ᤔᤳᤋᤡᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ
ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶ
ᤔᤳᤋᤡᤖᤧ ᤛᤠᤵᤋᤢᤒᤠ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤋᤃᤡᤏᤢᤛᤠ ᤋᤠ᤺ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤏᤠᤒᤠ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤋᤃᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤔᤠᤱᤜᤢᤵᤐᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤛᤧᤴᤗᤵᤍᤠᤱᤒᤠ ᤌᤡᤰ ᤐᤠᤱᤄᤢᤱ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰ ᤆᤥᤃᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤕᤢ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤔᤠᤱᤜᤧᤰᤁᤡᤴ ᤁᤧᤳᤋᤢᤖᤥ॥ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤱᤃ ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡᤖᤰ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤃᤡᤀᤠᤱᤗᤥ॥
ᤔᤳᤋᤡᤖᤧ ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤥ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤜᤡᤴᤍᤥ᤺ᤰᤜᤠ᤹ ᤌᤧᤵᤐᤧᤳᤋᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ. ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ. ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤧᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤜᤧᤱᤄᤠ᤺ᤳᤋᤡ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱ ᤀᤡᤱᤓᤥ᤺ᤛᤢᤒᤠ. ᤏᤡᤛᤠᤶ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤏᤢ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤘᤣ᤺ᤴᤍᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤆᤧᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤔᤳᤋᤡᤖᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤐᤣᤒᤠ. ᤛᤡ᤺ᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤡᤗᤠᤶᤛᤠᤰᤔᤠ ᤛᤡᤱᤅᤥ ᤔᤧᤓᤥ᤺ᤴᤍᤢ ᤔᤧᤛᤧᤖᤢᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤢᤶᤕᤧᤴ ᤀᤣᤃᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴᤏᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ॥
ᤁᤴ ᤛᤢᤏᤠᤀᤡᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤜᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤡᤸᤗᤧᤴ ᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤥᤎᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤕᤢᤰ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠ ᤕᤶᤒᤠ ᤛᤡᤰᤛᤠᤶᤒᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤍᤠᤱ ᤀᤠᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥
ᤌᤠᤔᤡᤱ
ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤛᤪᤠ ᤏᤢ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᥇.᥇-᥈.᥈᥉
ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤕᤢᤜᤢᤴᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᥉.᥇-᥇᥈
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤒᤵᤋᤡᤛ᤻ᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠ ᤏᤢ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤛᤠ᤹ᤖᤢᤒᤠ ᥉.᥇᥉-᥊.᥇᥇
ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᥊.᥇᥈-᥇᥎.᥉᥋
ᤃᤠᤗᤡᤗᤗᤠᤶ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᥇᥏.᥇-᥈᥆.᥉᥊
ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ ᤕᤧᤳᤏᤠᤶ ᥈᥇.᥇-᥈᥍.᥌᥌
ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤴᤗᤠᤶ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤜᤡᤅᤧᤀᤠᤱ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤒᤠ ᥈᥎.᥇-᥈᥆
1
ᤕᤧᤛᤢᤖᤧ ᤁᤢᤎᤠ᤺ᤰᤔᤡᤱᤜᤠ᤹
ᤗᤢᤁᤠ ᥉.᥈᥉-᥉᥎
ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ* ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ” ᤐᤥ᤺ᤱ॥ ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤀᤢᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤎᤠ᤺ᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤔᤡᤱᤛᤪᤠᤖᤥ–
ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤡᤛᤜᤠᤁ ᤘᤕᤧ. ᤀᤡᤛᤜᤠᤁᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤠᤁᤢᤒ ᤘᤕᤧ. ᤕᤠᤁᤢᤒᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤶᤓᤢ᤹ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ᤛᤡ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤜᤢᤍᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤐᤣᤖᤣᤈ ᤏᤢ ᤈᤡᤖᤠᤜ ᤘᤕᤧᤳᤇᤡ (ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤔᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤋᤠᤔᤠᤖ ᤘᤕᤧ). ᤑᤠᤖᤧᤛᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤜᤧᤛᤪᤥᤏ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤛᤪᤥᤏᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤠᤖᤠᤔ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤖᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤶᤔᤡᤏᤠᤍᤠᤒ ᤘᤕᤧ. ᤀᤶᤔᤡᤏᤠᤍᤠᤒᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤏᤜᤛᤥᤏ ᤘᤕᤧ. ᤏᤜᤛᤥᤏᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤛᤸᤔᤥᤏ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤸᤔᤥᤏᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤒᤥᤀᤈ ᤘᤕᤧ (ᤒᤥᤀᤈᤖᤧ ᤁᤢᤶᤔᤠᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤖᤠᤜᤠᤒ ᤘᤕᤧ). ᤒᤥᤀᤈᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤥᤒᤣᤍ ᤘᤕᤧ (ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤶᤔᤠᤖᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱ ᤖᤢᤌ ᤘᤕᤧ). ᤀᤥᤒᤣᤍᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤡᤛᤤ ᤘᤕᤧ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤡᤛᤤᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤍᤠᤀᤢᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤴ ᤘᤕᤧ॥
ᤍᤠᤀᤢᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤛᤥᤗᤥᤔᤏ ᤘᤕᤧ (ᤛᤥᤗᤥᤔᤏᤖᤧ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤒᤣᤳᤛᤣᤒᤠ᤺ᤴ ᤀᤢᤖᤡᤕᤠᤜᤖᤧ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤳ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥)* ᥈ ᤛᤠᤔᤢᤀᤧᤗ ᥇᥇
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤥᤗᤥᤔᤏᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤖᤜᤥᤒᤠᤔ ᤘᤕᤧ. ᤖᤜᤥᤒᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤒᤡᤕᤠ ᤘᤕᤧ. ᤀᤒᤡᤕᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤠᤛᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤛᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤜᤥᤛᤠᤐᤠᤋ ᤘᤕᤧ. ᤕᤜᤥᤛᤠᤐᤠᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤜᤥᤖᤠᤔ ᤘᤕᤧ. ᤕᤜᤥᤖᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤢᤈ᤻ᤈᤡᤕᤠᤜ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤢᤈ᤻ᤈᤡᤕᤠᤜᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤥᤋᤠᤔ ᤘᤕᤧ. ᤕᤥᤋᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤠᤜᤠᤈ ᤘᤕᤧ. ᤀᤠᤜᤠᤈᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤜᤡᤈᤁᤡᤕᤠ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
10 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤡᤈᤁᤡᤕᤠᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤔᤏᤛ᤻ᤛᤣ ᤘᤕᤧ. ᤔᤏᤛ᤻ᤛᤣᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤶᤔᤥᤏ ᤘᤕᤧ. ᤀᤶᤔᤥᤏᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤥᤛᤡᤕᤠᤜ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
11 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤥᤛᤡᤕᤠᤜᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤕᤁᤥᤏᤡᤕᤠᤛ ᤏᤢ ᤁᤢᤴᤛᤠ᤹ᤛᤡ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ (ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤒᤧᤒᤡᤗᤥᤏ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤍᤧᤶᤛᤢ ᤔᤧᤍᤣ᤹ᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤛᤠᤔᤧᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤠᤱ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ)॥
12 ᤒᤧᤒᤡᤗᤥ᤺ᤴᤏᤥ ᤔᤧᤍᤣ᤹ᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤕᤁᤥᤏᤡᤕᤠᤛᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤛᤠᤗᤋᤡᤀᤣᤗ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤠᤗᤋᤡᤀᤣᤗᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤖᤢᤒᤠᤒᤣᤗ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
13 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤖᤢᤒᤠᤒᤧᤗᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤒᤡᤀᤢᤍ ᤘᤕᤧ. ᤀᤒᤡᤀᤢᤍᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤣᤗᤡᤕᤠᤁᤡᤔ ᤘᤕᤧ. ᤀᤣᤗᤡᤕᤠᤁᤡᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤠᤈᤥᤖ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
14 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤈᤥᤖᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤛᤠᤍᤥᤁ ᤘᤕᤧ. ᤛᤠᤍᤥᤁᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤠᤂᤡᤔ ᤘᤕᤧ. ᤀᤠᤂᤡᤔᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤣᤗᤡᤀᤢᤍ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
15 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤣᤗᤡᤀᤢᤍᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤣᤗᤠᤈᤠᤖ ᤘᤕᤧ. ᤀᤣᤗᤠᤈᤠᤖᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤔᤳᤋᤠᤏ ᤘᤕᤧ. ᤔᤳᤋᤠᤏᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤠᤁᤢᤒ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥
16 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤠᤁᤢᤒᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤕᤢᤛᤢᤑ ᤘᤕᤧ॥ ᤕᤢᤛᤢᤑᤧᤴ ᤔᤖᤡᤕᤔᤖᤧ ᤁᤢᤕᤧᤶᤒᤠ᤹ ᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤜᤠᤒᤠ ᤁᤴ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴᤗᤠᤶ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ* ᤜᤡᤒᤪᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤛᤤᤕᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤴ “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤀᤠᤱ ᤌᤢᤰᤋᤢᤒᤠ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤗᤥ॥
17 ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔᤗᤠᤶ ᤍᤠᤀᤢᤍ ᤜᤠᤱ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤌᤡᤰ-ᤗᤡ (᥇᥊) ᤌᤠ᤺ᤰ ᤔᤧᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤀᤢᤍ ᤜᤠᤱᤗᤠᤶ ᤒᤧᤒᤡᤗᤥᤏ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤍᤧᤶᤛᤢ ᤔᤧᤍᤣ᤹ᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤧᤃᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤕᤧᤶ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤌᤡᤰ-ᤗᤡ (᥇᥊) ᤌᤠ᤺ᤰ ᤔᤧᤘᤕᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤒᤧᤒᤡᤗᤥ᤺ᤴᤏᤥ ᤐᤢᤱᤗᤠᤎᤠᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤧᤍᤣ᤹ᤖᤢᤛᤡᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤠᤱᤎᤥ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ ᤕᤧᤶ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤌᤡᤰ-ᤗᤡ (᥇᥊) ᤌᤠ᤺ᤰ ᤔᤧᤘᤕᤧᤖᤥ॥
ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠᤴ
ᤗᤢᤁᤠ ᥈.᥇-᥍
18 ᤀᤠᤸᤗ ᤕᤧᤛᤢ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤖᤧ ᤁᤢᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠᤴ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ–ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤔᤖᤡᤕᤔᤖᤧ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤕᤢᤛᤢᤑᤧᤴᤏᤢ ᤐᤢ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧ. ᤁᤖ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡᤀᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ* ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱ–ᤁᤴ ᤛᤢᤳᤗᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤛᤢᤳᤗᤠ ᤛᤢᤶᤔᤥ ᤏᤡ᤺ᤖᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤗᤠᤶ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤖᤥ॥ 19 ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤁᤢᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤢ᤹ᤒᤠ ᤕᤢᤛᤢᤑᤧᤱᤃ ᤛᤠᤶᤕᤥᤏᤡᤒᤠ ᤔᤏᤠ ᤘᤕᤧᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤁᤢᤈᤠ᤺ᤳᤌᤡ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰᤏᤧᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤛᤫᤠ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤏᤠ᤹ᤔᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤖᤥ॥
20 ᤁᤖ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤘᤕᤧᤸᤗᤧ ᤛᤧᤵᤔᤠᤱᤔᤥ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ* ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ–ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ॥ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ ᤛᤢᤳᤗᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤛᤢᤳᤗᤠᤀᤥ ᤏᤡ᤺ᤖᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤀᤥᤛᤣ᤺ᤴᤎᤠᤰᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤖᤥ. “ᤍᤠᤀᤢᤍᤖᤧ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠ ᤕᤢᤛᤢᤵᤑᤣ. ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤠᤱ ᤜᤡᤶᤔᤥ ᤋᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤔᤧᤃᤡᤛᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤀᤥᤒᤠ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤢᤰᤛᤠᤶᤗᤠᤶᤒᤠ ᤜᤠᤱᤛᤡᤱᤒᤠᤖᤥ॥ 21 ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤛᤠ᤺ᤎᤡᤰ ᤁᤳᤋᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤕᤧᤛᤢ* “ᤕᤧᤛᤢ” ᤛᤢᤳᤗᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤱᤃ “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤋᤢᤛᤡ᤹” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥ ᤘᤠ᤺ᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥” 22 ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤗᤠᤶ* ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤄᤱ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠᤖᤥ॥ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤠ᤺ᤴᤍᤡ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤀᤢᤴᤇᤣ᤺ᤴ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤳᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤒᤠᤖᤥ– 23 “ᤛᤡᤛᤠᤍᤡᤱ ᤔᤧᤴᤇᤡᤕᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤔᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ᤛᤠ᤺ᤎᤡᤰ ᤁᤳᤋᤢ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤀᤡᤶᤔᤠᤏᤢᤀᤣᤗ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ ‘ᤀᤡᤶᤔᤠᤏᤢᤀᤣᤗ’ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤱᤃ ‘ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤏᤡ᤹ᤏᤢ ᤘᤠ᤹’ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥”* ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥍.᥇᥊ 24 ᤀᤠᤸᤗ ᤕᤢᤛᤢᤑᤧᤴ ᤛᤧᤵᤔᤠᤱᤔᤥᤗᤠᤶ ᤛᤥᤖᤧᤀᤠᤱ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤔᤧᤳᤋᤢᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰᤁᤣ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤔᤣ᤺ᤰᤂᤡᤶ ᤔᤧᤳᤋᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤋᤠᤖᤢᤖᤥ॥ 25 ᤁᤖ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤔᤠ ᤘᤕᤧᤖ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤢᤴᤇᤡ᤹ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤔᤧᤀᤡᤵᤛᤧᤳᤇᤡᤴᤗᤥ॥ ᤕᤠᤱᤛᤡ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤺ ᤁᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤕᤢᤛᤢᤑᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤕᤧᤛᤢ ᤔᤡᤱ ᤘᤠ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥

*1:1 ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ” ᤐᤥ᤺ᤱ॥

*1:6 ᥈ ᤛᤠᤔᤢᤀᤧᤗ ᥇᥇

*1:16 ᤜᤡᤒᤪᤢ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋᤧᤴ ᤔᤛᤤᤕᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤴ ᤏᤧᤵᤔᤠᤱᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤴ “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤀᤠᤱ ᤌᤢᤰᤋᤢᤒᤠ” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*1:18 ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱ–ᤁᤴ ᤛᤢᤳᤗᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤛᤢᤳᤗᤠ ᤛᤢᤶᤔᤥ ᤏᤡ᤺ᤖᤧ᤹ᤀᤥ॥

*1:20 ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ–ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤃᤡ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤅᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤥᤃᤢᤛᤡ॥ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠ ᤛᤢᤳᤗᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤛᤢᤳᤗᤠᤀᤥ ᤏᤡ᤺ᤖᤧ᤹ᤀᤥ॥

*1:21 “ᤕᤧᤛᤢ” ᤛᤢᤳᤗᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤁᤢᤒᤣ᤺ᤱᤃ “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤋᤢᤛᤡ᤹” ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥

*1:22 ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤀᤡᤱᤄᤱ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤔᤏᤠᤖᤥ॥ ᤀᤰᤋᤱᤒᤠ ᤔᤏᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤋᤠ᤺ᤴᤍᤡ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥

*1:23 ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥍.᥇᥊