पावलरे़ फिलेमोने़न् हाक्‍तुबा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
फिलेमोने़न् कुइङ्‌गे़से़बा नसानिबा वये़ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽग कलस्‍सि ये़क्‌यक्‍पा नसानिबा वये़बिला॥ ओने़सिमसे़न् कुसेवारोबा वये़, हे़क्‍क्‍याङ् कुन्‍दाङ्‌बाल्‍ले़ कुहिम्‍मोलाम् खे़त्‍छिङ् पेआङ् रोम ये़क्‌यक्‍को के़रे़॥ खे़प्‍मो खुने़ॽ सेःक्‌युक्‍मिबा पावले़न् तुमुआङ् वये़रो॥ खे़न् ये़म्‍मो पावले़न् कुनसाःन्‍निल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍पा थ्‍ये़आङ् यागे़॥ पावलरे़ए ओने़सिमसे़न् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तओ तारुआङ् वये़रो॥ कन्‌सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो पावलरे़ फिलेमोने़न् के़सेवारोबा ओने़सिमसे़न् खे़ने़ॽओए पाङ्‌घुङ्‌ल पत्तारो, खे़ल्‍ले़ याःम्‍बक् फेःन्‍दुआङ् वाॽने़ फाॽग्र ले़प्‍मि पिरे़ॽओ हे़क्‍क्‍याङ् सेवारोबा हे़क्‍के मे़ःन्, कर नसानिबा हे़क्‍के लाङ्‌दाःक्‍ते़ॽओ लॽरिक् पेलि फाक्‍तुरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् नु सेवा १-३
पावलरे़ फिलेमोनरे़ कुनारा फोःसुबा ४-७
ओने़सिमसरे़ लागि पेलि ८-२२
कुनुप्‍मा सेवा २३-२५
1
पावलरे़ कुसेवा
1-2 आन्‍छिगे़ मिःम् चुम् नु सोसोरिक् माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा फिलेमोन,* फिलेमोन–खुने़ॽ कलस्‍से ये़क्‌यक्‍को के़युङ्‌बा लत्‍छा नसानिबा वये़॥ आनिॽ नसानिमा नुसाॽ अप्‍फिया, आन्‍छिगे़नु माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा* आन्‍छिगे़नु माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “सोसोरिक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा थक्‍सुबा” पोःङ्॥ अर्खिपस हे़क्‍क्‍याङ् के़हिम्‍मो के़जुम्‍बा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा मनासे, ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुयाःम्‍बेओ सुनाइङ् से़ःसुङ्‌ङिल्‍ले़ पुङ्‌लाधाबा के़बोःङ्‌बा इङ्‌गाॽ पावल नु आनिॽ नुसाॽ तिमोथिरे़ कन्‌सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍कासिगे़रो॥
आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ हे़क्‍क्‍याङ् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ् खिनिॽ के़बिरिर॥
फिलेमोनरे़ लागि पावलरे़ चोगुबा तुवा
आन्‍साॽ फिलेमोन्‍ने, खे़ने़ॽ के़लागि तुवा चोःक्‍काल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सेवा चोगुङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सदादिङ् नोगे़न् पिरुङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌के़जोगुबा के़धुम्‍बा नसाःन्‍निल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़रे़क् सेसे कुमनाहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुसिबा पाःन्‍हाॽ इङ्‌गाॽ खे़प्‍सुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ खे़ने़ॽ के़नसाःन्‍निन् वेॽहाॽ के़जे़क्‍तुसिल्‍ले़ ख्रिस्‍तरे़ आबिरे़बा काक् मुॽइसाम्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् कुसिङ् निःप्‍मा के़सुक्‍तुर फाॽआङ् तुवा चोःक्‍कारो॥ आन्‍साॽए, खे़ने़ॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुसिबाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ साॽरिक् सःत्ताङ् हे़क्‍क्‍याङ् आःन्‍छिङ्‌मा खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ काक् सेसे कुमनाहाॽ हाङ्‌हाङ् के़जोगुसिआङ् के़वाॽरो॥
ओने़सिमसरे़ कुलागि पावलरे़ कुबेलि
हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ ख्रिस्‍तओ के़वाॽबा आयुक्‍लाम् खे़ने़ॽ थे़मा चोःक्‍मा पोःङ् फाॽआङ् इङ्‌जाःङ् पिमा सुक्‍ने़साङ्, इङ्‌गाॽ खदाक्‍मि पावल, आल्‍लो ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुबुङ्‌लाथाबा के़बोःङ्‌बाल्‍ले़, आनिॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌माल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽ पेलि फाक्‍ने़ॽरो॥ 10 ओने़सिमसे़न् लुङ्‌माॽ तुक्‍ते़ॽओ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽ पेलि फाक्‍ने़ॽरो॥ खुने़ॽग पुङ्‌लाहिम्‍मो यागाङ्‌ङिल्‍ले़ए ख्रिस्‍तओबा नसाःन्‍नो तारुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आस्‍साः कुइसिःक् पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ 11 उन्‍छोःन् ओने़सिमसे़ङ्‌ग* ओने़सिमस–कन्‌मिङ्‌फाॽइन् “याःम्‍बक् के़बिबा” पोःङ्॥ खे़ने़ॽ के़लागि थेआङ् याःम्‍बक् मे़म्‍बिमनाबा वये़, कर आल्‍लग आन्‍छिॽ ने़प्‍माङ्‌ले़ लागि याःम्‍बक् के़बिबा पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥
12 इङ्‌गाॽ खे़न् साॽरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍तुङ्‌बा मनाःन् खे़ने़ॽओ याङ्‌ना पाङ्‌घुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 13 से़क्‍खाःल्‍ले़ खुने़ॽग इङ्‌गाॽ कप्‍मा आसिराॽ थाङे़आङ् वये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ सुनाइङ् से़ःसुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍पा थ्‍याङ्‌ङाङ् याक्‍काल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़ले़क्‌वा खुने़ॽ फाॽमा सुक्‍ताङ्‌बारो॥ 14 कर खे़ने़ॽ के़जोगुबा नुःबा याःम्‍बक्‍किन् साक्‍के़ल्‍ले़क्‍काङ् मे़ःन्, कर आबाङे के़निङ्‌वाॽलाम्‍बा पोःङ्‌ल फाॽआङ् खे़ने़ॽ कन् पाःन्‍नो के़निङ्‌वाॽ मे़ःन्‍ने इङ्‌गाॽ थेआङ् चोःक्‍मा आनिङ्‌वाॽ होःप्‍लो॥ 15 खुने़ॽग सदादिङ्‌ले़ लागि खे़ने़ॽओ याम्‍मो नुःङ्‌मा ताःमा फाॽआङ्‌ने़ सप्‍फारे़ लागि खे़ने़ॽनु से़न्‍दे़बारे़त्‍छ! 16 आल्‍ल खुने़ॽग योःक्‍पा हे़क्‍के मे़ःन्‍लो, कर खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् आनिॽ नसानिबा नुसाॽ पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥ खुने़ॽग इङ्‌गाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुङ्‌बान्‍नुःल्‍ले़आङ् खे़ने़ॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍को नु दाङ्‌बाओ साॽरिक् लुङ्‌माॽ के़दुक्‍तुबा नुसाॽ पोःक्‍खे़आङ् वाॽरो॥
17 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽ आबाङे के़न्‍जुम् के़इःत्ताने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽओ ताआल्‍ले़ लाङ्‌दाःक्‍मा के़बिआबा कुइसिःक्‍के खुने़ॽआङ् लाङ्‌दाःक्‍मा पिरे़ॽओ॥ 18 खे़ल्‍ले़ पाःन् फेःन्‍दु के़बिरे़आङ् वाॽ इग्र खे़ने़ॽ के़सिङ्‌नाःत् हुङ्‌मा कत्तुॽने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ आमिङ्‌ङो साप्‍ते़ युक्‍खे़ॽओ॥ 19 इङ्‌गाॽ पावलरे़ हुङुङ् पिने़ फाॽआङ्‌आप्‍फेःक् आहुक्‍किल्‍ले़ कन् साप्‍तुङ्‌ल पत्तारो॥ खे़ने़ॽ आबाङेआङ् ख्रिस्‍तओ कुसङ् हिङ्‌मन् इङ्‌गाॽलाम्‍बा के़घोःसु के़लॽबान् निङ्‌वाॽ मे़भेःत्‍छे़न्‍ने़ॽओ॥
20 आन्‍साॽए, दाङ्‌बाओ खुने़ॽ लाङ्‌दाःक्‍ताङ् पिराङ्‌ङे़ॽ, हे़क्‍केलॽरिक् ख्रिस्‍तओ इङ्‌गाॽ हाङ्‌हाङ् मे़त्ताङ्‌ङे़ॽओ॥ 21 इङ्‌गाॽ साप्‍तुङ्‌ल पत्ताल्‍ले़सा पेलि फाक्‍ने़बान् निस्‍से के़जोगुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न्‍नुःल्‍ले़आङ् यरिक् के़जोगुॽ फाॽआङ् निःसुङ्‌लो॥
22 हे़क्‍क्‍याङ् लत्‍छा पाःन् वाॽ–इङ्‌गाॽ आयुङ्‌मारे़ लागि याक्‍फाधिक् यारिप् चोगाङ् पिराङ्‌ङे़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ के़जोगुबा तुवाःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽओ नुःङ्‌ङा ताआबि के़लॽबा निङ्‌साङ् चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥
कुनुप्‍मा सेवा
23 ख्रिस्‍त ये़सुओ इङ्‌गाॽनु पुङ्‌लाहिम्‍मो साक्‍पा के़धाःबा इपाफ्रासरे़ खे़ने़ॽ सेवा के़हाक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ 24 हे़क्‍केलॽरिक्‍के इङ्‌गाॽनु सोसोरिक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा मर्कुस, अरिस्‍तार्खस, देमास नु लुकारे़आङ् सेवा के़म्‍हाक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ 25 दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खे़ने़ॽनु वाॽररो॥

*1:1-2 फिलेमोन–खुने़ॽ कलस्‍से ये़क्‌यक्‍को के़युङ्‌बा लत्‍छा नसानिबा वये़॥

*1:1-2 आन्‍छिगे़नु माङ्‌सेवा के़जोःक्‍पा–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “सोसोरिक् याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा थक्‍सुबा” पोःङ्॥

*1:11 ओने़सिमस–कन्‌मिङ्‌फाॽइन् “याःम्‍बक् के़बिबा” पोःङ्॥