2
ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ᤻ᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤄᤱ
“ᤀᤣᤑᤡᤛᤛ᤻ᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤁᤢᤈᤢᤵᤛᤠᤱ ᤜᤢᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢᤛᤡ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤧᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤏᤢᤛᤡ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱ ᤛᤣᤔᤡᤕᤢᤱᤍᤧᤴ ᤗᤢᤶᤔᤥᤗᤠᤶ ᤗᤠᤱᤃᤧᤄᤣ᤺ᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ–
‘ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤛᤠ᤹ᤖᤡᤰ ᤕᤠᤶᤒᤢᤎᤡᤰᤐᤠ ᤏᤢ ᤏᤠᤛᤡᤁᤧᤎ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤠᤛᤡ ᤁᤧᤴᤎ᤺ᤳᤋᤢᤴᤇᤡᤶᤒᤠᤴ ᤏᤢ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤴᤇᤡᤛᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤛᤣ᤺ᤰᤕᤢᤰᤔᤡᤒᤠᤛᤡᤃᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤁᤧᤛᤠ᤹ᤖᤢᤀᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤐᤠᤛᤡ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤒᤠᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤠᤛᤡ ᤌ᤺ᤵᤔᤠᤴ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤗᤠᤃᤡ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤁᤧᤈᤩᤧᤒᤠᤴ ᤏᤢ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤧᤸᤗᤧᤖᤠᤱᤅᤡᤶᤒᤠᤴ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤳᤇᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ–ᤋᤃᤡ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤱᤒᤠ ᤕᤠᤖᤡᤰ ᤀᤰᤂᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤶᤔᤧᤳᤋᤠᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤋᤃᤡ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡ ᤁᤧᤔᤧᤳᤋᤠᤱᤒᤠ ᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤗᤠᤶ ᤀᤠᤰᤂᤧᤶᤔᤩᤠᤰ ᤔᤠ᤺ᤱᤄᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ ᤂᤧᤴ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧ᤹॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤴᤍᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤋᤃᤡ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣᤀᤣ ᤆᤥᤃᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗᤠᤕᤥᤀᤥᤏᤢ ᤁᤧᤴᤏᤢ᤺ᤱᤏᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤀᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤛᤣᤔᤡᤕᤢᤱᤍᤧᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤕᤢᤱᤍᤧᤴᤏᤥᤗᤠᤶ ᤂᤧᤳᤋᤢᤱᤍᤣ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤗᤳᤇᤠ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤡᤰ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ–ᤏᤡᤁᤥᤗᤠᤀᤡᤳᤋᤡ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤠᤵᤑᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤡ᤺ᤳᤋᤢᤱᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤈᤡ᤺ᤳᤋᤢᤖᤥ॥
ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤶᤒᤠᤴ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤱᤛᤣ᤹ ᤀᤡᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤁᤧᤒᤡᤒᤠ ᤛᤡᤱᤒᤢᤱᤔᤠᤸᤗᤧ ᤁᤢᤈᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤆᤠᤔᤠ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥’ ”
ᤀᤡᤛ᤻ᤔᤷᤏᤠᤛ᤻ᤔᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤄᤱ
“ᤀᤡᤛ᤻ᤔᤷᤏᤠᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤜᤣ᤺ᤰᤛᤡᤱᤔᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤠ. ᤁᤧᤛᤡ᤺ᤒᤠᤀᤠᤱ ᤕᤠᤶᤔᤥ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ– ‘ᤁᤧᤍᤢᤔᤢᤒᤠ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤁᤧᤕᤠᤱᤛᤠ᤹ᤔᤠᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ. ᤁᤖ ᤛᤧᤰᤂᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤛᤠᤒᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡᤛᤡᤃᤧ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤆᤧ᤹ᤕᤠ ᤁᤧᤔᤧᤵᤐᤧᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤕᤜᤢᤍᤡᤛᤡ ᤔᤧ᤺ᤴ. ᤁᤖ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠᤛᤡᤖᤥ॥ 10 ᤀᤠᤸᤗ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠᤖ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣᤜᤠ᤹ᤏᤢ ᤔᤧᤃᤡᤛᤧᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤧᤵᤛᤧ᤹ᤀᤥ. ᤁᤧᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤜᤱᤛᤠ᤹ᤔᤠᤖᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤓᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤐᤢᤱᤗᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤁᤧᤎᤧᤰᤋᤡ᤹ᤛᤠᤱ ᤌᤡᤒᤥ᤺ᤱ ᤕᤧᤴ ᤌᤠᤖᤡᤰᤗᤰ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤁᤧᤈᤩᤧ᤹ᤀᤡᤖᤥ॥ ᤛᤡ᤺ᤔᤠᤗᤡᤱᤎᤥᤀᤥ ᤁᤧᤃᤧᤖᤡᤛᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤕᤠᤵᤔᤡ ᤀᤠᤸᤗᤧᤖᤧᤶᤔᤡᤴᤏᤧ᤹ᤀᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤴᤍᤢᤶᤔᤠᤱ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤛᤢᤶᤒᤠ ᤌᤢᤶᤄᤥ᤺ᤸᤗᤧ ᤗᤠᤃᤡ ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤐᤡᤏᤡᤱᤗᤥ॥* ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤐᤡᤏᤡᤱ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤏᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤖᤧᤴ ᤋᤡᤆ᤺ ᤐᤡᤏᤡᤱ॥” 11 ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤶᤒᤠᤴ ᤏᤡᤛᤡᤃᤣ᤺ᤰᤐᤠ ᤛᤡ᤺ᤔᤧᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤔᤧᤵᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥’ ”
ᤐᤷᤃᤠᤔᤶᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤄᤱ
12 “ᤐᤷᤃᤠᤔᤔᤛ᤻ᤔᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤏᤧᤵᤈᤠᤱ ᤗᤧᤵᤔᤠᤱ ᤁᤢᤕᤠ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤂᤠᤃᤧᤛᤢᤰᤐᤠ ᤋᤠᤓᤣ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ–
13 ‘ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤜᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤒᤠ ᤋᤧᤴᤏᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖᤛᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤆᤰᤔᤧᤸᤗ᤹ᤀᤣ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖ ᤁᤧᤘᤠ᤹॥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤀᤠᤍᤥ᤺ᤴᤍᤡ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤀᤣᤴᤋᤡᤐᤠᤛᤧᤴ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤧᤰᤕᤰᤁᤥ ᤔᤧᤛᤧᤖᤢᤛᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤧᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤴᤗᤧᤖᤢᤴᤗᤥ॥ 14 ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱᤗᤥ–ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧᤃ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠ ᤒᤠᤗᤠᤔᤖᤧ ᤁᤢᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤔᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤀᤢᤴᤇᤥ᤺ᤴ ᤒᤠᤗᤠᤔᤖᤧᤃ ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤀᤥ ᤔᤧᤎᤠᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤆᤠ ᤆᤠᤔᤠ ᤏᤢ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤒᤠᤗᤠᤁ ᤜᤠᤱᤅᤡᤴ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤀᤠᤱ ᤘᤕᤧᤖᤥ॥ 15 ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰᤁᤣ ᤂᤡᤏᤡ᤹ᤀᤥ ᤁᤢᤓᤠᤃ ᤏᤡᤁᤥᤗᤠᤀᤡᤳᤋᤡ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤵᤐᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ 16 ᤜᤧᤰᤋᤱᤒᤠ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤴᤍᤧ᤹ᤀᤥ. ᤔᤧ᤺ᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤜᤠᤖᤠᤀᤣ ᤋᤠᤀᤠᤀᤠᤱ ᤀᤠᤔᤢᤖᤠᤀᤥᤗᤠᤶ ᤁᤧᤗ᤺ᤶᤒᤠ ᤋᤠᤓᤣ᤺ᤴᤏᤢ ᤂᤧᤴ ᤏᤡᤁᤥᤗᤠᤀᤡᤳᤋᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤌᤱ ᤆᤥ᤺ᤰᤁᤠᤖᤥ॥ 17 ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤶᤒᤧᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤆᤡᤱᤔᤏᤠᤒᤠ ᤔᤴᤏᤠ᤺ᤴ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥* ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤈᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤥᤗᤠᤶ ᤌᤡᤰᤕᤠ᤺ᤴᤎᤰ ᤔᤴᤏᤠ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤈᤠ ᤌᤩᤧᤖ ᤕᤠ᤺ᤴᤍᤢ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤡᤛᤠᤰ ᤔᤧᤍᤠᤱᤄᤢᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤃᤠᤱ ᤛᤠ᤺ᤱᤃᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱ ᤂᤵᤐᤩᤠᤀᤥ ᤔᤧᤕᤠᤰᤋᤢᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣ ᤛᤴᤍᤢᤰ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤔᤧᤕᤢᤰᤂᤢ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤑ᤺ᤃᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤗᤢᤱᤎᤡᤰᤁᤠᤱ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤵᤔᤥ ᤁᤢᤛᤱ ᤔᤡᤱ ᤛᤠᤵᤋᤧᤀᤠᤱ ᤐᤳᤗᤥ. ᤂᤧᤴ ᤁᤧᤄᤥ᤺ᤒᤠᤸᤗᤧᤖᤰ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥’ ”
ᤌᤡᤕᤠᤋᤡᤕᤠᤖᤠᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤄᤱ
18 “ᤌᤡᤕᤠᤋᤡᤖᤠᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤁᤢᤔᤡᤰᤁᤡᤴ ᤔᤡ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤁᤧᤍᤡ᤺ᤵᤐᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤗᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤌᤌᤏᤠᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤛᤧᤸᤗᤧᤱ ᤁᤧᤗᤧᤰᤐᤠ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤛᤠ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ– 19 ‘ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ. ᤁᤧᤔᤡ᤺ᤶᤈᤡᤴ. ᤁᤧᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ. ᤁᤧᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ᤺ᤴ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤋᤢᤰᤂᤣ ᤁᤧᤎ᤺ᤖᤢᤒᤠᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤸᤗᤥᤃ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤋᤃᤡᤏᤢ᤺ᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤕᤖᤡᤰ ᤔᤠᤱᤛᤣᤘᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ 20 ᤜᤧᤰᤁᤣᤛᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤍᤰᤗᤧᤱᤘᤠᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤳᤇᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤎᤡᤰ ᤐᤠ᤺ᤵᤔᤠᤀᤣ ᤐᤥ᤺ᤱ–ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤈᤣᤒᤧᤗ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤔᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤏᤠᤛᤡ ᤁᤧᤎ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤒᤠᤅᤣ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤔᤠᤱᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤐᤠ᤺ᤴ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤔᤠᤀᤠ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤔᤧᤳᤇᤡᤱᤗᤥ॥ ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤛᤣᤘᤠᤖᤥᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠ ᤏᤢ ᤏᤠᤘᤠᤀᤡᤳᤗᤠᤜᤠ᤹ᤀᤥ ᤋᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤆᤠᤜᤠ᤹ ᤆᤠᤔᤠ ᤜᤢ᤹ᤖᤢᤛᤡᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰᤋᤢᤛᤡ॥ 21 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤴᤏᤡᤴ ᤁᤢᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤕᤧᤶ ᤐᤡᤖᤢᤱ ᤁᤖ ᤂᤧᤴ ᤕᤠᤶᤒᤥ᤺ᤵᤔᤠ ᤁᤢᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤶᤔᤠ ᤔᤧᤍᤧᤴᤏᤧᤴᤗᤥ॥ 22 ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤴ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢᤱ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ᤏᤢ ᤆᤠᤖᤠᤶᤔᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤔᤧᤴᤜᤡᤴᤏᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤁᤠᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕ᤹ ᤌᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤖ ᤂᤢᤶᤍᤡᤱ ᤐᤡᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ॥ 23 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤢ᤹ᤛᤠᤶᤒᤠᤜᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤛᤧᤖᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶᤃᤧᤴ ᤕᤠᤵᤔᤡᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤏᤢ ᤛᤡᤰᤗᤢᤱᤔᤠ ᤁᤧᤏᤡ᤺ᤒᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤶᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤖᤧᤰ ᤐᤡᤏᤡᤱᤗᤥ॥
24 ᤁᤖ ᤑᤧᤴ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤔᤧᤴᤏᤠ᤺ᤵᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤏᤢ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤡᤒᤡ᤹ ᤐᤠ᤺ᤴ ᤔᤧᤒᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠ ᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴᤏᤠᤱ ᤔᤧᤴᤜᤢ᤹ᤛᤡᤱᤔᤏᤠᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤌᤡᤕᤠᤋᤡᤖᤠᤀᤥᤒᤠ ᤘᤣ᤹ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤘᤣ᤹ ᤁᤰ ᤔᤧᤃᤢ᤺ᤳᤏᤡᤱᤅᤡᤴ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤔᤧᤳᤏᤡᤱᤗᤥ॥ 25 ᤁᤖ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤕᤢ᤺ᤀᤣ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤶᤒᤠ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤋᤰᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 26 ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤶᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤁᤢᤏᤢᤵᤔᤥ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤀᤠᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤖ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤁᤵᤔᤠᤛᤡ ᤕᤢᤰ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥ 27 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤀᤠᤶᤒᤠᤗᤠᤶ ᤕᤢᤰ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤕᤢᤰ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤸᤗᤧ ᤑᤧᤴᤈᤣ᤹ ᤋᤰᤁᤠ᤺ᤳᤋᤡᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤇᤠᤶ ᤛᤢᤘᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤕᤢᤰᤁᤥ ᤁᤳᤋᤢᤛᤡ᤹. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤠᤶ ᤁᤢ᤺ᤴᤍᤠ᤺ᤴ ᤕ᤺ᤵᤐᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤕ᤺ᤵᤛᤢᤛᤡ᤹ᤖᤥ॥ 28 ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤴ ᤔᤏᤠ᤺ᤴ ᤋᤠᤴᤇᤥ᤺ᤰᤐᤧᤴᤏᤠᤱ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥ 29 ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄’ ”

*2:10 ᤔᤧᤴᤏᤢᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤜᤡᤱᤔᤴ ᤐᤡᤏᤡᤱ–ᤃᤪᤡᤁ ᤐᤠ᤺ᤴᤍᤠᤱᤅᤥ “ᤏᤧᤳᤋᤡᤃᤧᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤖᤧᤴ ᤋᤡᤆ᤺ ᤐᤡᤏᤡᤱ॥”

*2:17 ᤀᤡᤛᤪᤠᤀᤡᤗᤡᤜᤠ᤹ ᤀᤣ᤺ᤰᤛᤠᤍᤧᤴᤏᤥ ᤗᤠᤶᤍᤡ᤺ᤰ ᤔᤧᤈᤥᤃᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤔᤧᤈᤖ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤋᤠᤱᤛᤠᤰᤐᤥᤗᤠᤶ ᤌᤡᤰᤕᤠ᤺ᤴᤎᤰ ᤔᤴᤏᤠ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ ᤁᤢᤈᤠ ᤌᤩᤧᤖ ᤕᤠ᤺ᤴᤍᤢ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤴ ᤔᤡᤛᤠᤰ ᤔᤧᤍᤠᤱᤄᤢᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤃᤠᤱ ᤛᤠ᤺ᤱᤃᤠᤜᤡᤶᤔᤥ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱ ᤂᤵᤐᤩᤠᤀᤥ ᤔᤧᤕᤠᤰᤋᤢᤀᤠᤱ ᤛᤣᤛᤣ ᤛᤴᤍᤢᤰ ᤛᤡᤃᤠᤱ ᤔᤧᤕᤢᤰᤂᤢ॥