पावलरे़ कोरन्‍थिहाॽ हाक्‍तुसिबा थिक्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
पावलरे़ कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍कोबा सेसेहुप्‍लक्‍को के़वाॽबा नसानिबाहाॽ हाक्‍तुसिबा कन् थिक्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ पावलरे़ कन् ये़क्‌यक्‍को सुनाइङ् इङ्‌भोःसुआङ् सेसेहुप्‍लक्‍किन्‌हेःक्‍तुआङ् वये़॥ खे़न् ये़म्‍मो कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍किन् यरिक् लाजेॽहाॽनु तङ्‌जु के़गप्‍पा ग्रिक्‍हाॽरे़ खुनिॽ ये़क्‌यक् वये़॥ कन् ये़क्‌यक्‍किन् ले़ङ्‌हङ्‌ङो नु साक्‍थिम्‍मो कुमिङ् के़से़बा चोगे़, हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो के़वाॽबा मनाहाॽरे़ खुनिॽ फे़न् याःम्‍बक्‍हाॽ नु नाना परिक्‍ले़न् साम्‌योहाॽ काक् पिसाङ् इङे़आङ् वये़रो॥
कोरन्‍थिबा सेसेहुप्‍लक्‍पा के़साक्‍पा पाःन्‍हाॽओ खे़माॽ, ताप्‍फे़ःम्‍बा ये़प्‍ले़क्‍हाॽ, याम्‍बोःप्‍मा नु मेःक्‍खिम्‍ले़ पाःन्‍हाॽ, खासिङ्‌ले़ पाःन्‍हाॽ, सेसेहुप्‍लक्‍पा थिम्, सेसेमाङ्‌पर्धाःम् नु सिःमाआङ् याम्‍मो हिङ्‌मारे़ पाःन्‍हाॽ वये़रो॥ पावलरे़ कन् पाःन्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ यरिक् इःत्‍छिङ्‌साम् नु ने़हिनिङ्‌वाॽ कत्तुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नुःरिक्‍काङ् पोधक्‍तुसिरो॥
थिक्-सुम् (१३) नाःत्‍लाओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽ पिरुसिबा पर्धाःम्‍हाॽओ मिःम्‍जिन् के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ नुःबा चोःक् लॽरिक् साप्‍तुआङ् पत्, हे़क्‍क्‍याङ् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो कन्‌(१३) नाःत्‍लाःन् के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ के़इङ्‌बा चोःक्‍लो॥
थामिङ्
निःसुम् १.१-९
सेसेहुप्‍लक्‍को ये़मे़न्‍दङ् १.१०-४.२१
मे़न्‍छुमाॽ ये़म्‍बित्‍छाॽरे़ काॽइ नु हिम्‍सयङ् ५.१-७.४०
ख्रिस्‍तानिहाॽ नु नावाइत्‍ला सेवा के़मे़प्‍पाहाॽ ८.१-११.१
सेसेहुप्‍लक्‍पा हिङ्‌मन् नु माङ्‌ङो सेवा चोःक्‍मा ११.२-१४.४०
ख्रिस्‍त हे़क्‍क्‍याङ् नसानिबाहाॽ सिःमाआङ् याम्‍मो हिङ्‌मा पाःन् १५.१-५८
यहुदियाबा नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ लागि कुभाॽ याङ् १६.१-४
हिम्‍मोबा पाःन् नु कुनुप्‍मा १६.५-२४
1
पावललाम्‍बा सेवा
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽलाम्‍बा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा पोःङ्‌से़ सेगाङ्‌बा इङ्‌गाॽ पावल नु आनिॽ नुसाॽ सोस्‍थे़नेसलाम्‍बा* सोस्‍थे़नेस–खुने़ॽ कोरन्‍थिओ यहुदिहाॽरे़न् लत्‍छा लाम्‍लोःबा वये़॥ खुने़ॽ पावललाम्‍बा सुनाइङ् खे़प्‍सुआङ् नसाःन्‍निबा पोःक्‍खे़आङ् वये़॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिङ् कोरन्‍थि* कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍किन् ग्रिस लाजेॽओबा लत्‍छा के़ये़क्‍पा ये़क्‌यक् ने़स्‍से़॥ पावलरे़ कन् ये़क्‌यक्‍को तगिआङ् सुनाइङ् तारुआङ् वये़॥ ये़क्‌यक्‍को के़ने़बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेहुप्‍लक्‍कोबा सेसे कुमनाहाॽ हाक्‍कासिगे़रो॥ खुने़ॽ ख्रिस्‍त ये़सुलाम् के़रे़क् पिसाङ् आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमिङ् के़लोःङ्‌बाहाॽ सेसे चोगुसिबा हे़क्‍केए खिनिॽ सेसे के़जोगिबारो॥ ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग खे़ङ्‌हाॽरे़न् नु आनिॽ दाङ्‌बारो॥
आनिॽ पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ्‌ङिन् खिनिॽ के़बिरिर॥
पावलरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुॽ
ख्रिस्‍त ये़सुओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरिबा लुङ्‌गुम्‍मिल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सदादिङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् खिनिॽ लागि नोगे़न् पिरुङ्‌लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‍नु सोरिक् खिनिॽग पाःन् पाःप्‍मा मुक्‍साम् नु ने़हिनिङ्‌वाॽ के़गप्‍पा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽरो॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के ख्रिस्‍तरे़ कुयाःम्‍बेओ आनिगे़ पाःत्तुम्‍बे़बा पाःन्‍हाॽ खिनिॽओ से़क्‍खाए कुबुङ् युङ्‌सिङ्‌ङाङ् वाॽरो, खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़म्‍मिन् के़हाङ्‌घुम्‍मिल्‍ले़ चाहाबा के़जोगिबा के़रे़क् याम्‍साम्‍गे़न् पर्धाःम्‍मिन् खिनिॽ के़गत्तुम्‍लो॥ खुने़ॽए कुनुप्‍मो थारिक् नसाःन्‍नो थधप् मे़ल्‍लॽए के़गत्तिॽ, हे़क्‍केःल्‍ले़ आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़ल्‍ले़ कुनुःङ्‌मा युःमा ये़न्‍नो आत्तिल्‍ले़आङ् खिनिॽ पाःन्‍धिक्‍मा के़न्‍छुक्‍तिन्‍लो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन्‍साबा चोःक्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए आबुगे़न् कुस्‍साः ये़सु ख्रिस्‍त आनिॽ दाङ्‌बान्‍नु सेसे तङ्‌जुम्‍मो खिनिॽ के़उःत्तिआङ् के़वयिॽरो॥
सेसेहुप्‍लक्‍को ये़मे़न्‍दङ्
10 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ लुम्‍मो से़म्‍मा मे़बोःङ्‌ने़न्‍ल कर तङे़म्‍मे़ॽआङ् वये़म्‍मे़ॽ फाॽआङ् आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमिङ्‌ङो पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खिनिॽ निङ्‌वाॽ नु निङ्‌वाॽ इःप्‍माओआङ् थिक्‍हुप् पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ॥ 11 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, खिनिॽ लुम्‍मो खे़माॽ पोगे़आङ् वाॽ फाॽआङ् क्‍लोएरे़ कुहिम्‍सयङ्‌ङोबा कुभारे़ इङ्‌गाॽ मे़जे़क्‍ताङ्‌ङाङ् वाॽरो॥ 12 आल्‍ल इङ्‌गाॽ आबाःप्‍मा पाःन्‍निन् अक्‍तङ्‌बा वाॽ–खिनिॽ लुम्‍मो कुभारे़ पावले़न् इङ्‌गाॽ तिम्‍दुङ्, कुभारे़ अप्‍पोलोसे़न्* अप्‍पोलोसे़न् कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को सुनाइङ् के़से़बा वये़ (सेःक्‌युक्‍मिबा १८.२४–२८, १९.१)॥ तिम्‍दुङ्, वेॽइल्‍ले़ पत्रुसे़न्* पत्रुस–अरामिक पाःन्‍दाङ्‌ङो के़फास पोःङ् तिम्‍दुङ्, आल्‍लसाङ् वेॽस्‍माल्‍ले़ ख्रिस्‍ते़न्‌तिम्‍दुङ् लॽरिक् खिनिॽ के़बाःत्तुम्‍मु! 13 थे, ख्रिस्‍ते़न्‌हासिङ्‌ङाङ् वाॽबि? पावले़न् खिनिॽलागि सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् फोःन्‍छिङ्‌ङाङ् वाॽबि? खिनिॽओ आत्तिन्‍हाॽ पावलरे़ कुमिङ्‌ङो बप्‍तिस्‍मा के़बोःक्‍खिआङ् के़वयिॽबे? 14 इङ्‌गाॽ क्रिस्‍पस नु गायसे़न्‍लक् बप्‍तिस्‍मा पिरुङ्‌सिङ् कर वेॽ आत्तिन्‍नाङ् बप्‍तिस्‍मा मे़म्‍बिए वाॽआबाओ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिरुङ्‌लो॥ 15 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खिनिॽ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् पावलरे़ कुमिङ्‌ङो बप्‍तिस्‍मा पोःक्‍खिगे़ लॽरिक् पाःप्‍मा के़ङ्‌घोःसुम्‍मिन्‍लो॥ 16 (ओवा, इङ्‌गाॽ स्‍तिफनसरे़ कुहिम्‍सयङ्‌बाहाॽआङ् बप्‍तिस्‍मा पिरुङ्‌सिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् वेॽहाॽआङ् पिरुङ्‌सिङ्बि मे़ःम्‍बि खे़ङ्‌ग इङ्‌गाॽ आनिङ्‌वाॽ मे़याक्‍ने़न्‍लो॥) 17 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ इङ्‌गाॽ बप्‍तिस्‍मा पिसे़ पाङ्‌घाङ्‌बा मे़ःन्‍लो कर सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ने़ पाङ्‌घाङ्‌बारो॥ खे़न्‍नाङ् मे़न्‍छाम् याप्‍मि सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽओबा पाःन्‍सुत्‍लाहाॽओग मे़ःन्‍लो, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र ख्रिस्‍तरे़ कुसिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङिन् मुक्‍साम् मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌लो॥
ख्रिस्‍ते़न्‌निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम् नु कुसिक्‍कुम् निङ्‌वाॽ
18 सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्‌ङिल्‍ले़न् सुनाइङ्‌ङिङ्‌ग के़मे़क्‍पार के़बेःक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ लागि अदङ् पाःन्‍लो, कर आनिॽ से़न्‍लप् के़घोःबार के़बप्‍पाहाॽरे़ लागिग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍लो॥ 19 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्,
“इङ्‌गाॽ सिक्‍कुम्‍दाङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽइन्‌मे़क्‍खुङ्, हे़क्‍क्‍याङ् चाःप्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ चाःप्‍मान् कुसुम्‍मे़न्‍दम्‍मना चोगुङ्‌लो॥”* यसैया २९.१४
20 सिक्‍कुम्‍दाङ्‌बाहाॽ, साम्‌योथिम्‍साम्‍बाहाॽ नु साम्‍जिक् मुन्‍धुम्‍साबाहाॽ आत्तो मे़वाॽबे? निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा के़रे़क् सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽहाॽ अदङ् कुइसिःक् चोगुआङ् मे़वाॽने़न्बि? 21 आबाङे सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽलाम्‍बा मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ खुने़ॽ कुसिङ्‌मे़न्‍निःत्तुन् फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिक्‍कुम् निङ्‌वाॽओ निङ्‌सेःक् चोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌भोःमनाबा अदङ् पाःन्‍नोलाम्‍बाए नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ ताङ्‌से़ःप्‍मासि निङ्‌वाॽ चोगुरो॥ 22 यहुदिहाॽरे़ निङ्‌वाॽ के़माबा मिक्‍सेःन् ओमे़प्‍मा मे़गोःत्तुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् ग्रिक्‍हाॽरे़ सिक्‍कुम्‍दिङ् निङ्‌वाॽ मे़गोःत्तुॽ, 23 कर आनिगे़ग सिलाम्‍साक्‍मा सिङ्सम्‍दाङ् मे़भोःन्‍दुबा ख्रिस्‍ते़न्‍ने इङ्‌भोःसुम्‍बे़रो॥ खे़ङ्‌ग यहुदिहाॽरे़ लागि आघघबा पाःन् नु थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ लागि अदङ् पाःन्‍लो, 24 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ उःत्तुसिबा ने़प्‍माङ् यहुदि नु ग्रिक सुवाङ्‌हाॽरे़ लागि ख्रिस्‍ते़ङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमुक्‍साम् नु कुसिक्‍कुम् निङ्‌वाॽरो॥ 25 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुअदङ् पाःन्‍निङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मि सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽनुःल्‍ले़आङ् सिक्‍कुम्‍बा चोःक्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़न्‍धुम्‍मनाबा कुबाःन्‍निङ्‌ग मे़न्‍छाम् याप्‍मि थुम्‍मिन्‍नुःल्‍ले़आङ् के़धुम्‍बा चोःक्‍लो॥
26 आमिःम् फुॽनुसाॽ नु ने़ॽनुसाॽसे, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खिनिॽ के़उःत्तिल्‍ले़ आक्‍तङ्‌बा के़जोगि के़लॽबा पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ के़म्‍निःसिल्‍ले़ खिनिॽ यरिक्‍तङ्‌बा सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽसाबा के़होःप्‍तिरो॥ खिनिॽ यरिक्‍तङ्‌बा मुक्‍साम्‍साबा नु के़गप्‍पा हिम्सयङ्‌ङोबा के़होःप्‍तिरो॥ 27 कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो सिक्‍कुम्‍दाङ्‌बा चोगिगे़ॽ के़लॽबाहाॽ सिरिङ् मःमो थामासि फाॽआङ् अदङ् मे़मे़त्तुसिबाहाॽ सेगुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो आनिगे़ के़धुम्‍बा मुक्‍साम्‍दाङ्‌बा लॽरिक् के़इःप्‍पाहाॽ सिरिङ् मःमो थामासि फाॽआङ् मे़न्‍धुम्‍मनाबा मे़मे़त्तुसिबाहाॽ सेगुसिरो॥ 28 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा के़ये़क्‍पासिगे़ लॽरिक् के़इःप्‍पाहाॽ थेनाधेबा चोःक्‍से़ हिलाप्‍फु के़बोःङ्‌बाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् कुमे़ल्‍लुङ् मे़ःन्‍नेबा नु हने़बा मे़मे़त्तुसिबाहाॽ सेगुसिरो॥ 29 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आत्तिन्‍नाङ् आङ्‌दिङ् मे़लॽने़न्‍लरो॥
30 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ए खिनिॽ ख्रिस्‍त ये़सुओ के़वयिॽरो॥ खुने़ॽए आनिॽ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम्‍बा सिक्‍कुम् निङ्‌वाॽ पोःक्‍खे़आङ् वाॽ॥ खुने़ॽए निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा नु सेसे साङ्‌साङ् आजोःक्, हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ लायोलाम् याप्‍मि के़धे़ॽबा पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 31 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ अक्‍खेलॽरिक् साप्‍ते़आङ् पत्, “आत्तिल्‍ले़ यम्‍बा पाःन् पाःत्तुॽ, खे़ल्‍ले़ यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुबा याःम्‍बक्‍कोरक् यम्‍बा पाःन् पाःत्तुररो॥”* यर्मिया ९.२४

*1:1 सोस्‍थे़नेस–खुने़ॽ कोरन्‍थिओ यहुदिहाॽरे़न् लत्‍छा लाम्‍लोःबा वये़॥ खुने़ॽ पावललाम्‍बा सुनाइङ् खे़प्‍सुआङ् नसाःन्‍निबा पोःक्‍खे़आङ् वये़॥

*1:2 कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍किन् ग्रिस लाजेॽओबा लत्‍छा के़ये़क्‍पा ये़क्‌यक् ने़स्‍से़॥ पावलरे़ कन् ये़क्‌यक्‍को तगिआङ् सुनाइङ् तारुआङ् वये़॥

*1:12 अप्‍पोलोसे़न् कोरन्‍थि ये़क्‌यक्‍को सुनाइङ् के़से़बा वये़ (सेःक्‌युक्‍मिबा १८.२४–२८, १९.१)॥

*1:12 पत्रुस–अरामिक पाःन्‍दाङ्‌ङो के़फास पोःङ्

*1:19 यसैया २९.१४

*1:31 यर्मिया ९.२४