3
ᤛᤠᤷᤍᤡᤛᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤄᤱ
“ᤛᤠᤷᤍᤡᤛᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤏᤢᤛᤡ ᤂᤣ᤺ᤶᤛᤡᤰᤐᤠ ᤏᤢ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤢᤛᤡ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱ ᤁᤧᤃᤵᤐᤠᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ–
‘ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤠᤰ ᤁᤧᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤢᤜᤡᤱᤘᤧᤳ ᤁᤧᤘᤠ᤹ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱ ᤛᤧ᤺ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤛᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤢᤛᤡᤘᤧᤳ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤐᤥᤃᤧ᤹ᤀᤥ. ᤛᤡ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤀᤠᤱ ᤁᤧᤍᤠᤱᤒᤠ ᤁᤧᤕᤠᤰᤐᤠ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤁᤧᤎᤢᤶᤒᤠ ᤆᤥᤃᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤁᤢᤗᤡᤱᤎᤥ ᤔᤧᤱᤃᤧᤳᤋᤣ ᤘᤠ᤹ᤒᤠᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤄᤧᤵᤛᤢᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤧᤜᤢ᤹ᤛᤡᤱᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤀᤡ᤺ᤳᤋᤧ᤹॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤴ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤆᤥᤃᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤧᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤴᤍᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤖ ᤁᤧᤶᤒᤥ᤺ᤰᤏᤧᤴᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ ᤁᤧᤄᤢ᤺ᤶᤒᤠᤴ ᤛᤢᤸᤗᤡ ᤋᤠᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤥ ᤋᤠᤀᤠᤖᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤋᤠ᤺ᤀᤠᤒᤠ ᤕᤧᤶᤔᤡᤴ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤴᤏᤡ᤺ᤛᤢᤴ॥
ᤁᤖ ᤛᤠᤷᤍᤡᤛᤀᤥ ᤀᤠᤸᤗ ᤌᤠᤖᤡᤰ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤣ᤺ᤳ ᤆᤠᤱᤜᤠ᤹ ᤗᤠᤕᤥ᤺ᤸᤗᤧ ᤔᤧᤴᤈᤡ᤺ᤴᤏᤣ ᤁᤧᤈᤠᤱᤒᤠ ᤁᤢᤓᤠ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤘᤠ᤹॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤑ᤺ᤃᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤋᤣ᤺ᤳ ᤔᤧᤈᤠᤰᤂᤢᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤗᤠᤱᤔᤧᤄᤣ᤺ᤰᤗᤥ. ᤌᤣᤀᤠᤱᤓᤧᤸᤗᤧ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤛᤢᤶᤒᤥᤎᤠᤛᤠᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤣ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤠᤰᤗᤧ ᤑ᤺ᤃᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤋᤣ᤺ᤳ ᤔᤧᤈᤠᤰᤂᤢ᤹ᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤜᤡᤱᤔᤴᤗᤧᤴ ᤛᤠᤵᤐᤴᤏᤥᤗᤠᤶ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤍᤢ᤺ᤰᤁᤠᤴᤗᤥ. ᤁᤖ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤀᤠᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤁᤢᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤋᤃᤡ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤆᤥᤃᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄॥’ ”
ᤑᤡᤗᤠᤍᤣᤸᤑᤡᤕᤠᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤄᤱ
“ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤑᤡᤗᤠᤍᤣᤸᤑᤡᤕᤠᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤣᤛᤣ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤍᤠᤀᤢᤍ ᤜᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤍᤡᤔᤡᤰ ᤁᤧᤃᤵᤐᤧᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤜᤴᤍᤢᤒᤠᤴ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧᤀᤠᤱ ᤛᤢᤵᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤛᤢᤒᤢᤒᤠᤴ ᤜᤠ᤺ᤳᤗᤧᤀᤠᤱ ᤜᤶᤔᤠ ᤔᤧᤛᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥
‘ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤜᤠ᤹ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤅᤠᤱ ᤘᤠ᤹ᤀᤠᤖᤥ॥ ᤁᤧᤍᤃᤡ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤴᤍᤢᤱᤅᤠᤱ ᤁᤧᤒᤵᤐᤠ ᤗᤠᤶᤎᤣ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤛᤢᤵᤔᤠ ᤔᤧᤴᤇᤢᤰᤋᤢᤴᤗᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤔᤡᤛᤠᤰᤗᤰ ᤁᤧᤎᤢᤶᤛᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤀᤠᤏᤡᤛᤠᤶᤔᤡᤴ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤳᤋᤢᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤥ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤖᤥ॥ ᤁᤢᤓᤠᤖᤧ ᤀᤠᤏᤡᤃᤧ ᤕᤜᤢᤍᤡᤛᤡᤃᤧ ᤔᤧᤗ᤹ ᤁᤖ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤔᤧ᤺ᤴᤇᤡᤖᤥ. ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤃ ᤔᤠᤑᤧᤴᤛᤠᤶᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤏᤠ ᤀᤡᤱᤗᤧᤰ ᤁᤧᤒᤠ᤺ᤵᤐᤠᤛᤡᤖᤥ॥ ᤂᤧᤵᤛᤧ᤹ᤀᤥ. ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ ᤁᤧᤗᤠᤱᤈᤰᤐᤥ ᤔᤧᤏ᤺ᤶᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤔᤧᤍᤠᤖ ᤆᤥᤃᤢᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤂᤧᤱᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤀᤣ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤴ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤔᤧᤏᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹ᤖᤥ॥ 10 ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤏᤡᤱᤄᤢᤶ ᤁᤧᤍᤢᤔᤢᤸᤗᤧ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤜᤠᤱᤃᤧᤶᤛᤡᤱᤅᤧ᤹ᤀᤥ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤐᤡᤏᤧᤒᤠ ᤀᤡᤱᤈᤠ᤺ᤱᤅᤡᤴ ᤋᤧᤴᤍᤡᤱ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤁᤧᤍᤠ᤺ᤒᤠ ᤀᤡᤏᤥᤃᤧᤴ ᤐᤕᤶ ᤕᤶᤒᤠ ᤋᤢᤰᤂᤣᤗᤠᤶ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤋᤠᤱᤛᤧ᤺ᤵᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤀᤡᤰᤛᤠᤍᤡᤱ ᤂᤠᤶᤒᤣ᤺ᤰᤔᤥ ᤁᤧᤘᤠ᤹ᤒᤠ ᤁᤠᤰ ᤔᤏᤠᤜᤠ᤹ᤖᤧ ᤂᤢᤏᤡ᤹ ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤛᤠ᤹ᤛᤧ ᤋᤠᤖ ᤐᤳᤗᤥ॥ 11 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤠᤖᤠᤀᤣ ᤕᤢ᤺ᤀᤠᤖ ᤐᤳᤋᤠᤖᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤴᤍᤢᤀᤠᤱ ᤂᤥ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤱᤒᤠ ᤌᤢᤶᤄᤥ᤺ᤴ ᤀᤠᤳᤋᤡᤴᤜᤠ᤹ᤖᤧᤀᤠᤱ ᤁᤧᤔᤧᤴᤏᤠᤵᤏᤧᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤃᤳᤋᤢᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤜᤠ᤹ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤋᤠᤱᤛᤣ᤺ᤵᤋᤧ ᤁᤳᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ 12 ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤶᤒᤠᤱᤃ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤜᤡᤶᤔᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤡᤳᤗᤠᤱ ᤆᤥᤃᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤢᤏᤧ᤹ ᤂᤧᤵᤔᤥᤗᤠᤶ ᤀᤠᤵᤑᤠᤸᤗᤧᤀᤠᤱ ᤔᤧᤈᤳᤇᤡᤱᤅᤡᤴᤗᤥ॥ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤡᤴ ᤂᤧᤸᤗᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤁᤢᤛᤱ ᤀᤠᤔᤡᤱᤅᤡᤴᤏᤠᤱ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤛᤣᤛᤣ ᤕᤧᤰᤕᤰ ᤁᤢᤛᤱ ᤕᤖᤢᤛᤗᤧᤔᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤔᤡᤱᤅᤡᤴᤏᤠᤱ ᤂᤧᤸᤗᤥ ᤛᤠᤵᤋᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤱᤃ ᤀᤠᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤠᤱᤃᤪᤠᤶᤐᤣᤍᤠᤱᤗᤠᤶ ᤐᤠᤱᤄᤢ ᤕᤢ᤺ᤛᤢ᤹॥ 13 ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄’ ”
ᤗᤠᤀᤥᤍᤡᤁᤡᤕᤠᤒᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤗᤠᤃᤡ ᤀᤡᤱᤄᤱ
14 “ᤗᤠᤀᤥᤍᤡᤁᤡᤕᤠᤛ᤻ᤔᤠ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤁᤥᤒᤠ ᤔᤠᤱᤗᤠᤀᤡᤱᤒᤠᤴ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤛᤠᤵᤋᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤁᤴ ᤀᤡᤱᤄᤱᤅᤡᤴ ᤀᤠᤔᤧᤴ ᤔᤧᤵᤔᤏᤠᤒᤠ. ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤛᤠᤒᤠ ᤏᤢ ᤛᤧᤰᤂᤠᤒᤠ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤡ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤏᤧᤛ᤻ᤛᤢᤒᤠ ᤏᤠᤘᤠᤃᤧᤴ ᤆᤀᤡ᤺ᤳᤋᤥ ᤜᤠᤱᤃᤧᤈᤥ᤺ᤰᤐᤠᤸᤗᤧ ᤐᤠ᤺ᤳᤋᤢᤒᤠᤖᤥ– 15 ‘ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤁᤧᤈᤥᤃᤢᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰᤁᤡᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤡ᤺ᤛᤢᤱᤗᤥ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤧᤴᤇᤧ᤺ᤶᤏᤧᤴᤏᤠᤱ. ᤁᤧᤱᤃᤥ᤺ᤏᤧᤴᤏᤠᤱ॥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤧᤃᤥ᤺ᤒᤠ ᤔᤧ᤺ᤱᤃᤪ ᤁᤧᤛᤧ᤺ᤶᤒᤠ ᤁᤧᤒᤥ᤺ᤰᤂᤧᤸᤗᤧ ᤏᤢ᤺ᤖᤧᤒᤠᤔᤧᤴ᥄ 16 ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ ᤁᤧᤴᤇᤧ᤺ᤶᤏᤧᤴᤏᤠᤱ. ᤁᤧᤱᤃᤥ᤺ᤏᤧᤴᤏᤠᤱ ᤁᤖ ᤔᤰᤁᤥᤃᤥᤖᤰ ᤁᤧᤗ᤹ᤒᤠᤸᤗᤧ ᤆᤥᤃᤢᤸᤗᤧ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤠ᤺ᤰᤁᤠᤳ ᤀ᤺ᤏᤧ ᤗ᤺ᤳᤏᤧ᤹ᤖᤥ॥ 17 ᤂᤧᤏᤧ᤹ᤃ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤛᤠᤒᤠᤀᤠ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤌᤣᤀᤠᤱ ᤆᤠᤜᤠᤒᤠ ᤔᤧᤈᤥ᤺ᤰᤁᤠᤴ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤀᤡ᤺ᤳᤋᤢ᤹. ᤁᤖ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ᤑᤢᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤁᤢᤏᤡ᤺ᤔᤠᤀᤥ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤀᤠᤰᤂᤧᤴ ᤁᤢᤒᤠᤱ ᤁᤧᤒᤣ᤺ᤰᤐᤠ. ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤁᤧᤍᤢᤰᤐᤠ. ᤕᤠᤱᤃᤧᤛᤠ᤹ᤒᤠ. ᤔᤡᤰᤑ᤺ᤶᤒᤠ ᤏᤢ ᤗᤧᤰᤆᤠᤒᤧᤎᤡ᤺ᤰ ᤁᤧᤈᤥ᤺ᤰ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤡᤱᤘᤠ᤹ ᤁᤧᤱᤄᤥ᤺ᤛᤢᤴᤗᤥ॥ 18 ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤧᤏᤧ᤹ ᤕᤠᤱᤛᤠᤁᤢᤴᤎᤣᤛᤠᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤡᤀᤥ ᤕᤥ᤺ᤶᤔᤏᤠᤒᤠ ᤀᤡᤛᤣ᤺ᤱᤒᤠ ᤛᤠᤶᤔᤩᤠᤱᤅᤡᤴ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤀᤥᤗᤠᤶ ᤀᤡᤅᤧ᤹ᤀᤥ ᤗ᤹ᤖᤡᤰ ᤛᤢᤈᤠ ᤐᤡᤏᤧ. ᤗᤧᤰᤆᤠᤒᤧᤎᤡ᤺ᤰᤐᤠ ᤁᤧᤎᤰᤁᤡᤴ ᤋᤧᤵᤋᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤏᤢ᤺ᤶᤔᤠ ᤔᤧᤒᤥ᤺ᤱᤏᤧᤴᤗ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤑ᤺ᤃᤧᤗ᤹ᤒᤠ ᤋᤣ᤺ᤳᤋᤡᤴ ᤀᤡᤅᤧ᤹ᤀᤥ. ᤜᤧᤰᤁᤩᤠᤱ ᤏᤡ᤺ᤔᤠ ᤁᤧᤛᤢᤰᤐᤠ ᤐᤥ᤺ᤱᤔᤠ ᤑᤠ᤹ᤀᤠᤱ ᤔᤡᤰ ᤛᤡᤍᤠ᤹ᤀᤡᤴ ᤀᤡᤅᤧ᤹ᤀᤥ॥ 19 ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤢᤱᤔᤠ᤹ ᤋᤢᤰᤋᤢᤱᤛᤡᤱᤒᤠᤜᤠ᤹ ᤑᤧ᤺ᤰᤋᤢᤱᤛᤡᤱᤅᤠᤱ ᤋᤥ᤺ᤴᤍᤢᤱᤛᤡᤱᤗᤥ॥ ᤜᤧᤰᤁᤣ᤺ᤸᤗᤧ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤏᤢ᤺ᤒᤠ ᤕᤠ᤺ᤶᤒᤰ ᤆᤥ᤺ᤰᤔᤠᤀᤥ ᤛᤡᤰ ᤁᤧᤛᤶᤒᤠ ᤐᤥ᤺ᤰᤂᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ ᤂᤡᤏᤡ᤹ ᤗᤠᤕᤥᤗᤠᤶ ᤜᤡᤴᤍᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ॥ 20 ᤂᤧᤵᤛᤧ᤹ᤀᤥ᥄ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤗᤠᤶᤎᤣ᤺ᤵᤐᤥ ᤕᤧᤵᤐᤠᤀᤠᤱ ᤂᤰ ᤂᤰ ᤔᤧᤳᤋᤢᤱ॥ ᤀᤠᤀᤡᤰᤗᤠ᤺ᤴ ᤂᤧᤵᤛᤢᤀᤠᤱ ᤗᤠᤶᤎᤣ᤺ᤵᤐᤧᤴ ᤜᤴᤏᤠ᤹ ᤐᤡᤀᤠᤏᤧ ᤑᤠ᤹ᤃᤪ. ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤜᤡᤶᤛᤡᤃᤠᤱ ᤗᤠ᤺ᤳᤋᤠᤀᤠᤱ ᤂᤧᤴᤏᤢ ᤛᤥᤖᤡᤰ ᤆᤠ ᤆᤠᤛᤢᤃᤧ᤹ᤖᤥ॥ 21 ᤏᤛᤠ᤺ᤴᤏᤥ ᤁᤧᤏᤠ᤺ᤶᤒᤠᤴ ᤐᤠᤏᤢᤍᤡᤱ ᤀᤠᤶᤒᤠᤏᤢ ᤁᤢᤜᤠᤱᤕᤢᤰᤏᤠᤀᤥ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ ᤏᤠ᤺ᤴᤍᤢᤱᤅᤠᤱ ᤕᤢᤱᤔᤠ ᤂᤥ᤺ᤛᤢᤱᤒᤠ ᤁᤢᤀᤡᤛᤡ᤺ᤰ ᤀᤡᤱᤃᤠ᤹ᤏᤢ ᤀᤠᤜᤠᤱᤕᤢᤰᤏᤠᤀᤥ ᤕᤢᤱᤔᤠ ᤕᤢᤰ ᤐᤡᤖᤢᤱᤗᤥ॥ 22 ᤛᤣᤛᤣᤔᤠᤱᤅᤡᤸᤗᤧ ᤛᤣᤛᤣᤜᤢᤵᤗᤰᤜᤠ᤹ ᤔᤧᤳᤋᤢᤛᤡᤒᤠ ᤐᤠ᤺ᤴᤏᤡᤴ ᤏᤢ᤺ᤖᤡᤰᤁᤠᤱ ᤂᤧᤵᤛᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤠᤱ ᤁᤢᤛᤡᤱ ᤏᤡ᤺ᤳᤋᤧᤶᤔᤧ᤹ᤀᤥ᥄’ ”