4
Iɓunu ɓi nɨɓɔ ma na ɓosunzu, hugyoni ɓosunzu kunu ɓɨnza na ka ɓungbingbili. Wiboni ɓɨnza ambɛ ma gɔnɨ iɓunu na Mbukwonu kʉgʉ wa lɨsyɛ.
Mʉtɨwɨ
Wigwinonogoni na malʉmba. Makika kalʉmba, makuponitɔgʉ, manamigisilya Kunzi ɨbɨba. Tilumbilyonito gɔnɨ iɓusu ambɛ Kunzi atihukulyi pisi kaɓɨkyaga lɨkpʉmʉka kakɨ na kaɓɨkyaga dikiɗi ka Kilisito. A ɓɛyɔ, na mbɨya wanʉ ka bɔlɔkɔ ko bulyo yi nɨyɔ. Ilumbilyoni nɛkɨ ambɛ naɓɨkyagɨ dikiɗi yi nɨyɔ na kaibisiso isi yi ɓɨngbangangya ɓɛyɔ okwononi mino ɓɛ nagyɨ.
Wikoni na yimibo kambwa ka ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓakonoboilyigʉ. Ngbingo wasɨ nɨnɔ minisono mino na ngala kaɓɨkyaga lɨkpʉmʉka ko Kunzi, ɓikyogoni ɓɛyɔ okwononi mino. Okwononi ɓɛ mʉnzɨna kunu iki ɓongbinga ɓasɨ manza na ma ɨzangɨya, iba wiboni kasikisya mʉtʉ wasɨ lɨkpʉmʉka ɓɛyɔ okwononi mino.
Yuuso ya muliɓo
Momosu ɓɛyɔ ka Tikiko nɔ amʉpága kʉwa ɓanʉ mongoni kamɨ masɨ. A momosu wa sɨpananɨsɔ, mʉgya-ligubo walɨngʉnʉ, wai nɨnɔ tagyaga na ɨyɨ ligubo ko Mombukwono-dosu. Namutikilyi ya kakɨ ko bulyo yi nɨyɔ ambɛ amʉpágɨ mongoni kusu, amutumisa mambɛngɨ. Nutiki ɨɓʉ na mʉva-kukunu ɓemoti ɓɛyɔ ka Onesimo. A wai mʉpaka na mʉtʉ walɨngʉnʉ. Ɨɓʉ kʉwa ɓɔ ɓamuzukilyogo lasɨ nɨlɔ okitonogi ɓi kʉnʉ.
10 Alisitaliko nɨnɔ ta na ɨyɨ ka bɔlɔkɔ amumuusogito. Malɨkɔ nɨnɔ mʉbʉbʉgʉ ka Balanaba amumuusogito gɔnɨ. (Ɓɛgɛyɔ namupí mino mʉtʉʉ ko bulya ka Malɨkɔ, kamusilyo, magya ɓɨnza). 11 Gʉtʉgʉ Yeso aka nɨnɔ ina ɓɛ Yusuto amumuusogito gɔnɨ ɨyɨ. Luga ka Ɓayuda nɨɓɔ ɓoboilyi ɓi, nɨɓɔ ɓasaa aka ɓɔ ɓa pa imoti na ɨmɨ ka ligubo la Ɓʉngama ko Kunzi. Ɨɓʉ gɔnɨ ɓɔ ɓaketumisa lɨmbɛngɨ.
12 Mʉva-kukunu ɓɛyɔ ka Epafalasɨ amumuusogito gɔnɨ. A mʉgya-ligubo ka Yeso-Kilisito, amʉlʉmbɨlyaga ɓongbinga ɓasɨ na kɛkɛlɛ ɓɛ kyɛ wikoni ɓakamaga yapʉ ka baya, misisilogo kangata kʉsɔ yi, miko ɓakɨtʉlya kagya ɓongbinga ɓasɨ sɨpananɨsɔ ko Kunzi. 13 Nakwanana kapupilyo ɓʉdɛmʉ ambɛ akaigyogyiso kʉgbɛ ko bulya kunu na ko bulya ka ɓomomosu nɨɓɔ ka gʉɗʉ wa Laodikia na ka nɨnɔ wa Iyelapoli. 14 Wai-dosu ɓɛyɔ ka mʉnganga Luka ɨɓʉ na Dɨma ɓamumuusogito gɔnɨ.
15 Tumuusogito ɓomomosu ɓa Laodikia pa imoti na momosu ɓɛyɔ ka Nimifa na ɓatʉ ɓa kanisa nɨɓɔ ɓamʉmʉkanaga ka ndaɓʉ kakɨ. 16 Makatangʉlaga balʉwa yi nɨmʉna, mukitisilyogo gɔnɨ ɓatʉ ɓa kanisa ya Laodikia. Iɓunu matangʉlaga ɓanʉ gɔnɨ nɨnɔ nʉtɨkɨlya ndɨ ɨɓʉ. 17 Muɓikyoni Alikipɔ ɓɛ: «Ɓuulyogo, wagya ɓɨnza ligubo ka Mombukwono-dosu nɨlɔ ɓʉpá ndɨ.»
18 Ɨmɨ Pɔlɔ nɔ namukpikilyi yuuso yi nɨyɨ na maɓɔkʉ kamɨ: namumuusogito. Makoɓusolonito ɓɛ na ka bɔlɔkɔ.
Mazɨyɔ ko Kunzi iki pa imoti na iɓunu.