2
एफिसस्‍बा सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ कुलागि इङ्‌घङ्
“एफिसस्‍बा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा माङ्‌लाइङ्‌बान् कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍ते़ॽओ॥ कन् इङ्‌घङ्‌हाॽग कुजुप्‍साङ् हुक्‍किल्‍ले़ नुसि खेःम्‍सिक्‍हाॽ के़दे़म्‍बा नु नुसि साम्‍म्‍याङ् सेमियुङ्‌दे़न्‌लुम्‍मोलाम् लाङ्‌गे़घेःक्‍पाल्‍ले़ पाःत्तुबारो–
‘खे़ने़ॽ आक्‍खे़न् साॽरिक् याम्‍बुधिक्‍पा नु नासिके़धःप्‍पा के़जोःक् फाॽआङ् इङ्‌गाॽ निःसुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ ताप्‍फे़ःम्‍बा मनाहाॽ नासि के़न्‍धःत्तुन्‍छिम्‍बान् नु खे़ङ्‌हाॽ सेःक्‌युक्‍मिबा मे़ःन्‍छिसाङ् आनिगे़ सेःक्‌युक्‍मिबासिगे़ के़लॽबाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍किन् के़साॽरुआङ् खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌ले़क्‍पासि फाॽआङ् निङ्‌वाॽ के़घोःसुबान् इङ्‌गाॽ निःसुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ नासि थःप्‍मान् के़गत्तुआङ् इङ्‌गाॽ आलागि तुक्‍खे के़ज्‍ये़बान् नु इङ्‌गाॽ के़ल्‍ले़राङ्‌ङिम्‍बान् निःसुङ्‌लो॥ कर खे़ने़ॽ के़दक्‍ले़ङ्‌वाओ इङ्‌गाॽ लत्‍छा पाःन्‍धिक् पाःप्‍माए पोःङ्–तगि मिःम्‍जि के़मे़त्ताङ्‌बा यारिक् अक्‍खेःल्‍ले़ इङ्‌गाॽ मिःम्‍जि के़म्‍मे़त्तान्‍लो॥ खे़ने़ॽ तगि मिःम्‍जि के़मे़त्ताङ्‌बा मिःम्‍जिलाम् आक्‍खे़म्‍म्‍याक् माःङ्‌घा के़बोःक्‍खे़आङ् के़वाॽ खे़न् पाःन्‍निन् निङ्‌वाॽ इःत्ते़ॽ॥ खे़ने़ॽ लायोलाम् हिन्‍दे़ॽआङ् तगि के़जोगुबा हे़क्‍केए चोगे़ॽओ॥ खे़ने़ॽ के़लायोओनु के़न्‍नुःङ्‌ने़न्‍ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽओ ताआ हे़क्‍क्‍याङ् के़सेमियुङ्‌दे़न्‍निन् कुयुङ्‌दे़न्‍नोलाम् खे़त्तुङ्‌देःसुङ्‌लो॥ कर लत्‍छा नुःबा पाःन्‍धिक् खे़ने़ॽ के़गत्तुॽरो–निकोलाइत्ति मे़प्‍मनाबाहाॽरे़ मे़जोगुबा ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन्‍हाॽ इङ्‌गाॽ चिःत्तुङ्‌बा हे़क्‍के खे़ने़ॽआङ् के़जिःत्तुरो॥
सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ मे़त्तुसिबा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽआङ् कुसिङ्‌निःत्ते़म्‍मे़ॽओ! के़नाःम्‍बान् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसिङ्‌सेॽ इक्‍कोबा मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् के़बिबा सिङ्‌बुङ्‌माल्‍ले़ कुजाॽइन् चामा पिरुङ्‌लो॥’ ”
इस्‍मर्नास्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ कुलागि इङ्‌घङ्
“इस्‍मर्नाबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा माङ्‌लाइङ्‌बान् कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍ते़ॽओ॥ कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् कुहेःक्‍सिङ्‌मा नु कुनुप्‍मा, के़सिःबाआङ् याम्‍मो कुहिङ्‌वे़त् के़बोःङ्‌बाल्‍ले़ पाःत्तुॽरो– ‘के़दुमुबा निङ्‌घुम्‍हाॽ नु के़याङ्‌साॽमान् इङ्‌गाॽ निःसुङ्‌लो, कर से़क्‍खाःल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ खे़ने़ॽ याङ्‌साकुन्‍धेसाबा के़जोःक्‍लो॥ आनिगे़ यहुदिसिगे़ के़लॽबाहाॽरे़ खे़ने़ॽ के़दक्‍ले़ङ्‌वाओ चे़ॽया के़मे़प्‍पे़न्‌इङ्‌गाॽ निःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ खे़ङ्‌हाॽग यहुदिसि मे़ःन्, कर माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुमनासिरो॥ 10 आल्‍ल खे़ने़ॽओ के़दाःबार के़बप्‍पा इनोगे़न् तुक्‍खेहाॽनु मे़गिसे़न्‍ने़ॽओ॥ खे़प्‍से़ॽओ, के़नसाःन्‍निन् हङ्‌साॽमारे़ लागि माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुभा खिनिॽ पुङ्‌लाहिम्‍मो के़धे़क्‍तिॽसाङ् थिबोःङ् ये़न् थारिक्‍लक् इनोगे़न् तुक्‍खे के़ज्‍ये़ॽइरो॥ सिःमालिङ्‌धोओ के़गे़रिसाङ् इङ्‌गाॽ नसाःन् चोःक्‍मा याप्‍मि आल्‍ले़रे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् के़नाःन्‍दुम्‍माङ् के़घोःसुम्‍बा थुम्‍घोःल्‍ले़ लागि मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् पिनिङ्‌लो॥* मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् पिनिङ्‌–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “ने़त्तिगे़न् हिङ्‌मन्‌रे़न् तिचः पिनिङ्॥” 11 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ मे़त्तुसिबा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽआङ् कुसिङ्‌निःत्ते़म्‍मे़ॽओ! के़नाःम्‍बान् निसिगेःक्‍पा सिःमे़ल्‍ले़आङ् थेआङ् मे़प्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥’ ”
पर्गामम्‍बा सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ कुलागि इङ्‌घङ्
12 “पर्गाममस्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा माङ्‌लाइङ्‌बान् कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍ते़ॽओ॥ कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् ने़प्‍जाङ् ले़प्‍माङ् कुया के़बप्‍पा खागे़सुक्‍पा ताभे के़गप्‍पाल्‍ले़ पाःत्तुबारो–
13 ‘खे़ने़ॽ माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ हाङ् चोगुबा ते़न्‍नो के़वाॽ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ निःसुङ्‌लो॥ करसाङ् खे़ने़ॽग चक्‍मे़ल्‍लॽए इङ्‌गाॽ नसाःन् के़जोःक्‍कार के़वाॽ॥ नसाःन्‍साबा आदोःन्‍दि के़बाःप्‍पा एन्‍तिपासे़न् माफे़न्‍साम्‍मिन् के़वाॽबा खिनिॽ ये़क्‌यक्‍को मे़से़रुसाङ् खे़ने़ॽग के़नसाःन्‍निन् के़न्‍ले़रुन्‍लो॥ 14 हे़क्‍केसाङ् खे़ने़ॽ के़दक्‍ले़ङ्‌वाओ कुभा पाःन् पाःप्‍माए पोःङ्‌लो–खिनिॽओ कुभारे़ग माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍पा बालामरे़ कुनिसाम्‍मिन् मे़नाःत्तुआङ् मे़वाॽरो॥ उन्‍छोःन् बालामरे़ग इस्राइलिहाॽ लायोओ मे़धार फाॽआङ् नावाइत्‍लाओ तोःम्‍मनाबा चा चामा नु याम्‍बोःप्‍मा याःम्‍बक् चोःक्‍मा बालाक हाङ्‌ङिन् हुॽरुआङ् वये़रो॥ 15 हे़क्‍केलॽरिक्‍के खिनिॽओ कुभाग निकोलाइत्ति मे़प्‍मनाबाहाॽरे़ खुनिॽ निसाम्‍मिन् के़नाःप्‍पाहाॽ मे़वाॽरो॥ 16 हे़क्‍तङ्‌बा लायोलाम् हिन्‍दे़ॽओ, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽओ हाराए ताआआङ् आमुराओलाम् के़लःम्‍बा ताभेःन्‍नु खे़न् निकोलाइत्तिहाॽरे़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ थङ् चोःक्‍कारो॥ 17 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ मे़त्तुसिबा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽआङ् कुसिङ्‌निःत्ते़म्‍मे़ॽओ! के़नाःम्‍बे़न्‌इङ्‌गाॽ चिङ्‌मनाबा मन्‍नाःन् पिरुङ्‌लो॥* इस्राइलिहाॽ एःक्‍सादे़न्‍नो लाम्‍दिःक्‌मे़जोगे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताङ्‌साक्‍पोलाम् थिक्‌याःन्‍धक् मन्‍ना मे़प्‍मनाबा कुजा थ्‍ये़र याःन्‍दु॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् मिसाक् मे़दाङ्‌घुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदगाङ् साःङ्‌गाहिम्‍मो साम्‍म्‍याङ् खप्‍प्‍याओ मे़याक्‍तुआङ् सेसे सन्‍दुक् सिगाङ् मे़युक्‍खु॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् फःगे़लॽबा लुङ्‌धिक्‍काङ् पिरुङ्‌लो॥ खे़प्‍मो कुसङ् मिङ् साप्‍ते़आङ् पत्‍लो, खे़न् के़घोःबाल्‍ले़रक् कुसिङ् निःत्तुॽरो॥’ ”
थियातियाराबा सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ कुलागि इङ्‌घङ्
18 “थियातिराबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा माङ्‌लाइङ्‌बान् कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍ते़ॽओ॥ कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् कुमिक्‍किन् मि हे़क्‍के के़दिःप्‍पा नु कुलाङ्‌हाॽ थथनाबा हे़क्‍के से़ल्‍ले़ङ् के़ले़क्‍पा निङ्‌वाॽफुसाःल्‍ले़ पाःत्तुबारो– 19 ‘खे़ने़ॽ के़याःम्‍बक्‍किन्‌, के़मिःम्‍जिन्, के़नसाःन्‍निन्, के़माङ्‌सेवाःन् हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ तुक्‍खे के़धःरुबान् इङ्‌गाॽ निःसुङ्, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍लोग खे़ने़ॽ तगिनुःल्‍ले़आङ् यरिक् माङ्‌सेवा याःम्‍बक् के़जोःक् फाॽआङ् निःसुङ्‌लो॥ 20 हे़क्‍केसाङ् खे़ने़ॽ के़दक्‍ले़ङ्‌वाओ इङ्‌गाॽ लत्‍छा पाःन्‍धिक् पाःप्‍माए पोःङ्–खे़ने़ॽग इजेबे़ल मे़प्‍मनामा मे़न्‍छुमाॽइन् नासि के़धःत्तुआङ् के़वाॽरो॥ खे़ल्‍ले़ आबाङे निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़बाःप्‍माआ लॽरिक् मे़त्‍छिङ्‌लो॥ कर इङ्‌गाॽ आसेवारोबाहाॽ याम्‍बोःप्‍मा याःम्‍बक् चोःक्‍मा नु नावाइत्‍लाहाॽओ तोःम्‍मनाबा चाहाॽ चामा हुॽरुसिआङ् इङ्‌ले़क्‍तुसि॥ 21 इङ्‌गाॽ खे़न्‍निन् कुलायोलाम् हिन्‍ल फाॽआङ् ये़म् पिरुङ् कर खे़न् याम्‍बोःप्‍मा कुयाःम्‍बक्‍कोलाम् हिम्‍मा मे़दे़न्‍ने़न्‍लो॥ 22 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् खुम्‍दिङ् पिरुङ् हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽनु चाराम्‍मा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ लायोलाम् मे़न्‍हिन्‍ने़न्‍ने़ फाॽग्र काक् इङ्‌गाॽ यॽ थे़त्तुसिर खुम्‍दिङ् पिरुङ्‌सिङ्‌लो॥ 23 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खे़ल्‍ले़ कुहुॽसाम्‍बाहाॽआङ् से़रुङ्‌सिङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् के़रे़क् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽरे़ इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ नु सिक्‍लुङ्‌मा के़निःबा फाॽआङ् कुसिङ् मे़निःत्तारो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खिनिॽ याःम्‍बक् के़जोगुम्‍बा कुइसिःक् खिनिॽ के़रे़क्‌पिनिङ्‌लो॥
24 कर फे़न् निसाम्‍मिन् मे़न्‍नाःप्‍मनाबाहाॽ नु माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुसिबिॽ पाःन् मे़बाःत्तुबा निसाम्‍मिन्‍नाङ् मे़न्‍हुॽसिङ्‌मनाबाहाॽ खिनिॽ थियातिराओबा वेॽ मनाहाॽ वेॽ कक् मे़गुःत्‍निङ्‌ङिन्‌के़लॽबा पाःन्‍निन् मे़त्‍निङ्‌लो॥ 25 कर इङ्‌गाॽ मे़न्‌युःए थारिक् खिनिॽ के़गत्तुम्‍बा नसाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् तक्‍ते़म्‍मे़ॽआङ् कत्ते़म्‍मे़ॽओ॥ 26 के़नाःम्‍बा हे़क्‍क्‍याङ् कुनुप्‍मो थारिक् आयाःम्‍बक्‍किन् के़जोःक्‍पार के़वाॽबान् इङ्‌गाॽ मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽ युक्‍को कप्‍मासि युक् पिरुङ्‌लो॥ 27 इङ्‌गाॽ पानुदिङ् आम्‍बालाम् युक् खोःसुङ्‌बा कुइसिःक् खुने़ॽ युक् पिरुङ्‌लो॥ खे़ल्‍ले़ फे़न्‍जेॽ तक्‍काःत्तिल्‍ले़ मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽ युक्‍को कत्तुसिॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खाम् कुःन्‍दाःन् यःप्‍पा कुइसिःक् खे़ङ्‌हाॽ यःप्‍सुसिॽरो॥ 28 हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ खे़न् मनाःन् तान्‍छोःक्‍पे़न्‍नाङ् पिरुङ्‌लो॥ 29 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ मे़त्तुसिबा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽआङ् कुसिङ्‌निःत्ते़म्‍मे़ॽओ!’ ”

*2:10 मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् पिनिङ्‌–ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “ने़त्तिगे़न् हिङ्‌मन्‌रे़न् तिचः पिनिङ्॥”

*2:17 इस्राइलिहाॽ एःक्‍सादे़न्‍नो लाम्‍दिःक्‌मे़जोगे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ताङ्‌साक्‍पोलाम् थिक्‌याःन्‍धक् मन्‍ना मे़प्‍मनाबा कुजा थ्‍ये़र याःन्‍दु॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् मिसाक् मे़दाङ्‌घुआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदगाङ् साःङ्‌गाहिम्‍मो साम्‍म्‍याङ् खप्‍प्‍याओ मे़याक्‍तुआङ् सेसे सन्‍दुक् सिगाङ् मे़युक्‍खु॥