॥’
29 ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤛ᤻ᤛᤣᤀᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤛᤢᤰᤋᤢᤱᤗᤥ–ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤋᤠᤰᤌᤧᤒᤠ ᤍᤠᤀᤢᤍᤧᤱᤃ ᤛᤩᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤗᤢᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤁᤢᤀᤡᤵᤐᤢᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤏᤧᤖᤥ॥ 30 ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤆᤥᤃᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠᤀᤥ ᤒᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤜᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ॥ 31 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤀᤢᤍᤖᤧ ᤋᤃᤡᤏᤢᤛᤠ ᤋᤠ᤺ᤴᤍᤡ ᤌᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤔᤠᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ. ‘ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤂᤧᤔᤠᤕᤱᤛᤱᤅᤥ ᤐᤰᤔᤧᤎᤠᤏᤧᤴ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴᤏᤠᤱ ᤔᤧᤃᤡᤏᤧᤴᤗᤥ॥’* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥇᥌.᥇᥆
32 ᤒᤠ ᤁᤴ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤒᤠ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ 33 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤈᤢᤵᤛᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤕᤢᤰᤂᤢ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤐᤠ᤺ᤗᤠᤶ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤴ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤀᤥ ᤌᤠ᤺ᤛᤢᤒᤠᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ 34-35 ᤍᤠᤀᤢᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤱᤃ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱ ᤌᤠ᤺ᤱ ᤔᤧᤒᤣᤏᤧᤴᤇᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ.
ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤴᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢ.
‘ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤏᤠ᤺ᤴᤍᤢᤱᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤀᤠᤈᤢᤵᤛᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤕᤢᤅᤧ᤹ᤀᤥ॥’
36 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤢ ᤁᤠᤰ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤛ᤻ᤔᤠ ᤜᤡᤶᤛᤕᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤁᤧᤓᤥ᤺ᤴᤍᤢᤶᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ॥”
37 ᤀᤠᤸᤗ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤄᤧᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤥ᤺ᤶ ᤐᤢ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤐᤋᤪᤢᤛ ᤏᤢ ᤘᤣ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢᤛᤡ. “ᤑᤢ᤹ᤏᤢᤛᤠ᤹ᤛᤣ. ᤀᤠᤸᤗ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤌᤣ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤒᤠᤒᤣ᥅”
38 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤴᤍᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤀᤥ ᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤥ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤐᤷᤎᤠ᤺ᤶ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥ 39 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤱᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤏᤢ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡᤖᤥ॥” 40 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ “ᤁᤴ ᤑᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤒᤠ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱᤗᤠᤶ ᤛᤧ᤺ᤵᤐᤠᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ” ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖ ᤂᤠᤜᤢᤴ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥
41 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤜᤧᤴᤇᤡᤱ ᤛᤢᤶᤛᤡ (᥉᥆᥆᥆) ᤕᤠᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤕᤥ᤹ᤛᤡᤱᤗᤥ॥ 42 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣ ᤋᤱᤈᤢᤶᤔᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤔᤡ᤺ᤶ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ ᤆᤠᤔᤠᤀᤥ* ᤔᤡ᤺ᤶ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ ᤆᤠᤔᤠᤀᤥ–ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥᤀᤥ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤐᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤒᤠ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ. ᤂᤧᤱᤃ ᤂᤖᤧ᤺ᤱ ᤆᤠᤔᤠ ᤏᤢ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ ᤌᤢᤱᤔᤠ ᤌᤡᤶᤗᤥ॥ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤔᤧᤒᤳᤇᤧᤖᤥ॥
ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤣᤛᤣ ᤋᤱᤈᤢᤶ
43 ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖᤥ॥ 44 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤥᤛᤥᤖᤡᤰ ᤔᤧᤕᤢᤅᤧ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤆᤡᤃᤥ᤺ᤰᤘᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤀᤥᤃᤵ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤥ॥ 45 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤜᤠ᤹ ᤆᤡᤃ᤺ᤰᤘᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤛᤱᤄᤢᤖ ᤆᤠᤕᤥ᤺ᤶᤒᤥᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧᤜᤠ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 46 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤌᤡᤰᤕᤠ᤺ᤴᤎᤰ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤔᤧᤒᤣᤖ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤶ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤔᤡ᤺ᤶ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ ᤔᤧᤈᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤛ᤺ᤳᤋᤧᤖ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ 47 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤌᤡᤰᤕᤠ᤺ᤴᤎᤰ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤑᤥ᤺ᤛᤢᤛᤡᤖ ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥

*2:1 ᤐᤧᤴᤋᤡᤁᤥᤛ–ᤁᤴ ᤋᤱᤏᤠᤶᤔᤡᤴ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤋᤱᤏᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤅᤠᤃᤡᤵ (᥋᥆) ᤕᤧᤴ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤋᤱᤏᤠᤶᤗᤥ॥

*2:21 ᤕᤥᤀᤣᤗ ᥈.᥈᥎-᥉᥈

*2:31 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥇᥌.᥇᥆

*2:42 ᤔᤡ᤺ᤶ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ ᤆᤠᤔᤠᤀᤥ–ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤛᤥᤀᤥ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤐᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤒᤠ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ. ᤂᤧᤱᤃ ᤂᤖᤧ᤺ᤱ ᤆᤠᤔᤠ ᤏᤢ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ ᤌᤢᤱᤔᤠ ᤌᤡᤶᤗᤥ॥