3
सार्दिसबा सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ कुलागि इङ्‌घङ्
“सार्दिसबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा माङ्‌लाइङ्‌बान् कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍ते़ॽओ॥ कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् नुसि खेःम्‍सिक्‍पा नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नुसि कुसेसेमाङ्‌के़गप्‍पाल्‍ले़ पाःत्तुबारो–
‘खे़ने़ॽ काक् के़याःम्‍बक्‍हाॽ इङ्‌गाॽ निःसुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ कुहिङ्‌वे़त् के़वाॽ फाॽआङ् इङ् से़ःरे़आङ् वाॽसाङ् खे़ने़ॽग कुसिवे़त् कुइसिःक् के़जोःक्‍लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ पोगे़ॽओ, सिःमा के़जोःक्‍पाआङ् के़दाङ्‌बा के़याक्‍पा खिनिॽ नसाःन्‍निन् के़धुम्‍बा चोगे़म्‍मे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ खिनिॽ याःम्‍बक्‍हाॽ कुलिङ्‌धो मे़ङ्‌गे़त्ते वाॽबान् इङ्‌गाॽ निःसुङ्॥ खे़ने़ॽ के़घे़प्‍सुबा नु के़हुॽसिङ्‌बा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् इःत्ते़ॽ॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् ते़न्‍दिङ् चोगे़ॽआङ् के़लायोलाम् हिन्‍दे़ॽओ॥ कर के़म्‍बोःक्‍ने़न्‍ने़ फाॽग्र के़घुःम्‍बान् सुल्‍लि ताबा कुइसिःक् इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽओ ताआरो, हे़क्‍क्‍याङ्‌ताःआबा ये़म्‍मिन्‌खे़ने़ॽ के़न्‍निःसुन्॥
कर सार्दिसओ आल्‍ल थारिक् खुनिॽ तेःत् चाङ्‌हाॽ लायोःल्‍ले़ मे़न्‍जिःन्‍ने के़जाङ्‌बा कुभा मनाहाॽ मे़वाॽ॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ फःगे़लॽबा तेःत् मे़जाक्‍खुआङ् इङ्‌गाॽनु लाङ्‌मे़घेःक्‍लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽग सुम्‍बोधासाबा मे़जोःक्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽ हे़क्‍के के़नाःम्‍बा काक्‍ले़ फःगे़लॽबा तेःत् मे़जाक्‍खुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ मिङ्‌ङिन् हिङ्‌मन्‍ले़न् साप्‍पन्‍नोलाम् आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़दुःक्‍कान्‍लो, कर पानुदिङ् आम्‍बा नु कुमाङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ तगि खे़ङ्‌हाॽ ते़न्‍दिङ् चोगुङ्‌सिङ्‌लो॥ सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ मे़त्तुसिबा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽआङ् कुसिङ्‌निःत्ते़म्‍मे़ॽओ!॥’ ”
फिलादेल्‍फियाबा सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ कुलागि इङ्‌घङ्
“हे़क्‍क्‍याङ् फिलादेल्‍फियाबा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा माङ्‌लाइङ्‌बान् कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍ते़ॽओ॥ कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् सेसे नु से़क्‍खाबा हे़क्‍क्‍याङ् दाउद हाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदिमिक् के़गप्‍पे़ल्‍ले़ पाःत्तुबारो॥ खुने़ॽ हन्‍दुबान् हाःत्‍ले़आङ् सुप्‍मा मे़सुक्‍तुन्, हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ सुबुबान् हाःत्‍ले़आङ् हम्‍मा मे़सुक्‍तुन्‍लो॥
‘खे़ने़ॽ के़याःम्‍बक्‍हाॽ इङ्‌गाॽ निःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ के़दगि इङ्‌गाॽ हन्‍दुङ्‌ङाङ् के़बप्‍पा लाम्‍धेःप्‍पे़न्‌आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् सुप्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ खे़ने़ॽग मिसाक्‍लक् के़धुम्‍साङ् इङ्‌गाॽ आनिसाम्‍मिन् के़नाःत्तुआङ् के़वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽओ नसाःन्‍साबा के़बोःक्‍खे़आङ् के़वाॽरो॥ कुभारे़ आनिगे़ यहुदिसिगे़ मे़लॽ कर खे़ङ्‌हाॽ मे़ःन्‍छिरो, खे़ङ्‌हाॽग माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुमना इङ्‌ले़क् के़बाःप्‍पासिरो॥ खे़प्‍से़ॽओ, खे़ङ्‌हाॽ के़लाङ्‌जक्‍पो मे़नःम्‍सिङ्‌ङाङ् मे़दार चोगुङ्‌सिङ्‌ङाङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़ने़ॽए लुङ्‌माॽ तुक्‍ने़ॽ के़लॽबान् कुसिङ् मे़निःत्तुॽरो॥ 10 खे़ने़ॽ निङ्‌घुम् के़दुमुल्‍ले़ निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌ङे़ॽओ फाॽआङ् इङ्‌गाॽ पिने़बा इङ्‌जाःङ्‌ङिन् ते़न्‍दिङ् के़जोगुबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ने़ॽग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो के़दाःबा इनोगे़न् पयम् यम्‍बा तुक्‍खेलाम् इङ्‌गाॽ ताङ्‌से़ःप्‍ने़ॽरो॥ खे़ङ्‌ग इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो के़वाॽबा काक् मनाहाॽरे़ खुनिॽ नसाःन्‍निन् साॽसे़ तार पत्‍लो॥ 11 इङ्‌गाॽ हाराए युःआर पत्तारो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ने़ॽ के़नाःन्‍दुआङ् खोःमा के़बोःङ्‌बा थुम्‍घोःन् आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् के़मे़न्‍नाप्‍ने़न्‍ल फाॽआङ् खे़ने़ॽ के़गत्तुबा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् ताङ्‌सेःप्‍ते़ कत्ते़ॽओ॥ 12 के़नाःम्‍बाङ्‌ग आनिङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुहिम्‍मो इङ्‌गाॽ सित्‍लाङ् चोगुङ्‌लो॥ खुने़ॽ खे़प्‍मोलाम् आप्‍फाल्‍ले़आङ् मे़जत्‍छिङ्‌ङिन्‍लो॥ आनिङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिङ्‌ङिन् खे़ल्‍लो इङ्‌गाॽ साप्‍तुङ्, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍लो इङ्‌गाॽ कुसङ् आमिङ्‌ङिन्‍नाङ् साप्‍तुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसे ये़क्‌यक् कुसङ् यरुसले़मिल्‍ले़ कुमिङ्‌ङिन्‍नाङ् खे़ल्‍लो साप्‍तुङ्‌लो॥ खे़ङ्‌ग आनिङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌लाम् पाङ्‌घु युःसुॽ॥ 13 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ मे़त्तुसिबा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽआङ् कुसिङ्‌निःत्ते़म्‍मे़ॽओ!’ ”
लाओदिकियाबा सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ कुलागि इङ्‌घङ्
14 “लाओदिकियास्‍मा सेसेहुप्‍लक्‍कोबा माङ्‌लाइङ्‌बान् कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍ते़ॽओ॥ कन् इङ्‌घङ्‌ङिन् आमे़न् मे़प्‍मनाबा, नसाःन्‍साबा नु से़क्‍खाबा तोःन्‍दि, हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ने़स्‍सुबा नावागे़न् चइःत्तो हाङ्‌गे़जोःक्‍पाल्‍ले़ पाःत्तुबारो– 15 ‘खे़ने़ॽ के़जोगुबा याःम्‍बक्‍किन् इङ्‌गाॽ निःसुङ्‌लो॥ खे़ने़ॽग के़न्‍छे़ःम्‍ने़न्‍नाङ्, के़ङ्‌गोःने़न्‍नाङ्॥ खे़ने़ॽग के़गोःबा मे़ःङ्‌ग्र के़से़ःम्‍बा के़बोःक्‍खे़ल्‍ले़ नुःरे़बामे़न्‌! 16 खे़ने़ॽग के़न्‍छे़ःम्‍ने़न्‍नाङ्, के़ङ्‌गोःने़न्‍नाङ् कर मक्‍कोगोरक् के़लॽबाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ लाःक्‍कात् अःने़ लःत्‍ने़ॽरो॥ 17 खे़ने़ॽग, इङ्‌गाॽ याङ्‌साकुन्‍धेसाबाआ, इङ्‌गाॽ थेआङ् चाहाबा मे़जोःक्‍कान् लॽरिक् निङ्‌वाॽ के़इःत्तुॽ, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिःमाओ खे़ने़ॽ आक्‍खे़न् कुबाङ्‌के़बेःक्‍पा, लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा, याङ्‌गे़साॽबा, मिक्‍फःम्‍बा नु ले़क्‍चाबे़धिःक् के़जोःक् फाॽआङ् निङ्‌वाॽ के़ङ्‌घोःसुन्‍लो॥ 18 हे़क्‍केःल्‍ले़ खे़ने़ॽ याङ्‌साकुन्‍धेसाबा पोःङ्‌मा के़सुक्‍ल फाॽआङ् मिओ योःम्‍मनाबा इसेःङ्‌बा साम्‍म्‍याङ्‌ङिन् इङ्‌गाॽओलाम् इङे़ॽओ लॽरिक् सुजा पिने़, ले़क्‍चाबे़धिःक्‍पा के़धक्‍किन् ते़प्‍ते़ॽआङ् नुःम्‍मा मे़बोःङ्‌ने़न्‍ल फाॽआङ् फःगे़लॽबा तेःत्तिन् इङे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् निःमा के़सुक्‍पा पोःङ्‌मा फाॽआङ् मिक् सिदाॽइन् इङे़ॽओ॥ 19 इङ्‌गाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुङ्‌सिङ्‌बाहाॽ फे़ःक्‍तुङ्‌सिङ्‌ङाङ् तोःन्‍दुङ्‌सिङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खिनिॽ नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍माओ सिक् के़सम्‍बा पोःक्‍खे़म्‍मे़ॽओ॥ खिनिॽ लायोलाम् हिन्‍दे़म्‍मे़ॽओ॥ 20 खे़प्‍से़ॽओ! इङ्‌गाॽ लाम्‍धेःप्‍पो ये़प्‍पाआङ् खक्‌खक्‌मे़त्तुङ्‌॥ आइक्‍लाःन् खे़प्‍सुआङ् लाम्‍धेःप्‍पे़न्‌हन्‍नाॽ पिआने़ फाॽग्र, इङ्‌गाॽ हिम्‍सिगाङ् लाःत्ताआङ् खे़न्‍नु सोरिक् चा चासुगे़ॽरो॥ 21 नसाःन्‍नो के़नाःम्‍बान् पानुदिङ् आम्‍बानु कुहाङ्‌युक्‍नाओ इङ्‌गाॽ नाःन्‍दुङ्‌ङाङ् युङ्‌मा खोःसुङ्‌बा कुइसिःक् इङ्‌गाॽनु आहाङ्‌युक्‍नाओ युङ्‌मा युक् पिरुङ्‌लो॥ 22 सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ मे़त्तुसिबा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् खे़प्‍से़म्‍मे़ॽआङ् कुसिङ्‌निःत्ते़म्‍मे़ॽओ!’ ”