हिब्रुहाॽरे़ लागि सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् आत्तिन् सेसेहुप्‍लक्‍ले़ लागिआङ्‌साप्‍ते़बा मे़ःन्, कर कुभा नसानिबा लक्‍हाॽरे़ लागि साप्‍ते़बारो॥ नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ साॽरिक् निङ्‌घुम्‍मिन् पोःरे़र पत्‍छे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नसानिबाहाॽरे़ ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌मे़जोगुबा खुनिॽ नसाःन्‍निन् मे़ले़रु मे़देःसुबि फाॽआङ् किःमान् वये़॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् नसानिबाहाॽ हाङ्‌हाङ् नु आःन्‍छिङ्‌मा पिमासि हे़क्‍क्‍याङ् ये़सुःन्‍ने आले़क्‍खा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़न् निःगे़धाःप्‍पा निस्‍सेबा कुबि कुइत्‍छाप्‍लो फाॽआङ् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍ते़बारो॥ कन् पाःन्‍निन् निःन्‍धो चोःक्‍मारे़ लागि सक्‍इङ्‌घङ् के़साप्‍पाल्‍ले़ कन् सुम्‍सि के़ये़क्‍पा पाःन्‍हाॽ चे़क्‍खुर साप्‍तुरो–
(क) ये़सुःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़न् मे़न्‍नुप्‍मनाबा आबुगे़न् कुस्‍साःरो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ काक् इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽ थरुआङ् पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् ते़न्‍दिङ् चोःक्‍मा हुॽसिङ्‌लो॥ ये़सुःन् निङ्‌वाॽफुसाः वये़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ काक् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽ, माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ हे़क्‍क्‍याङ् मोसाःन्‍नुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा चोःक्‍लो॥
(ख) निङ्‌वाॽफुसाः ये़सुःङ्‌ग मे़न्‍नुप्‍मनाबा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बारो, हे़क्‍क्‍याङ् तगिबा माङ्‌हुप्‍पोबा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बाहाॽनुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा चोःक्‍लो॥
(ग) आनिॽ मानिङ्‌वाॽफुसाम्‍बा ये़सुरे़ नसानिबा आत्तिन्‍छाङ् लायोलाम्‌, किःमालाम्‌हे़क्‍क्‍याङ् सिःमे़न्‍लाम्‍बा ताङ्‌से़ःप्‍तुॽरो॥ कन् पाःन्‍निङ्‌ग यहुदि साम्‌योथिम् नु थक्‍सा सिदुङ्‌जभा चोःक्‍मा थिम्‍लाम्‍बा तगिसा ओसेःन्‍दाङ् पोःक्‍खे़ चुरे़आङ् वये़रो॥
नाःत्‍ला थिक्-थिक्‍को (११) सक्‍इङ्‌घङ् के़साप्‍पाल्‍ले़ हे़न्‍निःप्‍पाहाॽ इस्राइलि साप्‍मुन्‍धुम्‍मोबा के़इङ्‌बा नसाःन्‍साबा मनाहाॽरे़ कुबि पिरुसिर नसाःन्‍लाम्‍मे हिङ्‌मा पोःङ् लॽरिक् पेलि फाक्‍तुसिरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् नाःत्‍ला थिक्-ने़त्तो (१२) सक्‍इङ्‌घङ् के़साप्‍पाल्‍ले़ ये़सुःन् ओमे़त्तुम्, कुनुप्‍मो थारिक् नसाःन्‍नो के़धुम्‍बा पोःक्‍खि हे़क्‍क्‍याङ् आक्‍खे़न् इनोगे़न् तुक्‍खे नु निङ्‌घुम् तासाङ् नसाःन्‍नो लिङ्‌बित्ताङ् वाॽमा पोःङ् फाॽआङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्तुसिॽरो॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् सुजा नु साम्‍दिङ्‌गे़न् पाःन्‍सुत्‍लाहाॽनु नुप्‍लो॥
थामिङ्‌
निःसुम्‌–ख्रिस्‍ते़न्‌निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़क्‍खाबा कुनाइबेःक् १.१-३
ख्रिस्‍ते़न्‌माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनुःल्‍ले़आङ् पयम् यम्‍बा चोःक् १.४-२.१८
मोसाःन् नु यहोसुःन्‍नुःल्‍ले़आङ् ख्रिस्‍ते़न्‌पयम् यम्‍बा चोःक् ३.१-४.१३
ख्रिस्‍ते़न्‌के़रे़क्‍नुःल्‍ले़ पयम् यम्‍बा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा चोःक् ४.१४-७.२८
ख्रिस्‍तरे़ चोगुबा माङ्‌हे़क्‍किन्‌पयम् यम्‍बा चोःक् ८.१-९.२२
ख्रिस्‍ते़न्‌सिदुङ्‌जभा पोःक्‍खे़बान् पयम् यम्‍बा चोःक् ९.२३-१०.३९
नसाःन्‍निन् काक्‍नुःल्‍ले़आङ् के़ये़क्‍पा चोःक् ११.१-१२.२९
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ ताःमा पिमा १३.१-१९
कुनुप्‍मा तुवा नु पाःन्‍जाक्‍हाॽ १३.२०-२५
1
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आबुगे़न् कुस्‍साःलाम् पाःत्
उन्‍छेःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पाहाॽलाम्‍बा आनिॽ सुधे़बा ताक्‍थे़बाहाॽनु यरिक्‍ले़ङ् परिक् परिक्‍लाम्‍बा पारे़रो॥ कर आल्‍ल कन् कुनुप्‍मा ये़न्‍हाॽओग खुने़ॽ आबाङे आबुगे़न् कुस्‍साःलाम्‍बा आनिॽनु पारे़आङ् वाॽरो॥ आबुगे़न् कुस्‍साःङ्‌ग खुने़ॽ काक् पाःन्‍नो लक् के़घोःबा चोगुआङ् खुने़ॽलाम्‍बाए काक् नावागे़न् चइःत्तिन्‍नाङ् ने़स्‍सुरो॥ कन् आबुगे़न् कुस्‍साःल्‍लो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् ले़क्‍लो हे़क्‍क्‍याङ् आबुगे़न् कुस्‍साःन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसुत्‍नाःल्‍ले़ कुइत्‍छाप्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽए मुक्‍साम्‍गे़न् कुबाःन्‍जाक्‍लाम्‍बा इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा काक् पाःन्‍हाॽ वाॽर याःन्‍दुॽरो॥ खुने़ॽ मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ लायोलाम् सेसेसाङ्‌साङ् पोःङ्‌मा तङ्‌गाम् चोगुआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो मिमिदिङ्‌गे़न् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङ्‌सिङ्‌लो॥
ख्रिस्‍ते़न्‌माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनुःल्‍ले़आङ् पयम् यम्‍बा चोःक्
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबुगे़न् कुस्‍साःन् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽनुःल्‍ले़आङ् पयम् यम्‍बा चोगुआङ् वाॽ॥ हे़क्‍केलॽरिक्‍के निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌ङिन्‍नुःल्‍ले़आङ् यम्‍बा मिङ् खुने़ॽ पिरुआङ् वाॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आप्‍फाल्‍ले़आङ् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ अक्‍खेलॽरिक् मे़मे़त्तुन्‍छिन्,
“खे़ने़ॽग इङ्‌गाॽ आबुगे़न् आस्‍साःने़ फाॽआङ् इङ्‌भोःसुङ्‌लो, आइन् इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽ पानुदिङ् के़म्‍बा पोःक्‍खाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥”* निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् २.७
याम्‍मो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ अक्‍खे पाःत्तु,
“इङ्‌गाॽग खुने़ॽ पानुदिङ् कुम्‍बा पोःङ्‌ङारो, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ आबुगे़न् आस्‍साः पोःङ्‌लो॥”* २ सामुए़ल ७.१४, १ साप्‍मुन्‍धुम् १७.१३
हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुसाःन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो तारुल्‍ले़ खुने़ॽ अक्‍खे पाःत्तुॽ,
“निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् कुमाङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुने़ॽ सेवा मे़जोगुररो॥”* साम्‌योथिम्‌इङ्‌जाःङ् ३२.४३
हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बेओ अक्‍खे पाःत्तुॽ,
“इङ्‌गाॽग आमाङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ सुरित् केजङ् चोगुङ्‌सिङ्, हे़क्‍क्‍याङ् आसेवारोबाहाॽ मिराःक् चोगुङ्‌सिङ्‌लो॥”* निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् १०४.४
कर खुने़ॽ आबुगे़न् कुस्‍साःल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ अक्‍खे पाःत्तु, “निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङे, खे़ने़ॽ के़हाङ्‌जुम्‍मिङ्‌ग सदादिङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ के़हाङ्‌तक्‍काःत्तिल्‍ले़ग के़मनाहाॽओ साम्‌योनिमान्‍नु हाङ् के़जोगुॽरो॥ खे़ने़ॽ साम्‌योनिमान् मिःम्‍जि के़मे़त्तु हे़क्‍क्‍याङ् ताप्‍फे़ःम्‍बान् के़जिःत्तुआङ् वाॽ॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ग सःत्ते़आङ् निःङ्‌गेःल्‍ले़ माङ्‌थुक्‍मा के़बिरे़आङ् के़न्‍जुम्‍हाॽनुःल्‍ले़आङ् थाःङ् के़युक्‍खे़रो॥”* निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् ४५.६-७
10 खुने़ॽ याम्‍मो पाःत्तुॽ,
“यहवे दाङ्‌बे, तोलिङ्‌सोमुओ खे़ने़ॽग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍माल्‍ले़न् ने़म्‍भोगे़न् पाङ्‌यक् के़ने़स्‍सु हे़क्‍क्‍याङ् तरःङ्‌दिङ्‌ताङ्‌साक्‍किन् के़हुक्‍किल्‍ले़ के़जोगुरो॥ 11 खे़ङ्‌हाॽ मे़मे़क् मे़बेःक् कर खे़ने़ॽ सदादिङ् के़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽग चाङ्‌देःत् कुइसिःक् मे़यःत् मे़दे़ःङ् मे़बेःक्‍लो॥ 12 खे़ने़ॽ लगेःत्तिन्‌कुइसिःक् खे़ङ्‌हाॽ के़भाक्‍तुसिरो हे़क्‍क्‍याङ् कुद्रे़ःक् चाङ्‌देःत् कुइसिःक्‍के खे़ङ्‌हाॽ लाप्‍के़भुसुसिरो॥ कर खे़ने़ॽग आप्‍फाल्‍ले़आङ् के़न्‍ले़क्‍सिङ्‌ङिन् हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ सदादिङ् कुहिङ्‌वे़त् के़वाॽरो॥”* निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् १०२.२५-२७
13 निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आबुगे़न् कुस्‍साःन् कुइसिःक् आत्तिन् माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽआङ् अक्‍खेलॽरिक् मे़मे़त्तुन्‍छिन्‍लो,
“खे़ने़ॽ के़निङ्‌मिहाॽ के़युक्‍को मे़न्‍दाःत्‍छिङ्‌ङे थारिक् आजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् युङे़ॽओ॥”* निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् ११०.१
14 कर माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ से़न्‍लप् पिरुसिबाहाॽरे़ खुनिॽ लागि माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा साम्‍सिरक्‍लो॥

*1:5 निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् २.७

*1:5 २ सामुए़ल ७.१४, १ साप्‍मुन्‍धुम् १७.१३

*1:6 साम्‌योथिम्‌इङ्‌जाःङ् ३२.४३

*1:7 निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् १०४.४

*1:9 निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् ४५.६-७

*1:12 निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् १०२.२५-२७

*1:13 निङ्‌वाॽफुसाम्‍लो सुम् ११०.१