युहुन्‍नारे़ निःसुबा सुफो
निःसुम्
सेःक्‌युक्‍मिबा युहुन्‍नाःल्‍ले़ कन् सुफोःन् खोःसुबा ये़म्‍मो खुने़ॽ नु वेॽ नसानिबाहाॽ साॽरिक् के़साक्‍पा निङ्‌घुम् नु इनोगे़न् तुक्‍खेओ मे़वये़, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् मे़जोगुआङ् खुने़ॽ दाङ्‌बा लॽरिक् ते़न्‍दिङ् मे़जोगुआङ् वये़रो॥ युहुन्‍नाःल्‍ले़ कुसक्‍इङ्‌घङ् के़निःप्‍पाहाॽ निङ्‌साङ् नु आःन्‍छिङ्‌मा पिमासि हे़क्‍क्‍याङ् इनोगे़न् तुक्‍खे नु निङ्‌घुम् ताआङ्, सिःमा पोःङ्‌साङ्, आबाङे नसाःन्‍नो मे़म्‍मुन्‍ने वाॽमा पोःङ् लॽरिक् पेलि फाक्‍तुसिरो॥
यरिक्‍तङ्‌बा कन् सक्‍इङ्‌घङ् लक्‍हाॽरे़न् ओसेःन्‍दाङ् नु सुफोहाॽग मिक्‍सेःन् नु इबुहाॽओ पत्‍लो॥ अक्‍तङ्‌बा मिक्‍सेःन्‍हाॽग खे़न् ये़म्‍मोबा नसानिबाहाॽरे़ कुसिङ्‌निःप्‍मा उसुरु चोगे़साङ् वेॽहाॽरे़ग कुसिङ्‌निःप्‍मा साक्‍लो॥ यरिक् मनाहाॽरे़ कन् साप्‍पन्‍निन्‌वेॽ वेॽ परिक्‍ले़ कुबे मे़हन्‍दुसाङ् के़ये़क्‍पा कुबेःङ्‌ग हाबा कन्‍लो–दाङ्‌बा ख्रिस्‍तलाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माफे़न्‍साम्‍मिन् नु वेॽ के़रे़क् कुनिङ्‌मिहाॽ नाःन्‍दुसिआङ् सदादिङ्‌ले़ लागि खुम्‍दिङ् खोःमा ते़न्‍नो याक्‍तुसिरो॥ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो निङ्‌घुम् पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् कुसङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ् नु कुसङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मान् हाङ्‌से़म् कुइसिःक् खुने़ॽ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽ हाङ्‌वा मुॽइ पिरुसिरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् १.१-८
कुहेःक्‍सिङ्‌मोबा सुफो १.९-२०
नुसि सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ लागि सक्‍इङ्‌घङ्‌हाॽ २.१-३.२२
नुसि एःप्‍साप् के़बप्‍पा साप्‍कित्तिन् ४.१-८.१
नुसि थुत्‍थुरिःप्‍पाहाॽ ८.२-११.१९
हन्‍देगेःक्‍गे़न् वासेरिःन् नु ने़त्‍छि थक्‍साहाॽ १२.१-१३.१८
परिक्‍परिक्‍पा सुफोहाॽ १४.१-१५.८
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिक्‍किल्‍ले़न् नुसि खोर्याहाॽ १६.१-२१
बे़बिलोन ये़क्‌यक्‍किन् मे़गे़बा, हे़क्‍क्‍याङ् थक्‍साःन्, इङ्‌ले़क्‍पा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पे़न्‌नु माफे़न्‍साम्‍मिन् हारि त्‍ये़बा १७.१-२०.१०
कुनुप्‍मा खासे़न् २०.११-१५
कुसङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्, कुसङ् इक्‍सा खाम्‍बेःक्, कुसङ् यरुसले़म २१.१-२२.५
कुनुप्‍मा–ख्रिस्‍ते़न्‌हाराए युःॽ २२.६-२१
1
युहुन्‍नारे़ कुबाःप्‍मा पाःन्‌
कन् साप्‍पन्‍नो ये़सु ख्रिस्‍तरे़ ओसेःन्‍दाङ् चोगुबा पाःन्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ पत्‍लो॥ खे़न् ओसेःन्‍दाङ्‌ङिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ आल्‍ल हाराए के़बोःङ्‌बा पाःन्‍हाॽ निङ्‌वाॽफु सेवारोबाहाॽ ओसेःन्‍धाक्‍मासि फाॽआङ् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌पिरुरो॥ कन् पाःन्‍हाॽ कुसेवारोबा युहुन्‍नाःल्‍ले़ कुसिङ् निःत्तुर फाॽआङ् ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुमाङ्‌लाइङ्‌बान्* माङ्‌लाइङ्‌बा–निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़न्‍छाम्‌याप्‍मि मे़न्‍जोःक्‍के वये़ल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो खुने़ॽ कुसेवा के़जोःक्‍पा माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ चोगुसिआङ् वये़॥ पाङ्‌घुरो॥ युहुन्‍नारे़ग खुने़ॽ खे़प्‍सुबा निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् नु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ खुने़ॽ ओसेःन्‍धाक्‍तुबा काक् से़क्‍खा पाःन्‍हाॽ पाःत्तुॽरो॥ कप्‍मो के़बप्‍पा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़निःप्‍पे़न्‌मुॽइसाबारो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् के़घे़म्‍बाहाॽ नु खे़प्‍मो के़बप्‍पा पाःन्‍हाॽ के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽग मुॽइसाबासिरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आल्‍ल कन् काक् पाःन्‍हाॽ पोःङ्‌मा ये़म् निःत्ताङ्‌ङे वाॽरो॥
युहुनाःल्‍ले़ नुसि सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ सेवा हाक्‍तुसिॽ
4-5 इङ्‌गाॽ युहुन्‍नाःल्‍ले़ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् एसिया ते़ङ्‌गप्‍पो के़ने़बा नुसि सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ हाक्‍निङ्‌लो॥ आल्‍लो के़वाॽबा, उनाहुरिओआङ् वये़ हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दिआङ् के़दाःबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌लाम् नु कुहाङ्‌युक्‍ना तगाङ्‌बा नुसि साम्‍हाॽलाम्, हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन् चोःक्‍मा सुक्‍के़दे़प्‍पा पाःन् के़बाःप्‍पा, के़सिःबाओलाम् याम्‍मो के़हिङ्‌बाहाॽओ थिक्‍सिगेःक्‍पा नु इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा हाङ्‌हाॽ सम्‍दाङ् हाङ् के़जोःक्‍पा ये़सु ख्रिस्‍तलाम् लुङ्‌गुम् नु सनारुङ् हाराॽ खिनिॽओ वाॽररो॥
खुने़ॽग आनिॽ लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़आङ् आनिॽ लायोलाम् कुमाक्‍खिॽइल्‍ले़ से़न्‍लप् आबिरे़आङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽफुमाङ् नु पानुदिङ् कुम्‍बारे़ लत्‍छा कुहाङ्‌जुम्‍मो कुसेवा के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा आजोगे़आङ् आवाॽरो॥ हाराॽ ये़सु ख्रिस्‍तओ मिमिदिङ् नु मुक्‍साम् सदादिङ् सदादिङ् पोःङ्‌लरो! आमे़न्॥
ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽ, खुने़ॽग खाप्‍मिःप्‍पो युःर पत्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् काक् मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिहाॽ नु खुने़ॽ के़धुप्‍पाहाॽरे़आङ् मे़निःसुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा के़रे़क् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽ खुने़ॽ चोगुल्‍ले़ मेरिङ् मे़धक्‍लो॥ हाराॽ अक्‍खेए पोःङ्‌लरो! आमे़न्॥
दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़, अल्‍फा नु ओमेगा* अल्‍फा नु ओमेगा फाॽइन् ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङोबा काक्‍नुःल्‍ले़ तगिबा नु एगाङ्‌बा सक्॥ इङ्‌गाॽएरो, आल्‍लो के़वाॽबा, उनाहुरिओआङ् वयाङ् हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दिआङ् के़दाःबा मुक्‍साम्‍दाङ्‌बाआरो लॽरिक् पाःत्तुॽ॥
मे़न्‍छाम्‍साःन् युहुन्‍नाःल्‍लो ओसेःन्‍दाङ् चोःक्‍सिङ्
इङ्‌गाॽ युहुन्‍नाःन् नसाःन्‍नो खिनिॽ फुॽआरो॥ ख्रिस्‍त ये़सुःन्‌नसाःन् चोःक्‍मे़ल्‍ले़ खुने़ॽ कुहाङ्‌जुम्‍मो के़वाॽबाहाॽरे़ मे़घोःसुबा निङ्‌घुम्‍मिन् खिनिॽनु सोसोरिक् नासि थःत्तुङ्‌ल थरुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् नु ये़सुरे़ पाःत्तुबा नु चोगुबा पाःन्‍हाॽ इङ्‌भन् चोगुङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ पत्‍मोस वागप्‍लाजेॽओ साक्‍पा के़धाःबा मे़जोगाङ्‌मे़देॽराङ्‌ङाङ् वयाङ्॥ 10 दाङ्‌बाल्‍ले़ कुये़न्‍नो सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ थुक्‍ताङ्‌ङाङ् वयाङ्‌ङिल्‍ले़ आएगाङ्‌लाम् थुत्‍थुरिःप्‍पाल्‍ले़ पयम् यम्‍बा कुइक्‍ला हे़क्‍तङ्‌बा इक्‍लाधिक् खे़प्‍सुङ्॥ 11 खे़न् इक्‍लाःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ अक्‍खे मे़त्ताङ्, “खे़ने़ॽ के़निःसुबा पाःन्‍हाॽ साप्‍ते़ॽआङ् एफिसस, इस्‍मर्ना, पर्गामम, थियातिरा, सार्दिस, फिलादेल्‍फिया नु लाओदिकिया ये़क्‌यक्‍हाॽओबा नुसि सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ हाक्‍ते़से़ॽओ॥”
12 इङ्‌गाॽनु के़बाःप्‍पे़न्‌हाःत्‍निबे फाॽआङ् खिरि हिसिङ्‌ङाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़प्‍मो नुसि साम्‍म्‍याङ् सेमियुङ्‌दे़न्‍हाॽ निःसुङ्‌सिङ्॥ 13 खे़ल्‍ले़ कुलुम्‍मो थोलाम्‍बा यो लाङ्‌जक्‍को थारिक् तेःत् के़जाङ्‌बा हे़क्‍क्‍याङ् कुसङ्‌बेॽओ साम्‍म्‍याङ् फयुम् पे़र्घे़क्‌के़हेबा “मे़न्‍छाम्‍साःन्” हे़क्‍तङ्‌बाधिक् निःसुङ्‌लो॥ 14 खे़ल्‍ले़ कुधे़गेःक्‍किन् नाःङ्‌ङिन्‌हे़क्‍के फुत्‍त्रिःङ्‌ग्‍याःप्‍पा नु खिः हे़क्‍के फः लॽरे़रो॥ खुने़ॽ कुमिक्‍किङ्‌ग मि हे़क्‍के के़दिःप्‍पा चोगे़रो॥ 15 खुने़ॽ कुलाङ्‌हाॽग थथनाबान् मिओ ओॽमाल्‍ले़ से़ल्‍ले़ङ्‌से़ल्‍ले़ङ् ओःप्‍पा कुइसिःक्, हे़क्‍क्‍याङ् कुइक्‍लाःङ्‌ग पयम् यम्‍बा वधाःम्‍मिन् सःक्‍पा कुइसिःक् चोगे़रो॥ 16 खुने़ॽ कुजुप्‍साङ् हुक्‍किल्‍ले़ नुसि खेःम्‍सिक्‍हाॽ ते़म्‍सुसिआङ् पत्‍छे़, हे़क्‍क्‍याङ् कुमुराओलाम् ने़प्‍जाङ् ले़प्‍माङ् खागे़सुक्‍पा कुया के़बप्‍पा ताभेःन् लःन्‍दे़आङ् पत्‍छे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुनाराःङ्‌ग ले़न्‍दिक् के़ओःप्‍पा नाम्‍मिन् हे़क्‍के मिक् के़जे़म्‍बा चोगे़रो॥
17 हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ निःसुङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽग सिःमालिङ्‌धोओ के़राङ्‌ङाङ् कुलाङ्‌जक्‍पो हर्गुप्सा चोःन्‍दाङ्‌लो॥ खुने़ॽ कुजुप्‍साङ् हुक्‍किन् आसम्‍दाङ् ने़स्‍सुआङ् अक्‍खे मे़त्ताङ्‌लो, “मे़गिसे़न्‍ने़ॽओ इङ्‌गाॽ तोलिङ्‌सोमु नु कुनुप्‍माआरो॥ 18 कुहिङ्‌वे़त् के़बोःङ्‌बे़ङ्‌ग इङ्‌गाॽएरो॥ इङ्‌गाॽ स्‍याङ्‌ङाङ् वयाङ्, कर ओमे़त्ते़ॽ, इङ्‌गाॽ सदादिङ्‌ले़ लागि याम्‍मो हिङाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सिःमे़न् नु खे़मायङ्‌सङ्‌ङिल्‍ले़न् तिमिक्‍हाॽ इङ्‌गाॽ कत्तुङ्‌लो॥ 19 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आल्‍ल खे़ने़ॽ के़निःसुबा आल्‍लो के़बोःङ्‌बा पाःन्‍हाॽ नु ताःन्‍दि के़बोःङ्‌बा पाःन्‍हाॽ साप्‍ते़ॽओ॥ 20 खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽ आजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् के़निःसुबा नुसि खेःम्‍सिक्‍हाॽ नु नुसि साम्‍म्‍याङ् सेमियुङ्‌दे़न्‍हाॽरे़न् सिबिॽ पाःन्‍हाॽग बा कन्‍लो–नुसि खेःम्‍सिक्‍हाॽ नुसि सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओबा माङ्‌लाइङ्‌बासिरो, हे़क्‍क्‍याङ् नुसि साम्‍म्‍याङ् सेमियुङ्‌दे़न्‍हाॽ नुसि सेसेहुप्‍लक्‍सिरो॥”

*1:1 माङ्‌लाइङ्‌बा–निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मे़न्‍छाम्‌याप्‍मि मे़न्‍जोःक्‍के वये़ल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो खुने़ॽ कुसेवा के़जोःक्‍पा माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽ चोगुसिआङ् वये़॥

*1:8 अल्‍फा नु ओमेगा फाॽइन् ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङोबा काक्‍नुःल्‍ले़ तगिबा नु एगाङ्‌बा सक्॥