ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤴ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤛ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤢ ᤛᤡᤖᤠ᤹ ᤌᤠᤱᤔᤠᤸᤗᤧᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤗᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤗᤧᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤔᤏᤠᤗᤢᤶᤔᤥ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤗᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳ॥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥᤃᤧᤒᤠ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤖ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤠᤖᤠᤵᤗᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤏᤢ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤱᤃ ᤗᤳᤇᤠᤛᤡ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤗᤰᤁᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥᤃᤧᤒᤠ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤗᤰᤁᤥ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤘᤣ᤹ᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤀᤳᤋᤢᤖ ᤁᤢᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤔᤧᤒᤥᤃᤧᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤈᤥᤃᤢᤴᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤠ᤺ᤳᤗᤠ ᥇᥉-᥇᥎ ᤀᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤑᤥ᤺ᤶᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤛᤣᤛᤣ ᤋᤱᤈᤢᤶ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤒᤠ ᤏᤢ ᤀᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤣᤃᤠᤱᤛᤔᤠ ᤏᤠ᤺ᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤔᤧᤍᤧᤶᤛᤢᤒᤠ. ᤛᤢᤜᤠᤱᤕᤢᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤜᤱᤛᤠ᤹ᤖᤢᤒᤠ ᤏᤢ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤛᤶᤍᤠᤱ ᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶᤒᤠ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤀᤠᤱ ᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤳᤗᤥ॥
ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥᤖᤰ ᤂᤥ᤺ᤍᤧᤳᤗᤥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤱᤃ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤗᤠᤶ. ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤏᤢ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤔᤠᤸᤗᤧᤖᤰ ᤂᤥ᤺ᤍᤧᤳ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤠᤜᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤌᤣ ᤘᤠ᤹ᤓᤧᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤛᤠᤶᤃᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ. ᤂᤖᤧ᤺ᤱ. ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ. ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤁᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤐᤢᤱᤔᤠᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤛᤣ᤹ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤀᤢᤛᤢᤖᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤒᤡᤜᤠ᤹ ᤀᤥᤃᤵ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤁᤢᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᥇.᥇-᥇᥎
ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᥇.᥇᥏-᥋᥇
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤔᤧᤴᤈᤡᤱᤛᤡᤱᤅᤣ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥᤃᤢ᤹ ᥈.᥇-᥇᥈.᥋᥆
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤏᤠ-ᤁᤳᤏᤠ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤴᤜᤠ᤹ ᥇᥉.᥇-᥇᥏.᥊᥈
ᤍᤠᤱᤒᤠᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤀᤠᤱ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱ ᥈᥆.᥇-᥉᥇
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱ ᥈᥇.᥇-᥈᥋
1
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤌᤰᤗᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧ
ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢᤀᤥ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧᤴ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤏᤧᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ. ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ‘ᤗᤥᤃᤥᤛ᤻’ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ॥ ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ॥ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤘᤕᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤋᤥᤗᤡᤱᤛᤥᤔᤢᤀᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤗᤠᤶᤔᤣ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳᤋᤥᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣ ᤌᤣᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤴ॥ ᤏᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤱᤃ ᤔᤠᤰᤆᤡᤃᤧᤴ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤥ ᤀᤥ᤺ᤳᤗᤥ. ᤁᤖ ᤔᤠᤰᤆᤡᤃᤧᤴ ᤂᤠᤍᤠᤶᤔᤠᤸᤗᤧ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤴ ᤔᤧᤴᤏᤠ᤺ᤴᤏᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤠᤱᤄᤢᤒᤠ ᤔᤏᤠᤎᤡᤰ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤡᤱᤃ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤐᤡᤛᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤃ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ ᤔᤧᤘᤕᤧᤴ. ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤇᤧᤖᤰ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤛᤧᤰᤂᤠᤍᤡᤱ ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ᤺ᤴ* ᤛᤧᤰᤂᤠᤍᤡᤱ-ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ–ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
10 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤘᤕᤧ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤠᤸᤗᤧᤴ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢᤛᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤋᤩᤧ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥ 11 ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤩᤧᤛᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤴᤍᤠ᤺ᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥ 12 ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠ᤺ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤕᤢᤰ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥ 13 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤠ-ᤒᤠᤗᤠᤶ ᤛᤠᤔᤧᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ ᤏᤢ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤗᤠᤶᤒᤠ ᤛᤠ-ᤀᤣ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡᤒᤠᤖᤥ॥
14 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ ᤏᤠᤛᤡᤱᤃᤧᤴ ᤌᤰᤗᤠᤍᤡᤱ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥* ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤘᤕᤧ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤁᤢᤛᤠ᤺ᤱᤃᤠᤜᤡᤶᤔᤡᤴ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥” ᤁᤸᤗᤧ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤕᤧ᤺ᤱᤄᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤛᤠ᤺ᤱᤃᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤕᤢᤅᤧᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤢᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤎᤡᤶ ᤆᤥᤃᤧᤀᤠᤱ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤴ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤸᤗᤧᤴ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧᤖᤥ॥ 15 ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤶᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ‘ᤀᤠᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤱᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥’ ” 16 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤗᤢᤱᤃᤢᤶ ᤁᤢᤎᤡᤶᤗᤠᤶ ᤜᤠᤱᤘᤠᤛᤠᤶᤔᤣ ᤜᤠᤱᤘᤠᤛᤠᤶ ᤀᤠᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤔᤠᤱ ᤀᤠᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 17 ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤔᤡᤴ ᤔᤥᤛᤠᤗᤠᤶᤒᤠ ᤀᤠᤒᤡᤖᤧ. ᤁᤖ ᤗᤢᤱᤃᤢᤶᤔᤡᤴ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤱᤃ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤗᤠᤶᤒᤠᤀᤣ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 18 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤱᤃ ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ. ᤁᤖ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤐᤠ᤺ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤌᤡᤰᤗᤰ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥
ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤴᤍᤡ
ᤔᤳᤋᤡ ᥉.᥇-᥇᥈. ᤔᤷᤁᤢᤛ ᥇.᥇-᥎. ᤗᤢᤁᤠ ᥉.᥇-᥇᥎
19 ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤒᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤣᤘᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤗᤧᤒᤡᤜᤠ᤹ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤀᤥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤴᤒᤣ᥅ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥ᤺ᤛᤧ ᤔᤧᤒᤠᤱᤛᤢᤛᤡᤸᤗᤧ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤴᤍᤡᤴ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧᤖᤥ॥ 20 ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤠᤖᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ॥* ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᥊᥆᥆ ᤋᤱᤒᤣ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤒᤡᤗᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥
21 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ. “ᤜᤧᤰᤁᤣᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤒᤣ᥅ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴᤏᤧᤴᤒᤡ᥅”* ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤘᤕᤧ॥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤶᤔᤡᤴ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤕᤢ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ॥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤔᤠ ᤗᤠᤶ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤔᤧᤜᤠᤱᤄᤢᤖ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ (ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᥇᥎.᥇᥋-᥇᥏)॥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤠ᤹ᤖᤥ॥” ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤏᤧᤒᤡ᥅” ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤠ᤹ᤖᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ॥ 22 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ. “ᤜᤧᤰᤁᤣᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤒᤣ᥅ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤒᤠᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤌᤣ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤶᤛᤡᤶᤒᤧᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤜᤠ᤺ᤳᤏᤧᤒᤣ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤧᤰᤂᤠ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤀᤠᤔᤧᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ᥅”
23 ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤕᤛᤤᤕᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤠ᤺ᤴ ᤛᤢᤳᤗᤠᤀᤥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ.
“ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤶᤔᤡᤴ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤥ᤺ᤴ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤁᤧᤀ᤺ᤰᤐᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠᤀᤠᤖᤥ॥”* ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥊᥆.᥉॥ ᤕᤛᤤᤕᤠ᤺ᤴ ᤕᤖᤡᤰ ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
24 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤒᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤑᤖᤡᤛᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ 25 ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤛᤣ᤺ᤴᤍᤧᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ. ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤜᤠᤱᤄᤢᤶᤒᤧᤒᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤧᤴᤏᤠᤱ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠᤒᤣ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ॥* ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤘᤣ᤹ ᤛᤢᤘᤠᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤵᤐᤠᤛᤡᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
26 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ. ᤁᤖ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤶᤔᤡᤴᤒᤠ ᤔᤏᤠᤎᤡᤰ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 27 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣᤖᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤃ ᤕᤥ᤺ᤰ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤢᤗᤠᤱᤛᤢ᤺ᤵ ᤏᤠᤶᤜᤠ᤹ ᤑᤠ᤺ᤱᤔᤠᤀᤠᤱ ᤔᤧᤗᤠ᤹ᤀᤠᤴᤗᤥ॥”* ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤁᤢᤗᤠᤱᤛᤢ᤺ᤵ ᤏᤠᤶᤔᤡᤴ ᤑᤠ᤺ᤱᤔᤠ ᤔᤧᤗᤠ᤹ᤀᤠᤴ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
28 ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤱᤃ ᤕᤷᤍᤏ ᤕᤱᤄᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤠᤎᤠ᤺ᤶᤒᤡᤒᤠ ᤒᤧᤌᤠᤏᤡ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ᤀᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤣ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤕᤠᤃᤧᤖᤥ॥
ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧᤴ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ᤺ᤴ
29 ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰᤔᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤑᤧᤖᤧᤖ ᤐᤳᤇᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹. ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤗᤠᤕᤥ ᤗᤠᤛᤥ᤺ᤳᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤃᤢᤒᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤍᤣ᤹ᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ᤺ᤴ* ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤀᤥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤕᤥ-ᤗᤠᤛᤥ᤺ᤳᤗᤠᤶᤒᤠ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ᤺ᤴ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤠ ᤑᤧᤴᤗ ᤐᤳᤗᤥ᥄ 30 ᤀᤠᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤱᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠᤖᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤋᤃᤡᤛᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥᤀᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤕᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 31 ᤋᤃᤡᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤣ ᤘᤕᤠᤱ ᤁᤖ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤥ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤗ ᤋᤩᤠᤱᤒᤠᤖᤥ॥” 32 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥᤗᤠᤶ ᤐᤢᤳᤋᤢ᤺ᤰᤁᤣ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤆᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤕᤢᤅᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ 33 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤵᤐᤧᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤥ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤛᤧ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤁᤧᤒᤠᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴ ᤛᤶᤍᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤕᤢ᤺ᤀᤠᤱ ᤆᤢᤰᤐᤠ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ᤹. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤜᤠᤱᤄᤢᤒᤠᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤠᤱᤗᤥ॥* ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤅᤠᤃᤡᤵ ᤕᤧᤴ (᥋᥆) ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤕᤢ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ 34 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤕᤧᤛᤢᤀᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤣ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠᤠ᤺* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤅᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤐᤡᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ॥”
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤌᤡᤰ-ᤏᤧᤳ (᥇᥈) ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹
35 ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰᤔᤠ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤏᤧᤵᤑᤢ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ. 36 ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤐᤣᤛᤠᤱᤗᤠᤶ ᤐᤣᤖ ᤐᤳᤇᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤢᤖ ᤀᤰᤂᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ᤺ᤴ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹᥄” 37 ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤵᤛᤧᤳᤇᤢᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤋᤡᤶᤍᤧᤛᤢᤖᤥ॥ 38 ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤜᤡᤛᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤀᤣᤃᤠᤱ ᤑᤧᤖᤧᤳᤇᤡᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢᤛᤡ. “ᤂᤡᤴᤇᤡ᤹ ᤌᤧᤔᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤃᤥ᤺ᤳᤇᤢᤖ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤛᤡᤒᤠᤒᤣ᥅”
ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤧᤳᤇᤢ. “ᤖᤒ᤻ᤒᤡ (ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ‘ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤣ’ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ) ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤳᤋᤥ ᤁᤧᤕᤠ᤺ᤰᤐᤣ᥅”
39 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤑᤧᤖᤧᤳᤇᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤳᤇᤧ᤹॥” ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤔᤢᤰ ᤗᤡᤛᤡ (᥊) ᤔᤢᤰᤋᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤐᤣᤛᤡᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤕᤢᤅᤧᤒᤠ ᤋᤧᤴᤏᤡᤴ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤳᤇᤢ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤴ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤢᤀᤣ ᤕᤠ᤺ᤰᤋᤧᤳᤇᤡᤖᤥ॥
40 ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤵᤑᤢᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤌᤡᤰᤁᤡᤱᤃ ᤛᤡᤔᤥᤏ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ ᤀᤠᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛᤧᤴ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤧᤄᤧᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴᤏᤢ ᤗᤠᤱᤃᤧᤄᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 41 ᤀᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛᤖᤧ ᤁᤠᤰᤏᤢ ᤋᤃᤡ ᤁᤢᤶᤓᤢ᤹ ᤛᤡᤔᤥᤏᤧᤴ ᤋᤢᤔᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤴᤇᤡᤃᤧ ᤔᤛᤡᤜ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤋᤢᤔᤧᤳᤇᤢᤃᤧᤖᤥ” (ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ ‘ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ’ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤜᤡᤒᤪᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ‘ᤔᤛᤡᤜ’ ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ)॥ 42 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛᤖᤧ ᤛᤡᤔᤥᤏᤧᤴ ᤕᤧᤛᤢᤖᤥ ᤋᤠᤖᤢᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤢᤖ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤛᤡᤔᤥᤴᤏᤧᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤧᤑᤠᤛ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤗᤥ” (ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ “ᤐᤋᤪᤢᤛ” ᤐᤥ᤺ᤱ)॥* ᤀᤖᤠᤔᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤁᤧᤑᤠᤛ ᤏᤢ ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤋᤪᤢᤛ. ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤱᤃ ᤗᤢᤱᤕᤠᤰᤐᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤧᤴ ᤏᤢ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤸᤗᤧᤴ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡ᤹
43 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤴᤍᤡᤰᤔᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤧᤴ ᤋᤢᤔᤢᤀᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤡᤶᤍᤠᤱᤅᤧ᤹ᤀᤥ॥”
44 ᤀᤠᤸᤗ ᤑᤡᤗᤡᤵᤐᤧᤱᤃ. ᤀᤠᤴᤍᤪᤡᤕᤠᤛ ᤏᤢ ᤐᤋᤪᤢᤛᤖᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤒᤧᤌᤛᤣᤍᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶ ᤁᤧᤕᤢᤱᤒᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 45 ᤑᤡᤗᤡᤐᤖᤧ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤸᤗᤧᤴ ᤋᤢᤔᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤏᤡᤃᤧᤃ ᤔᤥᤛᤠ ᤏᤢ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤔᤧᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤕᤢᤛᤢᤑᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤏᤠᤛᤖᤋᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤋᤢᤔᤢᤶᤒᤧᤖᤥ॥”
46 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤗᤖᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤕᤧᤖ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ᥄ ᤏᤠᤛᤖᤋᤗᤠᤶ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤋᤠᤒᤡ ᤜᤦ᥅”* ᤏᤠᤛᤖᤋᤧᤴ ᤆᤢᤰᤛᤠ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤂᤧᤶᤔᤩᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤵᤐᤣ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤕᤖᤡᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤋᤧᤴᤏᤥᤗᤠᤶ ᤋᤠ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤑᤡᤗᤡᤐᤖᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤑᤧᤖᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥”
47 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤸᤗᤧᤴ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤑᤧᤖᤧᤖ ᤐᤳᤇᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤥᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡ᤺ᤴ ᤑᤧᤴᤗ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤥ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥”
48 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤗᤖᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱᤒᤣ᥅”
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤑᤡᤗᤡᤐᤖᤧ ᤔᤧᤴᤀᤢ᤺ᤳᤋᤣ ᤁᤧᤘᤕᤧᤸᤗᤧᤛᤠ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤐ᤺ᤳᤇᤣ᤹ ᤒᤢᤱᤔᤥ ᤁᤧᤘᤕᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤏᤧᤖᤥ॥”
49 ᤏᤠᤌᤠᤏᤧᤗᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ᤏᤧᤖᤥ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤒᤠ ᤜᤠᤱᤏᤧᤖᤥ॥”
50 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤔᤧ᤺ᤶᤒᤧ᥄ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤐ᤺ᤳᤇᤣ᤹ ᤒᤢᤱᤔᤥ ᤁᤧᤘᤕᤧᤒᤠ ᤏᤡ᤺ᤏᤧ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤳᤏᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧᤛᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤒᤡ᥅ ᤁᤖ ᤁᤴᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ᤹ᤖᤥ॥” 51 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤸᤗᤛᤠᤱ ᤕᤥ᤹ᤖᤢᤖ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ. “ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤧᤰᤂᤠᤀᤣ ᤔᤧᤳᤏᤧ᤹. ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤡᤴ ᤜᤴᤏᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤛᤠ᤺ᤀᤥ* ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤛᤠ᤺–ᤁᤱᤃ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤁᤴ ᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤍᤠᤏᤡᤀᤣᤗ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤛᤠᤵᤗᤠᤗᤠᤶ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ (ᤍᤠᤏᤡᤀᤣᤗ ᥍.᥇᥉-᥇᥊)॥ ᤁᤱᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤠᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ. ᤁᤖ ᤁᤴ ᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤖᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥ ᤔᤧᤕᤢᤒᤠ ᤏᤢ ᤌᤠ᤺ᤱ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥”

*1:1 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤁᤡᤴ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ‘ᤗᤥᤃᤥᤛ᤻’ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳ॥ ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤵᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱ॥

*1:9 ᤛᤧᤰᤂᤠᤍᤡᤱ-ᤛᤧᤴᤍᤠᤱᤃᤧᤴ ᤀᤥ᤺ᤳᤋᤡ–ᤂᤧᤴ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ॥

*1:14 ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤘᤕᤧ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤀᤠᤏᤡ᤹ ᤗᤢᤶᤔᤥ ᤁᤢᤛᤠ᤺ᤱᤃᤠᤜᤡᤶᤔᤡᤴ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥” ᤁᤸᤗᤧ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤕᤧ᤺ᤱᤄᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢ ᤛᤠ᤺ᤱᤃᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤕᤢᤅᤧᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤢᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*1:20 ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᥊᥆᥆ ᤋᤱᤒᤣ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤌᤡᤰᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤒᤡᤗᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥

*1:21 ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤡᤰ ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤁᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤘᤕᤧ॥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠ᤺ᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤗᤠᤶᤔᤡᤴ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤕᤢ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ॥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤔᤠ ᤗᤠᤶ ᤕᤠᤖᤡᤵ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤔᤧᤜᤠᤱᤄᤢᤖ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ (ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱ ᥇᥎.᥇᥋-᥇᥏)॥

*1:23 ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥊᥆.᥉॥ ᤕᤛᤤᤕᤠ᤺ᤴ ᤕᤖᤡᤰ ᤋᤱᤒᤣ ᤋᤃᤡ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤍᤠ᤺ᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥

*1:25 ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤘᤣ᤹ ᤛᤢᤘᤠᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤀᤥ ᤋᤠ᤺ᤵᤐᤠᤛᤡᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥

*1:27 ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤁᤢᤗᤠᤱᤛᤢ᤺ᤵ ᤏᤠᤶᤔᤡᤴ ᤑᤠ᤺ᤱᤔᤠ ᤔᤧᤗᤠ᤹ᤀᤠᤴ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*1:29 ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤠᤶᤕᤥᤀᤥ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤕᤥ-ᤗᤠᤛᤥ᤺ᤳᤗᤠᤶᤒᤠ ᤗᤧᤵᤔᤡ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ᤺ᤴ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤌᤡᤶ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤛᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥

*1:33 ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤅᤠᤃᤡᤵ ᤕᤧᤴ (᥋᥆) ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤁᤴ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤘᤠ᤹ᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤕᤢ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥

*1:34 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤡᤃᤪ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥

*1:42 ᤀᤖᤠᤔᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤁᤧᤑᤠᤛ ᤏᤢ ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ ᤐᤋᤪᤢᤛ. ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤱᤃ ᤗᤢᤱᤕᤠᤰᤐᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*1:46 ᤏᤠᤛᤖᤋᤧᤴ ᤆᤢᤰᤛᤠ ᤐᤠᤱᤓᤣ᤹ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤂᤧᤶᤔᤩᤠᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤵᤐᤣ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤕᤖᤡᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤋᤧᤴᤏᤥᤗᤠᤶ ᤋᤠ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ॥

*1:51 ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤛᤠ᤺–ᤁᤱᤃ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤘᤣ᤹ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤘᤕᤧ॥ ᤁᤴ ᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤍᤠᤏᤡᤀᤣᤗ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤛᤠᤵᤗᤠᤗᤠᤶ ᤋᤩᤧᤒᤠᤖᤥ (ᤍᤠᤏᤡᤀᤣᤗ ᥍.᥇᥉-᥇᥊)॥ ᤁᤱᤃ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤀᤠᤖᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ. ᤁᤖ ᤁᤴ ᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤖᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤏᤡᤱᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤴᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥