9
Saulo ayikosini ɔɓɨlɨ
Ka masyɛ mi nɨmɔ, Saulo ikaga ndɨ kaʉnyakɨlya ɓaɓɨɓya ka Mombukwono-dosu, anʉpapandɨa kukwakʉ. Lɨsyɛ limoti, aga ndɨ kʉ ko kumu-kumu, akʉnga ndɨ ɓabalʉwa kaɨnda ka ɓandaɓʉ ɓaya malʉmba ka Ɓayuda ka gʉɗʉ wa Damasɨkɨ. Kʉsɔ wa ɓabalʉwa ɓi nɨɓɔ, ɓasɨlya ndɨ pisi ɓikpo ɓɛ kʉtakanya ɓambanzʉ nɨɓɔ ɓakaɓyɨɓya lɨkpʉmʉka ka Mombukwono-dosu iki ɓalʉkʉ ikanɨ ɓoko, ugwi, ɨndɨ na ɨɓʉ ka Yelusalɛma. Nɨyɔ a mbɛyɨ ndɨ mino ko pisi aka, ɓuwobi kadwɛ ka Damasɨkɨ, ko ngbinga ɓemoti aka, mangbamʉ kotukyoku kʉgʉ wa lɨsyɛ akungula ndɨ ɓikululu. Ɨyɨ aka ndɨ wasɨ ɓɨngɔmʉ, ʉkana lɨyʉ nɨ anaɓɨkya ɓɛ: «Saulo, Saulo, wakegyogyiso ko bulya ɨkɨ?» Amuusa ɓɛ: «Mombukwono-dosu, ɨwɛ nɨ wanɨ?»
Lɨyʉ asikisya ɓɛ: «Ɨmɨ nɨ Yeso nɨnɔ wakagyogyiso nɔ. Luki limoti, wamaga, wingya ka gʉɗʉ. Kʉ ɓɛyɔ, ɓʉɓɨkyatʉ nɨlɔ wakwanana kagya.»
Ɓatʉ nɨɓɔ ɓa ndɨ na ɨɓʉ ka mʉɗɔngɔ, ɓamaga ndɨ. Nɔkʉ ʉdɨka ɓɨdɛ. Ɓa ndɨ kaʉkana lɨyʉ, luki limoti nɨ ɓakɛgʉ kamɨna mʉmbanzʉ. Saulo amaga ndɨ, akʉla miso, gʉtʉgʉ ɓɛyɔ akʉla ndɨ mino miso yɔ, luki limoti kɛgʉ ɓata kaɨna. Ɓagwi kʉwa ndɨ kʉɓɔkʉkɔ, ɓaga na ɨyɨ ka Damasɨkɨ. Agya ndɨ masyɛ masaa nɨ kɛgʉ kaɨna, nɨ kɛgʉ kalyalya gʉtʉgʉ komwo liɓo aka.
10 Kʉ ka Damasɨkɨ kʉ, a ndɨ na mʉɓɨɓya ɓemoti nɨnɔ ina ndɨ ɓɛ Anania. Mombukwono-dosu apuponilya ndɨ ko nziki, amaka ɓɛ: «Anania!» Anania aka ndɨ ɓɛ: «Ɨmɨ nɨmʉna, Mombukwono-dosu». 11 Mombukwono-dosu aɓɨkya ɓɛ: «Wɨnda ko pisi nɨyɔ ɓalɨkyaga ɓɛ ‹Yongbingbili›, wingyo ka ndaɓʉ ka Yuda. Kʉ ɓɛyɔ, ɓʉwanyɨ alʉkʉ ɓemoti nɨnɔ ina ɓɛ Saulo, nɨnɔ a mʉtʉ wa Talasɨ. Akalʉmba mbɨya wanʉ. 12 Ɨyɨ aminito ɓi ko nziki alʉkʉ ɓemoti nɨnɔ ina ɓɛ Anania nɨ anogulyo kʉ a ndɨ mino, abisilya maɓɔkʉ ɓɛ kyɛ apʉngɨ ɓata kaɨna.» 13 Anania osikisya ndɨ ɓɛ: «Mombukwono-dosu, numukoni ɓi ɓambanzʉ ɓudingi ɓananzɨna lɨkpʉmʉka ka alʉkʉ yi nɨmʉ ɓɛyɔ ugyogyisogo ɓi mino ɓatʉ kakʉ ka Yelusalɛma. 14 Oduku ɓi wanʉ kyɛ ɓokumu-kumu ɓɔ ɓatwi ɓi ɓɛ oduku kaugwi ɓatʉ ɓasɨ nɨɓɔ ɓʉɓɨnɨkyana.»
15 Luki limoti, Mombukwono-dosu aɓɨkya ndɨ Anania ɓɛ: «Wɨnda, kyɛ napunogini alʉkʉ yi nɨnɔ ɓɛ iki kegugubyo. Aɓɨkyaga lɨkpʉmʉka kamɨ ka ɓɛvananza dididi, kambwa ka ɓangama na kambwa ka Ɓezaleli. 16 Nawonisila ɓanʉ nɨ ɨmɨ yigyogyiso yasɨ nɨyɔ asilyo ɓanʉ ko bulya kamɨ.»
17 Kʉwa wa, Anania aga ndɨ. Nɨyɔ agulyo ka ndaɓʉ, abisilya ndɨ Saulo maɓɔkʉ, aɓɨkya ɓɛ: «Saulo, mika-mama, Mombukwono-dosu Yeso nɨnɔ upuponilyi ɓi ko pisi ngbingo yi nɨnɔ wo ɓi mino kodoku kʉnʉ nɔ etikiku. Etikiku kyɛ miso ʉkʉlɨkanɨ, wotumo na Lɨmbɛngɨ-Lotu.»
18 Ko ngbingo yi nɨnɔ aka nɔ, makpʉmʉka nɨmɔ a ndɨ ko misa ka Saulo abɛ masɔbɨ apupo, apʉnga ndɨ kʉwa ɓata kaɨna. Kʉwa wa, amaga ndɨ, ɓaɓotiso. 19 Kumbuso yi, alyalya ndɨ, ngu amigilyoku ɓata.
Saulo akaɓɨkyaga Mongoni Manza ka Damasɨkɨ
Saulo agya ɓata ndɨ mino masyɛ makɛɗɛ na ɓaɓɨɓya nɨɓɔ ɓa ndɨ ka Damasɨkɨ wa. 20 Kolipyagʉ ndɨ, apʉnga kaɓɨkyaga Mongoni Manza ka ɓandaɓʉ ɓaya malʉmba ka Ɓayuda ɓɛ Yeso nɨ Miko Kunzi. 21 Nɔkʉ ʉdɨkaga ndɨ ɓatʉ ɓasɨ nɨɓɔ ɓamʉkanaga ndɨ ɓɨdɛ. Ɓanuuso ɓɛ: «Kɛgʉ mbɛyɨ alʉkʉ yi nɨmʉ nɔ ugyogyisaga ndɨ ɓatʉ nɨɓɔ ɓatwaga ndɨ lino ka Yeso ka Yelusalɛma? Kodukugʉ ɓi mbɛyɨ kaugwi na kaaga na ɨɓʉ kambwa ka ɓokumu-kumu?»
22 Luki limoti, Saulo ikaga kʉwa ndɨ asɨ kaɓɨkyaga Mongoni Manza na kɛkɛlɛ. Owoniso ɓɛ Yeso nɨ Kilisito, gʉtʉgʉ Ɓayuda aka nɨɓɔ ɓikaga ndɨ ka Damasɨkɨ ɓakɛgʉ ɓata ndɨ kaiba ɓɛ ɓaɓɨkya ɓʉ.
23 Nɨyɔ olipya ɓɛyɔ, Ɓayuda ɓʉkanana ndɨ ɓɛ okwononi ɓamwɨ Saulo. 24 Luki limoti, ʉkana ndɨ dikiɗi yi nɨyɔ. Biti na lɨsyɛ ɓikaga kʉwa ndɨ koɓuulyogo pumi ya gʉɗʉ ɓɛ kyɛ ɓamwɨ. 25 Biti yimoti, ɓaɓɨɓya kakɨ ɓava ndɨ, ɓamakya ka mʉmbɨ, ɓasiso ka mʉzʉlʉ ɓɨyɛɛɛ kunzi wa gʉɗʉ.
Saulo igini ka Yelusalɛma
26 Nɨyɔ Saulo osilo ka Yelusalɛma, a ndɨ kapa kamatɨkana na ɓaɓɨɓya ɓagɔgɔ. Luki limoti, ɨɓʉ ɓasɨ ɓa ndɨ kaɓanga kyɛ ɓakɛgʉ ndɨ kaɓɨnɨkyana ɓɛ a kʉwa mʉɓɨɓya gɔnɨ. 27 Kʉwa wa, Balanaba ava ndɨ, ɨnda na ɨyɨ kambwa ka ɓatʉtʉmbwa. Ʉtʉmbʉlyaga ndɨ ɓɛyɔ Saulo amɨna ndɨ mino Mombukwono-dosu ko pisi, na ɓɛyɔ Mombukwono-dosu anzɨnɨlya ndɨ mino. Ʉtʉmbʉlyaga gɔnɨ ɓɛyɔ Saulo aɓɨkyaga ndɨ mino Mongoni Manza ko lino ka Yeso ka Damasɨkɨ nɨ kɛgʉ na kʉɓangakʉ. 28 Katʉkya kʉwa wa aka wa, Saulo amatɨkana ndɨ na ɨɓʉ. Ɓagaga ndɨ, ɓanigoku ka Yelusalɛma kaɓɨkyaga Mongoni Manza ko lino ka Mombukwono-dosu nɨ ɓakɛgʉ na kʉɓangakʉ. 29 Ikaga ndɨ kanzɨna, anagya ɓoɗongoso na Ɓayuda nɨɓɔ ɓanzɨnaga ndɨ Ligiliki. Luki limoti, ɨɓʉ ɓa ndɨ kakɨsa kamwɔ aka. 30 Nɨyɔ ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓalʉmbaga ndɨ na ɨɓʉ ɓʉkana ɓɛyɔ, ɓaga ndɨ na ɨyɨ ka Kaizalɨa, katʉkya wa, ɓamogosa ndɨ ka mugi ma Talasɨ.
31 Ko ngbingo yi nɨnɔ, Kanisa a ndɨ ka mazɨyɔ ka Yudɛa wasɨ, ka Galilaya na ka Samalia. Kanisa idukulaga ndɨ ka baya, ikaga ndɨ kaɓanga Mombukwono-dosu, ɨtʉndaga ndɨ pisi ko ngu ya Lɨmbɛngɨ-Lotu
Pɛtɛlɛ ahukisini Ayɨnɨya
32 Pɛtɛlɛ ikaga ndɨ kolingyo ɓewili ɓayasɨ ɓi nɨɓayɔ. Lɨsyɛ limoti, ɨnda ndɨ kaʉnda ɓatʉ nɨɓɔ ɓabaya ndɨ kʉ ka gʉɗʉ wa Luda. 33 Kʉ ɓɛyɔ, atakanya ndɨ mʉtʉ ɓemoti nɨnɔ ina ndɨ ɓɛ Ayɨnɨya. Alʉkʉ yi nɨnɔ a ndɨ zɛgɛsɨ, ikaga ndɨ wakanga aka ka kalagba ka ɓyanga ɓʉgɨna. 34 Pɛtɛlɛ aka ndɨ na ɨyɨ ɓɛ: «Ayɨnɨya, Yeso-Kilisito uhukusini. Wamaga, woɓungusyaga ɓusisini kakʉ!» Ko ngbingo yi nɨnɔ aka nɔ, amaga ndɨ. 35 Nɨyɔ ɓatʉ ɓasɨ ɓa gʉɗʉ wa Luda na ɓatʉ ɓa ɨsa ya Salɔnɨ ɓɨna ɓɛyɔ, ɓaɓɨnɨkyana ndɨ Mombukwono-dosu.
Pɛtɛlɛ ozuzukisini manda ka Dolika
36 Ka mugi ma Yɔpa, a ndɨ na mʉɓɨɓya muko yi ɓemoti nɨnɔ ina ndɨ ɓɛ Tabita. Lino li nɨlɔ ka Ligiliki nɨ «Dolika», isi yi nɨ «Longu». Ʉgyaga ndɨ ɓambanzʉ ɓɨnza, anusingyo ɓatʉ ɓa yangya. 37 Lɨsyɛ limoti, agʉna ndɨ, okwo. Nɨyɔ ɓasʉkʉsaga, ɓamongosa ka ndaɓʉ yimoti ya kʉgʉ. 38 Ɓaɓɨɓya ɓʉkana ndɨ ɓɛ Pɛtɛlɛ a ka Luda nɨnɔ a ɓuwobi na Yɔpa. Ɓatɨkɨlya kʉwa ndɨ ɓalʉkʉ ɓaɓa kaɓikyoku ɓɛ: «Kikiliki, doku mbɛyɨ kʉnʉ ɓɨkwa.» 39 Pɛtɛlɛ atʉkya ndɨ, ɓɨnda pa imoti na ɨɓʉ. Nɨyɔ ɓosilo, ɓaga ndɨ na ɨɓʉ ka ndaɓʉ yi nɨyɔ ya kʉgʉ yɔ. Ɓowoko ɓasɨ ɓakpuɗoku ndɨ nɨ ɓanagamana, ɓanawoniso ɓakoti na ɓotu nɨɓayɔ Dolika ʉtɨlyaga ndɨ ngbingo yi nɨnɔ ɓikaga ndɨ mino na ɨɓʉ. 40 Pɛtɛlɛ upupisa ndɨ ɓatʉ ɓasɨ kunzi, oɓuno moli, alʉmba ndɨ. Kumbuso yi, oyikono kʉ manda a ndɨ mino, ɨyɨ aka ɓɛ: «Tabita, wamaga!»
Kʉwa wa, akʉla miso, amɨna Pɛtɛlɛ, ɨyɨ aka ɓiziko. 41 Pɛtɛlɛ agwi ndɨ kʉɓɔkʉkɔ, amomoso. Ʉmaka kʉwa ndɨ ɓaɓɨɓya na ɓowoko, umomosilyo nɨ a kʉwa ɓata muɓisi. 42 Ɓatʉ ɓasɨ ɓa Yɔpa ɓʉkana ndɨ lɨkpʉmʉka li nɨlɔ, ɓatʉ ɓudingi ɓaɓɨnɨkyana ndɨ Mombukwono-dosu. 43 Pɛtɛlɛ asyɛsyɛ ndɨ ɓɨndɨ ka Yɔpa, ka alʉkʉ ɓemoti nɨnɔ ina ndɨ ɓɛ Simoni nɨnɔ oɓungusyaga ndɨ bokuto ta ɓanyama.