2
Yeso ahukusini zɛgɛsɨ
(Matayɔ 9:1-8; Luka 5:17-26)
Kumbusa wa masyɛ makɛɗɛ, Yeso igoku ndɨ ka Kapɛlɛnaumu. Ɓambanzʉ ɓʉkana ndɨ ɓɛ a ka ndaɓʉ. Ɓamʉmʉkana kʉwa ndɨ kʉ ɓudingi, kadwɛ kʉ kwa kʉ mikya pa kotigalagʉ ɓata ndɨ mino, iki gʉtʉgʉ ya kunzi aka ikanɨ ko misa ma mupumi. Yeso a ndɨ kaʉɓɨkyaga Lɨkpʉmʉka ko Kunzi. Kʉwa wa, ɓatʉ ɓakwanganya ɓadulyoku ndɨ Yeso na zɛgɛsɨ mʉbɨnɨka. Luki limoti, ɓakakwananagʉ ndɨ kasiliso kambwa ka Yeso ko bulya ambaza ka ɓambanzʉ. Ɓoukwilya kʉwa ndɨ ngala kugbondo tili na pa nɨyɔ Yeso a ndɨ mino. Kumbuso yi, ɓasisa kʉwa ndɨ zɛgɛsɨ nɔ kʉgʉ wa kalagba nɨyɔ a ndɨ mino wakanga pisi ka ngala yi nɨyɔ. Nɨyɔ Yeso ɨna baya kaɓʉ ɓɛyɔ, aɓɨkya ndɨ zɛgɛsɨ nɔ ɓɛ: «Mikamɨ, nupilyini ɓʉnyɛ kakʉ.»
Ɓowonisilo ɓa mʉtʉʉ ɓemoti-ɓemoti nɨɓɔ ɓa ndɨ ɓakikonono wa, ɓapʉnga ndɨ kaimuusa ɓɛ: «Ko bulya ɨkɨ yɔ alʉkʉ yi nɨmʉna o mino kanzɨna ɓɛyɔ? Akatʉmbwa Kunzi! Wanɨ nɔ akwanana kapɨlya ɓʉnyɛ, kiki Kunzi aka yɨkaka?» Ko ngbingo yi nɨnɔ aka nɔ Yeso andʉnga ndɨ tamanaga kaɓʉ, umuusa ɓɛ: «Ko bulya ɨkɨ yɔ mo mino na inguo ya tamanaga yi nɨyɔ? Ɨkɨ yɔ a yopoli kʉgbɛ kaɓɨkya zɛgɛsɨ ɓɛ: ‹Nupilyini ɓʉnyɛ kakʉ›, ikanɨ kaɓɨkya ɓɛ: ‹Wamaga, wava kalagba kakʉ, wakpakyana?› 10 Luki limoti, nakapa ambɛ wiboni ɓɛ Mika-mʉmbanzʉ a no ngu yɨpɨlya ɓʉnyɛ ka ɔɓɨlɨ.» Kʉwa wa, aɓɨkya ndɨ zɛgɛsɨ nɔ ɓɛ: 11 «Nakaʉɓɨkya ambɛ, wamaga, wava kalagba kakʉ, wɨga kʉ kakʉ!» 12 Wa aka wa, alʉkʉ nɔ aka ndɨ ɓɨvanga ko misa ka ɓatʉ ɓasɨ wa, ava kalagba kakɨ, ɨga. Nɔkʉ ʉdɨka ndɨ ɨɓʉ ɓasɨ ɓɨdɛ, ɓapʉnga ndɨ kabibiso Kunzi, ɓanaɓɨkya ɓɛ: «Takaninigʉ ndɨ inguo ya lɨkpʉmʉka li nɨlɨ!»
Yeso amokini Lawi
(Matayɔ 9:9-13; Luka 5:27-32)
13 Kʉwa wa, Yeso ɨga ɓata ndɨ ka mutili ma ibombu yidingi ya Galilaya. Ambaza ka ɓambanzʉ wasɨ asingyoku ndɨ, apʉnga kaʉpá mʉtɨwɨ. 14 Wa a ndɨ mina kakɨtaga wa, amɨna Lawi, mika Alʉfayɔ, wakika ka bilo yilipiso manzanza. Yeso aɓɨkya ndɨ ɓɛ: «Iɓyeku!» Lawi amaga ndɨ, apʉnga kaɓɨɓya. 15 Kumbuso yi, Yeso ɨnda ndɨ kalyalya kʉ ka Lawi. Ɓa ndɨ pa imoti na ɓaɓɨɓya kakɨ, ɓandɔmbɛ ɓa manzanza ɓakpʉ na ɓatʉ ɓagɔgɔ ɓudingi nɨɓɔ ɓʉmɨnaga ndɨ abɛ ɓagya-manyɛ. A ɓɛyɔ, ɓudingi ɓa inguo ya ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓikaga ndɨ kaɓɨɓya ɓingbooo. 16 Nɨyɔ ɓowonisilo ɓa mʉtʉʉ nɨɓɔ ɓikaga ndɨ na Ɓafalisayɔ ɓamɨna ndɨ mino Yeso kalyalya pa imoti na ɓandɔmbɛ na ɓagya-manyɛ, ɓumuusa kʉwa ndɨ ɓaɓɨɓya kakɨ ɓɛ: «Ko bulya ɨkɨ yɔ o mina kalyalya pa imoti na ɓandɔmbɛ ɓa manzanza na ɓagya-manyɛ?» 17 Nɨyɔ Yeso ʉmʉkana ndɨ ɓɛyɔ, ʉɓɨkya ɓɛ: «Ɓatʉ ɓapʉpʉ ɓakakɨsagɨgʉ mʉnganga, luki limoti, nɨɓɔ aka ɓɔ ɓa ɓokoloɓu. Nakodokugʉ kaʉkɨsa ɓatʉ ɓongbingbili, luki limoti, nɨɓɔ ɓanyɛ.»
Koginyo malɨlɨ ko ngbingo
(Matayɔ 9:14-17; Luka 5:33-39)
18 Lɨsyɛ limoti, ɓaɓɨɓya ka Yuani-Mubatizaɨ na Ɓafalisayɔ ɓa ndɨ koginya malɨlɨ ko ngbingo. Kʉwa wa, ɓambanzʉ ɓodoku ndɨ kamuusa Yeso ɓɛ: «Ko bulya ɨkɨ yɔ ɓaɓɨɓya ka Yuani na nɨɓɔ ka Ɓafalisayɔ aka ɓɔ ɓoginyaga ɨɓʉ malɨlɨ ko ngbingo, nɨ nɨɓɔ kakʉ ɓakɛgʉ sɛ ɨɓʉ koginyo?»
19 Yeso usikisya ndɨ ɓɛ: «Makasɨma ɓɛ ɓawai-dakɨ mombukwono dumo wo vononi ɓakwananatʉ koginya malɨlɨ ngbingo yi nɨnɔ ɓa mbɛyɨ mino pa imoti na mbʉnya muko? Kigyonosigʉ! Ngbingo yi nɨnɔ mbʉnya muko o mino pa imoti na ɨɓʉ aka, ɓakakwananɨgʉ koginyo malɨlɨ. 20 Luki limoti, ikatʉ ndɛkɛ na lɨsyɛ nɨlɔ ɓatʉmba mino mbʉnya muko luga kaɓʉ. Ka lɨsyɛ li nɨlɔ, ɓoginyatʉ kʉwa ndɛkɛ malɨlɨ ko ngbingo.
21 Mʉmbanzʉ gʉtʉgʉ ɓemoti aka koɗikogigʉ ɨnzanza na panga ya kutuko kwambɨya. Kagya ɓɛyɔ, panga yambɨya yi nɨyɔ anʉwatʉ ɨnzanza, ngala ahʉmana ɓata kʉgbɛ. 22 Na ɓata, mʉmbanzʉ gʉtʉgʉ ɓemoti aka kaɓʉngwagɨgʉ vinya wambɨya ka ɓambɨkɛ ɓayo bokuto ta ɓamanya ɓayɨgbangbalaga. Kagya ɓɛyɔ, vinya opumukisagatʉ ɓambɨkɛ, ɓambɨkɛ ʉlɨkaga, vinya agbɔ wasɨ. Kinili, okwononi kaɓʉngwa vinya wambɨya ka ɓambɨkɛ ɓayambɨya gɔnɨ.»
Yeso nɨ ngama wa Lɨsyɛ la kimumbiso
(Matayɔ 12:1-18; Luka 6:1-5)
23 Ka Lɨsyɛ la kimumbiso limoti ɓɛnɛ, Yeso a ndɨ kakɨtaga ka ɓotiko ɓaya nganʉ. Ɓaɓɨɓya kakɨ ɓapʉnga ndɨ katɨnaga ɓɛkaza ɓi na lɨgʉndʉ. 24 Kʉwa wa, Ɓafalisayɔ ɓamuusa ndɨ Yeso ɓɛ: «Wɨna! Ko bulya ɨkɨ yɔ ɓaɓɨɓya kakʉ ɓakagya nɨlɔ ɓapakya ka Lɨsyɛ la kimumbiso?» 25 Yeso usikisya ndɨ ɓɛ: «Makonotongulogigʉ ndɨ iɓunu lɨkpʉmʉka nɨlɔ ngama Daudi agya ndɨ wa a ndɨ mina na yangya pa imoti na ɓatʉ ɓi nɨɓɔ ɓa ndɨ na ɨɓʉ, na ɓɨmʉkana ndɨ nza? 26 Ogulya ndɨ ka Ndaɓʉ ko Kunzi, alya mukati nɨmɔ ɓapága ndɨ Kunzi, ʉpága ndɨ gɔnɨ ɓatʉ ɓi nɨɓɔ. Likpʉmʉka li nɨlɔ igyonosa ndɨ ko ngbingo ko kumu-kumu Abiatali. Luki limoti, mʉtʉʉ aɓɨkyaga ndɨ ɓɛ ɓokumu aka ɓɔ ɓakwanana ndɨ kalya mukati mi nɨmɔ.» 27 Yeso opipiloku kʉwa ndɨ ɓɛ: «Kunzi agya ndɨ Lɨsyɛ la kimumbiso ko bulya ka ɓambanzʉ, luki limoti, kʉgyagʉ ndɨ ɓambanzʉ ko bulya Lɨsyɛ la kimumbiso. 28 Kinili, Mika-mʉmbanzʉ a gɔnɨ ngama gʉtʉgʉ ka Lɨsyɛ la kimumbiso aka.»