ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤱᤃ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤢᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤗᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤁᤴ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤠ᤺ᤰᤋᤧᤒᤠ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣᤛᤠᤱ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤴ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤀᤠᤱ ᤗᤰᤐᤧᤴᤛᤠᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ ᤕᤧᤰᤕᤰᤗᤠᤶ ᤐᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤂᤥ᤺ᤔᤠᤖᤧ “ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤜᤠᤱᤕᤢᤰᤐᤧᤴ ᤏᤢ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤜᤠ᤹” ᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤛᤡ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤠᤰᤁᤧᤸᤗᤧᤰᤁᤥ ᤔᤧᤎᤠᤛᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤖᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤜᤷᤍᤥ ᤜᤧᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤆᤠᤔᤠ ᤌᤢᤱᤔᤠᤀᤥᤀᤠᤱ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤌᤡᤶᤜᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤠᤏᤡ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤀᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡᤜᤠ᤹ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤜᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤥᤃᤵᤐᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤘᤠ᤹–ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤃᤧᤵᤐᤠ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤐᤡᤔᤠ ᤀᤠᤛᤢᤰ. ᤁᤖ ᤁᤴ ᤘᤣ᤹ᤛ᤻ᤔᤠ ᤛᤠᤶᤕᤥ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤛᤠᤰᤌᤡᤶᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶ ᤗᤠ᤺ᤳᤗᤠ᤺ᤳ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ᤹॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤴ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶᤒᤠ ᤆᤥᤃᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤧᤴᤗᤵ ᤂᤥ᤺ᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤆᤠᤜᤠᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤴ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤕᤶᤒᤠ ᤁᤢᤒᤡᤜᤠ᤹ ᤆᤧᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤋᤢᤂᤡᤁᤛᤧᤸᤗᤧ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤴᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤱᤃ ᤕᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤧᤴ ᤘᤕᤧ॥ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤀᤥᤏᤧᤛᤡᤔᤛᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤑᤡᤗᤣᤔᤥᤏ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤜᤠᤅᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᥇.᥇-᥎
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤧᤵᤗᤧᤰ ᤏᤢ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᥇.᥏-᥈.᥇᥏
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤢᤛᤱ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᥈.᥈᥆-᥊.᥌
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᥊.᥍-᥇᥎
1
1-2 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤃᤢᤛᤡᤒᤠ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡ* ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡ–ᤁᤴ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤀᤢᤴᤇᤣ᤺ᤴᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤀᤣᤛᤡᤕᤠ ᤔᤠᤀᤡᤏᤖᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰ (ᤀᤰᤂᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤷᤁᤡ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ) ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤀᤣᤐᤠᤑᤪᤠᤛ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠᤎᤡᤰ ᤘᤕᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤣᤐᤠᤑᤪᤠᤛᤧᤴ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡ॥ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤏᤛᤠᤏᤡᤒᤠᤛᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤛᤧ ᤛᤣᤃᤠᤱᤒᤠ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤏᤢᤛᤠ᤹ ᤋᤡᤔᤥᤌᤡᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤰᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤜᤠᤰᤁᤠᤛᤡᤃᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤏᤢ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤁᤧᤒᤡᤖᤡᤖᤖᤥ॥
ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤏᤢ ᤋᤢᤘᤠ
ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤁᤢᤶᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤶᤒᤧ᤹ᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤋᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤂᤧᤵᤛᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤣ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ ᤂᤧᤴ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤕᤠᤱᤄᤥ᤺ᤳᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤋᤃᤡ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡᤸᤗᤧᤛᤠ ᤁᤴ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴᤏᤣᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤁᤠᤰ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤥ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤕᤧᤴᤏᤠᤱᤎᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤐᤥ᤺ᤱᤗ ᤐᤵᤐᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤁᤠᤰ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤛᤠᤱ ᤔᤏᤠᤗᤢᤶᤔᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶ ᤋᤠᤖᤢᤖ ᤐᤥ᤺ᤖ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤡᤐᤠᤑᤪᤠᤛᤗᤠᤶ ᤁᤧᤜᤢ᤹ᤀᤠᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤶᤒᤧᤒᤠ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤗᤧᤰᤘᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤖᤥ॥ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤐᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤆᤧᤰᤋᤧᤖᤥ॥
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤂᤧᤵᤛᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱᤎᤥᤀᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤍᤡᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤏᤢ ᤀᤡ᤺ᤳᤇᤡᤱᤛᤠᤶᤗᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤈᤡᤰᤃᤧᤴ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤎᤡᤶᤛᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ 10 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤗᤠ᤹ᤖᤢᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤥ ᤛᤢᤶᤒᤥᤎᤠᤛᤠᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤖ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤠᤰ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤛᤢᤶᤗ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤛᤢᤶᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ 11 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤋᤢᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤶᤒᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤆᤠᤜᤠᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥᤃᤡᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤛᤡᤱᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛ᤺ᤵᤔᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤖᤖᤥ. 12 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤍᤠᤍᤡᤱ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤗᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡᤀᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤒᤠ ᤗᤰ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 13 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤔᤠᤰᤆᤡᤃᤧᤴ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤠᤸᤗᤧᤴ ᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤗᤠᤶ ᤀᤠᤛᤧ᤺ᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤒᤢᤃᤧᤴ ᤁᤢᤔᤡ᤺ᤶ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤍᤠ᤺ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 14 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ᤗᤠᤶ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤀᤠᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤗᤠᤕᤥᤜᤠ᤹ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤖᤥ॥
ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤶᤒᤠ
15 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤧᤴᤏᤡ ᤔᤧᤴᤎᤠ᤺ᤵ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡ᤺ᤳᤗᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤁᤠᤰ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤕᤢᤰᤛᤠᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ 16 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱ ᤏᤢ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤃᤧᤎᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤏᤢ ᤏᤡᤔᤧᤴᤎᤠ᤺ᤵᤔᤏᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹. ᤜᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤜᤠ᤹. ᤜᤠᤱᤃᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤕᤢᤰᤛᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶ ᤏᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 17 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤏᤧᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤛᤥᤛᤥᤖᤡᤰ ᤜᤢᤵᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥ 18 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤥ. ᤂᤧᤴ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤧᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤧᤜᤡᤱᤒᤠ ᤁᤠᤰᤁᤥ ᤋᤢᤶᤒᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤠᤰ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤕᤢᤰᤛᤠᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ 19 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤵᤔᤠᤴ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤥ ᤏᤧᤔᤠ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤅᤧᤖᤥ॥ 20 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤔᤠᤰᤂᤡ᤹ᤀᤡᤴ ᤘᤠᤍᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠᤀᤥᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤗᤠᤃᤡ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰ ᤏᤢ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤥᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤏᤠᤍᤱ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤰᤋᤢ ᤋᤠᤖᤢᤖᤥ॥ 21 ᤐᤣᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤑᤧᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤔᤡ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤡᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤕᤡᤖᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤁᤧᤛᤧᤴᤍᤡᤀᤠᤱ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤁᤧᤘᤕᤡᤖᤥ॥ 22 ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗᤥᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤍᤃᤡ ᤛᤣᤛᤣᤛᤠᤱᤛᤠᤱ ᤏᤢ ᤀᤠᤵᤋᤡᤰ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱᤒᤠ ᤁᤢᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤏᤠᤍᤱᤅᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤖᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 23 ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤶᤒᤠ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤛᤠᤱᤅᤥ ᤔᤧᤶᤔᤢᤴᤏᤣ ᤏᤢ ᤋᤠᤵᤔᤧᤶᤒᤧ᤹ᤀᤣ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤜᤠᤒᤠ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤔᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤘᤗᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤠᤱᤗᤥ॥
ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰ
24 ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤱᤃ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤥ. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣᤜᤠ᤹ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤀᤠᤎᤰᤁᤥ ᤌᤶᤔᤠ ᤛ᤺ᤳᤋᤠᤖᤥ॥ ᤌᤶᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤁᤢᤍᤢᤰᤂᤣᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤖᤢᤱᤗᤥ॥ 25 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤗᤧᤴ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤠᤱᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤁᤠᤰ ᤁᤢᤎᤡᤶᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰ ᤆᤥᤃᤠᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ 26 ᤁᤴ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤢᤏᤠᤜᤢᤖᤡᤀᤠᤱᤎᤥ ᤐᤣᤒᤠ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤌᤠ᤺ᤰᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤆᤡᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤥ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 27 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤅᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤴᤏᤣ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤥ. ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤃᤧᤴ ᤗᤰᤁᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥
28 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡ ᤐᤡᤃᤡᤃᤧ᤹ᤛᤠᤱ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤡᤖᤡᤃᤧᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤏᤢ ᤂᤠᤜᤢᤴ ᤐᤡᤖᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤧ᤹. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴᤏᤢ ᤌᤡᤰᤜᤢᤵ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤴ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤁᤧᤳᤗ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤥ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤠᤛᤡ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥ 29 ᤁᤴ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤐᤡᤖᤠᤱᤒᤠ ᤀᤠᤛᤡᤃᤠᤱ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤛᤩᤠᤱᤔᤧᤴᤍᤠᤱ ᤐᤳᤋᤠᤖᤥ॥

*1:1-2 ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡ–ᤁᤴ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤡᤴ ᤀᤢᤴᤇᤣ᤺ᤴᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤀᤣᤛᤡᤕᤠ ᤔᤠᤀᤡᤏᤖᤒᤠ ᤗᤳᤇᤠ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤕᤧᤰᤕᤰ (ᤀᤰᤂᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤷᤁᤡ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ) ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤐᤠᤘᤗᤖᤧ ᤀᤣᤑᤡᤛᤛᤀᤥ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤀᤣᤐᤠᤑᤪᤠᤛ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤏᤠᤎᤡᤰ ᤘᤕᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤣᤐᤠᤑᤪᤠᤛᤧᤴ ᤁᤗᤛ᤻ᤛᤡ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡ॥