4
साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा हाङ्‌युक्‍नाःल्‍ले़न् सुफो
कन् एगाङ् इङ्‌गाॽ साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङो लाम्‍धेःप्‍पे़न्‌हल्‍ले़क् हरे़आङ् पत्‍छे़बा निःसुङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् तगि खे़प्‍सुङ्‌बा थुत्‍थुरिःप्‍पाल्‍ले़ कुइक्‍ला कुइसिःक् याम्‍मो अक्‍खेलॽरिक् इङ्‌गाॽनु पारे़रो, “कत्‍थो थाङे़ॽओ, आल्‍ल इङ्‌गाॽ ताःन्‍दि के़बोःङ्‌बा पाःन्‍हाॽ ओःन्‍धाक्‍ने़ॽरो॥” खिमो सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ थुक्‍ताङ्, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ आदगाङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌ङोबा हाङ्‌युक्‍नाओ के़युङ्‌बाधिक् निःसुङ्, खे़प्‍मो के़युङ्‌बाल्‍ले़ कुनाराःङ्‌ग के़ओःप्‍पा माङ्‌लुङ् नु कुहे़ःत्‍लुङ्, इमे़ल्‍लुङ्‌बा लुङ्‌कुइसिःक् ओःत्ते़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌युक्‍नाःल्‍ले़ कुघिरि लुङ्‌सेःक्‍कुम् माङ्‌लुङ् हे़क्‍के के़ले़क्‍पा नाम्‍धिङ्‌गो पत्‍छे़॥ हाङ्‌युक्‍नाःल्‍ले़ कुघिरि ने़त्-लि (२४) वेॽ हाङ्‌युक्‍नाहाॽ मे़युङे़ हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मो फःगे़लॽबा तेःत् के़जाङ्‌बा साम्‍म्‍याङ् तिचः के़घुःङ्‌बा ने़त्-लि तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ मे़युङे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌युक्‍नालाम् साःम्‍भे ले़क्‍ते़ हे़क्‍क्‍याङ् खे़प्‍मोलाम् खे़रे़ङ् घुरुङ् लॽरिक् ताङ्‌साङ् के़लोःङ्‌बा इक्‍लाहाॽ लःन्‍दे़रो॥ खे़प्‍मो हाङ्‌युक्‍नाःल्‍ले़ कुदगाङ् नुसि सेमिहाॽ* नुसि सेमिहाॽ–सेसेमाङ्‌ङिन् ओसेःन्‍धाक्‍मा मिक्‍सेःन्॥ मे़दिरे़र मे़युङे़॥ खे़ङ्‌हाॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नुसि कुसेसेमाङ्‌सिरो॥ हाङ्‌युक्‍नाःल्‍ले़ कुदगाङ् सिसा हे़क्‍तङ्‌बा वहःङ् ने़स्‍से़रो॥ खे़ङ्‌ग माङ्‌लुङ् हे़क्‍के से़ल्‍ले़ङ् के़ले़क्‍पा चोगे़॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुलुम्‍मो, हाङ्‌युक्‍नाःल्‍ले़ कुघिरि, एगाङ् तगाङ् काक् पिसाङ् मिक् इस्‍सेःङ् के़बप्‍पा लिसि कुहिङ्‌वे़त् पाथुङ्‌साहाॽ मे़ये़बे़रो॥ थिक्‍सिगेःक्‍पा कुहिङ्‌वे़त् पाथुङ्‌साःङ्‌ग थिरिङ्‌बान् हे़क्‍के लॽरे़॥ निसिगेःक्‍पे़न्‌पित्‌हे़क्‍के लॽरे़॥ सुम्‍सिगेःक्‍पाल्‍ले़ कुनाराःन् मे़न्‍छाम् याप्‍मि नारा हे़क्‍के लॽरे़॥ हे़क्‍क्‍याङ् लिसिगेःक्‍पाङ्‌ग के़बे़बार के़बप्‍पा मुया हे़क्‍तङ्‌बा चोगे़रो॥ खे़न् लिसि कुहिङ्‌वे़त् पाथुङ्‌साहाॽरे़ खुनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍को तुक्‍सि लाप्‍हाॽ मे़बत्‍छे़, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ नासिङ्‌गे़न् थक्‍किन् नु लाप्‍पिल्‍ले़ कुधिम् काक् पिसाङ् मिक् इस्‍सेःङ् पत्‍छे़रो॥ खे़ङ्‌हाॽ से़न्‍दिक् ले़न्‍दिक् चक्‍मे़ल्‍लॽए अक्‍खे मे़बाःत्तुर साम्‍मे़लोःॽ, “मुक्‍साम्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेसे, सेसे, सेसेबा चोःक्‍लो॥ खुने़ॽ उनाहुरिओ वये़, आल्‍लोआङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् ताःन्‍दिआङ् ताःरो॥”
खे़न् लिसि कुहिङ्‌वे़त् पाथुङ्‌साहाॽरे़ सदादिङ् नु सदादिङ् के़वाॽबाआङ्‌हाङ्‌युक्‍नाओ के़युङ्‌बान् मिमिदिङ्, मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्, नु नोगे़न्‌रे़न्‌साम्‍लोःन् साम्‍मे़मे़त्तुल्‍ले़ 10 खे़न् ने़त्-लि (२४) तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽरे़ साम्‍बोःन् मे़भन्‍छिङ्‌ल सदादिङ् नु सदादिङ् के़वाॽबाआङ्‌हाङ्‌युक्‍नाओ के़युङ्‌बान् सेवा मे़जोगुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ तिचःन् हाङ्‌युक्‍नाःल्‍ले़ कुदगाङ् मे़ने़स्‍सुर अक्‍खे मे़बाःत्तुॽरो,
11 “खे़ने़ॽग आनिगे़ दाङ्‌बा नु निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ने़ॽरो॥
खे़ने़ॽग मिमिदिङ् नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्
हे़क्‍क्‍याङ् मुक्‍साम्‌रे़न्‌नारा फोःसुम्‍बे़बा आनिगे़ सेवागे़न् साम्‍लोःन् ताःक्‍मा सुम्‍बोधासाबा के़जोःक्‍लो,
थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽग काक् पाःन्‍हाॽ नावागे़न् चइःत् के़जोगु, हे़क्‍क्‍याङ् सिक्‍कुम्‍दिङ् के़निङ्‌वाॽलाम् खे़ङ्‌हाॽ मे़बोःक्‍खे, हे़क्‍क्‍याङ् हिङ्‌मन् के़बिरुसिआङ् वाॽरो॥”

*4:5 नुसि सेमिहाॽ–सेसेमाङ्‌ङिन् ओसेःन्‍धाक्‍मा मिक्‍सेःन्॥