24
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱ
ᤔᤳᤋᤡ ᥈᥎.᥇-᥇᥆. ᤔᤷᤁᤢᤛ ᥇᥌.᥇-᥇᥇. ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᥈᥆.᥇-᥇᥆
ᤋᤧᤏᤧᤒᤠ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤂᤠᤀᤥ᤺ᤳᤋᤧᤖ ᤐᤳᤇᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤎᤰᤁᤥ ᤜᤢ᤺ᤵᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤔᤠᤖᤢᤰ ᤏᤢ ᤛᤡᤍᤠ᤹ᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤕᤠᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤀᤡᤵᤐᤢᤱᤍᤧᤴᤏᤥ ᤔᤧᤒᤣ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤵᤐᤢᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤖᤠᤀᤥ ᤔᤧᤕᤧᤵᤛᤢᤒᤠ ᤕᤶᤒᤠ ᤗᤢᤱᤅᤡᤴ ᤌᤡᤰᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡᤛᤢᤀᤠᤱ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤧᤒᤠ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤔᤧᤗᤠ᤺ᤛ᤻ᤛᤧᤸᤗᤧ ᤍᤠᤱᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤱᤄᤥ᤺ᤛᤢᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖ ᤔᤧᤕᤧᤒᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤐᤣᤛᤠᤱ ᤔᤡᤰᤁᤡᤴᤏᤣ ᤁᤧᤈᤧᤶᤒᤠ ᤑᤛᤢ᤺ᤳᤁᤩᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤋᤣ᤺ᤳ ᤁᤧᤈᤠᤱᤒᤠ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤧᤒᤧᤳᤇᤡᤒᤠ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤛᤡ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤱᤔᤠ ᤁᤧᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤠᤶᤔᤥ ᤛᤠᤶᤒᤥ᤺ᤴ ᤜᤒᤳ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤛᤡᤘᤧᤳ ᤔᤏᤠᤗᤢᤶᤔᤥ ᤁᤧᤃᤥ᤺ᤳᤋᤢᤶᤒᤠᤒᤣ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢᤛᤡ॥ “ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤵᤔᤥ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ᥄ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤃᤠᤗᤡᤗᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ– ‘ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤛᤠ᤺ᤴ ᤗᤠᤕᤥᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤢᤰᤁᤥ ᤀᤡᤱᤔᤧᤗᤧᤰᤋᤢ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤴᤍᤢ ᤔᤧᤛᤧᤖᤢ᤹. ᤁᤖ ᤛᤢᤶᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤗᤥ॥’ ”
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤀᤡᤵᤐᤢᤱᤗᤠᤶ ᤔᤧᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤌᤡᤰ-ᤌᤡᤰ (᥇᥇) ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤈᤧᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 10 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤖᤡᤕᤔ ᤔᤃ᤻ᤍᤗᤡᤏᤡ. ᤕᤥᤀᤠᤴᤏᤠ. ᤕᤠᤁᤢᤒᤖᤧ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤔᤖᤡᤕᤔ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 11 ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤠᤔᤧᤴᤇᤠ᤹ᤖᤢᤴ॥ ᤁᤱᤃ ᤔᤧᤴᤘᤠ᤹ᤔᤏᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤗᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥ 12 ᤁᤖ ᤐᤋᤪᤢᤛᤧᤴ ᤔᤢᤳᤌᤪᤡᤰ ᤐᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤀᤡᤵᤐᤢᤱᤅᤥ ᤗᤥ᤺ᤰᤋᤧᤖ ᤐᤣ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤀ᤺ᤰᤂᤢᤶ ᤑᤴᤇᤡᤱᤅᤠᤱ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤢᤸᤗᤧᤃ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤑ᤺ᤃᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤆᤣᤍᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤛᤧ᤺ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤌᤣ᤺ᤴᤏᤧ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤣ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖ ᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧ ᤐᤣᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱ
ᤔᤷᤁᤢᤛ ᥇᥌.᥇᥈-᥇᥉
13 ᤀᤠᤸᤗ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤗᤠᤶ ᤌᤡᤰ-ᤌᤡᤰ (᥇᥇) ᤁᤡᤗᤥᤔᤡᤋᤖ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤀᤡᤶᤔᤠᤀᤢᤛ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ᤒᤠ ᤗᤠᤶᤔᤥ 14 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤀᤡᤴ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤜᤡᤴᤍᤥ᤺ᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤋᤠ᤹ᤈᤧᤰᤂᤧᤳᤇᤡᤖ ᤐᤣᤛᤡᤖᤥ॥ 15 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤋᤠ᤹ᤈᤧᤰᤂᤧᤛᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤋᤩᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤗᤠᤱᤄᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤧ. 16 ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤇᤢᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤔᤡᤰᤁᤡᤴ ᤌᤣ᤺ᤰᤋᤢ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 17 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢᤛᤡ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ. ᤂᤡᤴᤇᤡ᤹ ᤌᤧᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤏᤧ ᤁᤧᤈᤧᤱᤛᤢᤖ ᤗᤠᤱᤃᤧᤄᤣ᤺ᤰᤛᤡᤒᤣ᥅”
ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤔᤡᤱᤘᤠ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤌᤵᤐᤧᤳ ᤕᤧᤒᤧᤳᤇᤡᤖᤥ॥ 18 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤰᤗᤡᤀᤥᤐᤠᤛ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤌᤡᤰᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤁᤧᤴᤕᤢᤱᤏᤧᤴᤒᤡ᥅ ᤀᤠᤀᤡᤴ ᤋᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤱᤄᤥ᤺ᤛᤢᤴᤒᤡ᥅”
19 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ. ᤌᤧᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤒᤣ᥅”
ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤧᤳᤇᤢ. “ᤏᤠᤛᤖᤋᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥᤀᤠ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤣᤗᤡᤃᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤥ ᤏᤢ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤛᤠᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧᤖᤥ॥ 20 ᤋᤢᤶᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤜᤠᤱᤕᤢᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧᤴ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤌᤡᤶᤔᤧᤴᤍᤱ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤜᤢᤰᤔᤧᤛᤢᤵᤋᤢᤛᤡ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤴᤍᤢᤖᤥ. 21 ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤔᤏᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤁᤢᤗᤠᤶ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤡᤃᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴᤏᤠᤱᤎᤥ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤁᤴ ᤜᤡᤴᤍᤥ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤛᤢᤶ ᤕᤧᤴ ᤁᤧᤖᤧᤖᤥ॥ 22-23 ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤔᤠᤛᤢᤖᤥ॥ ᤀᤠᤀᤡᤴ ᤋᤠᤏᤠᤶᤛᤠ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤵᤐᤢᤱᤅᤥ ᤔᤧᤒᤣ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤴ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤔᤧᤱᤄᤥ᤺ᤛᤢᤴ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧ ᤔᤧᤍᤩᤧᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ ᤂᤧᤴ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤜᤡᤅᤧᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤧᤳᤇᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤈᤧᤰᤋᤡᤃᤧᤖᤥ॥ 24 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤁᤢᤓᤠ ᤋᤣ᤺ᤱᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤵᤐᤢᤱᤍᤧᤴᤏᤥ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ. ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤛᤢᤴᤗᤥ॥”
25 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤂᤡᤴᤇᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤌᤢᤱᤒᤠᤒᤣ᥄ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤐᤠ᤺ᤰᤐᤠᤒᤣ᥅ 26 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤆᤠᤔᤠᤀᤠᤱ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤥ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤘᤕᤧ ᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ᥅” 27 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤥᤛᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤵᤐᤴᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤴ ᤐᤥᤎᤰ ᤆᤥᤃᤢ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 28 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤣᤖ ᤔᤧᤒᤳᤇᤧᤒᤠ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ᤀᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣᤛᤠᤱ ᤔᤧᤃᤧᤖᤧᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤔᤡᤛᤠᤰ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤗᤠᤶᤛᤡᤱᤗᤥ. 29 ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤧᤇᤢᤖ ᤐᤣᤗᤡ ᤑᤠᤰᤋᤧᤳᤇᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤧᤏᤢᤀᤣ ᤀᤠᤀᤡᤴ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰ ᤕᤠᤱᤎᤥ᤺ᤰᤋᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤏᤠᤶᤎᤩᤧᤀᤠᤱ ᤂᤠᤍᤠᤶᤗ ᤐᤳᤗᤥ॥” ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤕᤠᤱᤎᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤐᤣᤖᤥ॥ 30 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤆᤠᤔᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤕᤢᤱᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤂᤵᤛᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤡᤖᤢᤀᤠᤱ ᤑᤢ᤹ᤖᤢᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ॥ 31 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤔᤡᤰᤁᤡᤴ ᤜᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤳᤇᤢ. ᤁᤖ ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤣ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤋᤃᤡᤗᤠᤶ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤗᤠᤵ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ ᤐᤣᤖᤥ॥ 32 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤏᤧᤳᤇᤡ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ. ᤗᤠᤶᤔᤥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤋᤠ᤹ᤀᤠᤈᤧᤰᤂᤧᤖ ᤀᤠᤓᤧᤖᤧᤖ ᤀᤠᤒᤳᤇᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠ᤺ᤴ ᤐᤥᤎᤰ ᤀᤠᤈᤥᤃᤧᤳᤇᤡ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧᤳᤇᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤴᤇᤡ᤹ ᤛᤡᤰ ᤐᤛᤶᤛᤔᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ᥅”
33 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤔᤥ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱ ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤐᤥᤃᤧᤳᤇᤡᤀᤠᤱ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤌᤠᤏᤧᤳᤇᤡᤖᤥ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤌᤡᤰ-ᤌᤡᤰ (᥇᥇) ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤔᤧᤕᤢᤅᤧᤒᤠ ᤋᤢᤔᤧᤳᤇᤢᤛᤡ॥ 34 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤡᤔᤥᤏᤧᤸᤗᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤒᤠᤀᤣᤖᤥ᥄” 35 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤗᤠᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤋᤢᤔᤧᤳᤇᤢᤀᤠᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ ᤆᤠᤈᤠᤔᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤖᤧ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤑᤢ᤹ᤖᤢᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤳᤇᤢᤒᤠᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤆᤧᤰᤂᤧᤳᤇᤢᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱ
ᤔᤳᤋᤡ ᥈᥎.᥇᥌-᥈᥆. ᤔᤷᤁᤢᤛ ᥇᥌.᥇᥊-᥇᥎. ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᥈᥆.᥇᥏-᥈᥉. ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᥇.᥊­-᥎
36 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤔᤧᤒᤠᤖᤧᤖ ᤔᤧᤒᤳᤇᤧᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤛᤏᤠᤖᤢᤱ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤗᤖᤥ॥”
37 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰᤗᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤃᤡᤛᤧ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤀᤠᤸᤗ ᤛᤡ᤺ᤛᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤧ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ॥
38 ᤁᤖ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤱᤔᤠ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠ᥅ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤥ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤆᤵᤆᤡ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤒᤣ᥅ 39 ᤀᤠᤜᤢᤰ ᤀᤠᤗᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹᥄ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤁᤱᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤣᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤢ᤺ᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤀᤠᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹᥄ ᤛᤡ᤺ᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤳᤋᤢᤱᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤏᤧᤰᤛᤠ ᤏᤢ ᤕᤧᤵ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥”
40 ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤗᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢᤰᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤋᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 41 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰ ᤐᤛᤶᤛᤔᤧᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤡ ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤜ᤺ᤴᤍᤠ ᤔᤧᤗᤧᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤕᤧᤒᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤆᤠᤔᤠ ᤁᤢᤈᤠᤎᤡᤰ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤶᤒᤡ᥅” 42 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤥ᤹ᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤗᤧᤵᤌᤡᤰ ᤅᤠ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤀᤠᤱ 43 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤃᤠᤱᤅᤧ ᤂᤧᤴ ᤋᤠ᤺ᤰᤋᤢᤀᤠᤱ ᤆᤍᤣ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥
44 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤕᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤛᤠᤀᤣ ᤔᤥᤛᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ. ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤠᤵᤐᤴᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤏᤢ ᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤛᤠᤵᤋᤧᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤳᤗᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤠᤱᤗᤥ॥”
45 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠ᤺ᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤴᤍᤢᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ 46 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤱᤃ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤆᤠᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤔᤠᤀᤠᤱ ᤛᤢᤶ ᤕᤧᤴᤏᤥ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤱᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥ 47 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤥ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤏᤢ ᤗᤧᤵᤔᤡᤖᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤴ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤜᤣ᤺ᤰᤔᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ 48 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤸᤗᤧᤴ ᤜᤡᤴᤎᤥ᤺ᤰᤔᤡᤒᤠ ᤁᤧᤘᤕᤡ᤹ᤖᤥ॥
49 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤀᤠᤶᤒᤠᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤴ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱ ᤕᤢ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤔᤧᤶᤒᤥ᤺ᤱᤅᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤒᤠ ᤁᤴ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥᤀᤣ ᤘᤕᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥”
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤏᤢ᤺ᤱ
ᤔᤷᤁᤢᤛ ᥇᥌.᥇᥏-᥈᥆. ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᥇.᥏-᥇᥇
50 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤒᤧᤌᤠᤏᤡ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢᤰᤜᤠ᤹ ᤌᤠ᤺ᤱ ᤑᤥ᤺ᤰᤂᤢᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶ ᤌᤠ᤺ᤛᤢ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 51 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤢ᤹ᤀᤡᤛᤠᤶ ᤌᤠ᤺ᤛᤢ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤐᤳᤇᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤌᤠ᤺ᤱᤎᤠ᤺ᤱ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤐᤰᤂᤧᤖ ᤐᤣᤖᤥ॥ 52 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤡᤰ ᤛᤔᤧᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤔᤧᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧ ᤔᤧᤒᤣ. 53 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤠᤖᤠ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤛᤢᤖ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥