2
ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤏᤡᤒᤠ ᤂᤠᤃᤧᤀᤡᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤳᤇᤧ ᤔᤧᤍᤠ᤹᤺
ᤀᤠᤸᤗ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤒᤧᤌᤗᤣᤜᤧᤔ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤥ ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤜᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ ᤕᤧᤛᤢ᤺ᤴ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤠᤱ ᤏᤠᤶᤃᤧᤴ ᤐᤡᤛᤠᤱᤒᤠ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤗᤠᤶ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤏᤡᤒᤠ ᤂᤠᤃᤧᤀᤡᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥ ᤔᤧᤍᤩᤧ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤛᤣ᤺ᤴᤔᤧᤍᤥᤛᤢ. “ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ* ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹–ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤜᤠᤱ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤀᤠᤱ ᤛᤠᤃᤧᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤒᤠᤴ ᤀᤠᤳᤋᤥ ᤘᤠ᤹ᤒᤣ᥅ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤏᤠᤶᤃᤧᤴ ᤐᤡᤛᤠᤱ ᤁᤢᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠᤸᤗᤧᤴ ᤔᤡᤰᤛᤣ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤁᤡᤴ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤶᤒᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤛᤣᤘᤠ ᤆᤥ᤺ᤰᤛᤧ ᤋᤩᤧ᤹ᤀᤡᤃᤧᤒᤠᤖᤥ॥”
ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤂᤧᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤁᤢᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤧ᤺ᤰᤂᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢᤀᤣ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤶᤔᤥᤒᤠ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤧ᤺ᤰᤂᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤋᤢᤶᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤛᤠᤶᤕᤥᤌᤡᤶᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤁᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤢᤒᤠ ᤂᤪᤡᤛ᤻ᤋ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤴ ᤀᤠᤳᤋᤥ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤘᤠ᤹ᤒᤣ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤣ᤺ᤴᤍᤥᤛᤢᤛᤡ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤏᤥᤃᤵ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢ. “ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤒᤧᤌᤗᤣᤜᤧᤶᤔᤥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤠᤘᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤵᤋᤢᤀᤠᤱ ᤐᤳ­ –
‘ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥᤒᤠ ᤒᤧᤌᤗᤣᤜᤧᤶᤔᤣ.
ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠᤒᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤕᤧᤰᤐᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ.
ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤒᤠᤱᤈᤢᤶᤗᤠᤶ ᤜᤠᤱᤕᤢᤰᤐᤠᤎᤡᤰ ᤋᤠ᤺ᤖᤥ.
ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤃ ᤔᤧᤸᤗᤢᤰᤁᤶᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤐᤥ᤺ᤱᤅᤠᤱ ᤀᤠᤔᤏᤠ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤁᤶᤒᤪᤠᤱ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ॥’ ”* ᤔᤡᤁᤠ ᥋.᥈
ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤏᤡᤒᤠ ᤂᤠᤃᤧᤀᤡᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤫᤠ᤺ᤳᤋᤠᤱ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤛᤡ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤐᤠᤴ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤒᤠ ᤁᤢᤈᤧᤰ ᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖ ᤒᤧᤌᤗᤣᤜᤧᤶᤔᤥ ᤐᤠᤱᤄᤢᤍᤣ᤺ᤛᤢᤛᤡ. “ᤐᤣᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹॥ ᤂᤧᤴ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤑᤧᤖᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤔᤧᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤳᤋᤢᤱᤗᤥ॥” ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤎᤠᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤐᤠᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤃᤡ ᤋᤃᤡ ᤐᤣᤀᤠᤱ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ ᤘᤕᤧᤒᤠ ᤜᤡᤶ ᤁᤢᤍᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤖᤧᤀᤠᤱ ᤑᤴᤇᤡᤱᤗᤥ॥ 10 ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤐᤠᤴ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤛ᤺ᤳᤋᤧ॥ 11 ᤜᤡᤶ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤔᤧᤗᤠ᤺ᤛ᤻ᤛᤧᤸᤗᤧ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤶᤔᤠ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤛᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤛᤠᤶᤒᤥ᤺ᤴᤏᤠᤱ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤛᤣᤘᤠ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤢ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤓᤠ᤺ᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱ. ᤌᤡᤰ ᤐᤖᤡᤰᤐᤠ ᤀᤡᤔᤧᤸᤗᤢᤱᤒᤠ ᤛᤠᤱᤛᤡᤱ ᤏᤢ ᤁᤢᤏᤠᤶ ᤁᤧᤏᤢ᤹ᤒᤠ ᤔᤢᤷᤖᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤍᤥ᤺ᤴᤍᤢ ᤔᤧᤒᤡᤖᤢᤖᤥ॥
12 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤛᤧᤵᤔᤠᤱᤔᤥ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤥ ᤔᤧᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧᤶ ᤔᤧᤒᤣᤃᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢᤛᤡᤒᤠᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤘᤣ᤹ᤗᤠᤶ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤏᤢ᤺ᤰᤂᤧ ᤔᤧᤒᤣᤖᤥ॥
ᤔᤡᤛᤪ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤔᤧᤄᤧᤳᤇᤡᤱ ᤔᤧᤒᤣ᤺ᤰ
13 ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤏᤡᤒᤠ ᤂᤠᤃᤧᤀᤡᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤒᤣ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤎᤡᤰ ᤕᤢᤛᤢᤑᤖᤧ ᤁᤢᤛᤧᤵᤔᤠᤱᤔᤥ ᤌᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤠᤱ ᤀᤰᤂᤣ ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤐᤥᤃᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤶᤔᤠ᤺ᤴ ᤋᤣ᤹ᤖᤧᤛᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤡᤛᤪ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤂᤧᤳᤇᤡᤱ ᤐᤣᤃᤧ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤣ ᤘᤕᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤛᤧᤵᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤥ᤺ᤳᤋᤢᤖ ᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥” 14 ᤒᤠ ᤂᤧᤴ ᤛᤧᤴᤍᤡᤰᤛᤠ ᤕᤢᤛᤢᤑᤖᤧ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤶᤔᤠ᤺ᤴ ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤔᤡᤛᤪᤀᤥ ᤂᤧᤳᤇᤡᤱ ᤐᤣᤖᤥ॥ 15 ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤴ ᤔᤧᤴᤇᤡ᤺ᤀᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥᤀᤣ ᤕᤠ᤺ᤰᤋᤧᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤗᤠᤶ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤴ ᤔᤡᤛᤪᤗᤠᤶ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤀᤢ᤺ᤳᤋᤢᤱᤗᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤢᤴᤇᤣ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤴ ᤁᤧᤖᤧᤖᤥ॥* ᤜᤥᤛᤣ ᥇᥇.᥇
ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠᤜᤠ᤹ ᤛᤧᤵᤐᤠᤱᤄᤢᤛᤡ᤹
16 ᤀᤠᤸᤗ ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤏᤡᤒᤠ ᤂᤠᤃᤧᤀᤡᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤀᤡᤱᤔᤧᤗᤧᤰᤋᤢᤀᤠᤱ ᤘᤣ᤹ ᤗᤠᤶ ᤔᤧᤒᤣᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤢᤛᤡᤰ ᤐᤥᤃᤧᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤌᤰᤛᤢᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤐᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤒᤧᤌᤗᤣᤜᤧᤔ ᤏᤢ ᤂᤧᤴ ᤂᤡᤖᤡᤒᤠ ᤋᤱᤒᤣ ᤏᤧᤳᤇᤡᤀᤠᤱ ᤕᤥᤒᤠ ᤕᤧᤶᤒᤡᤳᤇᤠ᤹ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤧᤵᤐᤠᤱᤄᤢᤛᤡᤖᤥ॥ ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤛᤡᤰᤁᤢᤶᤏᤡᤒᤠ ᤂᤠᤃᤧᤀᤡᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤗᤠᤶ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤐᤠᤴ ᤋᤱᤒᤣ ᤏᤧᤳᤇᤡᤀᤠᤱᤎᤥ ᤋᤃᤡ ᤌᤠ᤺ᤶᤛᤡᤱᤒᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 17 ᤂᤧᤱᤃ ᤕᤷᤔᤡᤕᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤀᤰᤂᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤀᤢᤴᤇᤣ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠᤖᤥ–
18 “ᤁᤧᤜᤠ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤧᤓᤡ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤔᤣᤖᤡᤱ ᤁᤧᤎᤰᤔᤠ ᤕᤶᤒᤠ ᤀᤡᤰᤗᤠ᤺ᤴ ᤖᤠᤔᤠ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤂᤧᤶᤍᤧᤳᤗᤥ.
ᤖᤠᤜᤧᤗᤖᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤜᤠ᤺ᤵᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤜᤠᤱᤜᤠᤱ ᤔᤧᤳᤇᤡᤱᤔᤠ ᤔᤧᤍᤧᤴᤏᤧᤴᤗᤥ.
ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤔᤧᤛᤩᤧᤖᤥ॥”* ᤕᤷᤔᤡᤕᤠ ᥉᥇.᥇᥋
ᤕᤢᤛᤢᤑᤧᤴ ᤏᤢ ᤔᤖᤡᤕᤶᤔᤡᤴ ᤔᤡᤛᤪᤗᤠᤶ ᤏᤢ᤺ᤱᤛᤡ᤹
19 ᤀᤠᤸᤗ ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤔᤡᤛᤪ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤕᤢᤛᤢᤑᤧᤴᤏᤢ ᤕᤜᤘᤣ ᤍᤠᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤁᤢᤛᤧᤵᤔᤠᤱᤔᤥ ᤌᤠ᤺ᤴᤇᤡᤱᤅᤠᤱ 20 ᤔᤧᤳᤋᤢ. “ᤐᤥᤃᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤶᤔᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤋᤣ᤹ᤖᤧᤛᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤛᤧᤵᤔᤠ ᤁᤧᤃᤥ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤜᤥ᤺ᤵᤗᤥ॥” 21 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤕᤢᤛᤢᤑᤖᤧ ᤀᤅᤧ᤺ᤰᤘᤠ᤺ᤴ ᤏᤢ ᤁᤢᤶᤔᤠ᤺ᤴ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗ ᤗᤠᤈᤣ᤹ᤀᤥ ᤋᤣ᤹ᤖᤢᤛᤡ॥ 22 ᤁᤖ ᤜᤧᤖᤥᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤴ ᤛᤩᤧᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤗᤧᤰᤘᤠ ᤁᤢᤛ᤻ᤛᤠ᤺ ᤀᤷᤂᤡᤗᤠᤀᤢᤛᤖᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡᤕᤠ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤜᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤖ ᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤕᤢᤛᤢᤑᤖᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤀᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤐᤣ᤺ᤰᤔᤠ ᤁᤡ᤺ᤛᤧ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤛᤧᤵᤔᤠᤱᤔᤥ ᤛᤠᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤃᤠᤗᤡᤗ ᤌᤢᤶᤔᤥ ᤐᤣᤀᤠᤱ 23 ᤏᤠᤛᤖᤋ ᤐᤠᤱᤈᤢᤶᤔᤥ ᤘᤠ᤹ᤔᤠ ᤜᤣ᤺ᤰᤋᤧᤖᤥ॥ ᤁᤱᤃ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ “ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤌᤢᤰᤋᤢᤒᤠᤱᤃ ᤏᤠᤛᤖᤡ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢ”* ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥇᥇.᥇ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤖᤧᤒᤠᤖᤥ॥

*2:2 ᤕᤜᤢᤍᤡᤜᤠ᤹–ᤀᤒᤪᤠᤜᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤔᤢ᤹ᤀᤡᤍᤠᤱᤛᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤜᤢᤍᤡ ᤔᤧᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥

*2:6 ᤔᤡᤁᤠ ᥋.᥈

*2:15 ᤜᤥᤛᤣ ᥇᥇.᥇

*2:18 ᤕᤷᤔᤡᤕᤠ ᥉᥇.᥇᥋

*2:23 ᤕᤛᤤᤕᤠ ᥇᥇.᥇