2
ᤁᤠᤏᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤛᤠᤓᤠᤱᤈᤠ
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤕᤧᤴ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤁᤠᤏᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤋᤧᤴᤎᤠᤶᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤋᤖᤣ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤔᤧᤒᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥ ᤂᤧᤴ ᤋᤧᤴᤎᤠᤶᤃᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶᤔᤥ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ᤴ ᤔᤠ᤺ᤖᤧᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ᤴ ᤔᤡ᤺ᤛᤠᤰᤁᤠᤱ ᤔᤧᤱᤃᤳᤋᤢᤴᤗᤥ॥”
ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢ. “ᤀᤠᤶᤔᤦ. ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤀᤠᤸᤗ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤔᤧᤴᤍᤠᤀᤣ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”
ᤁᤖ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤂᤧᤵᤔᤥᤒᤠ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥”
ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤛᤣᤛᤣ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠ ᤌᤡᤶᤔᤥ ᤀᤥᤃᤵ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤕᤠᤱᤔᤠ ᤋᤢᤰᤛᤡ (᥌) ᤕᤶᤒᤠ ᤂᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤗᤢᤱ ᤁᤢ᤺ᤴᤍᤠᤜᤠ᤹* ᤂᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤗᤢᤱ ᤁᤢ᤺ᤴᤍᤠᤜᤠ᤹–ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤅᤥ ᤂᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤢᤶᤍᤠᤱ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤕᤠᤱᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥ ᤔᤧᤕᤢᤅᤧ॥ ᤂᤧᤴ ᤌᤡᤰᤁᤥ ᤛᤢᤶᤒᤥ᤺ᤱ (᥉᥆) ᤐᤠᤌᤡ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤁᤧᤜᤵᤐᤠ ᤆᤥᤃᤧᤖᤥ॥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤁᤴ ᤁᤢ᤺ᤴᤍᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤧᤶ ᤌᤡᤶᤛᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹॥” ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤁᤢ᤺ᤴᤍᤠᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤗᤧ᤺ᤶ ᤁᤢᤗᤧ᤺ᤶ ᤔᤧᤎᤡᤶᤛᤢᤛᤡᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤁᤴ ᤔᤡᤛᤠᤰ ᤐᤠᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶᤔᤥ ᤆᤠᤔᤢᤰ ᤌᤡᤔᤢᤰ ᤀᤥᤃᤧᤔᤧᤵᤐᤧᤴ ᤐᤡᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ.” ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶᤔᤥᤒᤠ ᤆᤠᤔᤢᤰ ᤌᤡᤔᤢᤰ ᤀᤥᤃᤧᤔᤧᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤆᤫᤠ᤺ᤳᤗᤠᤶ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤢ॥ ᤂᤧᤴ ᤀᤠᤳᤋᤥᤗᤠᤶ ᤋᤩᤧᤒᤠ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤁᤧᤓᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤖᤰ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶᤛᤠᤒᤠᤴ ᤌᤡᤰᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢ ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤳᤋᤢ. 10 “ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧᤃ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤁᤢᤈᤠ ᤁᤧᤏᤢ᤹ᤒᤠ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ᤴ ᤔᤧᤜᤠᤛᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤧᤎᤢᤅᤢᤀᤠᤱ ᤔᤕᤢᤛᤡ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱᤗᤰ ᤘᤠᤈᤣᤖᤣᤒᤠ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ᤴ ᤔᤧᤜᤠᤛᤢᤖᤥ ᤁᤖ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤠᤸᤗᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤁᤢᤈᤠ ᤁᤧᤏᤢ᤹ᤒᤠ ᤆᤧᤸᤗᤧᤰᤛᤣ᤹ ᤌᤡ᤺ᤴᤏᤣ ᤁᤧᤍᤠᤱᤄᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥”
11 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤠᤰᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤒᤠ ᤁᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤁᤠᤏᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤆᤥᤃᤢ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤔᤡᤔᤡᤍᤡᤱᤅᤡᤴ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤥ॥ 12 ᤂᤧᤴ ᤁᤠᤏᤠᤒᤠ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ᤛᤡ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤁᤐᤷᤏᤜᤢᤔ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤐᤣ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤁᤢᤓᤠ ᤕᤧᤴ ᤔᤧᤕᤠ᤺ᤰᤋᤧᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥᤗᤠᤶᤒᤠ ᤗᤧᤱᤜᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢ ᤗ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡ᤹
ᤔᤳᤋᤡ ᥈᥇.᥇᥈-᥇᥉. ᤔᤷᤁᤢᤛ ᥇᥇.᥇᥋-᥇᥍. ᤗᤢᤁᤠ ᥇᥏.᥊᥋-᥊᥌
13 ᤁᤴ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤋᤱᤏᤠᤶᤔᤡᤴ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤋᤩᤧᤖ ᤐᤳᤇᤧᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤌᤥ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤐᤣ॥ 14 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤗᤧᤱᤜᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤐᤡᤳᤜᤠ᤹. ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤜᤠ᤹. ᤐᤢᤳᤋᤢ᤺ᤰᤁᤣᤜᤠ᤹ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤥ ᤔᤧᤛᤱᤄᤢᤒᤠ ᤏᤢ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤕᤠᤱ ᤁᤧᤗᤧᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤠᤱ ᤗᤧᤰᤏᤢ ᤔᤧᤕᤢᤅᤧᤒᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤛᤡ॥* ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤳᤇᤠᤵ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤕᤠᤱᤗᤰ ᤔᤧᤍᤠ᤺ᤰᤋᤢ᤹॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤜᤢᤱᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤕᤠᤱᤀᤣᤱ ᤀᤡᤃᤪ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤌᤰᤛᤠ-ᤐᤢᤛᤠ ᤀᤡᤱᤔᤠ ᤘᤣ᤹ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤒᤠ ᤕᤠᤱᤅᤡᤴ ᤕᤠᤱ ᤁᤧᤗᤧᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤗᤧᤰᤋᤢᤖᤥ॥ 15 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤀᤡᤍᤠ᤺ᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤴ ᤋᤧ᤺ᤶᤓᤢᤰ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤐᤡᤳᤜᤠ᤹ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤗᤠᤶ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤍᤣ᤺ᤛᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤕᤠᤱ ᤁᤧᤗᤧᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠᤱᤀᤡᤳᤇᤡᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤧ᤺ᤛᤢ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤛᤠᤵᤏᤧᤳᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤧᤰᤂᤢ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤖᤥ॥* ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠᤖᤥ (ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ ᥇᥊.᥈᥇)॥ 16 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤐᤢᤳᤋᤢ᤺ᤰᤁᤣ ᤁᤧᤛᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ. “ᤁᤱᤜᤠ᤹ ᤋᤣ᤹ᤖᤧᤶᤛᤡᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤗ᤺ᤴᤍᤧᤶ ᤐᤣᤃᤧᤶᤔᤧ᤹᥄ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤀᤠᤶᤒᤠᤖᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤡᤴ ᤛᤱᤀᤡᤱᤍᤧᤴ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠᤒᤣ᥅”
17 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤁᤧᤜᤡᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤢᤰᤁᤠᤖᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠᤀᤥ ᤁᤧᤒᤵᤐᤧᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥* ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥌᥏.᥏
18 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ “ᤌᤧᤔᤠ ᤕᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤒᤣ᥅ ᤁᤴ ᤕᤢᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤀᤠᤎᤠᤰᤋᤧ᤹॥”* ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤕᤢᤰ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤘᤕᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥ 19 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡ. “ᤐᤥ᤺ᤱ. ᤁᤴ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤡᤴ ᤕ᤺ᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤢᤶᤕᤧᤴᤏᤥ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤆᤥᤃᤢᤱ॥”* ᤁᤱᤃ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤴ ᤁᤢᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤖᤥ॥
20 ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤀᤠᤰᤂᤣᤔᤢ᥅ ᤁᤴ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤡᤴ ᤋᤱᤒᤣ ᤗᤡ-ᤋᤢᤰᤁᤥᤖᤰ (᥊᥌) ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤆᤢᤖᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤛᤢᤶᤕᤧᤴᤏᤥᤀᤣ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢ᤹ᤔᤢ᥄” 21 ᤁᤖ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤡᤱᤃ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤎᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤒᤠᤖᤥ॥ 22 ᤋᤠ᤺ᤴᤍᤡ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱᤗᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤈᤠᤰᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤛᤠᤶᤕᤥᤛᤠᤵᤗᤠ᤺ᤴ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤥ॥
23 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤕᤢᤶᤓᤥ ᤋᤱᤏᤠᤶᤔᤥ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤔᤠᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤖᤥ॥ 24 ᤁᤖ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤋᤠ᤺ᤰᤐᤥ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤴᤛᤡᤴ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 25 ᤀᤠᤳᤋᤡᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤣᤀᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤔᤧᤵᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤴᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤠᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥

*2:6 ᤂᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤗᤢᤱ ᤁᤢ᤺ᤴᤍᤠᤜᤠ᤹–ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤅᤥ ᤂᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤢᤶᤍᤠᤱ ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤆᤫᤠ᤺ᤳ ᤕᤠᤱᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤕᤧ॥

*2:14 ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤳᤇᤠᤵ ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤣᤒᤠ ᤕᤠᤱᤗᤰ ᤔᤧᤍᤠ᤺ᤰᤋᤢ᤹॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤜᤢᤱᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤕᤠᤱᤀᤣᤱ ᤀᤡᤃᤪ ᤛᤡᤍᤢᤱᤈᤓᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤌᤰᤛᤠ-ᤐᤢᤛᤠ ᤀᤡᤱᤔᤠ ᤘᤣ᤹ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤒᤠ ᤕᤠᤱᤅᤡᤴ ᤕᤠᤱ ᤁᤧᤗᤧᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤗᤧᤰᤋᤢᤖᤥ॥

*2:15 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠᤖᤥ (ᤈᤁᤖᤡᤕᤠ ᥇᥊.᥈᥇)॥

*2:17 ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤗᤥ ᤛᤢᤶ ᥌᥏.᥏

*2:18 ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤔᤠᤱᤜᤡᤶᤔᤥ ᤕᤢᤰ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤘᤕᤧ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥

*2:19 ᤁᤱᤃ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤕᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧᤴ ᤁᤢᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤗᤠᤶᤗᤥ᤺ᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠᤖᤥ॥