16
Mʉgya-ligubo wa ɓokoli
Yeso ʉbɨbɨlya ndɨ ɓaɓɨɓya kakɨ bɨbʉ yi nɨyɨ: «Mʉtʉ wa mukumbo ɓemoti a ndɨ na mʉgya-ligubo nɨnɔ a ndɨ kapita wa mukumbo kakɨ. Ɓambanzʉ ɓodogoku ndɨ kaɓɨkya ɓɛ: ‹Kapita kakʉ akapʉta mukumbo kakʉ payaya.› Kʉwa wa mombukwana mukumbo amaka ndɨ mʉgya-ligubo yi nɨnɔ aɓɨkya ɓɛ: ‹Nakaʉkana mongoni manyɛnyɛ kʉgbɛ kʉgʉ kakʉ na nakaɨna ambɛ a ɓɛyɔ. Ɨtangɨlya nɛkɨ makpʉmʉka kamɨ masɨ kyɛ wakikigʉ ɓata kapita kamɨ.› Kapita yi nɨnɔ imuusa ɓɛ: ‹Ngama kamɨ kɛgʉ ɓata kapa ɓɛ nikito kapita kakɨ. Nagya sɛ kʉwa ɓʉnɨ? Nakɛgʉ no ngu yɨdɨma ɓotiko. A gɔnɨ suni ka mʉtʉ ɓɛyɔ no mino yɨ kaiko kaɨkʉkʉngya. Iyaaa! nibini ɓɛyɔ nagya mino iba ngbingo yi nɨnɔ ɓekpumya ɓanʉ mino ka ligubo, ɓambanzʉ ɓɛtɨlyɨtɔ ka ɓa kʉ kaɓʉ.› Kʉwa wa apʉnga ndɨ kaʉmakaga ɓatʉ ɓasɨ yɨkaka-yɨkaka nɨɓɔ ɓa ndɨ na ɓoluɓu ka mombukwana-dakɨ. Amuusa ndɨ mʉtʉ wa mambwa ɓɛ: ‹Luki tino lɔ okwononi ɓɛ mumigisyo mombukwana-damɨ?› Asikisya ɓɛ: ‹Ɓangbɔngbɔlɔ ɓa molingo mɨya.› Kapita aɓɨkya ɓɛ: ‹Balʉwa kakʉ wa ɓoluɓu nɨmʉ, wika ɓɨgala, wokpika ɓatɛkɛɓɛ kuɓukumuti.› Kumbuso yi aɓɨkya wagɔgɔ ɓɛ: ‹Sɛ kʉwa ɨwɛ, wa na luɓu wa ɨnga?› Asikisya ɓɛ: ‹Ɓasaki ɓaya nganʉ mɨya.› Kapita aɓɨkya ɓɛ: ‹Balʉwa kakʉ nɨmʉ, kpiko ɓatɛkɛɓɛ ɓʉgɨna.› Kʉwa wa mombukwana mukumbo abɨba ndɨ luga ka ɓatʉ ɓagɔgɔ kapita yi nɨnɔ wa ɓokoli nɔ ko bulya yimibo kakɨ. Ɓatʉ ɓa ɔɓɨlɨ yi nɨmʉ ɓa na ɓokoli kʉgbɛ luga kaɓʉ kaʉkɨtaga nɨɓɔ ɓa ka ɓʉngbanganya.» Nakamʉɓɨkya ambɛ husingyoni ɓambanzʉ no ɓuyi kunu kʉnʉ ka ɔɓɨlɨ. Ngbingo yi nɨnɔ ɓuyi osyo mino, ɓamʉtɨlya ka mugi ma ɓɛnzɛ na ɓɛnzɛ. 10 Mʉmbanzʉ kika na ɓungbingbili ka makpʉmʉka makɛkɛkɛ, ika na ɓungbingbili gɔnɨ ka nɨmɔ makpʉkpʉkpʉ. Mʉmbanzʉ kika na ɓokoli ka makpʉmʉka makɛkɛkɛ, ika na ɓokɔli gɔnɨ na kʉɓɔɓɔkʉ ka nɨmɔ makpʉkpʉkpʉ. 11 Kika nɛkɨ nɨ makɛgʉ na ɓungbingbili ko bulya mukumbo ma payaya nɨmɔ kʉnʉ ka ɔɓɨlɨ, wanɨ nɔ amʉpá ndɛkɛ ɨzangɨya ya lɨngʉnʉ? 12 Makiki na ɓungbingbili ko bulya mukumbo ka mʉtʉ wagɔgɔ, wanɨ nɔ amʉpá nɨmɔ kunu?
13 «Kɛgʉ na mʉtʉ ɓemoti nɨnɔ akwanana kaugugubyo ɓangama ɓaɓa. A ɓɛyɔ, amʉya ɓemoti, apa wagɔgɔ, ikanɨ ɨgʉmya ka ɓemoti, amɨna wagɔgɔ payaya. Makakwananɨgʉ kagugubyo ko ngbinga ɓemoti Kunzi no ɓuyi.»
Yeso akaʉɓɨkyaga ɓambanzʉ makpʉmʉka dididi
(Matayɔ 11:12-13; 5:31-32; Malɨkɔ 10:11-12)
14 Nɨyɔ Ɓafalisayɔ ɓa ndɨ kaʉkana mʉnzɨna mi nɨmɔ ɓɛyɔ, ɓatɨba ndɨ Yeso ɓɨkyaaa, kyɛ ɓapagatʉ ndɨ ɨɓʉ ɓuyi. 15 Yeso ʉɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Mɨgyaga ko misa ka ɓambanzʉ abɛ ɓatʉ ɓongbingbili, luki limoti Kunzi ibatʉ mambɛngɨ kunu masɨ. Kyɛ luki nɨlɔ inisaga na ɨbɨba ko misa ka ɓambanzʉ ikaga luki la payaya ko misa ko Kunzi.
16 Kadwɛ ko ngbingo ka Yuani-Mubatizaɨ, a ndɨ ngbingo wa Mʉtʉʉ ka Musa na ɓogyalandʉ. Katʉkya ndɨ ko ngbingo yi nɨnɔ aka nɔ, Mongoni Manza ma Ɓʉngama ko Kunzi iɓikyogoni ndɨ, na mʉtʉ wasɨ ɓemoti-ɓemoti akagya kɛkɛlɛ kogulya mino. 17 A yapʉpʉ lɨsyɛ na ɔɓɨlɨ kolimiko, luki limoti a yapʉpʉ kʉgbɛ mikya liɓiso gʉtʉgʉ mʉkɛɗɛ aka wa Mʉtʉʉ kolimiko.
18 Mʉtʉ wasɨ nɨnɔ asikisaga mukakɨ, ava wagɔgɔ, ikaga abɛ kasyɛ na muko ikanɨ mbʉnya ɓɛngɛnɨ, na mʉtʉ nɨnɔ avaga muko nɨ mbʉnyakɨ asikisini, mʉtʉ yi nɨnɔ ogyini ɓɨlya.»
Yeso akabɨba bɨbʉ ka mʉtʉ wa mukumbo na Lazalɔ
19 «A ndɨ na mʉtʉ wa mukumbo ɓemoti nɨnɔ imokisyaga ndɨ ɓotu ɓayanzanza na ɓaya lɨgabʉ lapʉ. Masyɛ masɨ ikaga ndɨ kogwa magyagya, analyalya ɓɨnza. 20 A ndɨ gɔnɨ na mʉtʉ wa yangya ɓemoti nɨnɔ ina ndɨ ɓɛ Lazalɔ, a ndɨ na ɓapwayɨ nzʉyɨ yasɨ. Ikaga ndɨ ɨyɨ wakanga ka kpɔlɔ wa mupumi ma ndaɓʉ ka mʉtʉ wa mukumbo yi nɨnɔ. 21 Lazalɔ ikagatʉ ndɨ na mʉsasa kalya makɔmbɔ nɨmɔ anyʉkaga ndɨ ka mɨza ka alʉkʉ nɨnɔ. Luki limoti ɓɛnva kʉwa ɓɔ ɓodogoku ndɨ kaɗyo ɓapwayɨ. 22 Lɨsyɛ limoti, mʉtʉ wa yangya nɨnɔ okwa ndɨ, ɓamalaika ɓaga ndɨ na ɨyɨ ɓuwobi na Abalahamʉ ka Paladiso. Kumbuso yi, mʉtʉ wa mukumbo okwa ndɨ gɔnɨ, ɓalumbo. 23 Ka ɓabɨlɨ kʉ a ndɨ kalya kumbu kʉgbɛ. Kʉwa wa, ɨkwɛ kʉgʉ, amɨna Abalahamʉ ɓyɨ, sɛ kʉwa Lazalɔ ka kpɔlɔ kakɨ. 24 Apamɨkana ɓɛ: ‹Baba Abalahamʉ, ɨmɨnɨlyanɔ ɓaka kumbu, mʉtɨkanɔ ɓaka Lazalɔ kalubo kpɛngbɛ ko liɓo, edudulisi lɨsasʉ, kyɛ nakaigyogyisa kʉgbɛ ko ɓuku ɓi nɨɓa.› 25 Luki limoti, Abalahamʉ aɓɨkya ndɨ ɓɛ: ‹Mikamɨ, tamana mbɛyɨ ambɛ winisana ndɨ na lɨngama lidingi ka ɔɓɨlɨ kakʉ nɨ Lazalɔ a sɛ ndɨ ɨyɨ kalya kumbu yidingi. Mbɨya wanʉ, a kʉwa ɨyɨ kogwa magyagya kʉnʉ, wa kʉwa ɨwɛ kaigyogyiso. 26 Na gɔnɨ, lɨɓyɛ lodu a luga kusu na iɓunu. Kʉwa wa gɔ wa, nɨɓɔ ɓika kapa katʉkya kʉnʉ kaɨnda kʉ mo mino kʉ ɓakakwananɨgʉ. Na nɨɓɔ ɓika kapa katʉkya kʉ kodoku kʉnʉ, ɓakakwananɨgʉ kazaba ɓɛgɛyɔ.› 27 Mʉtʉ wa mukumbo aka na ɨyɨ ɓɛ: ‹Kikiliki baba, ɨtɨkɨlyanɔ ɓaka Lazalɔ kʉ ka lɨvananza kamɨ, 28 kyɛ na na ɓomika mama kuɓukumuti. Ɨndɨ kaʉɓɨkya kambwa aka iba ɓakodonikutɔgʉ ɓata ɨɓʉ kʉnʉ ka pa ya kigyogyiso yi nɨyɨ.› 29 Luki limoti, Abalahamʉ amigisya ɓɛ: ‹Ɓamamakʉ ɓa no moɓiso ma mʉtʉʉ ka Musa na ɓogyalandʉ, ɓʉmʉkanɨ asɨ ɨɓʉ aka!› 30 Mʉtʉ wa mukumbo nɔ aka na ɨyɨ ɓɛ: ‹Baba Abalahamʉ, kɛgʉ nɨlɔ okwononi nɨlɔ aka lɔ. Luki limoti, kika nɨ mʉmbanzʉ opupiniku ka ɓabɨlɨ ɨnda kʉ ɓo mino, ɓoyikosatʉ ɔɓɨlɨ kaɓʉ.› 31 Luki limoti, Abalahamʉ aɓɨkya ɓɛ: ‹Ɓakopo kahʉkana mʉtʉʉ ka Musa na kahʉmʉkana ɓogyalandʉ, ɓakabaɨlyɨgʉ kika gʉtʉgʉ nɨ mʉmbanzʉ opupiniku ka ɓabɨlɨ aka.›»