21
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤢᤛᤡ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱ
ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤡᤒᤣᤖᤡᤕᤛ ᤘᤖᤰᤁᤡᤸᤗᤧ* ᤋᤡᤒᤣᤖᤡᤕᤠᤛ ᤘᤠᤖᤰᤁᤡᤴ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤘᤖᤰᤁᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ॥ ᤁᤢᤒᤣᤛᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤗᤥ– ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤐᤋᤪᤢᤛ. ᤍᤡᤍᤡᤔᤛ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤌᤥᤔᤠ. ᤈᤒ᤻ᤍᤡᤕᤠᤖᤧ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹.* ᤈᤒ᤻ᤍᤡᤖᤧ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤁᤢᤒ ᤏᤢ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᤘᤕᤧᤳᤇᤡ॥ ᤃᤠᤗᤡᤗᤒᤠ ᤁᤠᤏᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤒᤠ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤗ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤅᤠ ᤋᤧᤶᤛᤧ ᤐᤣ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥”
ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ. “ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤐᤣᤃᤡᤃᤧ᤹ᤖᤥ” ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂ᤺ᤱᤒᤣᤀᤥ ᤔᤧᤗᤠ᤺ᤛᤧᤀᤠᤱ ᤕᤥ᤺ᤱ ᤗᤧᤵᤛᤧ ᤔᤧᤒᤣ. ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤏᤠᤶᤍᤠ᤺ᤳᤋᤠ᤺ᤳ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤋᤧᤶᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥
ᤂᤠᤀᤥ᤺ᤳᤋᤧᤖ ᤐᤳᤇᤧᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤘᤖᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣᤛᤠᤱ ᤕᤧᤒᤧ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤣᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤆᤢᤶᤛᤣ. ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤅᤠ ᤁᤧᤍᤧᤶᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤒᤡ᥅”
ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢ. “ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥”
ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤂ᤺ᤱᤒᤣᤸᤗᤧ ᤆᤢᤵᤛᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤕᤥ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤗᤧᤵᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤅᤠ ᤁᤧᤎᤠ᤺ᤛᤢᤶᤗᤥ॥” ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤕᤥ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧᤗᤧᤵᤋᤢᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤖᤡᤰ ᤅᤠ ᤔᤧᤎᤩᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤥ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤀᤢ᤺ᤱᤔᤠᤀᤣ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤴ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴᤏᤣᤖᤥ᥄” ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤂᤧᤵᤛᤢᤏᤠᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤋᤣ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤁᤡᤳᤗᤡᤰ ᤁᤡᤳᤇᤡᤱ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤴ ᤑᤧᤴᤍᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤥ ᤐᤡᤴᤍᤧ ᤗᤠ᤺ᤛᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠᤈᤠᤃᤧᤖ ᤁᤢᤕᤠᤀᤥ ᤐᤣᤖᤥ॥ ᤘᤣ᤹ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤅᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤍᤡᤶᤒᤠ ᤕᤥ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤂ᤺ᤱᤒᤣᤀᤥᤗᤠᤶ ᤔᤧᤀᤢ᤺ᤰᤂᤢᤖ ᤁᤢᤕᤠᤀᤥ ᤔᤧᤓᤧᤖᤧ॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤁᤢᤕᤠᤗᤠᤶ ᤂᤧᤶᤔᤩᤠᤰ ᤔᤧᤔᤠ᤺ᤰᤂᤧᤴ. ᤁᤖ ᤁᤢᤃᤡᤵ ᤏᤧᤳᤇᤡ (᥈᥆᥆) ᤜᤢᤰᤛᤡᤰ ᤌᤠᤖᤡᤰᤗᤰ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤕᤠᤀᤥ ᤔᤧᤃᤧᤖᤧᤸᤗᤧ ᤔᤡᤄᤠ᤺ᤱᤅᤥ ᤀᤥ᤹ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤅᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥
10 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤂᤠᤖᤰ ᤁᤧᤍᤧᤶᤛᤢᤶᤒᤠᤀᤥᤗᤠᤶ ᤁᤢᤓᤠ ᤅᤠᤜᤠ᤹ ᤑᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥”
11 ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤂ᤺ᤱᤒᤣᤀᤥ ᤗᤠ᤺ᤛᤧᤀᤠᤱ ᤅᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤧᤍᤡᤶᤒᤠ ᤕᤥ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤕᤠᤀᤥ ᤀᤢ᤺ᤰᤂᤢ ᤗ᤺ᤳᤋᤢ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤕᤶᤕᤶᤒᤠ ᤁᤡᤵᤌᤡᤰᤁᤠᤱ ᤅᤠ-ᤛᤢᤶ (᥇᥋᥉) ᤅᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤕᤠᤃᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤕᤥ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧᤍᤧ᤺ᤰᤂᤧᤴᤗᤥ॥ 12 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤑᤧᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤆᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥” ᤁᤖ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤴᤏᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤴᤒᤣ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥ᤺ᤔᤠ ᤔᤧᤴᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤡᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴᤏᤣᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤖᤥ॥ 13 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤂᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤅᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 14 ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤜᤡᤅᤧᤀᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤒᤠ ᤁᤴ ᤛᤢᤶᤗᤧᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
15 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤈ ᤔᤧᤛᤢᤖᤢᤀᤠᤱ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢ “ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤛᤡᤔᤥᤏᤣ. ᤁᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤒᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤒᤡ᥅”
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤀᤥᤖᤥ. ᤀᤠᤍᤠᤱᤒᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤳᤏᤧ᤹ᤒᤠᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥”
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤆᤠᤗᤠᤶᤛᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ॥”
16 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤛᤡᤔᤥᤏᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤒᤡ᥅”
ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤀᤥᤖᤥ. ᤀᤠᤍᤠᤱᤒᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤳᤏᤧ᤹ᤒᤠᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥”
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤜᤠ᤹ ᤁᤔᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ॥”
17 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤛᤢᤶᤗᤧᤱᤅᤥ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤛᤡᤔᤥᤏᤣ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤒᤡ᥅”
ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤛᤢᤶᤗᤧᤱ ᤌᤠᤖᤡᤰ “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤒᤡ” ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢᤒᤠᤀᤥ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤋᤢᤃᤧᤖ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤥᤖᤥ. ᤀᤠᤍᤠᤱᤒᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤔᤧᤳᤏᤧᤒᤠᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥”
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤜᤠ᤹ ᤆᤠᤗᤠᤶᤛᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ॥ 18 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤔᤧᤳᤏᤧ᤹. ᤌᤠᤱᤒᤧᤴ ᤁᤧᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤑ᤹ᤀᤡ ᤁᤧᤕᤢᤵᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤀᤠᤳᤋᤠᤴ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤣ ᤁᤧᤒᤣᤖᤥ. ᤁᤖ ᤁᤠᤵᤐᤥᤒᤠ ᤁᤧᤍᤢᤶᤔᤠᤱᤃ ᤁᤧᤜᤢᤰᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤛᤴᤇᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤑ᤹ᤀᤡ ᤁᤧᤶᤕᤢᤵᤐᤠᤱ ᤀᤠᤳᤋᤠᤴ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤔᤧᤎᤠᤱᤏᤧᤴ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤁᤧᤶᤍᤣ᤹ᤖᤥ॥” 19 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤖ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤐᤖᤡᤰᤗᤧᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤡ᤺ᤰᤋᤠᤱᤅᤧ᤹ᤀᤥ᥄”
20 ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤜᤡᤸᤗᤡᤰ ᤜᤡᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤧᤸᤗᤧ ᤋᤡᤶᤍᤢᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ (ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ ᤔᤧᤈ᤺ᤸᤗᤧ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤒᤣᤛᤠᤱ ᤏᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤗ ᤕᤢᤅᤧᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤣ. ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤧᤗᤧᤰᤐᤣ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ) 21 ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤍᤠᤱᤒᤣ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤌᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤒᤠᤒᤣ᥅”
22 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤱᤅᤠᤖ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤜᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤌᤧᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤒᤣ᥅ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤡ᤺ᤰᤋᤠᤱᤅᤧ᤹ᤀᤥ॥” 23 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤁᤴ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤱᤃ ᤔᤧᤛᤡ᤺ᤏᤧᤴᤗᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤖᤧᤖᤥ॥ ᤁᤖ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧᤃ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤜᤥ᤺ᤵᤋᤧᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤰᤂᤣᤖᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤱᤅᤠᤖ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤜᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤌᤧᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤣ᥅”
ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ
24 ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤴ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥
25 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤌᤧᤵᤐᤧᤳᤋᤠᤱ ᤛᤠᤵᤔᤠᤸᤗᤧᤃ ᤂᤧᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤜᤳᤋᤢᤴ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥

*21:1 ᤋᤡᤒᤣᤖᤡᤕᤠᤛ ᤘᤠᤖᤰᤁᤡᤴ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤘᤖᤰᤁᤠᤱ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ॥

*21:2 ᤈᤒ᤻ᤍᤡᤖᤧ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤁᤢᤒ ᤏᤢ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᤘᤕᤧᤳᤇᤡ॥