24
Yeso opupini ka mbʉkʉ
(Matayɔ 28:1-10; Malɨkɔ 16:1-8; Yuani 20:1-10)
Kʉwa ka lɨsyɛ la Mungu ko mbolugo, ɓoko ɓava malazi dididi nɨmɔ ɓoɓungusyaga ndɨ, ɓaga ka mbʉkʉ. Ɓatakanya lɨtalʉ lidingi nɨlɔ otikya ndɨ mbʉkʉ nɨ ɓotini ka kpɔlɔ. Ɓogulya ndɨ, luki limoti nɨ ɓakotokonyigʉ ɓata manda ka Mombukwono-dosu Yeso. Ngbingo yi nɨnɔ ɓa ndɨ mino kombomboya nɔ, ɓalʉkʉ ɓaɓa ɓakimokisyo ɓotu ɓayawenge-wenge ɓupuponilya ndɨ, ɓamaga ka kpɔlɔ kaɓʉ. Nɨyɔ ɓoko ɓogwa kʉɓangakʉ bɛyɔ, ɓodidika ndɨ. Ɓalʉkʉ ɓi nɨɓɔ aka na ɨɓʉ ɓɛ: «Ko bulya ɨkɨ yɔ mo mino kakɨsa mʉtʉ yi nɨnɔ a muɓisi luga wa ɓamanda? Kɛgʉ wanʉ, opupini ka mbʉkʉ. Tomononi lɨkpʉmʉka nɨlɔ amʉɓɨkya ndɨ ngbingo yi nɨnɔ a ndɨ mino ka Galilaya ɓɛ: ‹Okwononi ɓɛ ɓasʉtɨ Mika-mʉmbanzʉ ka maɓɔkʉ ka ɓatʉ ɓanyɛ, ɓabangɨlaga ka mʉsalaba, kumbusa wa masyɛ masaa, opupa ka mbʉkʉ.›» Ɓoko ɓatamana kʉwa ndɨ lɨkpʉmʉka nɨlɔ Yeso aɓɨkya ndɨ lɔ. Ɓatʉkya ndɨ ka mbʉkʉ, ɓaga kapága mongoni mi nɨmɔ ka ɓaɓɨɓya tɛkɛɓɛ na ɓemoti na ka ɓatʉ ɓagɔgɔ ɓasɨ. 10 A ndɨ wa nɨ Malia wa Magadala, Yuana na Malia amakɨ Yakɔbɔ. Ɓoko ɓagɔgɔ nɨɓɔ ɓa ndɨ gɔnɨ pa imoti na ɨɓʉ ɓʉtʉmbʉlyaga ndɨ ɓatʉtʉmbwa mongoni nɨmɔ ɓɛgɛyɔ. 11 Luki limoti ɓatʉtʉmbwa ɓa ndɨ kasɨma ɓɛ ɓoko ɓakagya ɓakpɨɓa, kanɨ ɓakoɓinikyonɨgʉ. 12 Kʉwa wa Pɛtɛlɛ atʉkya ndɨ, aga mbangʉ ka mbʉkʉ, aɓɨmya, ɨna asɨ ɓapanga ɓaya ɓotu aka. Kumbuso yi ɨga kʉ kakɨ, otumini na ombombo ɓɨɗɛ ko bulya lɨkpʉmʉka nɨlɔ igyonosa ndɨ lɔ.
Yeso upupilyini ɓaɓɨɓya ɓaɓa ko pisi ya Emausi
(Malɨkɔ 16:12-13)
13 Ka lɨsyɛ nɨlɔ aka lɔ, ɓaɓɨɓya ɓaɓa luga ka ɓaɓɨɓya ka Yeso ɓa ndɨ kaɨnda ka mugi mimoti nɨmɔ ɓalɨkyaga ndɨ ɓɛ Emausi. Mugi mi nɨmɔ a ndɨ banda kilomɛtɛlɛ tɛkɛɓɛ na imoti* 24:13 Ɓuwobi abɛ lɨgʉndʉ la ɓasaa ɓaɓa. kadwɛ ka Yelusalɛma. 14 Ɓa ndɨ kanzɨna luga kaɓʉ ko bulya lɨkpʉmʉka lasɨ nɨlɔ igyonosa ndɨ lɔ. 15 Ngbingo yi nɨnɔ ɓa ndɨ mino kanzɨna na kaɨnzɨnzɨnya luga kaɓʉ ɓɛyɔ, Yeso mombukwana-dakɨ yi ukpuɗoku ndɨ, ɓɨsʉngya na ɨɓʉ. 16 Ɓaɓɨɓya ɓatʉ ndɨ kamɨna yi, luki limoti misa kaɓʉ a ndɨ nɨ upiini ɓipi nɨ ɓakɛgʉ kamibo. 17 Yeso umuusa ɓɛ: «Lɨkpʉmʉka tino lɔ mo mino kaɨnzɨnzɨnya ko pisi ɓɛnɛ?» Ɓamaga kʉwa ndɨ, ɓotumini no kumbu ɓɨɗɛ. 18 Ɓemoti luga kaɓʉ nɨnɔ ina ndɨ Kɔlɔpasɨ, asikisya ɓɛ: «Ɨwɛ mʉkaka aka nɔ luga ka ɓatʉ ɓa Yelusalɛma wakukonigʉ lɨkpʉmʉka li nɨlɔ igyonosi ɓi kʉ ka masyɛ mi nɨma?»
19 Kumbuso yi umuusa ɓata ɓɛ: «Lɨkpʉmʉka tina sɛ?» Ɓaɓɨɓya ɓasikisya ɓɛ: «Lɨkpʉmʉka li nɨlɔ asilyi ɓi Yeso mʉtʉ wa Nazalɛtɨ, nɨnɔ a ndɨ mugyalandʉ wo ngu. Owonisila ndɨ ngu ya ɓugyalandʉ ko pisi ya yɨgya na mʉnzɨna kakɨ kambwa ko Kunzi na ko misa ka ɓambanzʉ ɓasɨ. 20 Luki limoti ɓokumu-kumu na ɓangama kusu ɓasʉta ndʉkʉ ka Pilatʉ ɓɛ ɓamwɨ, ɓabangɨlaga ndʉkʉ ka mʉsalaba. 21 Iɓusu ta ndɨ kasɨma ambɛ ɨyɨ nɔ Kunzi atikoku kaʉkʉlaga Ɓezaleli ka ɓubaya. Luki limoti, na lɨsyɛ li nɨlɨ a kʉwa masyɛ masaa wa lɨkpʉmʉka li nɨlɔ igyonosi ɓi mino. 22 Luki limoti, ɓoko ɓemoti-ɓemoti ka mʉɗɔngɔ kusu ɓatigugumisito nzʉyɨ kʉgbɛ. Ɓoga na lɨsyɛ li nɨlɨ ko mbolugo ka mbʉkʉ, 23 luki limoti nɨ ɓakotokonyigʉ ɓata manda kakɨ. Ɓigoku katɨtʉmbʉlyaga ɓɛ ɓamalaika ɓupupilyi, ɓʉtʉmbʉlyaga ɓɨngbanganya ɓɛ a muɓisi. 24 Kʉwa wa ɓambanzʉ ɓemoti-ɓemoti luga kusu ɓɨnda ka mbʉkʉ, ɓatakanya makpʉmʉka masɨ mʉɗɔngɔnɨ ɓɛyɔ ɓoko ɓʉɓɨkya ndɨ mino, luki limoti kanɨ ɓakaminigʉ ɓata Yeso.» 25 Kʉwa wa Yeso ʉɓɨkya ɓɛ: «Iɓunu ɓongingi aaa, ma ɓuti ka baɨlya makpʉmʉka masɨ nɨmɔ ɓogyalandʉ kaɓɨkyaga ndɨ! 26 Kakwananɨgʉ mbɛyɨ ndɨ ɓɛ Masiya 24:26 Ɓamakagatʉ gɔnɨ ɓɛ Kilisito. igyogyisi ɓɛyɔ kambwa kaingya ka ɨbɨba kakɨ?» 27 Kumbuso yi ʉtʉmbʉlyaga ndɨ nɨlɔ ɓa ndɨ nɨ ɓokpikini ko bulya kakɨ ka Moɓiso masɨ ko Kunzi. Apʉnga mbɛyɨ ndɨ na kɨtaɓʉ ka Musa, idukulogo kumbuso yi ka ɓakɨtaɓʉ ɓayasɨ nɨɓayɔ ka ɓogyalandʉ. 28 Nɨyɔ ɓosila ɓuwobi na mugi mi nɨmɔ ɓaɓɨɓya ɓa ndɨ mino kaɨnda, Yeso agya ndɨ abɛ anʉsaga. 29 Luki limoti ɓotiwolya kaɓɨkya ɓɛ: «Tikini na iɓunu wanʉ kyɛ a kʉwa ɓʉgɔgɔ, biti ika gɔnɨ kolipyo.» Ingya kʉwa ndɨ ka ndaɓʉ, ika pa imoti na ɨɓʉ kʉ. 30 Nɨyɔ ɓa kʉwa ndɨ kalyalya, ava mukati, abibisa Kunzi. Kumbuso yi, oɓunonogo, ʉpá. 31 Kʉwa wa miso uukwikona ndɨ, ɓamibo, luki limoti ko ngbingo yi nɨnɔ aka nɔ ulimikya ndɨ pɛlɛ. 32 Ɓaɓɨkyana ndɨ ɓɛ: «Iyo, mambɛngɨ o ɓi na iɓusu ɓɨsamʉ-samʉ ngbingo yi nɨnɔ o ɓi mino kanzɨna na iɓusu ko pisi na katɨtʉmbʉlyaga Moɓiso ko Kunzi!» 33 Ko ngbingo yi nɨnɔ aka nɔ ɓatʉkya, ɓɨga ndɨ ka Yelusalɛma. Nɨyɔ ɓosila kʉ, ɓʉtakanya ɓaɓɨɓya tɛkɛɓɛ na ɓemoti ɓʉmʉmʉkana pa imoti na ɓatʉ nɨɓɔ ɓa ndɨ kaɓɨɓya Yeso. 34 Ɨɓʉ ɓasɨ ɓʉɓɨkya ndɨ ɓaɓɨɓya ɓaɓa ɓi nɨɓɔ ɓɛ: «A lɨngʉnʉ, Mombukwono-dosu opupini ka mbʉkʉ, apuponilyito Simoni!» 35 Kʉwa wa ɨɓʉ ɓʉtʉmbʉlyaga ndɨ gɔnɨ lɨkpʉmʉka lasɨ nɨlɔ igyonosa ndɨ nɨ ɓa ko pisi, na ɓɛyɔ ɓamiba ndɨ mino Yeso ko ngbingo yi nɨnɔ a ndɨ mino koɓunonaga mukati.
Yeso upuponilyini ɓaɓɨɓya kakɨ
(Matayɔ 28:16-20; Malɨkɔ 16:14-18; Yuani 20:19-23; Ligubo 1:6-8)
36 Ko ngbingo yi nɨnɔ ɓaɓɨɓya ɓaɓa ɓi nɨɓɔ ɓa ndɨ mino kanzɨna ɓɛyɔ, Yeso mombukwana-dakɨ yi opuponoku ɓigbututu, ʉɓɨkya ɓɛ: «Mazɨyɔ iki pa imoti na iɓunu!» 37 Ɓotuma ndɨ na kʉɓangakʉ, kyɛ ɓa ndɨ kasɨma ɓɛ ɓaminini abɨlɨ. 38 Luki limoti Yeso ʉɓɨkya ɓɛ: «Ko bulya ɨkɨ yɔ makombomboyo? Ko bulya ɨkɨ yɔ ma mino na ɓotumo ka mambɛngɨ? 39 Winoni magʉ na maɓɔkʉ kamɨ: Ɨmɨ aka nɔ ɓɨkpɛ! Ivilogoni, mɛndaga, kyɛ abɨlɨ kɛgʉ na nzʉyɨ no kuwo mʉɗɔngɔnɨ ɓɛyɔ mo mina kɛmɨna ɓɛnɛ.» 40 A ndɨ kaɓɨkya ɓɛyɔ nɨ anʉwanya maɓɔkʉ na magʉ. 41 Ɓaɓɨɓya ɓotuma ndɨ na magyagya ɓɨɗɛ, ɓombombaya ndɨ kʉgbɛ, ɓakakwananagʉ ndɨ kabaɨlya ɓɛ Yeso nɔ akanzɨna nɔ. Kʉwa wa umuusa ɓɛ: «Makɛgʉ no luki lɨlya wanʉ?» 42 Ɓapá ndɨ dongbu ya musi mukongo. 43 Yeso ava ndɨ, alya ko misa ka ɓʉ. 44 Kumbuso yi ʉɓɨkya ɓɛ: «Ngbingo yi nɨnɔ na mbɛyɨ ndɨ mino luga kunu, namʉɓɨkya ndɨ ɓɨngbanganya ambɛ: ‹Okwononi ɓɛ masɨ nɨmɔ ikpikaga ndɨ kʉgʉ kamɨ ka Mʉtʉʉ ka Musa, ka moɓiso ka ɓogyalandʉ, ka Mambʉ ka Ɓayuda akwanana ndɨ ɓɛ igyonosi.›» 45 Kʉwa wa uhukwa ndɨ yimibo kyɛ ɓʉkanɨ nɨlɔ a ka Moɓiso. 46 Ʉɓɨkya ɓɛ: «Ikpika ka Moɓisa ɓɛ: ‹Masiya igyogyisatʉ, opupa ka mbʉkʉ kumbusa wa masyɛ masaa.› 47 Okwononi kaʉɓɨkyaga ɓɛvananza ɓayasɨ Mongoni Manza ko lino kakɨ, kapʉnga ɓanʉ ka Yelusalɛma kyɛ ɓambanzʉ ɓoyikoni, ɓinisonisa na mʉpɨlya. 48 Iɓunu ɓɔ ma ɓadɛmʉ ɓa lɨkpʉmʉka nɨlɔ. 49 Na ɨmɨ, mombukwana-dakɨ namʉtɨkɨlyatʉ Lɨmbɛngɨ-Lotu nɨlɔ Baba amʉwanyaga ndɨ. Luki limoti, wikoni ka Yelusalɛma aka kadwɛ ko ngbingo yi nɨnɔ motumo mino no ngu kotukyoku kʉgʉ wa lɨsyɛ.»
Yeso oɗokini kʉgʉ wa lɨsyɛ
(Malɨkɔ 16:19-20; Ligubo 1:9-11)
50 Kumbuso yi, Yeso aga ndɨ na ɓaɓɨɓya kakɨ kunzi wa Yelusalɛma ɓuwobi na mugi mi nɨmɔ ina ndɨ ɓɛ Betania. Kʉ ɓɛyɔ, ubisilya maɓɔkʉ, uɗukilya ndɨ ɓʉɓʉnga. 51 Ko ngbingo yi nɨnɔ a ndɨ mino kauɗukilyo ɓʉɓʉnga nɔ, asanana na ɨɓʉ, aɗaka ndɨ kʉgʉ wa lɨsyɛ. 52 Kumbuso yi ɓabibisa kʉwa ndɨ, ɓɨganana ka Yelusalɛma kanɨ ɓotumini na magyagya ɓɨɗɛ. 53 Kʉ ɓɛyɔ, ɓikaga ndɨ ɓongbinga ɓasɨ ka Ndaɓʉ ko Kunzi, ɓanabibiso.

*24:13 24:13 Ɓuwobi abɛ lɨgʉndʉ la ɓasaa ɓaɓa.

24:26 24:26 Ɓamakagatʉ gɔnɨ ɓɛ Kilisito.