2
Dumo wa ndʉwa ka Kana
Kumbusa wa masyɛ maɓa, dumo wa ndʉwa a ndɨ ka Kana, kʉ ka Galilaya. Amakɨ Yeso a ndɨ kʉ gɔ kʉ. Ɓamaka ndɨ gɔnɨ Yeso na ɓaɓɨɓya kakɨ ko dumo yi nɨnɔ. Nɨyɔ vinya osyo, amakɨ Yeso aɓɨkya ndɨ Yeso ɓɛ: «Ɓambanzʉ ɓakɛgʉ ɓata na vinya.»
Luki limoti, Yeso asikisya ndɨ ɓɛ: «Yɛ ma, nɨlɔ kusu na ɨwɛ ogwi ɓʉ? Ngbingo kamɨ kanitulyonigʉ mbɛyɨ.»
Amakɨ ʉɓɨkya kʉwa ndɨ ɓagya-ligubo ɓɛ: «Gyoni masɨ nɨmɔ amʉɓɨkya.»
Wa ɓɛyɔ, a ndɨ na ɓambɨkɛ ɓayakpʉkpʉ maɗɨya nɨɓɔ ɓagya ndɨ na matamʉ. Kʉsɔ yi, Ɓayuda ɓobisaga ndɨ mino moɓo nɨmɔ ɓiɓuɓisaga ndɨ nomu kaɓyɛnɛnɛ na yɨgya kaɓʉ. Mbɨkɛ yimoti akwanana ndɨ kaingyo ɓalitɛlɛ ɓayo liɓo banda mɨya yimoti* 2:6 ɓalitɛlɛ ɓayo liɓo banda mɨya yimoti: A mʉɗɔngɔnɨ abɛ ɓabido ɓakpʉkpʉ kuɓukumuti.. Yeso ʉɓɨkya ndɨ ɓagya-ligubo ɓɛ: «Tumisogoni ɓambɨkɛ ɓi nɨɓa no moɓo.» Ɓotumisaga ndɨ ɓɨkyɛɛkyɛɛ. Kumbuso yi, ʉɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Tugoni mino liɓo li nɨlɨ, mapóku ngama wo dumo.» Ɓagya ndɨ ɓɛyɔ aka yɔ. Ngama wo dumo akɨngɨla ndɨ liɓo li nɨlɔ nɨ iitini kʉwa vinya. Kɛgʉ ndɨ kaibo ɓɛ vinya yi nɨnɔ apʉnya yanɨ. Luki limoti, ɓagya-ligubo nɨɓɔ ɓatʉga ndɨ liɓo, ɓatʉ ndɨ ɨɓʉ kaiba. Ngama wo dumo amaka kʉwa alʉkʉ yi nɨnɔ agya ndɨ ndʉwa, 10 ɨyɨ aka ndɨ na ɨyɨ ɓɛ: «Ko bulya ɨkɨ yɔ waɓuulyogi mino vinya wanza kadwɛ mɔnɨ ɓʉɓwanʉ? Ɓɛngɛnɨ ɓasɨ ɓapʉngaga mbɛyɨ kapá nɨnɔ wanza. Kumbuso yi, ɓakadamʉwa, ɓapá sɛ kʉwa zalamba.»
11 A lɨkpʉmʉka lɨmbanga la mambwa nɨlɔ Yeso agya ndɨ. A ndɨ ka Kana, kʉ ka Galilaya. Yeso owoniso ɨbɨba kakɨ, ɓaɓɨɓya kakɨ ɓaɓɨnɨkyana ndɨ.
12 Kumbuso yi, ɓaga ndɨ ka Kapɛlɛnaumu, ɨɓʉ na amakɨ, ɓamamakɨ na ɓaɓɨɓya kakɨ. Kʉ ɓɛyɔ, ɓagya ndɨ masyɛ makɛɗɛ aka.
Yeso akaukpumyo ɓambula ka Ndaɓʉ ko Kunzi
(Matayɔ 21:12-13; Malɨkɔ 11:15-17; Luka 19:45-46)
13 Nɨyɔ yɨnga ya Pasɨka ka Ɓayuda a kʉwa ndɨ ɓuwobi, Yeso aɗaka ndɨ ka Yelusalɛma. 14 Kʉ ɓɛyɔ, ʉtakanya ndɨ ɓambanzʉ ka Ndaɓʉ ko Kunzi nɨ ɓanʉgaba ɓangɔmbɛ, ɓakɔndɔlɔ na ɓonzuwo. Ɓatʉ ɓugomosyono ɓuyi ɓa ndɨ nɨ ɓikononini ka ɓamɨza kaɓʉ. 15 Yeso agya ndɨ mufimbo no ligi, apʉnga kaukpumyo ɓatʉ ɓasɨ ɓi nɨɓɔ ɓa ndɨ ka Ndaɓʉ ko Kunzi, pa imoti na ɓakɔndɔlɔ na ɓangɔmbɛ kaɓʉ. Omisya ndɨ ɓuyi ka ɓogomosyono ɓuyi, utindika ɓamɨza ɓitigbo-tigbo. 16 Ɨyɨ aka na ɓogobiso ɓonzuwo ɓɛ: «Tumboni masɨ nɨma wanʉ, mokoitisonitɔgʉ ndaɓʉ ka Baba abɛ sɔkɔ!» 17 Ɓaɓɨɓya kakɨ ɓatamana ndɨ mʉgɛlɛ-gɛlɛ nɨmɔ ikpikaga ka Moɓiso Motu ɓɛ: «Mombukwono-dosu, sɨpananɨsɔ kamɨ ko bulya ndaɓʉ kakʉ ezungusini lɨmbɛngɨ ɓɨzʉʉʉ.»
18 Ɓayuda ɓamuusa kʉwa ndɨ Yeso ɓɛ: «Likingyosi lɨmbanga tino lɔ wakwanana katɨgyɨlya katimoniso ɓɛ wa no ngu yɨgya ɓɛyɔ?»
19 Yeso usikisya ndɨ ɓɛ: «Ponzoni Ndaɓʉ ko Kunzi yi nɨyɨ, nɨgɨlyatʉ kopika ka masyɛ masaa.» 20 Ɓayuda ɓasikisya ndɨ ɓɛ: «Ɓopika ndɨ Ndaɓʉ ko Kunzi yi nɨyɨ ka ɓyanga ɓatɛkɛɓɛ ɓakwanganya na maɗɨya, ɨwɛ, wɨgɨlya kopika ka masyɛ masaa aka?»
21 Luki limoti, Ndaɓʉ ko Kunzi yi nɨyɔ Yeso a ndɨ kanzɨna ko bulya yi nɨ nzʉyɨ kakɨ. 22 Kinili, ngbingo yi nɨnɔ Yeso opupoku ndɨ mino ka mbʉkʉ, ɓaɓɨɓya kakɨ ɓatamana ndɨ ɓɛ aɓɨkyatʉ ndɨ lɨkpʉmʉka li nɨlɔ. Ɓaɓɨnɨkyana kʉwa ndɨ Moɓiso na mʉnzɨna nɨmɔ Yeso aɓɨkya ndɨ.
Yeso ibagatʉ mambɛngɨ ka ɓambanzʉ
23 Ngbingo yi nɨnɔ Yeso a ndɨ mino ka Yelusalɛma ka yɨnga ya Pasɨka, ɓambanzʉ ɓudingi ɓaɓɨnɨkyana ndɨ kaɨna mokingyosi mʉmbanga-mbanga nɨmɔ agyaga ndɨ. 24 Luki limoti, Yeso kɨtambyagɨgʉ ndɨ na ɨɓʉ, kyɛ a ndɨ kaumibo ɨɓʉ ɓasɨ ɓɨnza. 25 Kɛgʉ ndɨ kapa ɓɛ ɓatʉmbʉlyagɨ ɔɓɨlɨ ka mʉmbanzʉ gʉtʉgʉ ɓemoti aka. A ɓɛyɔ, ɨyɨ mombukwana-dakɨ ibagatʉ ndɨ nɨlɔ a ka mambɛngɨ ka ɓambanzʉ.

*2:6 2:6 ɓalitɛlɛ ɓayo liɓo banda mɨya yimoti: A mʉɗɔngɔnɨ abɛ ɓabido ɓakpʉkpʉ kuɓukumuti.